svn commit: r45545 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/commercial

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Sep 4 11:44:09 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Thu Sep 4 11:44:08 2014
New Revision: 45545
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45545

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r45075 -> r45405	head/ja_JP.eucJP/htdocs/commercial/commercial.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/commercial/commercial.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/commercial/commercial.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/commercial/commercial.xml	Wed Sep 3 20:01:22 2014	(r45544)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/commercial/commercial.xml	Thu Sep 4 11:44:08 2014	(r45545)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "¾¦ÍÑ¥Ù¥ó¥À">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r45075 -->
+<!-- Original revision: r45405 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -53,8 +53,9 @@
 
 <p>¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤¬ FreeBSD ´ØÏ¢À½ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢
  ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢<a
- href="https://bugs.freebsd.org/bugzilla/enter_bug.cgi">¾ã³²Êó¹ð</a>
- ¤Î www ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éɬÍ×»ö¹à¤ò (ÌõÃí: ±Ñ¸ì¤Ç) µ­Æþ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+ href="https://www.FreeBSD.org/ja/support/bugreports.html">¾ã³²Êó¹ð</a>
+ ¤Î category Documentation->Website ¤«¤éɬÍ×»ö¹à¤ò (ÌõÃí: ±Ñ¸ì¤Ç) µ­Æþ¤·¤Æ¡¢
+ ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
  ¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÄøÅÙ¤ÎŤµ¤ÎÀâÌÀʸ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
  ¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¥Ù¥ó¥À¤Î̾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢FreeBSD
  ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤½¤ÎÀ½Éʤ䥵¡¼¥Ó¥¹¤òÊݾڤ·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>


More information about the svn-doc-all mailing list