svn commit: r44955 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon May 26 10:36:36 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Mon May 26 10:36:36 2014
New Revision: 44955
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44955

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44733 -> r44734	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Mon May 26 04:16:16 2014	(r44954)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Mon May 26 10:36:36 2014	(r44955)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44733
+   Original revision: r44734
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -1454,6 +1454,25 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 
    <para>¤³¤ì¤é¤òÇÛθ¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¿ä¾©¼ê½ç¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
 
+   <note>
+   <para><command>make</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¤Î½ÐÎϤϡ¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	²¿¤«¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò
+	&os; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇ¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢<command>script</command>
+	¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤¤¡¢
+	°ú¿ô¤È¤·¤Æ½ÐÎϤÎÊݸÀè¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+	<filename>/tmp</filename> ¤Ë½ÐÎϤòÊݸ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¡¢¼¡¤ÎºÆµ¯Æ°¤Çºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	½ÐÎϤÎÊݸ¤Ë¤Ï¡¢<filename>/var/tmp</filename> ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò world ¤Î¹½ÃÛ¤ÎľÁ°¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤é
+	<userinput>exit</userinput> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>script <replaceable>/var/tmp/mw.out</replaceable></userinput>
+Script started, output file is /var/tmp/mw.out</screen>
+   </note>
+
    <procedure>
 	<title>world ¤Î¹½ÃÛ¥×¥í¥»¥¹¤Î³µÍ×</title>
 
@@ -1638,6 +1657,11 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
    <para>world
 	¤Î¹½ÃÛ¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
+   <para><filename>/usr/src</filename> ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢
+	<filename>Makefile</filename> ¤Ë¤Ï¡¢
+	&os; ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹½ÃÛÊýË¡¤ä¡¢
+	¤É¤¦¤¤¤¦½çÈ֤Ǥ½¤ì¤é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤­¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»Ø¼¨¤¬µ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
    <para><command>make</command> ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÀâÌÀ¤Ï
 	&man.make.conf.5; ¤ä¡¢¶¦Ä̤ÎÎ㤬
 	<filename>/usr/share/examples/etc/make.conf</filename> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
@@ -1670,152 +1694,69 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="make-buildworld">
-   <title>¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ</title>
+   <title>ÊÑ¿ô¤È¥¿¡¼¥²¥Ã¥È</title>
 
-   <para>¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë &man.make.1; ¤«¤é¤Î½ÐÎϤϡ¢
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	¤â¤·¡¢²¿¤«¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò
-	&os; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇ¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢&man.script.1;
-	¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤¤¡¢°ú¿ô¤Ë½ÐÎϤòÊݸ¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	¤³¤ì¤ò make world ¤ÎľÁ°¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤é
-	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë <userinput>exit</userinput> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>script /var/tmp/mw.out</userinput>
-Script started, output file is /var/tmp/mw.out
-&prompt.root; <userinput>make TARGET</userinput>
-<emphasis>… compile, compile, compile …</emphasis>
-&prompt.root; <userinput>exit</userinput>
-Script done, …</screen>
-
-   <para><filename>/tmp</filename>
-	¤Ë½ÐÎϤòÊݸ¤·¤Æ¤Ï<emphasis>¤¤¤±¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
-	¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¡¢¼¡¤ÎºÆµ¯Æ°¤Çºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	½ÐÎϤÎÊݸ¤Ë¤Ï¡¢<filename>/var/tmp</filename> ¤ä
-    <systemitem class="username">root</systemitem>
-	¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para><filename>/usr/src</filename> ¤Ë¤Æ¡¢
-	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput></screen>
-
-   <indexterm>
-	<primary><command>make</command></primary>
-   </indexterm>
-
-   <para>world ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢&man.make.1; ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢<filename>Makefile</filename> ¤«¤é¡¢
-	&os; ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛÊýË¡¤ä¡¢
-	¤É¤¦¤¤¤¦½çÈ֤Ǥ½¤ì¤é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤­¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Ø¼¨¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î°ìÈÌŪ¤Ê½ñ¼°¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+   <para><command>make</command> ¤Î»ÈÍѤˤª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤Ê½ñ¼°¤Ï¡¢
+	¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>make -<replaceable>x</replaceable> -D<replaceable>VARIABLE</replaceable> <replaceable>target</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<option>-<replaceable>x</replaceable></option> ¤¬
-	&man.make.1; ¤ËÅϤµ¤ì¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	<command>make</command> ¤ËÅϤµ¤ì¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍѤǤ­¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.make.1;
 	¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para><option>-D<replaceable>VARIABLE</replaceable></option>
-	¤Ï¡¢<filename>Makefile</filename> ¤ËÅϤµ¤ì¤ëÊÑ¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢
+   <para>ÊÑ¿ô¤òÅϤ¹¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¿ô¤Î̾Á°¤ò
+	<option>-D<replaceable>VARIABLE</replaceable></option>
+	¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¤³¤ÎÊÑ¿ô¤Ï <filename>Makefile</filename> ¤ÎÆ°ºî¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤Þ¤¿¡¢<filename>/etc/make.conf</filename> ¤ÇÀßÄꤵ¤ì¤ëÊÑ¿ô¤â
-	ƱÍͤǤ¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	ÊÑ¿ô¤Î»ØÄê¤Ï¡¢<filename>/etc/make.conf</filename> ¤ÇÀßÄꤹ¤ë¤«¡¢
+	<command>make</command> ¤Î¼Â¹Ô»þ¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤ÎÊÑ¿ô¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÈǤΥ饤¥Ö¥é¥ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>make -DNO_PROFILE <replaceable>target</replaceable></userinput></screen>
 
-   <para>¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÈǤΥ饤¥Ö¥é¥ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÄꤹ¤ë
-	¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµ­Ë¡¤Ç¡¢<filename>/etc/make.conf</filename> Ãæ¤Î</para>
+   <para>¤³¤ì¤Ï¡¢<filename>/etc/make.conf</filename>
+	¤ÎÃæ¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤ËÂбþ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <programlisting>NO_PROFILE=  true   #  Avoid compiling profiled libraries</programlisting>
 
-   <para>¤Î¹Ô¤ËÂбþ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para><replaceable>target</replaceable> ¤Ï¡¢&man.make.1; ¤Ë
+   <para><replaceable>target</replaceable> ¤Ï¡¢<command>make</command> ¤Ë
 	¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤Î¤«¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-	³Æ <filename>Makefile</filename> ¤Ë¤Ï¡¢¿ô¿¤¯¤Î°Û¤Ê¤ë
-	<quote>¥¿¡¼¥²¥Ã¥È (target)</quote> ¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢
-	»ØÄꤵ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°ºî¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para><filename>Makefile</filename> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢
+	<filename>Makefile</filename> ¤ÏÍøÍѲÄǽ¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢
 	¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËɬÍפÊÃʳ¬¤ò¡¢
 	¿¤¯¤Î¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤Ãʳ¬¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
 	¹½ÃۤβáÄø¤ÇÍøÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢&man.make.1;
-	¤Ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפϤʤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢
-	¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>make <replaceable>target</replaceable></userinput></screen>
-
-   <para>¤³¤³¤Ç¡¢<replaceable>target</replaceable>
-	¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥ë¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤É¤ì¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	ºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â <buildtarget>buildworld</buildtarget>
-	¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-   <para>¤½¤Î̾Á°¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢<buildtarget>buildworld</buildtarget> ¤Ï
-	<filename>/usr/obj</filename>
-	°Ê²¼¤Ë¿·¤·¤¤´°Á´¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢
-    <buildtarget>installworld</buildtarget> ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ä¥ê¡¼¤ò
-	¸½ºß¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
    <para>ÁªÂò»è¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÍýͳ¤«¤éÍ­ÍѤǤ¹¡£
-	¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¹½ÃÛºî¶È¤Ï
-	<quote>²¿¤Ë¤â°Í¸¤»¤ºÆÈΩ¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì</quote>¡¢
-	²ÔƯÃæ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
-	<!-- hrs:2000/02/14: needs good phrase that means "self hosted" -->
-	¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç²ÔƯÃæ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢²¿°ì¤Ä
-	°­±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë <buildtarget>buildworld</buildtarget> ¤ò
-	¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¹½ÃÛºî¶È¤Ï²ÔƯÃæ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç²ÔƯÃæ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢°ÂÁ´¤Ë
+	<buildtarget>buildworld</buildtarget> ¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	¤¿¤À¤·¡¢<buildtarget>installworld</buildtarget> ¤Ï
 	¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>ÂèÆó¤Ë¡¢NFS ¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¤¿¤È¤¨¤Ð»°Âæ¤Î¥Þ¥·¥ó¡¢
-	<systemitem>A</systemitem>,
-	<systemitem>B</systemitem>, <systemitem>C</systemitem>
-	¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Þ¥·¥ó <systemitem>A</systemitem>
-	¤Ç <command>make buildworld</command> ¤È
-	<command>make installworld</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Þ¥·¥ó <systemitem>B</systemitem>
-	¤È¥Þ¥·¥ó <systemitem>C</systemitem>
-	¤Ç¥Þ¥·¥ó <systemitem>A</systemitem> ¤Î
-	<filename>/usr/src</filename> ¤È <filename>/usr/obj</filename> ¤ò
-	NFS ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¡¢<command>make installworld</command>
-	¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹½ÃۺѤߤΥ·¥¹¥Æ¥à¤ò³Æ¥Þ¥·¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para><buildtarget>world</buildtarget> ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤âÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¤¬¡¢
-	¤³¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÍøÍѤϿ侩¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+   <para>ÂèÆó¤Ë¡¢<acronym>NFS</acronym> ¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢<xref
+	 linkend="small-lan"/> ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
+	¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>make buildworld</userinput></screen>
-
-   <para>¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ç <command>make</command> ¤Ë
+   <para><command>make</command> ¤Ë
 	<option>-j</option> ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢
 	Ʊ»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¥Þ¥ë¥Á CPU ¥Þ¥·¥ó¤ÇÆä˸ú²Ì¤òȯ´ø¤·¤Þ¤¹¡£
-	¹½ÃÛ²áÄø¤ÎÂçÉôʬ¤Ç¤Ï CPU À­Ç½¤Î¸Â³¦¤è¤ê
-	I/O À­Ç½¤Î¸Â³¦¤ÎÊý¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë CPU
-	¥Þ¥·¥ó¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>ÉáÄ̤Υ·¥ó¥°¥ë CPU ¥Þ¥·¥ó¤Ç°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>make -j4 buildworld</userinput></screen>
+	¹½ÃÛ²áÄø¤ÎÂçÉôʬ¤Ç¤Ï <acronym>CPU</acronym> À­Ç½¤Î¸Â³¦¤è¤ê
+	<acronym>I/O</acronym> À­Ç½¤Î¸Â³¦¤ÎÊý¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢
+	¥·¥ó¥°¥ë <acronym>CPU</acronym> ¤È¥Þ¥ë¥Á <acronym>CPU</acronym>
+	¥Þ¥·¥ó¤ÎξÊý¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢&man.make.1;
-	¤ÏºÇÂç 4 ¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òƱ»þ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+   <para>ÉáÄ̤Υ·¥ó¥°¥ë <acronym>CPU</acronym> ¥Þ¥·¥ó¤Ç°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É
+	¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç 4 ¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òƱ»þ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
 	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³Åª¤ÊÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
 	4 ¸Ä¤È¤¤¤¦»ØÄ꤬ºÇ¤âÎɤ¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£</para>
 
-   <para>¤â¤·¡¢Ê£¿ô¤Î CPU ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ç SMP
-	ÀßÄ꤬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
-	6 ¤«¤é 10 ¤Î´Ö¤ÎÃͤòÀßÄꤷ¡¢
+   <screen>&prompt.root; <userinput>make -j4 buildworld</userinput></screen>
+
+   <para>¥Þ¥ë¥Á <acronym>CPU</acronym> ¥Þ¥·¥ó¤Ç¤Ï¡¢
+	<literal>6</literal> ¤«¤é <literal>10</literal> ¤Î´Ö¤ÎÃͤòÀßÄꤷ¡¢
 	®ÅÙ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸þ¾å¤¹¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <indexterm>
@@ -1823,20 +1764,15 @@ Script done, …</screen>
 	<secondary>»þ´Ö</secondary>
    </indexterm>
 
-   <para>¹½ÃÛ»þ´Ö¤ò·è¤á¤ëÍ×ÁǤϤµ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	½½Ê¬¿·¤·¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	¥È¥ê¥Ã¥¯¤ä¶áÆ»¤ò»È¤ï¤º¤ËÉáÄ̤˹½ÃÛ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢&os.stable;
-	¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ï 1, 2 »þ´Ö¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-    &os.current; ¤Î¹½Ãۤϡ¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
    <note>
 	<para><command>make buildworld</command>
 	 ¤ËÊÑ¿ô¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸»ØÄê¤ò
      <command>make installworld</command> ¤Ë¤â»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¤¿¤À¤· <option>-j</option> ¤Ï
-     <buildtarget>installworld</buildtarget> ¤ÇÀäÂФ˻ȤäƤϤ¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 ¤¿¤À¤· <buildtarget>installworld</buildtarget>
+	 ¤Ç¤Ï¡¢<option>-j</option> ¤ò
+	 <emphasis>ÀäÂФ˻ȤäƤϤ¤¤±¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£</para>
 
-	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¤Ê¤é¡¢</para>
+	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤Ê¤é¡¢</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>make -DNO_PROFILE buildworld</userinput></screen>
 
@@ -1844,9 +1780,9 @@ Script done, …</screen>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>make -DNO_PROFILE installworld</userinput></screen>
 
-	<para>¤â¤·¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢
-     <command>make buildworld</command> ¤ÎÃʳ¬¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
-     ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÈǥ饤¥Ö¥é¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	<para>¤â¤·¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2 ÈÖÌܤΥ³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢
+     <command>make buildworld</command>
+	 ¤ÎÃʳ¬¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÈǥ饤¥Ö¥é¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
    </note>
   </sect2>
 


More information about the svn-doc-all mailing list