svn commit: r45954 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Nov 8 12:37:37 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sat Nov 8 12:37:36 2014
New Revision: 45954
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45954

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r43126 -> r43718	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Sat Nov 8 11:37:22 2014	(r45953)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Sat Nov 8 12:37:36 2014	(r45954)
@@ -6,7 +6,10 @@
   Original revision: r39056
   $FreeBSD$
 -->
-<appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="bibliography">
+<appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
+ xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0"
+ xml:id="bibliography">
+
  <title>»²¹Í¿Þ½ñ</title>
 
  <para><emphasis>Ìõ: &a.jp.nakai;, 1996 ǯ 10 ·î 12 Æü¡£</emphasis></para>
@@ -29,7 +32,8 @@
 	<para><link
 	  xlink:href="http://jdli.tw.FreeBSD.org/publication/book/freebsd2/index.htm">
 	  FreeBSD ÆþÌççÐØæÍÑ</link> (ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì)¡£
-	 <link xlink:href="http://www.drmaster.com.tw/">Drmaster</link>
+	 <link
+	  xlink:href="http://www.drmaster.com.tw/">Drmaster</link>
 	 ȯ¹Ô, 1997. ISBN 9-578-39435-7.</para>
    </listitem>
 
@@ -47,8 +51,8 @@
 
    <listitem>
 	<para>FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯Âè 2 ÈÇ (´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ìÌõ), <link
-	  xlink:href="http://www.ptpress.com.cn/">Posts & Telecom
-	  Press</link> ȯ¹Ô. ISBN 7-115-10541-3.</para>
+	  xlink:href="http://www.ptpress.com.cn/">Posts &
+	  Telecom Press</link> ȯ¹Ô. ISBN 7-115-10541-3.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -108,7 +112,7 @@
    <listitem>
 	<para><link
 	  xlink:href="http://www.mitp.de/vmi/mitp/detail/pWert/1343/">
-	 FreeBSD de Luxe</link> (¥É¥¤¥Ä¸ì),
+	  FreeBSD de Luxe</link> (¥É¥¤¥Ä¸ì),
 	 <link xlink:href="http://www.mitp.de">Verlag Modere
 	  Industrie</link> ȯ¹Ô, 2003 ǯ¡£ISBN 3-8266-1343-0.
 	</para>
@@ -141,10 +145,9 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><link
-	  xlink:href="http://www.twbsd.org/cht/book/">The FreeBSD 6.0
-	  Book</link> (ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì), Drmaster ȯ¹Ô (2006 ǯ)¡£
-	 ISBN 9-575-27878-X.</para>
+	<para><link xlink:href="http://www.twbsd.org/cht/book/">The
+	  FreeBSD 6.0 Book</link> (ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì),
+	 Drmaster ȯ¹Ô (2006 ǯ)¡£ISBN 9-575-27878-X.</para>
    </listitem>
 
   </itemizedlist>
@@ -153,7 +156,8 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para><link xlink:href="http://www.absoluteFreeBSD.com/">Absolute
+	<para><link
+	  xlink:href="http://www.absoluteFreeBSD.com/">Absolute
 	  FreeBSD, 2nd Edition: The Complete Guide to
 	  FreeBSD</link>, <link
 	  xlink:href="http://www.nostarch.com/">No Starch
@@ -164,47 +168,49 @@
 	<para><link
 	  xlink:href="http://www.freebsdmall.com/cgi-bin/fm/bsdcomp">
 	  The Complete FreeBSD</link>,
-	 <link xlink:href="http://www.oreilly.com/">O'Reilly</link>¡¢2003 ǯ¡£
-	 ISBN: 0596005164</para>
+	 <link xlink:href="http://www.oreilly.com/">O'Reilly</link>¡¢
+	 2003 ǯ¡£ISBN: 0596005164</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><link xlink:href="http://www.freebsd-corp-net-guide.com/">The
+	<para><link
+	  xlink:href="http://www.freebsd-corp-net-guide.com/">The
 	  FreeBSD Corporate Networker's Guide</link>,
-	 <link xlink:href="http://www.awl.com/aw/">Addison-Wesley</link> ´©¡¢
+	 <link
+	  xlink:href="http://www.awl.com/aw/">Addison-Wesley</link> ´©¡¢
 	 2000 ǯ¡£ISBN: 0201704811</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
 	<para><link
 	  xlink:href="http://andrsn.stanford.edu/FreeBSD/introbook/">
-	 FreeBSD: An Open-Source Operating System for Your Personal
-	 Computer</link>¡¢The Bit Tree Press ´©¡¢2001 ǯ¡£
+	  FreeBSD: An Open-Source Operating System for Your Personal
+	  Computer</link>¡¢The Bit Tree Press ´©¡¢2001 ǯ¡£
 	 ISBN: 0971204500</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>Teach Yourself FreeBSD in 24 Hours,
-	 <link xlink:href="http://www.samspublishing.com/">Sams</link> ´©¡¢
+	<para>Teach Yourself FreeBSD in 24 Hours, <link
+	  xlink:href="http://www.samspublishing.com/">Sams</link> ´©¡¢
 	 2002 ǯ¡£ISBN: 0672324245</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>FreeBSD 6 unleashed,
-	 <link xlink:href="http://www.samspublishing.com/">Sams</link> ´©¡¢
+	<para>FreeBSD 6 unleashed, <link
+	  xlink:href="http://www.samspublishing.com/">Sams</link> ´©¡¢
 	 2006 ǯ¡£ISBN: 0672328755</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>FreeBSD: The Complete Reference,
-	 <link xlink:href="http://books.mcgraw-hill.com">McGrawHill</link> ´©¡¢
+	<para>FreeBSD: The Complete Reference, <link
+	  xlink:href="http://books.mcgraw-hill.com">McGrawHill</link> ´©¡¢
 	 2003 ǯ¡£ISBN: 0072224096</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><link xlink:href="http://www.bsdmag.org">BSD Magazine</link>,
-	 Software Press Sp. z o.o. SK. ´©¡£
-	 ISSN 1898-9144</para>
+	<para><link xlink:href="http://www.bsdmag.org">BSD
+	  Magazine</link>, Software Press Sp. z o.o.
+	 SK. ´©¡£ISSN 1898-9144</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
  </sect1>
@@ -214,9 +220,9 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Î©Âç³Ø¤Ë¤è¤ë
-	 <link xlink:href="http://www.cs.duke.edu/csl/docs/unix_course/">
-	  UNIX Introductory Course</link>¡£
+	<para>¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Î©Âç³Ø¤Ë¤è¤ë <link
+	  xlink:href="http://www.cs.duke.edu/csl/docs/unix_course/">UNIX
+	  Introductory Course</link>¡£
 	 ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç HTML ÈÇ¤È PostScript ÈǤ¬ÍøÍѲÄǽ¡£</para>
 
 	<para>FreeBSD ¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä
@@ -229,15 +235,14 @@
 	<para><link xlink:href="http://www.jp.FreeBSD.org/">FreeBSD
 	  ͧ¤Î²ñ jpman ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</link>¡£<link
 	  xlink:href="http://www.pc.mycom.co.jp/FreeBSD/urm.html">FreeBSD
-	  User's Reference Manual</link> (ÆüËܸìÌõ)¡£<link
-	  xlink:href="http://www.pc.mycom.co.jp/">ËèÆü¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º</link>, 1998¡£ISBN4-8399-0088-4
-	 P3800E¡£</para>
+	  User's Reference Manual</link> (ÆüËܸìÌõ)¡£
+	 <link xlink:href="http://www.pc.mycom.co.jp/">ËèÆü¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º</link>,
+	 1998¡£ISBN4-8399-0088-4 P3800E¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
 	<para><link xlink:href="http://www.ed.ac.uk/">Edinburgh
-	 University</link> ¤Ë¤è¤ë
-	 UNIX ´Ä¶­¤Î½é¿´¼Ô¸þ¤±
+	  University</link> ¤Ë¤è¤ë UNIX ´Ä¶­¤Î½é¿´¼Ô¸þ¤±
 	 <link xlink:href="http://unixhelp.ed.ac.uk/">¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥¤¥É</link>¡£</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
@@ -251,9 +256,10 @@
 	<para><link xlink:href="http://www.jp.FreeBSD.ORG/">FreeBSD
 	  ͧ¤Î²ñ jpman ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</link>¡£<link
 	  xlink:href="http://www.pc.mycom.co.jp/FreeBSD/sam.html">FreeBSD
-	  System Administrator's Manual</link> (ÆüËܸìÌõ)¡£<link
-	  xlink:href="http://www.pc.mycom.co.jp/">ËèÆü¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º</link>,
-	 1998. ISBN4-8399-0109-0 P3300E.</para>
+	  System Administrator's Manual</link> (ÆüËܸìÌõ)¡£
+	 <link xlink:href="http://www.pc.mycom.co.jp/">ËèÆü¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º</link>,
+	 1998. ISBN4-8399-0109-0
+	 P3300E.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -327,7 +333,7 @@
    <listitem>
 	<para>Spinellis, Diomidis. <link
 	  xlink:href="http://www.spinellis.gr/codereading/"><emphasis>Code
-	  Reading: The Open Source Perspective</emphasis></link>.
+	   Reading: The Open Source Perspective</emphasis></link>.
 	 Addison-Wesley, 2003. ISBN 0-201-79940-5</para>
    </listitem>
 
@@ -523,8 +529,8 @@
 
    <listitem>
 	<para>Intel Corporation ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î CPU
-	 ¤ä¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëʸ½ñ¤ò¼«¼Ò¤Î <link
-	  xlink:href="http://developer.intel.com/">³«È¯¼Ô¸þ¤± Web
+	 ¤ä¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëʸ½ñ¤ò¼«¼Ò¤Î
+	 <link xlink:href="http://developer.intel.com/">³«È¯¼Ô¸þ¤± Web
 	  ¥µ¥¤¥È</link> ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸½ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÏÄ̾ï
 	 PDF ¤Ç¤¹¡£</para>
    </listitem>
@@ -570,7 +576,7 @@
 	  3rd edition</emphasis>. MIT Press, 1996. ISBN
 	 0-262-68092-0 ¤³¤ì¤Ï <link
 	  xlink:href="http://www.catb.org/~esr/jargon/html/index.html">¥¸¥ã¡¼¥´¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë
-	 (Jargon File)</link> ¤È¤·¤ÆÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	  (Jargon File)</link> ¤È¤·¤ÆÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -608,15 +614,14 @@
 
    <listitem>
 	<para><emphasis>Networked Computer Science Technical Reports
-	  Library</emphasis>.
-	 <uri xlink:href="http://www.ncstrl.org/">http://www.ncstrl.org/</uri>
-	</para>
+	  Library</emphasis>. <uri
+	  xlink:href="http://www.ncstrl.org/">http://www.ncstrl.org/</uri></para>
    </listitem>
 
    <listitem>
 	<para><emphasis>Computer Systems Research group (CSRG) ¤«¤é¤Î¸Å¤¤
-	  BSD ¥ê¥ê¡¼¥¹½¸</emphasis>
-	 <uri xlink:href="http://www.mckusick.com/csrg/">http://www.mckusick.com/csrg/</uri>:
+	  BSD ¥ê¥ê¡¼¥¹½¸</emphasis>¡£<uri
+	  xlink:href="http://www.mckusick.com/csrg/">http://www.mckusick.com/csrg/</uri>:
 	 ¤³¤Î 4 Ëç CD ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢1BSD ¤«¤é 4.4BSD ¤Þ¤Ç¤È 4.4BSD-Lite2
 	 ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹ (»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é 2.11BSD ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó)¡£
 	 ¤Þ¤¿ 4 ËçÌܤΠCD ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ª¥½¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó SCCS


More information about the svn-doc-all mailing list