svn commit: r45885 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Oct 29 11:22:55 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Wed Oct 29 11:22:54 2014
New Revision: 45885
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45885

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r23390 -> r30624	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Tue Oct 28 20:35:17 2014	(r45884)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Wed Oct 29 11:22:54 2014	(r45885)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r23390
+   Original revision: r30624
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="bibliography">
@@ -27,30 +27,32 @@
   <itemizedlist>
    <listitem>
 	<para><link xlink:href="http://jdli.tw.FreeBSD.org/publication/book/freebsd2/index.htm">
-	  FreeBSD ÆþÌççÐØæÍÑ</link> (Ãæ¹ñ¸ì)¡£</para>
+	  FreeBSD ÆþÌççÐØæÍÑ</link> (ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì)¡£
+	 <link xlink:href="http://www.drmaster.com.tw/">Drmaster
+	 </link> ȯ¹Ô, 1997. ISBN 9-578-39435-7.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>FreeBSD Unleashed (Ãæ¹ñ¸ìÌõ),
+	<para>FreeBSD Unleashed (´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ìÌõ),
 	 <link xlink:href="http://www.hzbook.com/">China Machine
 	  Press</link> ȯ¹Ô. ISBN 7-111-10201-0.
 	</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>FreeBSD From Scratch First Edition (Ãæ¹ñ¸ì),
+	<para>FreeBSD From Scratch First Edition (´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì),
 	 China Machine Press ȯ¹Ô. ISBN 7-111-07482-3.
 	</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>FreeBSD From Scratch Second Edition (Ãæ¹ñ¸ì),
+	<para>FreeBSD From Scratch Second Edition (´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì),
 	 China Machine Press ȯ¹Ô. ISBN 7-111-10286-X.
 	</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ (Ãæ¹ñ¸ìÌõ),
+	<para>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯Âè 2 ÈÇ (´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ìÌõ),
 	 <link xlink:href="http://www.ptpress.com.cn/">Posts & Telecom
 	  Press</link> ȯ¹Ô. ISBN 7-115-10541-3.
 	</para>
@@ -58,17 +60,20 @@
 
    <listitem>
 
-	<para>FreeBSD 3.x Internet (Ãæ¹ñ¸ìin Chinese),
+	<para>FreeBSD 3.x Internet (´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì),
 	 <link xlink:href="http://www.tup.tsinghua.edu.cn/">Tsinghua
 	  University Press</link> ȯ¹Ô. ISBN 7-900625-66-6.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>FreeBSD & Windows (Ãæ¹ñ¸ì), ISBN 7-113-03845-X</para>
+	<para>FreeBSD & Windows (´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì),
+	 <link xlink:href="http://www.tdpress.com/">China Railway
+	  Publishing House</link> ȯ¹Ô. ISBN 7-113-03845-X</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>FreeBSD Internet Services HOWTO (Ãæ¹ñ¸ì), ISBN 7-113-03423-3</para>
+	<para>FreeBSD Internet Services HOWTO (´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì),
+	 China Railway Publishing House ȯ¹Ô. ISBN 7-113-03423-3</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -149,6 +154,18 @@
 	FreeBSD)</link></emphasis> (¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì),
 	<link xlink:href="http://www.elexmedia.co.id/">Elex Media Komputindo</link> ȯ¹Ô¡£</para>
    </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Absolute BSD: The Ultimate Guide to FreeBSD (ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ìÌõ)
+	 <link xlink:href="http://www.grandtech.com.tw/">GrandTech Press</link> ȯ¹Ô (2003 ǯ)¡£
+	 ISBN 986-7944-92-5.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><link xlink:href="http://www.twbsd.org/cht/book/">The FreeBSD 6.0 Book</link> (ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì), Drmaster ȯ¹Ô (2006 ǯ)¡£
+	 ISBN 9-575-27878-X.</para>
+   </listitem>
+
   </itemizedlist>
 
   <para><emphasis>±Ñ¸ì¤Î½ñÀÒ & »¨»ï:</emphasis></para>
@@ -188,9 +205,9 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>FreeBSD unleashed,
-	 <link xlink:href="http://www.samspublishing.com/">Sams</link> ´©¡¢2002 ǯ¡£
-	 ISBN: 0672324563</para>
+	<para>FreeBSD 6 unleashed,
+	 <link xlink:href="http://www.samspublishing.com/">Sams</link> ´©¡¢2006 ǯ¡£
+	 ISBN: 0672328755</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -234,9 +251,9 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><link xlink:href="http://www-wks.acs.ohio-state.edu/">
+	<para><link xlink:href="http://www.osu.edu/">
 	  ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Î©Âç³Ø</link>¤Ë¤è¤ë
-     <link xlink:href="http://www-wks.acs.ohio-state.edu/unix_course/unix.html">
+     <link xlink:href="http://8help.osu.edu/wks/unix_course/index.html">
 	  UNIX Introductory Course</link>¡£
      ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç HTML ÈÇ¤È PostScript ÈǤ¬ÍøÍѲÄǽ¡£</para>
 
@@ -437,11 +454,19 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>Stevens, W. Richard. <emphasis>Advanced
-	  Programming in the UNIX Environment</emphasis>.
-	 Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1992.
-	 ISBN 0-201-56317-7
-	 (ÌõÃí: Ë®Ìõ¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬½ÐÈǤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<para>Spinellis, Diomidis. <link
+	 xlink:href="http://www.spinellis.gr/codequality/"><emphasis>Code
+	 Quality: The Open Source Perspective</emphasis></link>.
+	 Addison-Wesley, 2006. ISBN 0-321-16607-8</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Stevens, W. Richard and Stephen A. Rago.
+	<emphasis>Advanced Programming in the UNIX
+	  Environment</emphasis>. 2nd Ed.
+	  Reading, Mass. : Addison-Wesley, 2005.
+	 ISBN 0-201-43307-9
+	 (ÌõÃí: Âè 1 ÈǤÎË®Ìõ¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬½ÐÈǤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ÂçÌÚ ÆØͺ Ìõ¡£
 	 <emphasis>¾Ü²ò UNIX ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°</emphasis>¡£¥È¥Ã¥Ñ¥ó, 1994¡£
 	 ISBN 4-89052-524-6)</para>


More information about the svn-doc-all mailing list