svn commit: r44965 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue May 27 10:17:18 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Tue May 27 10:17:17 2014
New Revision: 44965
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44965

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44734 -> r44735	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Mon May 26 19:01:20 2014	(r44964)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Tue May 27 10:17:17 2014	(r44965)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44734
+   Original revision: r44735
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -1628,7 +1628,9 @@ Script started, output file is /var/tmp/
 	  ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢
 	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î ports ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	  ºÆ¹½ÃÛ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
-	  »È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  »È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£
+	  ¤³¤Î²áÄø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<xref linkend="make-delete-old"/>
+	  ¤ò»²¾È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£</para>
 
 	 <screen>&prompt.root; <userinput>make delete-old-libs</userinput></screen>
 	</step>
@@ -1807,17 +1809,24 @@ Script started, output file is /var/tmp/
 	</primary>
    </indexterm>
 
-   <para>&man.mergemaster.8; ¤Ï Bourne ¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ç¡¢
-	<filename>/etc</filename> ¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î
+   <para>&os; ¤Î &man.mergemaster.8; Bourne ¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ï¡¢
+	<filename>/etc</filename> ¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¡¢
 	<filename>/usr/src/etc</filename>
-	¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
     ¤³¤ì¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢
 	¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
 	¹¹¿·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£</para>
 
-   <para>»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤«¤é
-	<command>mergemaster</command> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
-	<command>mergemaster</command> ¤Ï
+   <para><command>mergemaster</command> ¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢
+	´û¸¤Î <filename>/etc</filename>
+	¤ò¤É¤³¤«°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
+	ºÆµ¢Åª¤Ê¥³¥Ô¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤¦ <option>-R</option> ¤È¡¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¹¹¿·»þ´Ö¤ä½êÍ­¼Ô¤Ê¤É¤òÊݸ¤¹¤ë
+	<option>-p</option> ¤È¶¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>cp -Rp /etc /etc.old</userinput></screen>
+
+   <para><command>mergemaster</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
 	<filename>/</filename> ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿°ì»þŪ¤Ê¥ë¡¼¥È´Ä¶­¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢
 	¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
 	(ÌõÃí: ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï <filename>/var/tmp/temproot</filename> ¤Ë)
@@ -1826,20 +1835,21 @@ Script started, output file is /var/tmp/
 	°Û¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï &man.diff.1; ·Á¼°¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢
 	<option>+</option> ¤Îµ­¹æ¤ÏÄɲäޤ¿¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¹Ô¤òɽ¤·¡¢
 	<option>-</option> ¤Ï´°Á´¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¤«¿·¤·¤¯ÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤¿¹Ô¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£
-	&man.diff.1; ¤Î½ñ¼°¤È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Îɽ¼¨ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Îɽ¼¨ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢
 	&man.diff.1; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>&man.mergemaster.8; ¤Ï°ã¤¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¡¢
+   <para>¼¡¤Ë &man.mergemaster.8; ¤Ï°ã¤¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼¨¤·¡¢
+	ÁªÂò²Äǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¡¢
 	°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡¢
 	°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¸½ºß¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤«¡¢
-	¤â¤·¤¯¤Ï &man.diff.1; ¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¤«ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤â¤·¤¯¤Ï·ë²Ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü¤òÁª¤Ö¤È¡¢&man.mergemaster.8;
+   <para>°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü¤òÁª¤Ö¤È¡¢<command>mergemaster</command>
 	¤Ë¸½ºß¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊѹ¹¤·¤Ê¤¤¤Ç¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òºï½ü¤»¤è¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ëÍýͳ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	¤ª´«¤á¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
-	&man.mergemaster.8; ¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç <keycap>?</keycap> ¤È¥¿¥¤¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢
+	¤³¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¤ª´«¤á¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
+	<command>mergemaster</command>
+	¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç <keycap>?</keycap> ¤È¥¿¥¤¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢
 	¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ø¥ë¥×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
 	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¹¥­¥Ã¥×¤òÁª¤Ö¤È¡¢Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢
 	¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Ä󼨤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -1860,90 +1870,19 @@ Script started, output file is /var/tmp/
 	¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥æ¡¼¥¶¤¬ÀßÄê¤òÊѹ¹¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>&man.diff.1; ¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¡¢¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢
-	¤Á¤ç¤¦¤ÉÀè¤Û¤É &man.mergemaster.8; ¤¬ÁªÂò»è¤òɽ¼¨¤¹¤ëÁ°¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁê°ÛÅÀ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>·ë²Ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¡¢¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁê°ÛÅÀ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>&man.mergemaster.8; ¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÈæ³Ó¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢
+   <para><command>mergemaster</command>
+	¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÈæ³Ó¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢
 	¾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	&man.mergemaster.8;
-	¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
+	¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¼êÆ°¤Ç¹¹¿·¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
-	<filename>/usr/src/etc</filename>
-	¤«¤é <filename>/etc</filename> ¤Ë
-	¥³¥Ô¡¼¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢
-	<quote>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤òƧ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î</quote>
-	¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	<filename>/usr/src/etc</filename> ¤Ï
-	<filename>/etc</filename>
-	¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥Ô¡¼¤Ç¤Ï
-	<emphasis>¤Ê¤¤</emphasis>¤«¤é¤Ç¤¹¡£
-    ¤Þ¤¿¡¢<filename>/etc</filename> ¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤­¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¦¤Á¤Ç
-	<filename>/usr/src/etc</filename> ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¼êÆ°¤Ç¹Ô¤¦ºÝ¤Î°ìÈÖ´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¿·¤·¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢
-	°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôʬ¤òÄ´¤Ù¤Æ¹¹¿·ºî¶È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <warning>
-	<title>´û¸¤Î <filename>/etc</filename> ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë</title>
-
-	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢
-	 ´û¸¤Î <filename>/etc</filename>
-	 ¤ò¤É¤³¤«°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>cp -Rp /etc /etc.old</userinput></screen>
-
-	<para>¤³¤³¤Ç¡¢<option>-R</option> ¤ÏºÆµ¢Åª¤Ê¥³¥Ô¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢
-	 <option>-p</option> ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¹¹¿·»þ´Ö¤ä½êÍ­¼Ô¤Ê¤É¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-   </warning>
-
-   <para>¿·¤·¤¤ <filename>/etc</filename>
-	¤ä¤½¤Î¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢
-	²¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>mkdir /var/tmp/root</userinput>
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/etc</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make DESTDIR=/var/tmp/root distrib-dirs distribution</userinput></screen>
-
-   <para>
-    ¾å¤ÎÎã¤Ï¡¢É¬Íפʥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¹½Â¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
-	<filename>/var/tmp/root</filename> °Ê²¼¤Ëºî¤é¤ì¤ë¡¢
-	¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶õ¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ïºï½ü¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	°ìÈÖ´Êñ¤Ê¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /var/tmp/root</userinput>
-&prompt.root; <userinput>find -d . -type d | xargs rmdir 2>/dev/null</userinput></screen>
-
-   <para>¤³¤ì¤Ï¶õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£
-	¶õ¤Ç¤Ê¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-	ɸ½à¥¨¥é¡¼½ÐÎÏ¤Ï <filename>/dev/null</filename> ¤Ë
-	¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¤³¤ÎÃʳ¬¤Î <filename>/var/tmp/root</filename> ¤Ë¤Ï¡¢
-	ËÜÍè <filename>/</filename>
-	°Ê²¼¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤­¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ç¤Ë¸«¤Æ¡¢
-	´û¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È°Û¤Ê¤ëÉôʬ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para><filename>/var/tmp/root</filename>
-	°Ê²¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢
-	<quote>.</quote> ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	<command>ls -a</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>¤â¤Ã¤È¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
-	&man.diff.1; ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>diff /etc/shells /var/tmp/root/etc/shells</userinput></screen>
-
-   <para>¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢<filename>/etc/shells</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È
-	¿·¤·¤¤ <filename>/var/tmp/root/etc/shells</filename>
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°Û¤Ê¤ëÉôʬ¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	ÆâÍƤò³Îǧ¤·¤Æ¡¢½ñ¤­´¹¤¨¤¿¤â¤Î¤ËÊѹ¹ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¡¢
-    ¤½¤ì¤È¤â´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤òȽÃǤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
+<!--
+Probably not needed as changes should be minimal and mergemaster does
+a good job of merging.
    <tip>
 	<title>¿·¤·¤¤ root ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
 	 (<filename>/var/tmp/root</filename>) ¤Î̾Á°¤Ë
@@ -2028,11 +1967,12 @@ Script started, output file is /var/tmp/
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>mkdir /var/tmp/root-`date "+%Y%m%d"`</userinput></screen>
    </tip>
+   -->
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="make-delete-old">
    <info>
-	<title>»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Îºï½ü</title>
+	<title>»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Îºï½ü</title>
 
 	<authorgroup>
 	 <author>
@@ -2070,7 +2010,7 @@ Script started, output file is /var/tmp/
    <para>
 	<command>make installworld</command>
 	¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î <command>mergemaster</command> ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
-	°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make check-old</userinput></screen>
@@ -2079,11 +2019,6 @@ Script started, output file is /var/tmp/
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>make delete-old</userinput></screen>
 
-   <tip>
-	<para>¤½¤Î¾¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
-	 <filename>/usr/src/Makefile</filename> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </tip>
-
    <para>»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ëºÝ¡¢
 	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤´¤È¤Ë³Îǧ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
 	³Îǧ¤ò¾Êά¤·¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
@@ -2097,11 +2032,6 @@ Script started, output file is /var/tmp/
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>yes|make delete-old</userinput></screen>
 
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="make-delete-old-libs">
-   <title>»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Îºï½ü</title>
-
    <warning>
 	<title>Warning</title>
 
@@ -2116,7 +2046,6 @@ Script started, output file is /var/tmp/
    </warning>
 
    <para>¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢
-	Ports Collection ¤Î
 	<package>sysutils/libchk</package> ¤ä
 	<package>sysutils/bsdadminscripts</package>
 	¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -2144,15 +2073,14 @@ Script started, output file is /var/tmp/
 	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¸Å¤¤¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>make delete-old-libs</userinput></screen>
-   <para>¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Ð¡¢&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£
-	¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>¤â¤·¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢
     ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï´Êñ¤Ç¤¹¡£
 	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ä <filename>/etc</filename>
 	¤Î¥Þ¡¼¥¸¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸í¤Ã¤Æ
 	<filename>/etc/magic</filename> ¤òºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢
-	¤½¤Î·ë²Ì &man.file.1; ¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	¤½¤Î·ë²Ì <command>file</command>
+	¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ½¤Éü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/usr.bin/file</userinput>


More information about the svn-doc-all mailing list