svn commit: r45909 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Nov 2 14:33:37 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sun Nov 2 14:33:36 2014
New Revision: 45909
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45909

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r38243 -> r38244	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml
 
 - Whitespace cleanup

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Sun Nov 2 14:18:09 2014	(r45908)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bibliography/chapter.xml	Sun Nov 2 14:33:36 2014	(r45909)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r38243
+   Original revision: r38244
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="bibliography">
@@ -121,9 +121,9 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-    <para><link xlink:href="http://www.cul.de/freebsd.html">FreeBSD 4 - Installieren, Konfigurieren, Administrieren</link>
+	<para><link xlink:href="http://www.cul.de/freebsd.html">FreeBSD 4 - Installieren, Konfigurieren, Administrieren</link>
 	 (¥É¥¤¥Ä¸ìÈÇ), <link xlink:href="http://www.cul.de">Computer und Literatur Verlag</link>,
-     2001 ǯ ȯ¹Ô¡£ISBN 3-932311-88-4¡£</para>
+	 2001 ǯ ȯ¹Ô¡£ISBN 3-932311-88-4¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -149,7 +149,7 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-    <para>Onno W Purbo, Dodi Maryanto, Syahrial Hubbany, Widjil Widodo Ãø
+	<para>Onno W Purbo, Dodi Maryanto, Syahrial Hubbany, Widjil Widodo Ãø
 	<emphasis><link xlink:href="http://maxwell.itb.ac.id/">
 	FreeBSD ¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ð¤Î¹½ÃÛ (Building Internet Server with
 	FreeBSD)</link></emphasis> (¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì),
@@ -183,14 +183,14 @@
 	<para><link xlink:href="http://www.freebsdmall.com/cgi-bin/fm/bsdcomp">
 	  The Complete FreeBSD</link>,
 	  <link xlink:href="http://www.oreilly.com/">O'Reilly</link>¡¢2003 ǯ¡£
-      ISBN: 0596005164</para>
+	  ISBN: 0596005164</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
 	<para><link xlink:href="http://www.freebsd-corp-net-guide.com/">The
 	 FreeBSD Corporate Networker's Guide</link>,
 	 <link xlink:href="http://www.awl.com/aw/">Addison-Wesley</link> ´©¡¢2000 ǯ¡£
-     ISBN: 0201704811</para>
+	 ISBN: 0201704811</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -261,9 +261,9 @@
 
    <listitem>
 	<para>¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Î©Âç³Ø¤Ë¤è¤ë
-     <link xlink:href="http://www.cs.duke.edu/csl/docs/unix_course/">
+	 <link xlink:href="http://www.cs.duke.edu/csl/docs/unix_course/">
 	  UNIX Introductory Course</link>¡£
-     ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç HTML ÈÇ¤È PostScript ÈǤ¬ÍøÍѲÄǽ¡£</para>
+	 ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç HTML ÈÇ¤È PostScript ÈǤ¬ÍøÍѲÄǽ¡£</para>
 
 	<para>FreeBSD ¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä
 	 ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î <link xlink:href="&url.doc.base;/it_IT.ISO8859-15/books/unix-introduction/index.html">¥¤¥¿¥ê¥¢¸ìÌõ</link>
@@ -280,8 +280,8 @@
    <listitem>
 	<para><link xlink:href="http://www.ed.ac.uk/">Edinburgh
 	 University</link> ¤Ë¤è¤ë
-     UNIX ´Ä¶­¤Î½é¿´¼Ô¸þ¤±
-     <link xlink:href="http://unixhelp.ed.ac.uk/">¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥¤¥É</link>¡£</para>
+	 UNIX ´Ä¶­¤Î½é¿´¼Ô¸þ¤±
+	 <link xlink:href="http://unixhelp.ed.ac.uk/">¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥¤¥É</link>¡£</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
  </sect1>
@@ -333,7 +333,7 @@
 	 Associates, Inc., 1995. ISBN 1-56592-127-5
 	 (ÌõÃí: Ë®Ìõ¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬½ÐÈǤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ëÀî ů»Ê ´ÆÌõ, ¹õ´ä ¿¿¸ã / ³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯ Ìõ¡£
-     <emphasis>UNIX ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýÆþÌç ²þÄûÈÇ</emphasis>¡£
+	 <emphasis>UNIX ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýÆþÌç ²þÄûÈÇ</emphasis>¡£
 	 ¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó, 1998¡£
 	 ISBN 4-900900-14-1)</para>
    </listitem>
@@ -369,7 +369,7 @@
 	 º½¸¶ ½¨¼ù ´ÆÌõ, ÁÒ¹ü ¾´ Ìõ,
 	 <emphasis>NFS & NIS</emphasis>¡£
 	 <link xlink:href="http://www.ascii.co.jp/">¥¢¥¹¥­¡¼</link>,
-     1992¡£
+	 1992¡£
 	 ISBN 4-7561-0273-5)</para>
    </listitem>
 
@@ -490,7 +490,7 @@
 	 <emphasis>UNIX ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°</emphasis>¡£
 	 ¥È¥Ã¥Ñ¥ó, 1992.
 	 ISBN 4-8101-8509-5)
-     Âè 2 ÈǤÎË®Ìõ¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬½ÐÈǤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 Âè 2 ÈǤÎË®Ìõ¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬½ÐÈǤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ¼ÄÅÄ ÍÛ°ì Ìõ.
 	 <emphasis>UNIX ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥° Âè 2 ÈÇ Vol.1</emphasis>¡£
 	 ¥È¥Ã¥Ñ¥ó, 1999¡£
@@ -588,8 +588,8 @@
 	 (ÌõÃí: Ë®Ìõ¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬½ÐÈǤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ÃæËÜ ¹¬°ì / ÀÐÀî ͵¼¡ / ÅÄÃæ ¿­²Â Ìõ¡£
 	 <emphasis>¾Ü²ò TCP/IP Vol.3: ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó
-      TCP, HTTP, NNTP, UNIX ¥É¥á¥¤¥ó¥×¥í¥È¥³¥ë</emphasis>,
-     ¥¢¥¸¥½¥ó¥¦¥§¥¹¥ì¥¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó, 1998¡£
+	  TCP, HTTP, NNTP, UNIX ¥É¥á¥¤¥ó¥×¥í¥È¥³¥ë</emphasis>,
+	 ¥¢¥¸¥½¥ó¥¦¥§¥¹¥ì¥¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó, 1998¡£
 	 ISBN 4-8101-8039-5)</para>
    </listitem>
 
@@ -601,7 +601,7 @@
 	 (ÌõÃí: Ë®Ìõ¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬½ÐÈǤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ÆÁÅÄ ±Ñ¹¬ / Ãæ¼ ÌÀ / ¸ÍÊÕ µÁ¿Í / ÄÅÅÄ ±Ù¹¬ Ìõ¡£
 	 <emphasis>ºÇÁ°ÀþUNIX¤Î¥«¡¼¥Í¥ë</emphasis>,
-     ¥Ô¥¢¥½¥ó¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó, 2000¡£
+	 ¥Ô¥¢¥½¥ó¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó, 2000¡£
 	 ISBN 4-89471-189-3)</para>
    </listitem>
 
@@ -727,9 +727,9 @@
 	<para>Raymond, Eric s. <emphasis>The New Hacker's Dictionary,
 	  3rd edition</emphasis>. MIT Press, 1996.
 	 ISBN 0-262-68092-0
-     ¤³¤ì¤Ï
+	 ¤³¤ì¤Ï
 	 <link xlink:href="http://www.catb.org/~esr/jargon/html/index.html">¥¸¥ã¡¼¥´¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë (Jargon
-     File)</link> ¤È¤·¤ÆÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 File)</link> ¤È¤·¤ÆÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -761,7 +761,7 @@
 
    <listitem>
 	<para><emphasis>BSD ·Ï OS ¤Î·ÏÉè¿Þ</emphasis>¡£
-     <uri
+	 <uri
 	  xlink:href="https://svnweb.freebsd.org/base/head/share/misc/bsd-family-tree?view=co">https://svnweb.freebsd.org/base/head/share/misc/bsd-family-tree?view=co</uri>
 	 ¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢FreeBSD ¥Þ¥·¥ó¤Ë¤¢¤ë <link
 	  xlink:href="file://localhost/usr/share/misc/bsd-family-tree"><filename>/usr/share/misc/bsd-family-tree</filename></link>¡£</para>


More information about the svn-doc-all mailing list