svn commit: r45888 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Oct 30 11:51:00 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Thu Oct 30 11:50:59 2014
New Revision: 45888
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45888

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r30626 -> r38243	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Thu Oct 30 11:41:09 2014	(r45887)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Thu Oct 30 11:50:59 2014	(r45888)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r30626
+   Original revision: r38243
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="bibliography">
@@ -173,9 +173,10 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para><link xlink:href="http://www.AbsoluteBSD.com/">Absolute
-	 BSD: The Ultimate Guide to FreeBSD</link>,
-	 <link xlink:href="http://www.nostarch.com/">No Starch Press</link> ´©¡¢2002 ǯ¡£</para>
+	<para><link xlink:href="http://www.absoluteFreeBSD.com/">Absolute
+	 FreeBSD, 2nd Edition: The Complete Guide to FreeBSD</link>,
+	 <link xlink:href="http://www.nostarch.com/">No Starch Press</link> ´©¡¢2007 ǯ¡£
+	 ISBN: 978-1-59327-151-0</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -216,6 +217,13 @@
 	 <link xlink:href="http://books.mcgraw-hill.com">McGrawHill</link> ´©¡¢2003 ǯ¡£
 	 ISBN: 0072224096</para>
    </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><link xlink:href="http://www.bsdmag.org">BSD Magazine</link>,
+	 Software Press Sp. z o.o. SK. ´©¡£
+	 ISSN 1898-9144</para>
+   </listitem>
+
   </itemizedlist>
  </sect1>
 
@@ -252,9 +260,8 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><link xlink:href="http://www.osu.edu/">
-	  ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Î©Âç³Ø</link>¤Ë¤è¤ë
-     <link xlink:href="http://8help.osu.edu/wks/unix_course/index.html">
+	<para>¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Î©Âç³Ø¤Ë¤è¤ë
+     <link xlink:href="http://www.cs.duke.edu/csl/docs/unix_course/">
 	  UNIX Introductory Course</link>¡£
      ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç HTML ÈÇ¤È PostScript ÈǤ¬ÍøÍѲÄǽ¡£</para>
 
@@ -549,8 +556,7 @@
 
 	<para>(¤³¤ÎËܤÎÂèÆó¾Ï¤¬ FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
 	 ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ <link xlink:href="&url.books.design-44bsd;/book.html">¥ª¥ó¥é¥¤¥ó</link>
-	 ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹. ¤Þ¤¿, Âè¶å¾Ï¤Ï <link xlink:href="http://www.netapp.com/tech_library/nfsbook.html">
-	 ¤³¤³</link> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)</para>
+	 ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£)</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -737,7 +743,7 @@
 	 <emphasis>The UNIX-HATERS Handbook</emphasis>.
 	 IDG Books Worldwide, Inc., 1994.
 	 1994. ISBN 1-56884-203-1. ÀäÈǤȤʤê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢<link
-	  xlink:href="http://research.microsoft.com/~daniel/unix-haters.html">
+	  xlink:href="http://www.simson.net/ref/ugh.pdf">
 	  ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó</link> ¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
 
@@ -762,11 +768,6 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><emphasis>BSD ¥ê¥ê¡¼¥¹¹ðÃÎ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó</emphasis>¡£1997 ǯ¡£
-     <uri xlink:href="http://www.de.FreeBSD.org/de/ftp/releases/">http://www.de.FreeBSD.org/de/ftp/releases/</uri></para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
 	<para><emphasis>Networked Computer Science Technical Reports Library
 	 </emphasis>.
 	 <uri xlink:href="http://www.ncstrl.org/">http://www.ncstrl.org/</uri>


More information about the svn-doc-all mailing list