svn commit: r46005 - head/ja_JP.eucJP/share/xml

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Nov 20 10:20:22 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Thu Nov 20 10:20:21 2014
New Revision: 46005
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46005

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r45984 -> r46000	head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml	Wed Nov 19 12:32:25 2014	(r46004)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml	Thu Nov 20 10:20:21 2014	(r46005)
@@ -23,7 +23,7 @@
 	would like to work on. ***
 
   $FreeBSD$
-  Original revision: r45984
+  Original revision: r46000
 -->
 <news>
  <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">
@@ -358,7 +358,7 @@
 	  ¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
 	 <p>Áªµó¤Î¾ÜºÙ (¤ª¤è¤Ó¿·¤·¤¤¥³¥¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¤Î°ìÍ÷) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼° <a
-	   href="http://docs.freebsd.org/cgi/mid.cgi?20140709125554.7abb9ee4">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>
+	   href="https://docs.freebsd.org/cgi/mid.cgi?20140709125554.7abb9ee4">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>
 	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 	</event>
    </day>
@@ -1161,7 +1161,7 @@
 	  ¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤Ã¤È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃΤäƤ¯¤À¤µ¤¤!</p>
 
 	 <p>2013 ¤Î¾åȾ´ü¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¡¢<a
-	   href="http://www.freebsdfoundation.org/press/2013Jul-newsletter">¤³¤³¤«¤é</a> Æɤळ¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
+	   href="https://www.freebsdfoundation.org/press/2013Jul-newsletter">¤³¤³¤«¤é</a> Æɤळ¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
 	</event>
    </day>
 
@@ -1290,7 +1290,7 @@
 	 <title>ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ &os;!</title>
 
 	 <p>ËÜÆü¡¢&os; ¤Ï
-	  <a href="http://FreeBSD.org/news/1993/freebsd-coined.html">20
+	  <a href="https://FreeBSD.org/news/1993/freebsd-coined.html">20
 	   ºÐ</a> ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
 	  1993 ǯ 6 ·î 19 Æü¡¢Jordan Hubbard, Rod Grimes ¤ª¤è¤Ó
 	  David Greenman ¤Ï¡¢BSD 4.3
@@ -1811,7 +1811,7 @@
 	  ¤«¤é End-of-Year ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</title>
 
 	 <p>The &os; Foundation ¤Ï¡¢2012 ǯ¤Î <a
-	   href="http://www.freebsdfoundation.org/press/2012Dec-newsletter.shtml">End-of-Year
+	   href="https://www.freebsdfoundation.org/press/2012Dec-newsletter.shtml">End-of-Year
 	   ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼</a> ¤òȯ¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£</p>
 	</event>
    </day>
@@ -1955,7 +1955,7 @@
 	 <p>11 ·î 11Æü (Æü)¡¢FreeBSD.org ¥¯¥é¥¹¥¿¤Ë¤¢¤ë 2 Âæ¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë
 	  ¤ª¤¤¤ÆÉÔÀµ¿¯Æþ¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£FreeBSD
 	  ÍøÍѼԤ˱ƶÁ¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤è¤¦¤ÊÊѹ¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿·ÁÀפϸ«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢<a
-	   href="./2012-compromise.html">http://www.freebsd.org/ja/news/2012-compromise.html</a>
+	   href="./2012-compromise.html">https://www.freebsd.org/ja/news/2012-compromise.html</a>
 	  ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊó¹ð¤ò°ìÆɤ¤¤¿¤À¤­¡¢
 	  ɬÍפÊÂбþ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£</p>
 	</event>
@@ -2177,7 +2177,7 @@
 	  ¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
 	 <p>Áªµó¤Î¾ÜºÙ (¤ª¤è¤Ó¿·¤·¤¤¥³¥¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¤Î°ìÍ÷) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼° <a
-	   href="http://docs.freebsd.org/cgi/mid.cgi?1342030291.6001.80.camel">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>
+	   href="https://docs.freebsd.org/cgi/mid.cgi?1342030291.6001.80.camel">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>
 	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 	</event>
    </day>
@@ -2769,7 +2769,7 @@
 	 <title>&os; Foundation ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼ (2011 ǯ 8 ·î) ȯ¹Ô</title>
 
 	 <p>&os; Foundation ¤Ï¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Î <a
-	   href="http://www.freebsdfoundation.org/press/2011Aug-newsletter.shtml">2011 ǯÃæ´ü¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼
+	   href="https://www.freebsdfoundation.org/press/2011Aug-newsletter.shtml">2011 ǯÃæ´ü¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼
 	  </a> ¤òȯ¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 	  ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂФ¹¤ë
 	  &os; Foundation ¤Î»Ù±ç¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
@@ -3143,7 +3143,7 @@
 	 <title>&os; Foundation ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼ (2010 ǯ 12 ·î) ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿</title>
 
 	 <p>&os; Foundation ¤Ï <a
-	   href="http://www.freebsdfoundation.org/press/2010Dec-newsletter.shtml">End-of-Year ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼</a>
+	   href="https://www.freebsdfoundation.org/press/2010Dec-newsletter.shtml">End-of-Year ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼</a>
 	  ¤òȯ¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 	  ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂФ¹¤ë
 	  2010 ǯ¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
@@ -3297,7 +3297,7 @@
 	 <title>&os; Foundation ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼ (2010 ǯ 7 ·î) ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿</title>
 
 	 <p>&os; Foundation ¤Ï <a
-	   href="http://www.freebsdfoundation.org/press/2010Jul-newsletter.shtml">2010 ǯÃæ´ü¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼</a>
+	   href="https://www.freebsdfoundation.org/press/2010Jul-newsletter.shtml">2010 ǯÃæ´ü¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼</a>
 	  ¤òȯ¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 	  ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢&os; Foundation ¤¬ &os;
 	  ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂФ·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
@@ -3398,7 +3398,7 @@
 
 	 <p>Áªµó¤Î¾ÜºÙ (¤ª¤è¤Ó¿·¤·¤¤¥³¥¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¤Î°ìÍ÷) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	  ¸ø¼° <a
-	   href="http://docs.freebsd.org/cgi/mid.cgi?20100714193552.GS32232">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+	   href="https://docs.freebsd.org/cgi/mid.cgi?20100714193552.GS32232">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 	</event>
    </day>
 
@@ -3516,10 +3516,10 @@
 	  ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¤è¤ê¿¤¯³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
 	 <p>¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼° <a
-	   href="http://docs.freebsd.org/cgi/mid.cgi?20100526034329.GA40980">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>
+	   href="https://docs.freebsd.org/cgi/mid.cgi?20100526034329.GA40980">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>
 	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  Áª¤Ð¤ì¤¿³ØÀ¸¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ìÍ÷¤Ï¡¢FreeBSD <a
-	   href="http://wiki.freebsd.org/SummerOfCode2010Projects">Summer
+	   href="https://wiki.freebsd.org/SummerOfCode2010Projects">Summer
 	   of Code wiki</a> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	  ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï 5 ·î 24 Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
 	  18 ¿Í¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¯²æ¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
@@ -3620,7 +3620,7 @@
 	 <title>&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï Google Summer of Code 2010 ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹</title>
 
 	 <p>&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢6 ǯϢ³¤Ç
-	  <a href="http://docs.freebsd.org/cgi/getmsg.cgi?fetch=0+0+archive/2010/freebsd-announce/20100404.freebsd-announce">Google Summer of Code ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£</a>
+	  <a href="https://docs.freebsd.org/cgi/getmsg.cgi?fetch=0+0+archive/2010/freebsd-announce/20100404.freebsd-announce">Google Summer of Code ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£</a>
 	  Âç³ØÀ¸¤äÂç³Ø±¡À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¾©³Ø¶â¤Ë±þÊ礷¤Æ¡¢
 	  ¤³¤Î²Æ¤Ï &os; ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÎɤËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
 	  ¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢


More information about the svn-doc-all mailing list