svn commit: r45764 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Oct 10 09:21:43 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Fri Oct 10 09:21:42 2014
New Revision: 45764
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45764

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44386 -> r45706	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.xml	Fri Oct 10 01:16:29 2014	(r45763)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/desktop/chapter.xml	Fri Oct 10 09:21:42 2014	(r45764)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44386
+   Original revision: r45706
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="desktop">
@@ -29,8 +29,9 @@
    packages ¤ä ports ¤«¤é
    &os.numports; ¤òĶ¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤Î¤Ç¡¢
    ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-   ¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢packages ¤ä Ports Collection
-   ¤òÍѤ¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   ¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢À¸»ºÅª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¥¢¡¢
+   ¤ª¤è¤Óºâ̳´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
+   ¿ô¿¤¯¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <note>
    <para>°ì¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
@@ -40,147 +41,7 @@
 	¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</link> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </note>
 
-  <para>&os; ¤Ï¡¢<link linkend="linuxemu">&linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹</link>
-   µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¡¢&linux; ÍѤ˳«È¯¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò
-   &os; ¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¤âÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-   &linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤òÍѤ¤¤¿ port
-   ¤Î¿¤¯¤Ï <quote>linux-</quote> ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë̾Á°¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
-   ¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢&linux; ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë
-   &linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤¬Í­¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢
-   °Ê²¼¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <informaltable frame="none" pgwide="1">
-   <tgroup cols="4">
-	<thead>
-	 <row>
-	  <entry>ʬÌî</entry>
-	  <entry>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó̾</entry>
-	  <entry>Package ̾</entry>
-	  <entry>Ports ̾</entry>
-	 </row>
-	</thead>
-
-	<tbody>
-	 <row>
-	  <entry>¥Ö¥é¥¦¥¶</entry>
-	  <entry><application>Firefox</application></entry>
-	  <entry><literal>firefox</literal></entry>
-	  <entry><package>www/firefox</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>¥Ö¥é¥¦¥¶</entry>
-	  <entry><application>Opera</application></entry>
-	  <entry><literal>opera</literal></entry>
-	  <entry><package>www/opera</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>¥Ö¥é¥¦¥¶</entry>
-	  <entry><application>Konqueror</application></entry>
-	  <entry><literal>kde4-baseapps</literal></entry>
-	  <entry><package>x11/kde4-baseapps</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>¥Ö¥é¥¦¥¶</entry>
-	  <entry><application>Chromium</application></entry>
-	  <entry><literal>chromium</literal></entry>
-	  <entry><package>www/chromium</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>À¸»ºÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</entry>
-	  <entry><application>Calligra</application></entry>
-	  <entry><literal>calligra</literal></entry>
-	  <entry><package>editors/calligra</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>À¸»ºÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</entry>
-	  <entry><application>AbiWord</application></entry>
-	  <entry><literal>abiword</literal></entry>
-	  <entry><package>editors/abiword</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>À¸»ºÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</entry>
-	  <entry><application>The GIMP</application></entry>
-	  <entry><literal>gimp</literal></entry>
-	  <entry><package>graphics/gimp</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>À¸»ºÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</entry>
-	  <entry><application>Apache
-		OpenOffice</application></entry>
-	  <entry><literal>openoffice</literal></entry>
-	  <entry><package>editors/openoffice-4</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>À¸»ºÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</entry>
-	  <entry><application>LibreOffice</application></entry>
-	  <entry><literal>libreoffice</literal></entry>
-	  <entry><package>editors/libreoffice</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¥¢</entry>
-	  <entry><application>&acrobat.reader;</application></entry>
-	  <entry><literal>¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê package
-		¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</literal></entry>
-	  <entry><package>print/acroread9</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¥¢</entry>
-	  <entry><application>gv</application></entry>
-	  <entry><literal>gv</literal></entry>
-	  <entry><package>print/gv</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¥¢</entry>
-	  <entry><application>Xpdf</application></entry>
-	  <entry><literal>xpdf</literal></entry>
-	  <entry><package>graphics/xpdf</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¥¢</entry>
-	  <entry><application>GQview</application></entry>
-	  <entry><literal>gqview</literal></entry>
-	  <entry><package>graphics/gqview</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>ºâ̳´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢</entry>
-	  <entry><application>GnuCash</application></entry>
-	  <entry><literal>gnucash</literal></entry>
-	  <entry><package>finance/gnucash</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>ºâ̳´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢</entry>
-	  <entry><application>Gnumeric</application></entry>
-	  <entry><literal>gnumeric</literal></entry>
-	  <entry><package>math/gnumeric</package></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
-	  <entry>ºâ̳´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢</entry>
-	  <entry><application>KMyMoney</application></entry>
-	  <entry><literal>kmymoney-kde4</literal></entry>
-	  <entry><package>finance/kmymoney-kde4</package></entry>
-	 </row>
-	</tbody>
-   </tgroup>
-  </informaltable>
-
-  <para>¤³¤Î¾Ï¤òÆɤàÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>¤³¤Î¾Ï¤ÎÆɼԤϡ¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
@@ -193,11 +54,6 @@
 	<para>X ¤ª¤è¤Ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡
 	 (<xref linkend="x11"/>)¡£</para>
    </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para>&linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡
-	 (<xref linkend="linuxemu"/>)¡£</para>
-   </listitem>
   </itemizedlist>
 
   <para>¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
@@ -944,7 +800,7 @@
 
    <note>
 	<para>ÃÏ°è²½¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥Ó¥ë¥É¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢
-	 ´õ˾¤Î¸À¸ì¤Î port ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë <application>cd</application>
+	 ´õ˾¤Î¸À¸ì¤Î port ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë <command>cd</command>
 	 ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¤Ï¡¢Ports Collection ¤Î editors ¥«¥Æ¥´¥ê (<link
 	  xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ja/ports/editors.html">freebsd.org/ja/ports/editors.html</link>)
@@ -974,10 +830,10 @@
 
 	<tbody>
 	 <row>
-	  <entry><application>&acrobat.reader;</application></entry>
+	  <entry><application>Xpdf</application></entry>
 	  <entry>¾¯</entry>
 	  <entry>·Ú</entry>
-	  <entry>&linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</entry>
+	  <entry><application>FreeType</application></entry>
 	 </row>
 
 	 <row>
@@ -988,56 +844,64 @@
 	 </row>
 
 	 <row>
-	  <entry><application>Xpdf</application></entry>
+	  <entry><application>GQview</application></entry>
 	  <entry>¾¯</entry>
 	  <entry>·Ú</entry>
-	  <entry><application>FreeType</application></entry>
+	  <entry><application>Gtk+</application> ¤Þ¤¿¤Ï
+	   <application>GNOME</application></entry>
 	 </row>
 
 	 <row>
-	  <entry><application>GQview</application></entry>
+	  <entry><application>ePDFView</application></entry>
 	  <entry>¾¯</entry>
 	  <entry>·Ú</entry>
 	  <entry><application>Gtk+</application> ¤Þ¤¿¤Ï
 	   <application>GNOME</application></entry>
+	  <entry><application>Gtk+</application></entry>
+	 </row>
+
+	 <row>
+	  <entry><application>Okular</application></entry>
+	  <entry>¾¯</entry>
+	  <entry>½Å</entry>
+	  <entry><application>KDE</application></entry>
 	 </row>
 	</tbody>
    </tgroup>
   </informaltable>
 
   <sect2>
-   <title>&acrobat.reader;</title>
+   <title>Xpdf</title>
 
    <indexterm>
-	<primary><application>Acrobat Reader</application></primary>
+	<primary><application>Xpdf</application></primary>
    </indexterm>
    <indexterm>
 	<primary>PDF</primary>
 	<secondary>¥Ó¥å¡¼¥¢</secondary>
    </indexterm>
 
-   <para>º£¤ä¿¤¯¤Îʸ½ñ¤¬ Portable Document Format (PDF)
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤è¤¯ÍѤ¤¤é¤ì¤ë PDF ¥Ó¥å¡¼¥¢¤¬
-	&adobe; ¤¬ &linux; ÍѤ˥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë
-	<application>&acrobat.reader;</application> ¤Ç¤¹¡£
-	&os; ¤Ï &linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	&os; ¤Ç¤â¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-	¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤«¤é package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢
-	ports ¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	ÃÏ°è²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬ Ports Collection ¤Î print ¥«¥Æ¥´¥ê (<link
-	 xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ja/ports/print.html">freebsd.org/ja/ports/print.html</link>)
-	¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ports Collection ¤«¤é¡¢
-	<application>&acrobat.reader; 9</application>
-	¤Î±Ñ¸ìÈǤò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è²½¤µ¤ì¤¿ÈǤò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	¤«¤ï¤ê¤Ë´õ˾¤Î ports ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë <application>cd</application>
-	¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>&os; ¸þ¤±¤Î·Ú¤¤ PDF ¥Ó¥å¡¼¥¢¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é
+	<application>Xpdf</application>
+	¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤ì¤Ï¾¯¤Ê¤¤¥ê¥½¡¼¥¹¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥Ó¥å¡¼¥¢¤Ç¡¢·Ú¤¯¤Æ¸úΨŪ¤Ç¤¹¡£
+	ɸ½à¤Î X ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÍøÍѤ·¡¢
+	¾¤Î X ¥Ä¡¼¥ë¥­¥Ã¥È¤òɬÍפȤ·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/print/acroread9</userinput>
+   <para><application>Xpdf</application> ¤Î
+	package ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install xpdf</userinput></screen>
+
+   <para>package ¤òÆþ¼ê¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	Ports Collection ¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/graphics/xpdf</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
+   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬´°Î»¤·¤¿¤é <application>xpdf</application>
+	¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤Î±¦¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2>
@@ -1077,40 +941,6 @@
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>Xpdf</title>
-
-   <indexterm>
-	<primary><application>Xpdf</application></primary>
-   </indexterm>
-   <indexterm>
-	<primary>PDF</primary>
-	<secondary>¥Ó¥å¡¼¥¢</secondary>
-   </indexterm>
-
-   <para>&os; ¸þ¤±¤Î·Ú¤¤ PDF ¥Ó¥å¡¼¥¢¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é
-	<application>Xpdf</application>
-	¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤³¤ì¤Ï¾¯¤Ê¤¤¥ê¥½¡¼¥¹¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥Ó¥å¡¼¥¢¤Ç¡¢·Ú¤¯¤Æ¸úΨŪ¤Ç¤¹¡£
-	ɸ½à¤Î X ¥Õ¥©¥ó¥È¤òÍøÍѤ·¡¢
-	¾¤Î X ¥Ä¡¼¥ë¥­¥Ã¥È¤òɬÍפȤ·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-   <para><application>Xpdf</application> ¤Î
-	package ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install xpdf</userinput></screen>
-
-   <para>package ¤òÆþ¼ê¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	Ports Collection ¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/graphics/xpdf</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
-
-   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬´°Î»¤·¤¿¤é <application>xpdf</application>
-	¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤Î±¦¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2>
    <title>GQview</title>
 
    <indexterm>
@@ -1138,6 +968,69 @@
    <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/graphics/gqview</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
   </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>ePDFView</title>
+
+   <indexterm>
+	<primary><application>ePDFView</application></primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>PDF</primary>
+	<secondary>viewing</secondary>
+   </indexterm>
+ 
+   <para><application>ePDFView</application> ¤Ï·ÚÎ̤Ê
+	<acronym>PDF</acronym> ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¥¢¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ó¥å¡¼¥¢¤Ï¡¢
+	<application>Gtk+</application> ¤ª¤è¤Ó
+	<application>Poppler</application> ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¤ß¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¸½ºß³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î
+	<acronym>PDF</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë (°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò´Þ¤à)
+	¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥³¥Ô¡¼¤òÊݸ¤Ç¤­¡¢
+	<application>CUPS</application> ¤òÍѤ¤¤¿°õºþ¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+ 
+   <para>package ¤«¤é <application>ePDFView</application>
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+ 
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install epdfview</userinput></screen>
+ 
+   <para>package ¤¬ÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢
+	Ports Collection ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+ 
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/graphics/epdfview</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
+  </sect2>
+
+   <sect2>
+   <title>Okular</title>
+ 
+   <indexterm>
+	<primary><application>Okular</application></primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary><acronym>PDF</acronym></primary>
+	<secondary>viewing</secondary>
+   </indexterm>
+ 
+   <para><application>Okular</application> ¤Ï¡¢
+	<application>KDE</application> ¤Î <application>KPDF</application>
+	¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿°ìÈÌŪ¤Ê¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¥¢¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ó¥å¡¼¥¢¤Ï¡¢<acronym>PDF</acronym>, &postscript;, DjVu,
+	<acronym>CHM</acronym>, <acronym>XPS</acronym>, ¤ª¤è¤Ó
+	ePub ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î·Á¼°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+ 
+   <para>package ¤Ç <application>Okular</application>
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+ 
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install okular</userinput></screen>
+ 
+   <para>package ¤¬ÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢
+	Ports Collection ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+ 
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/graphics/okular</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
+  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="desktop-finance">


More information about the svn-doc-all mailing list