svn commit: r44882 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue May 20 09:43:34 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Tue May 20 09:43:33 2014
New Revision: 44882
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44882

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44673 -> r44674	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Tue May 20 09:13:36 2014	(r44881)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Tue May 20 09:43:33 2014	(r44882)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44673
+   Original revision: r44674
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -433,7 +433,8 @@ MergeChanges /etc/ /var/named/etc/ /boot
 &prompt.root; <userinput>cd /cdrom/<replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable>/kernels</userinput>
 &prompt.root; <userinput>./install.sh GENERIC</userinput></screen>
 
-	   <para>¤³¤³¤Ç <filename class="directory"><replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable></filename>
+	   <para>¤³¤³¤Ç <filename
+		 class="directory"><replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable></filename>
 		¤ò¼ÂºÝ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 		<filename>GENERIC</filename> ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç <filename>/boot/GENERIC</filename>
 		¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -725,8 +726,8 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
   </indexterm>
 
   <para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢&os; ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Îɬ¿ÜÍ×ÁǤǤ¹¡£
-   &os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢&os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
-   (<link xlink:href="&url.base;/doc/">http://www.freebsd.org/doc/</link>)
+   &os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢&os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È (<link
+	xlink:href="&url.base;/doc/">http://www.freebsd.org/doc/</link>)
    ¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
    &os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¢<acronym>FAQ</acronym>
    ¤ª¤è¤Óʸ½ñ¤ÎºÇ¿·ÈǤò¥í¡¼¥«¥ë¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£</para>
@@ -736,8 +737,9 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 
   <para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤·¤¿¤ê¡¢
    ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¸í¤ê¤òÊó¹ð¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-   ¿·¤·¤¤¹×¸¥¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î &os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆþÌç
-   (<link xlink:href="&url.books.fdp-primer.en;">http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/</link>) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   ¿·¤·¤¤¹×¸¥¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î &os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆþÌç (<link
+	xlink:href="&url.books.fdp-primer.en;">http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/</link>)
+   ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <sect2 xml:id="updating-installed-documentation">
    <title>¥½¡¼¥¹¤«¤é &os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë</title>
@@ -894,113 +896,115 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
 	 xlink:href="http://www.freshports.org/docs/">http://www.freshports.org/docs/</link>)
 	¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ports ¤Î¹½À®¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+   <para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ports ¤Î¹½À®¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	<itemizedlist>
-	 <listitem>
-	  <para><package>misc/freebsd-doc-en</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port¤Ï¡¢
-	   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ñ¸ìʸ½ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para><package>misc/freebsd-doc-en</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port¤Ï¡¢
+	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ñ¸ìʸ½ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
 
-	 <listitem>
-	  <para><package>misc/freebsd-doc-all</package> ¥á¥¿ package
-	   ¤â¤·¤¯¤Ï port ¤Ï¡¢
-	   ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍøÍѲÄǽ¤Ê¸À¸ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
+	<listitem>
+	 <para><package>misc/freebsd-doc-all</package> ¥á¥¿ package
+	  ¤â¤·¤¯¤Ï port ¤Ï¡¢
+	  ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍøÍѲÄǽ¤Ê¸À¸ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
 
-	 <listitem>
-	  <para>³Æ¸À¸ì¤Î¤¿¤á¤Ë package ¤Þ¤¿¤Ï port
-	   ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
-	   <package>misc/freebsd-doc-hu</package>
-	   ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó port ¤Ç¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>³Æ¸À¸ì¤Î¤¿¤á¤Ë package ¤Þ¤¿¤Ï port
+	  ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
+	  <package>misc/freebsd-doc-hu</package>
+	  ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó port ¤Ç¤¹¡£</para>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
 
-	<para>¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤ò»È¤¦¤È¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¸À¸ì¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Á¼°¤Î
-	 &os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
-	 ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿· package
-	 ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤ò»È¤¦¤È¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¸À¸ì¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Á¼°¤Î
+	&os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿· package
+	¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install hu-freebsd-doc</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install hu-freebsd-doc</userinput></screen>
 
-	<note>
-	 <para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î package ¤Ï¡¢Âбþ¤¹¤ë port ̾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
-	  <literal><replaceable>lang</replaceable>-freebsd-doc</literal>
-	  ¤Î·Á¼°¤Ç̾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  ¤³¤³¤Ç¡¢<replaceable>lang</replaceable> ¤Ï¸À¸ì¥³¡¼¥É¤Îû½Ì·Á¤Ç¤¹¡£
-	  ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¾ì¹ç¤Ï <literal>hu</literal>¡¢´ÊÂλú¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï
-	  <literal>zh_cn</literal> ¤Ç¤¹¡£</para>
-	</note>
+   <note>
+	<para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î package ¤Ï¡¢Âбþ¤¹¤ë port ̾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
+	 <literal><replaceable>lang</replaceable>-freebsd-doc</literal>
+	 ¤Î·Á¼°¤Ç̾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤³¤Ç¡¢<replaceable>lang</replaceable> ¤Ï¸À¸ì¥³¡¼¥É¤Îû½Ì·Á¤Ç¤¹¡£
+	 ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¾ì¹ç¤Ï <literal>hu</literal>¡¢´ÊÂλú¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï
+	 <literal>zh_cn</literal> ¤Ç¤¹¡£</para>
+   </note>
 
-	<para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢package ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
-	 port ¤«¤é¹½ÃÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±Ñ¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢package ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
+	port ¤«¤é¹½ÃÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
+	±Ñ¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/misc/freebsd-doc-en</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/misc/freebsd-doc-en</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-	<para>¤³¤Î port ¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢<uri
-	  xlink:href="http://www.FreeBSD.org">http://www.FreeBSD.org</uri>
-	 ¤ÈƱ¤¸·Á¼°¤Ç¤¢¤ëʬ³äÈǤΠ<acronym>HTML</acronym> ·Á¼°¡¢
-	 <acronym>PDF</acronym> ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ports ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Î
-	  <command>make</command> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <variablelist>
-	  <varlistentry>
-	   <term><varname>WITH_HTML</varname></term>
-
-	   <listitem>
-		<para>HTML ·Á¼°¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
-		 ³Æ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ËÂФ·¡¢Ã±°ìÈǤΠHTML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-		 À°·Á¤µ¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢
-		 <filename>article.html</filename> ¤ä
-		 <filename>book.html</filename>
-		 ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	   </listitem>
-	  </varlistentry>
-
-	  <varlistentry>
-	   <term><varname>WITH_PDF</varname></term>
-
-	   <listitem>
-		<para>À°·Á¤µ¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢
-		 <filename>article.pdf</filename> ¤ä
-		 <filename>book.pdf</filename>
-		 ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	   </listitem>
-	  </varlistentry>
-
-	  <varlistentry>
-	   <term><varname>DOCBASE</varname></term>
-
-	   <listitem>
-		<para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-		 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤Ï
-		 <filename>/usr/local/share/doc/freebsd</filename>
-		 ¤Ç¤¹¡£</para>
-	   </listitem>
-	  </varlistentry>
-	 </variablelist>
+   <para>¤³¤Î port ¤Ë¤Ï¡¢
+	¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢<uri
+	 xlink:href="http://www.FreeBSD.org">http://www.FreeBSD.org</uri>
+	¤ÈƱ¤¸·Á¼°¤Ç¤¢¤ëʬ³äÈǤΠ<acronym>HTML</acronym> ·Á¼°¡¢
+	<acronym>PDF</acronym> ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ports ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Î
+	<command>make</command> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <variablelist>
+	<varlistentry>
+	 <term><varname>WITH_HTML</varname></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>HTML ·Á¼°¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
+	   ³Æ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ËÂФ·¡¢Ã±°ìÈǤΠHTML ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	   À°·Á¤µ¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢
+	   <filename>article.html</filename> ¤ä
+	   <filename>book.html</filename>
+	   ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><varname>WITH_PDF</varname></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>À°·Á¤µ¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢
+	   <filename>article.pdf</filename> ¤ä
+	   <filename>book.pdf</filename>
+	   ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><varname>DOCBASE</varname></term>
 
-	 <para>°Ê²¼¤Ï¡¢¾åµ­¤ÎÊÑ¿ô¤òÍѤ¤¤Æ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò
-	  <acronym>PDF</acronym> ·Á¼°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£</para>
+	 <listitem>
+	  <para>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+	   ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤Ï
+	   <filename>/usr/local/share/doc/freebsd</filename>
+	   ¤Ç¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+   </variablelist>
 
-	 <screen>&prompt.root; cd /usr/ports/misc/freebsd-doc-hu
+   <para>°Ê²¼¤Ï¡¢¾åµ­¤ÎÊÑ¿ô¤òÍѤ¤¤Æ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò
+	<acronym>PDF</acronym> ·Á¼°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; cd /usr/ports/misc/freebsd-doc-hu
 &prompt.root; make -DWITH_PDF DOCBASE=share/doc/freebsd/hu install clean</screen>
 
-	<para><xref linkend="ports"/> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	 ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó package ¤Þ¤¿¤Ï port
-	 ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢<package>ports-mgmt/portupgrade</package>
-	 ¤«¤é¡¢package ¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><xref linkend="ports"/> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó package ¤Þ¤¿¤Ï port
+	¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
+	<package>ports-mgmt/portupgrade</package>
+	¤«¤é¡¢package
+	¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>portmaster -PP hu-freebsd-doc</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>portmaster -PP hu-freebsd-doc</userinput></screen>
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -1665,173 +1669,173 @@ Script started, output file is /var/tmp/
 &prompt.root; <userinput>exit</userinput>
 Script done, …</screen>
 
-	<para><filename>/tmp</filename>
-	 ¤Ë½ÐÎϤòÊݸ¤·¤Æ¤Ï<emphasis>¤¤¤±¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
-	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¡¢¼¡¤ÎºÆµ¯Æ°¤Çºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ½ÐÎϤÎÊݸ¤Ë¤Ï¡¢<filename>/var/tmp</filename> ¤ä
-     <systemitem class="username">root</systemitem>
-	 ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><filename>/usr/src</filename> ¤Ë¤Æ¡¢
-	 ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput></screen>
-
-	<indexterm>
-	 <primary><command>make</command></primary>
-	</indexterm>
-
-	<para>world ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢&man.make.1; ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢<filename>Makefile</filename> ¤«¤é¡¢
-	 &os; ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛÊýË¡¤ä¡¢
-	 ¤É¤¦¤¤¤¦½çÈ֤Ǥ½¤ì¤é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤­¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Ø¼¨¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î°ìÈÌŪ¤Ê½ñ¼°¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>make -<replaceable>x</replaceable> -D<replaceable>VARIABLE</replaceable> <replaceable>target</replaceable></userinput></screen>
-
-	<para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<option>-<replaceable>x</replaceable></option> ¤¬
-	 &man.make.1; ¤ËÅϤµ¤ì¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍѤǤ­¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.make.1;
-	 ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para>
-     <option>-D<replaceable>VARIABLE</replaceable></option> ¤Ï¡¢
-     <filename>Makefile</filename> ¤ËÅϤµ¤ì¤ëÊÑ¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢
-     ¤³¤ÎÊÑ¿ô¤Ï <filename>Makefile</filename> ¤ÎÆ°ºî¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
-     ¤Þ¤¿¡¢<filename>/etc/make.conf</filename> ¤ÇÀßÄꤵ¤ì¤ëÊÑ¿ô¤â
-     ƱÍͤǤ¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>make -DNO_PROFILE <replaceable>target</replaceable></userinput></screen>
-
-	<para>
-     ¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÈǤΥ饤¥Ö¥é¥ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÄꤹ¤ë
-     ¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµ­Ë¡¤Ç¡¢<filename>/etc/make.conf</filename> Ãæ¤Î</para>
-
-	<programlisting>NO_PROFILE=  true 	#  Avoid compiling profiled libraries</programlisting>
-
-	<para>¤Î¹Ô¤ËÂбþ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><replaceable>target</replaceable> ¤Ï¡¢&man.make.1; ¤Ë
-	 ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤Î¤«¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-	 ³Æ <filename>Makefile</filename> ¤Ë¤Ï¡¢¿ô¿¤¯¤Î°Û¤Ê¤ë
-     <quote>¥¿¡¼¥²¥Ã¥È (target)</quote> ¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢
-     »ØÄꤵ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°ºî¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
-    </para>
-
-	<para><filename>Makefile</filename> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËɬÍפÊÃʳ¬¤ò¡¢
-	 ¿¤¯¤Î¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤Ãʳ¬¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
-	 ¹½ÃۤβáÄø¤ÇÍøÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢&man.make.1; ¤Ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפϤʤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢
-	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>make <replaceable>target</replaceable></userinput></screen>
-
-	<para>¤³¤³¤Ç¡¢<replaceable>target</replaceable>
-	 ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥ë¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤É¤ì¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â <buildtarget>buildworld</buildtarget>
-	 ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-	<para>¤½¤Î̾Á°¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢<buildtarget>buildworld</buildtarget> ¤Ï
-	 <filename>/usr/obj</filename>
-	 °Ê²¼¤Ë¿·¤·¤¤´°Á´¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢
-     <buildtarget>installworld</buildtarget> ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ä¥ê¡¼¤ò
-	 ¸½ºß¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>ÁªÂò»è¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÍýͳ¤«¤éÍ­ÍѤǤ¹¡£
-	 ¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¹½ÃÛºî¶È¤Ï
-	 <quote>²¿¤Ë¤â°Í¸¤»¤ºÆÈΩ¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì</quote>¡¢
-	 ²ÔƯÃæ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
-     <!-- hrs:2000/02/14: needs good phrase that means "self hosted" -->
-     ¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç²ÔƯÃæ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢²¿°ì¤Ä
-     °­±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë <buildtarget>buildworld</buildtarget> ¤ò
-     ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-     ¤¿¤À¤·¡¢<buildtarget>installworld</buildtarget> ¤Ï
-	 ¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>ÂèÆó¤Ë¡¢NFS ¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð»°Âæ¤Î¥Þ¥·¥ó¡¢
-	 <systemitem>A</systemitem>,
-	 <systemitem>B</systemitem>, <systemitem>C</systemitem>
-	 ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Þ¥·¥ó <systemitem>A</systemitem>
-	 ¤Ç <command>make buildworld</command> ¤È
-     <command>make installworld</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Þ¥·¥ó <systemitem>B</systemitem>
-	 ¤È¥Þ¥·¥ó <systemitem>C</systemitem>
-	 ¤Ç¥Þ¥·¥ó <systemitem>A</systemitem> ¤Î
-     <filename>/usr/src</filename> ¤È <filename>/usr/obj</filename> ¤ò
-	 NFS ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¡¢<command>make installworld</command>
-	 ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹½ÃۺѤߤΥ·¥¹¥Æ¥à¤ò³Æ¥Þ¥·¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><buildtarget>world</buildtarget> ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤âÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¤¬¡¢
-     ¤³¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÍøÍѤϿ侩¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-    <para>¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>make buildworld</userinput></screen>
-
-    <para>¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ç <command>make</command> ¤Ë
-	 <option>-j</option> ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢
-	 Ʊ»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-     ¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¥Þ¥ë¥Á CPU ¥Þ¥·¥ó¤ÇÆä˸ú²Ì¤òȯ´ø¤·¤Þ¤¹¡£
-     ¹½ÃÛ²áÄø¤ÎÂçÉôʬ¤Ç¤Ï CPU À­Ç½¤Î¸Â³¦¤è¤ê
-     I/O À­Ç½¤Î¸Â³¦¤ÎÊý¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë CPU
-     ¥Þ¥·¥ó¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
- 	<para>ÉáÄ̤Υ·¥ó¥°¥ë CPU ¥Þ¥·¥ó¤Ç°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>make -j4 buildworld</userinput></screen>
-
-	<para>¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢&man.make.1; ¤ÏºÇÂç 4 ¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òƱ»þ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
-     ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³Åª¤ÊÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
-     4 ¸Ä¤È¤¤¤¦»ØÄ꤬ºÇ¤âÎɤ¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤â¤·¡¢Ê£¿ô¤Î CPU ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ç SMP ÀßÄ꤬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤ò
-     ÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢6 ¤«¤é 10 ¤Î´Ö¤ÎÃͤòÀßÄꤷ¡¢Â®ÅÙ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤
-     ¸þ¾å¤¹¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<indexterm>
-	 <primary><quote>world</quote> ¤ÎºÆ¹½ÃÛ</primary>
-	 <secondary>»þ´Ö</secondary>
-	</indexterm>
-
-    <para>¹½ÃÛ»þ´Ö¤ò·è¤á¤ëÍ×ÁǤϤµ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	 ½½Ê¬¿·¤·¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ä¶áÆ»¤ò»È¤ï¤º¤ËÉáÄ̤˹½ÃÛ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢&os.stable;
-	 ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ï 1, 2 »þ´Ö¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-     &os.current; ¤Î¹½Ãۤϡ¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><filename>/tmp</filename>
+	¤Ë½ÐÎϤòÊݸ¤·¤Æ¤Ï<emphasis>¤¤¤±¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
+	¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¡¢¼¡¤ÎºÆµ¯Æ°¤Çºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	½ÐÎϤÎÊݸ¤Ë¤Ï¡¢<filename>/var/tmp</filename> ¤ä
+    <systemitem class="username">root</systemitem>
+	¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><filename>/usr/src</filename> ¤Ë¤Æ¡¢
+	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput></screen>
+
+   <indexterm>
+	<primary><command>make</command></primary>
+   </indexterm>
+
+   <para>world ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢&man.make.1; ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢<filename>Makefile</filename> ¤«¤é¡¢
+	&os; ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛÊýË¡¤ä¡¢
+	¤É¤¦¤¤¤¦½çÈ֤Ǥ½¤ì¤é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤­¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Ø¼¨¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î°ìÈÌŪ¤Ê½ñ¼°¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>make -<replaceable>x</replaceable> -D<replaceable>VARIABLE</replaceable> <replaceable>target</replaceable></userinput></screen>
+
+   <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<option>-<replaceable>x</replaceable></option> ¤¬
+	&man.make.1; ¤ËÅϤµ¤ì¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍѤǤ­¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.make.1;
+	¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para><option>-D<replaceable>VARIABLE</replaceable></option>
+	¤Ï¡¢<filename>Makefile</filename> ¤ËÅϤµ¤ì¤ëÊÑ¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	¤³¤ÎÊÑ¿ô¤Ï <filename>Makefile</filename> ¤ÎÆ°ºî¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤Þ¤¿¡¢<filename>/etc/make.conf</filename> ¤ÇÀßÄꤵ¤ì¤ëÊÑ¿ô¤â
+	ƱÍͤǤ¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>make -DNO_PROFILE <replaceable>target</replaceable></userinput></screen>
+
+   <para>¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÈǤΥ饤¥Ö¥é¥ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÄꤹ¤ë
+	¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµ­Ë¡¤Ç¡¢<filename>/etc/make.conf</filename> Ãæ¤Î</para>
+
+   <programlisting>NO_PROFILE=  true   #  Avoid compiling profiled libraries</programlisting>
+
+   <para>¤Î¹Ô¤ËÂбþ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><replaceable>target</replaceable> ¤Ï¡¢&man.make.1; ¤Ë
+	¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤Î¤«¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+	³Æ <filename>Makefile</filename> ¤Ë¤Ï¡¢¿ô¿¤¯¤Î°Û¤Ê¤ë
+	<quote>¥¿¡¼¥²¥Ã¥È (target)</quote> ¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢
+	»ØÄꤵ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°ºî¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><filename>Makefile</filename> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËɬÍפÊÃʳ¬¤ò¡¢
+	¿¤¯¤Î¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤Ãʳ¬¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
+	¹½ÃۤβáÄø¤ÇÍøÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢&man.make.1;
+	¤Ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפϤʤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢
+	¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>make <replaceable>target</replaceable></userinput></screen>
+
+   <para>¤³¤³¤Ç¡¢<replaceable>target</replaceable>
+	¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥ë¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤É¤ì¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	ºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â <buildtarget>buildworld</buildtarget>
+	¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+   <para>¤½¤Î̾Á°¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢<buildtarget>buildworld</buildtarget> ¤Ï
+	<filename>/usr/obj</filename>
+	°Ê²¼¤Ë¿·¤·¤¤´°Á´¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ä¥ê¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢
+    <buildtarget>installworld</buildtarget> ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ä¥ê¡¼¤ò
+	¸½ºß¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>ÁªÂò»è¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÍýͳ¤«¤éÍ­ÍѤǤ¹¡£
+	¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¹½ÃÛºî¶È¤Ï
+	<quote>²¿¤Ë¤â°Í¸¤»¤ºÆÈΩ¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì</quote>¡¢
+	²ÔƯÃæ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
+	<!-- hrs:2000/02/14: needs good phrase that means "self hosted" -->
+	¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç²ÔƯÃæ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢²¿°ì¤Ä
+	°­±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë <buildtarget>buildworld</buildtarget> ¤ò
+	¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤À¤·¡¢<buildtarget>installworld</buildtarget> ¤Ï
+	¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>ÂèÆó¤Ë¡¢NFS ¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð»°Âæ¤Î¥Þ¥·¥ó¡¢
+	<systemitem>A</systemitem>,
+	<systemitem>B</systemitem>, <systemitem>C</systemitem>
+	¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Þ¥·¥ó <systemitem>A</systemitem>
+	¤Ç <command>make buildworld</command> ¤È
+	<command>make installworld</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Þ¥·¥ó <systemitem>B</systemitem>
+	¤È¥Þ¥·¥ó <systemitem>C</systemitem>
+	¤Ç¥Þ¥·¥ó <systemitem>A</systemitem> ¤Î
+	<filename>/usr/src</filename> ¤È <filename>/usr/obj</filename> ¤ò
+	NFS ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¡¢<command>make installworld</command>
+	¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹½ÃۺѤߤΥ·¥¹¥Æ¥à¤ò³Æ¥Þ¥·¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><buildtarget>world</buildtarget> ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤âÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¤¬¡¢
+	¤³¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÍøÍѤϿ侩¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+   <para>¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>make buildworld</userinput></screen>
+
+   <para>¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ç <command>make</command> ¤Ë
+	<option>-j</option> ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢
+	Ʊ»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¥Þ¥ë¥Á CPU ¥Þ¥·¥ó¤ÇÆä˸ú²Ì¤òȯ´ø¤·¤Þ¤¹¡£
+	¹½ÃÛ²áÄø¤ÎÂçÉôʬ¤Ç¤Ï CPU À­Ç½¤Î¸Â³¦¤è¤ê
+	I/O À­Ç½¤Î¸Â³¦¤ÎÊý¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë CPU
+	¥Þ¥·¥ó¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>ÉáÄ̤Υ·¥ó¥°¥ë CPU ¥Þ¥·¥ó¤Ç°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>make -j4 buildworld</userinput></screen>
+
+   <para>¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢&man.make.1;
+	¤ÏºÇÂç 4 ¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òƱ»þ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³Åª¤ÊÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
+	4 ¸Ä¤È¤¤¤¦»ØÄ꤬ºÇ¤âÎɤ¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤â¤·¡¢Ê£¿ô¤Î CPU ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ç SMP
+	ÀßÄ꤬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
+	6 ¤«¤é 10 ¤Î´Ö¤ÎÃͤòÀßÄꤷ¡¢
+	®ÅÙ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸þ¾å¤¹¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <indexterm>
+	<primary><quote>world</quote> ¤ÎºÆ¹½ÃÛ</primary>
+	<secondary>»þ´Ö</secondary>
+   </indexterm>
+
+   <para>¹½ÃÛ»þ´Ö¤ò·è¤á¤ëÍ×ÁǤϤµ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	½½Ê¬¿·¤·¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	¥È¥ê¥Ã¥¯¤ä¶áÆ»¤ò»È¤ï¤º¤ËÉáÄ̤˹½ÃÛ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢&os.stable;
+	¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ï 1, 2 »þ´Ö¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+    &os.current; ¤Î¹½Ãۤϡ¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="new-kernel">
    <title>¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¹½Ãۤȥ¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
    <indexterm>
-    <primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
+	<primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
 	<secondary>¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</secondary>
    </indexterm>
 
    <para>¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁ´µ¡Ç½¤ò´°Á´¤ËÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	¥«¡¼¥Í¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	ºÆ¹½Ãۤϡ¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥á¥â¥ê¹½Â¤ÂΤ¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤ÏÆäËɬ¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢
-    &man.ps.1; ¤ä &man.top.1; ¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢
-    ¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	&man.ps.1; ¤ä &man.top.1; ¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢
+	¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
    <para>ºÇ¤â´Êñ¤Ç°ÂÁ´¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÊýË¡¤Ï¡¢
-    <filename>GENERIC</filename> ¤ò»È¤Ã¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-    <filename>GENERIC</filename> ¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬É¬ÍפȤ¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
-    ¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç
-    µ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤Î¤ËɬÍפʤâ¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-    ¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤­¤Á¤ó¤ÈÆ°ºî¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«
-    Ä´¤Ù¤ëÎɤ¤ÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
+	<filename>GENERIC</filename>
+	¤ò»È¤Ã¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+	<filename>GENERIC</filename>
+	¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬É¬ÍפȤ¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
+	¤¢¤Ê¤¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ç
+	µ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤Î¤ËɬÍפʤâ¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤­¤Á¤ó¤ÈÆ°ºî¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤ëÎɤ¤ÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
 	<filename>GENERIC</filename> ¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢
 	¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤¿¤é¡¢
 	¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>&os; ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÁ°¤Ë <link linkend="make-buildworld">build world</link> ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍפǤ¹¡£
-	</para>
+   <para>&os; ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÁ°¤Ë <link linkend="make-buildworld">build world</link> ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍפǤ¹¡£</para>
 
    <note>
 	<para>´û¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
@@ -2433,9 +2437,9 @@ Building everything..
 	   ¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿ôÉøå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
 	   ¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤­¹þ¤ß½èÍý¤Î°ì³ç²½¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢
 	   ·àŪ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤¬´üÂԤǤ­¤Þ¤¹¡£
-       <!-- hrs:2000/02/15 (for ja-translators)
+	   <!-- hrs:2000/02/15 (for ja-translators)
 		"be clusterd togather" is translated into "clusterization" -->
-      </para>
+	  </para>
 
 	  <warning>
 	   <para>
@@ -2537,7 +2541,8 @@ Building everything..
 	¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤¦Á°¤Ë¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
 	¥Æ¥¹¥È¥Þ¥·¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êŤ¤»þ´ÖÍî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¤â
 	¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¤Ê¥Þ¥·¥ó<emphasis>¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦</emphasis>¡£
-	¥Ó¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ó¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	¥Ó¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
+	¥Ó¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
    <para>¤³¤Î¥Ó¥ë¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ
 	<filename>/usr/obj</filename> ¤È
@@ -2562,8 +2567,8 @@ Building everything..
 	¥Ó¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤«¤é½ç¤ËÁ´Éô¤Î¥«¡¼¥Í¥ë̾¤ò
 	<varname>KERNCONF</varname> ¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	³Æ¥Þ¥·¥ó¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤â¥Ó¥ë¥É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	¥Ó¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Ï³Æ¥Þ¥·¥ó¤Î¥«¡¼¥Í¥ëÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
-	<filename class="directory">/usr/src/sys/<replaceable>arch</replaceable>/conf</filename>
+	¥Ó¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Ï³Æ¥Þ¥·¥ó¤Î¥«¡¼¥Í¥ëÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò <filename
+	 class="directory">/usr/src/sys/<replaceable>arch</replaceable>/conf</filename>
 	¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
   </sect2>
 
@@ -2592,7 +2597,7 @@ Building everything..
 	¥Æ¥¹¥È¥Þ¥·¥ó¤òºÆµ¯Æ°¤·¤ÆÄ̾ï¤Î¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶Æ°ºî¤ËÌᤷ¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>¥Æ¥¹¥È¥Þ¥·¥ó¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë³Î¿®¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤é¡¢
-    Ʊ¤¸¼ê½ç¤Ç¥Ó¥ë¥É¥»¥Ã¥È¤Î¾¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤â¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	Ʊ¤¸¼ê½ç¤Ç¥Ó¥ë¥É¥»¥Ã¥È¤Î¾¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤â¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="small-lan-ports">
@@ -2600,10 +2605,12 @@ Building everything..
 
    <para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤âƱ¤¸¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
 	ºÇ½é¤Ë½ÅÍפÊÅÀ¤Ï¡¢
-	¥Ó¥ë¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËƱ¤¸¥Þ¥·¥ó¤Î <filename>/usr/ports</filename> ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+	¥Ó¥ë¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËƱ¤¸¥Þ¥·¥ó¤Î
+	<filename>/usr/ports</filename> ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
 	¤½¤·¤Æ¡¢distfiles ¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
 	<filename>/etc/make.conf</filename> ¤òŬÀÚ¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-	NFS ¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë <systemitem class="username">root</systemitem>
+	NFS ¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë
+	<systemitem class="username">root</systemitem>
 	¥æ¡¼¥¶¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢<varname>DISTDIR</varname>
 	¤Ï¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¤¬½ñ¤­¹þ¤á¤ë¶¦Ä̤ζ¦Í­¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	³Æ¥Þ¥·¥ó¤Ï <varname>WRKDIRPREFIX</varname>


More information about the svn-doc-all mailing list