svn commit: r45817 - in head/ru_RU.KOI8-R: htdocs share/xml

Taras Korenko taras at FreeBSD.org
Mon Oct 13 22:12:59 UTC 2014


Author: taras
Date: Mon Oct 13 22:12:57 2014
New Revision: 45817
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45817

Log:
 Refresh translation of ru/htdocs/index.xsl.
 
 The source file was provided by Dmitry Luhtionov [1].
 
 1. http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-doc/2014-October/024398.html

Modified:
 head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/index.xsl
 head/ru_RU.KOI8-R/share/xml/header.l10n.ent

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/index.xsl
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/index.xsl	Mon Oct 13 20:14:31 2014	(r45816)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/index.xsl	Mon Oct 13 22:12:57 2014	(r45817)
@@ -10,7 +10,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/www/ru/index.xsl,v 1.47 2006/01/16 21:27:51 gad Exp $
 
-   Original revision: 1.176
+   Original revision: 45134
 -->
 
 <xsl:stylesheet version="1.0"
@@ -31,6 +31,7 @@
  <xsl:param name="news.project.xml" select="'none'"/>
  <xsl:param name="events.xml-master" select="'none'"/>
  <xsl:param name="events.xml" select="'none'"/>
+ <xsl:param name="html.header.script.google" select="'IGNORE'"/>
 
  <xsl:variable name="svnKeyword">$FreeBSD$</xsl:variable>
 
@@ -52,15 +53,15 @@
 				 href="&base;/platforms/">ÐÌÁÔÆÏÒÍ</a>.
 				 å£ ËÏÄ ÐÒÏÛ£Ì ÞÅÒÅÚ ÂÏÌÅÅ ÞÅÍ ÔÒÉÄÃÁÔØ
 				 ÌÅÔ ÎÅÐÒÅÒÙ×ÎÏÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ ÒÁÚ×ÉÔÉÑ,
-				 ÓÏ×ÅÒÛÅÎÓÔ×Ï×ÁÎÉÑ É ÏÐÔÉÍÉÚÁÃÉÉ. FreeBSD
+				 ÓÏ×ÅÒÛÅÎÓÔ×Ï×ÁÎÉÑ É ÏÐÔÉÍÉÚÁÃÉÉ. &os;
 				 ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÔÓÑ É ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ <a
 				 href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-committers.html">
-				 ÂÏÌØÛÏÊ ËÏÍÁÎÄÏÊ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ×</a>. FreeBSD
+				 ÂÏÌØÛÏÊ ËÏÍÁÎÄÏÊ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ×</a>. &os;
 				 ÏÂÅÓÐÅÞÉ×ÁÅÔ ÓÏ×ÒÅÍÅÎÎÙÅ ÓÅÔÅ×ÙÅ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ,
 				 ×ÐÅÞÁÔÌÑÀÝÕÀ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ É
 				 ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÎÁ ÍÉÒÏ×ÏÍ ÕÒÏ×ÎÅ É
 				 ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÁ ÏÄÎÉÈ ÉÚ <a
-				 href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/nutshell.html#INTRODUCTION-NUTSHELL-USERS">
+				 href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/nutshell.html#introduction-nutshell-users">
 				 ÓÁÍÙÈ ÚÁÇÒÕÖÅÎÎÙÈ ×ÅÂ-ÓÁÊÔÏ×</a> ÍÉÒÁ É ÎÁ
 				 ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÎÙÈ ×ÓÔÒÏÅÎÎÙÈ ÓÅÔÅ×ÙÈ
 				 ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÁÈ É ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÁÈ ÈÒÁÎÅÎÉÑ.</p>
@@ -69,8 +70,18 @@
 				 id="txtfrontfeaturelink"> »<a
 				 href="&base;/about.html"
 				 title="ðÏÄÒÏÂÎÅÅ">ðÏÄÒÏÂÎÅÅ</a>
-
 				 </div> <!-- TXTFRONTFEATURELINK -->
+
+                <div id="txtfrontjournalblock">
+                <br/>»
+                  <span
+                   id="txtfrontjournallink">
+                   ðÏÌÕÞÉÔØ <a
+                    href="http://www.freebsdjournal.com/"
+                    title="&os; Journal">÷ÅÄÏÍÏÓÔÉ &os; </a>
+                  </span> <!-- TXTFRONTJOURNALLINK -->
+                 </div> <!-- TXTFRONTJOURNALBLOCK -->
+
 			 </div> <!-- FRONTFEATURECONTENT -->
 		 </div> <!-- FRONTFEATURELEFT -->
 
@@ -78,7 +89,7 @@
 			<div class="frontgetroundbox">
 			 <div class="frontgettop"><div><b style="display: none">.</b></div></div>
 				<div class="frontgetcontent">
-				 <a href="&base;/where.html">ðÏÌÕÞÉÔØ FreeBSD ÓÅÊÞÁÓ</a>
+				 <a href="&base;/where.html">úÁÇÒÕÚÉÔØ &os;</a>
 				</div> <!-- frontgetcontent -->
 			 <div class="frontgetbot"><div><b style="display: none">.</b></div></div>
 			</div> <!-- frontgetroundbox -->
@@ -88,21 +99,20 @@
 				 <h2><a href="&base;/releases/">ðïóìåäîéå òåìéúù</a></h2>
 				 <ul id="frontreleaseslist">
 					<li>ðÒÏÄÕËÔÉ×ÎÙÊ: <a
-				href="&u.rel.announce;">&rel.current;</a>, <a href="&u.rel2.announce;">&rel2.current;</a></li>
-					<li>óÔÁÒÙÊ: <a
+				href="&u.rel.announce;">&rel.current;</a>,<br />
+					<a
+				href="&u.rel2.announce;">&rel2.current;</a>,
+					<a
 				href="&u.rel3.announce;">&rel3.current;</a></li>
-			  <xsl:if test="'&beta.testing;' != 'IGNORE'">
-					<li>
-					 <a href="&base;/where.html#helptest">ðÒÅÄÓÔÏÑÝÉÊ:
-				      &betarel.current; - &betarel.vers;</a>
-					</li>
+			  <xsl:if test="'&beta.upcoming;' != 'IGNORE'">
+					<li>ðÒÅÄÓÔÏÑÝÉÊ: <a
+				href="&u.betarel.schedule;">&betarel.current;</a></li>
 			  </xsl:if>
-			  <xsl:if test="'&beta2.testing;' != 'IGNORE'">
-					<li>
-					 <a href="&base;/where.html#helptest">ðÒÅÄÓÔÏÑÝÉÊ:
-				      &betarel2.current; - &betarel2.vers;</a>
-					</li>
+			  <xsl:if test="'&beta2.upcoming;' != 'IGNORE'">
+					<li>ðÒÅÄÓÔÏÑÝÉÊ: <a
+				href="&u.betarel2.schedule;">&betarel2.current;</a></li>
 			  </xsl:if>
+					<li><a href="&base;/security/security.html#sup">Support Lifecycle</a></li>
 				 </ul>
 			 </div> <!-- FRONTRELEASESCONTENT -->
 			</div> <!-- FRONTRELEASES -->
@@ -148,7 +158,7 @@
 			<div id="mirror">
 			 <form action="&cgibase;/mirror.cgi" method="get">
 				<div>
-				 <h2 class="blockhide"><label for="MIRRORSEL">úÅÒËÁÌÏ</label></h2>
+				 <h2 class="blockhide"><label for="mirrorsel">úÅÒËÁÌÏ</label></h2>
 				 <select id="mirrorsel" name="goto">
 					 <xsl:call-template name="html-index-mirrors-options-list">
 					  <xsl:with-param name="mirrors.xml" select="$mirrors.xml" />
@@ -320,4 +330,14 @@
      </div> <!-- FRONTMAIN -->
     </div> <!-- FRONTCONTAINER -->
  </xsl:template>
+
+ <xsl:template name="process.footer">
+  ©right;
+
+  îÁÚ×ÁÎÉÅ FreeBSD - ÜÔÏ ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ ÔÏÒÇÏ×ÁÑ ÍÁÒËÁ The FreeBSD
+  Foundation É ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ The FreeBSD Project Ó ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ <a
+   href="http://www.freebsdfoundation.org/documents/Guidelines.shtml">The
+  FreeBSD Foundation</a>.
+  <a href="&base;/mailto.html" title="&header2.word.contact;">&header2.word.contact;</a>
+ </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/share/xml/header.l10n.ent
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/share/xml/header.l10n.ent	Mon Oct 13 20:14:31 2014	(r45816)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/share/xml/header.l10n.ent	Mon Oct 13 22:12:57 2014	(r45817)
@@ -16,7 +16,7 @@
 <!-- Override in the prolog <em>before</em> including this -->
 <!-- file if necessary.                   -->
 <!ENTITY copyright '<span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><a href="&base;/search/index-site.html">ëÁÒÔÁ ÓÁÊÔÁ</a> |
- <a href="&base;/copyright/">õÓÌÏ×ÉÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ</a> | © 1995-2012
+ <a href="&base;/copyright/">õÓÌÏ×ÉÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ</a> | © 1995-2014
  ðÒÏÅËÔ FreeBSD. ÷ÓÅ ÐÒÁ×Á ÚÁÝÉÝÅÎÙ.</span>'>
 <!ENTITY author '<a href="&base;/index.html">çÌÁ×ÎÁÑ</a>   |   <a href="&base;/mailto.html">ëÏÎÔÁËÔÙ</a>   |   <a href="&base;/copyright/index.html">á×ÔÏÒÓËÉÅ ÐÒÁ×Á</a>   |   ©right;'>
 <!ENTITY home '<a href="&base;/index.html"><img src="&enbase;/gifs/home.gif"


More information about the svn-doc-all mailing list