svn commit: r45878 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Oct 27 10:32:38 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Mon Oct 27 10:32:37 2014
New Revision: 45878
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45878

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r21827 -> r22206	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Mon Oct 27 10:13:20 2014	(r45877)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Mon Oct 27 10:32:37 2014	(r45878)
@@ -31,6 +31,47 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
+	<para>FreeBSD Unleashed (Ãæ¹ñ¸ìÌõ),
+	 <link xlink:href="http://www.hzbook.com/">China Machine
+	  Press</link> ȯ¹Ô. ISBN 7-111-10201-0.
+	</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>FreeBSD From Scratch First Edition (Ãæ¹ñ¸ì),
+	 China Machine Press ȯ¹Ô. ISBN 7-111-07482-3.
+	</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>FreeBSD From Scratch Second Edition (Ãæ¹ñ¸ì),
+	 China Machine Press ȯ¹Ô. ISBN 7-111-10286-X.
+	</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ (Ãæ¹ñ¸ìÌõ),
+	 <link xlink:href="http://www.ptpress.com.cn/">Posts & Telecom
+	  Press</link> ȯ¹Ô. ISBN 7-115-10541-3.
+	</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+
+	<para>FreeBSD 3.x Internet (Ãæ¹ñ¸ìin Chinese),
+	 <link xlink:href="http://www.tup.tsinghua.edu.cn/">Tsinghua
+	  University Press</link> ȯ¹Ô. ISBN 7-900625-66-6.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>FreeBSD & Windows (Ãæ¹ñ¸ì), ISBN 7-113-03845-X</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>FreeBSD Internet Services HOWTO (Ãæ¹ñ¸ì), ISBN 7-113-03423-3</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
 	<para>FreeBSDÆþÌ祭¥Ã¥È 98ÈÇÂèÆóÈÇ¡£ µÜÖ¿Ãé¿Ã Ãø¡£
 	 ½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡£ ISBN 4-87966-535-5 C3055 2900 ±ß¡£</para>
    </listitem>


More information about the svn-doc-all mailing list