svn commit: r44826 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed May 14 09:58:22 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Wed May 14 09:58:21 2014
New Revision: 44826
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44826

Log:
 o White space fix.
 o Delete www CVSup collection entry.

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Wed May 14 02:56:13 2014	(r44825)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Wed May 14 09:58:21 2014	(r44826)
@@ -17,68 +17,70 @@
 
    <para>&os; ¤Î CD/DVD ¥»¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶È¼Ô¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <itemizedlist>
-   <listitem>
-	<address>
-	 &os; Mall, Inc.
-	 <street>2420 Sand Creek Rd C-1 #347</street>
-	 <city>Brentwood</city>, <state>CA</state> <postcode>94513</postcode>
-	 <country>USA</country>
-	 ÅÅÏÃ: <phone>+1 925 240-6652</phone>
-	 Fax: <fax>+1 925 674-0821</fax>
-	 Email: <email>info at freebsdmall.com</email>
-	 WWW: <otheraddr xlink:href="http://www.freebsdmall.com/">http://www.freebsdmall.com/</otheraddr>
-	</address>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<address>
-	 Dr. Hinner EDV
-	 <street>Kochelseestr. 11</street>
-	 <postcode>D-81371</postcode> <city>München</city>
-	 <country>Germany</country>
-	 ÅÅÏÃ: <phone>(0177) 428 419 0</phone>
-	 WWW: <otheraddr xlink:href="http://www.hinner.de/linux/freebsd.html">http://www.hinner.de/linux/freebsd.html</otheraddr>
-    </address>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<address>
-	 Linux Distro UK
-	 <street>42 Wharfedale Road</street>
-	 <city>Margate</city>
-	 <postcode>CT9 2TB</postcode>
-	 <country>United Kingdom</country>
-	 WWW: <otheraddr xlink:href="https://linux-distro.co.uk/">https://linux-distro.co.uk/</otheraddr>
-    </address>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<address>
-	 The Linux Emporium
-	 <street>The Techno Centre, Puma Way</street>
-	 <city>Parkside</city>
-	 <postcode>CV1 2TT</postcode>
-	 <country>United Kingdom</country>
-	 ÅÅÏÃ: <phone>+44 (0)247 615 8121</phone>
-	 Fax: <fax>+44 1491 837016</fax>
-	 WWW: <otheraddr xlink:href="http://www.linuxemporium.co.uk/products/bsd/">http://www.linuxemporium.co.uk/products/bsd/</otheraddr>
-    </address>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<address>
-	 LinuxCenter.Ru
-	 <street>Galernaya Street, 55</street>
-	 <city>Saint-Petersburg</city>
-	 <postcode>190000</postcode>
-	 <country>Russia</country>
-	 ÅÅÏÃ: <phone>+7-812-3125208</phone>
-	 Email: <email>info at linuxcenter.ru</email>
-	 WWW: <otheraddr xlink:href="http://linuxcenter.ru/shop/freebsd">http://linuxcenter.ru/shop/freebsd</otheraddr>
-	</address>
-   </listitem>
-   </itemizedlist>
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <address>
+	  &os; Mall, Inc.
+	  <street>2420 Sand Creek Rd C-1 #347</street>
+	  <city>Brentwood</city>,
+	  <state>CA</state>
+	  <postcode>94513</postcode>
+	  <country>USA</country>
+	  ÅÅÏÃ: <phone>+1 925 240-6652</phone>
+	  Fax: <fax>+1 925 674-0821</fax>
+	  Email: <email>info at freebsdmall.com</email>
+	  WWW: <otheraddr xlink:href="http://www.freebsdmall.com/">http://www.freebsdmall.com/</otheraddr>
+	 </address>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <address>
+	  Dr. Hinner EDV
+	  <street>Kochelseestr. 11</street>
+	  <postcode>D-81371</postcode> <city>München</city>
+	  <country>Germany</country>
+	  ÅÅÏÃ: <phone>(0177) 428 419 0</phone>
+	  WWW: <otheraddr xlink:href="http://www.hinner.de/linux/freebsd.html">http://www.hinner.de/linux/freebsd.html</otheraddr>
+	 </address>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <address>
+	  Linux Distro UK
+	  <street>42 Wharfedale Road</street>
+	  <city>Margate</city>
+	  <postcode>CT9 2TB</postcode>
+	  <country>United Kingdom</country>
+	  WWW: <otheraddr xlink:href="https://linux-distro.co.uk/">https://linux-distro.co.uk/</otheraddr>
+	 </address>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <address>
+	  The Linux Emporium
+	  <street>The Techno Centre, Puma Way</street>
+	  <city>Parkside</city>
+	  <postcode>CV1 2TT</postcode>
+	  <country>United Kingdom</country>
+	  ÅÅÏÃ: <phone>+44 (0)247 615 8121</phone>
+	  Fax: <fax>+44 1491 837016</fax>
+	  WWW: <otheraddr xlink:href="http://www.linuxemporium.co.uk/products/bsd/">http://www.linuxemporium.co.uk/products/bsd/</otheraddr>
+	 </address>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <address>
+	  LinuxCenter.Ru
+	  <street>Galernaya Street, 55</street>
+	  <city>Saint-Petersburg</city>
+	  <postcode>190000</postcode>
+	  <country>Russia</country>
+	  ÅÅÏÃ: <phone>+7-812-3125208</phone>
+	  Email: <email>info at linuxcenter.ru</email>
+	  WWW: <otheraddr xlink:href="http://linuxcenter.ru/shop/freebsd">http://linuxcenter.ru/shop/freebsd</otheraddr>
+	 </address>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -134,9 +136,9 @@
  <sect1 xml:id="ctm">
   <title>CTM ¤ò»È¤¦</title>
 
-   <indexterm>
-	<primary>CTM</primary>
-   </indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>CTM</primary>
+  </indexterm>
 
   <para><emphasis>Ìõ: &a.hanai;¡¢1997 ǯ 9 ·î 13 Æü</emphasis></para>
 
@@ -188,8 +190,8 @@
 	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÁêÃ̤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <variablelist>
-	<varlistentry><term>¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶áÊÕ¡¢
-	  ¸ø¼°¤Ê¥½¡¼¥¹</term>
+	<varlistentry>
+	 <term>¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶áÊÕ¡¢¸ø¼°¤Ê¥½¡¼¥¹</term>
 	 <listitem>
 	  <itemizedlist>
 	   <listitem>
@@ -202,8 +204,8 @@
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
 
-	<varlistentry><term>Æ¥Õ¥ê¥«¡¢
-	  ¸Å¤¤º¹Ê¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ð</term>
+	<varlistentry>
+	 <term>Æ¥Õ¥ê¥«¡¢¸Å¤¤º¹Ê¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ð</term>
 	 <listitem>
 	  <itemizedlist>
 	   <listitem>
@@ -213,7 +215,9 @@
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
 
-	<varlistentry><term>ÂæÏÑ/Ãæ²Ú̱¹ñ</term>
+	<varlistentry>
+	 <term>ÂæÏÑ/Ãæ²Ú̱¹ñ</term>
+
 	 <listitem>
 	  <itemizedlist>
 	   <listitem>
@@ -521,7 +525,7 @@
 	 ¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¡¢
 	 ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤Î´Ö¤Ç¾×Æͤ¬µ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </warning>
- 
+
    <para>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¡¢¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>svn checkout svn-mirror/repository/branch lwcdir</userinput></screen>
@@ -564,7 +568,8 @@
 	  »ØÄꤷ¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÃæ¿È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹¡£
 	  Ä̾ï <literal>ports</literal> ¤Ï <filename>/usr/ports</filename>¡¢
 	  <literal>base</literal> ¤Ï <filename>/usr/src</filename>¡¢
-	  ¤½¤·¤Æ <literal>doc</literal> ¤Ç¤Ï <filename>/usr/doc</filename> ¤È»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+	  ¤½¤·¤Æ <literal>doc</literal> ¤Ç¤Ï
+	  <filename>/usr/doc</filename> ¤È»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>
 
@@ -648,10 +653,10 @@
 
   <informaltable>
    <tgroup cols="4">
-	<colspec colwidth="3"/>
-	<colspec colwidth="1"/>
-	<colspec colwidth="2"/>
-	<colspec colwidth="10"/>
+	<colspec colwidth="3*"/>
+	<colspec colwidth="1*"/>
+	<colspec colwidth="2*"/>
+	<colspec colwidth="10*"/>
 	<thead>
 	 <row>
 	  <entry>̾Á°</entry>
@@ -816,14 +821,14 @@ Certificate information:
 	Modula-3 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹½Ãۤˤ«¤«¤ë»þ´Ö¡¢
 	¥Ç¥£¥¹¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÈæ³ÓŪÂ礭¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<note>
-	 <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¥µ¡¼¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ê <application>&xorg;</application>
+   <note>
+	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð¥µ¡¼¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ê <application>&xorg;</application>
 	 ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·×»»µ¡¤Ç <application>CVSup</application>
 	 ¤ò»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬¤º <application>CVSup</application>
 	 <acronym>GUI</acronym> ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
 	 <package>net/cvsup-without-gui</package>
 	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</note>
+   </note>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="cvsup-config">
@@ -833,8 +838,7 @@ Certificate information:
 	¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÀ©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£
 	<filename>supfile</filename> ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
     <link xlink:href="file://localhost/usr/share/examples/cvsup/"><filename>/usr/share/examples/cvsup/</filename></link>
-    ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-   </para>
+    ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para><filename>supfile</filename> ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î <application>CVSup</application>
 	¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ø¤ÎÅú¤¨¤òµ­½Ò¤·¤Þ¤¹:</para>
@@ -1147,7 +1151,7 @@ Certificate information:
 *default release=cvs delete use-rel-suffix compress
 
 src-all</programlisting>
-    </listitem>
+	</listitem>
    </itemizedlist>
 
    <sect3 xml:id="cvsup-refuse-file">
@@ -1289,58 +1293,62 @@ usr.bin/</programlisting>
     <literal>src-all</literal> ¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <variablelist>
-    <varlistentry>
-     <term><literal>cvs-all release=cvs</literal></term>
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>cvs-all release=cvs</literal></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>¥á¥¤¥ó¤Î &os; CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	   °Å¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	  <variablelist>
+	   <varlistentry>
+		<term><literal>distrib release=cvs</literal></term>
 
-     <listitem>
-      <para>¥á¥¤¥ó¤Î &os; CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ç¤¢¤ê¡¢
-       °Å¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-      <variablelist>
-       <varlistentry>
-        <term><literal>distrib release=cvs</literal></term>
-
-        <listitem>
-         <para>&os;
-          ¤ÎÇÛÉۤȥߥ顼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£</para>
-        </listitem>
-       </varlistentry>
+		<listitem>
+		 <para>&os;
+		  ¤ÎÇÛÉۤȥߥ顼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£</para>
+		</listitem>
+	   </varlistentry>
+
+	   <varlistentry>
+		<term>
+		 <literal>projects-all release=cvs</literal>
+		</term>
 
-       <varlistentry>
-		<term><literal>projects-all release=cvs</literal></term>
 		<listitem>
 		 <para>&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥½¡¼¥¹¡£</para>
 		</listitem>
 	   </varlistentry>
 
 	   <varlistentry>
-        <term><literal>src-all release=cvs</literal></term>
+		<term><literal>src-all release=cvs</literal></term>
 
-        <listitem>
+		<listitem>
          <para>¥á¥¤¥ó¤Î &os; ¥½¡¼¥¹·²¤Ç¤¢¤ê¡¢
           °Å¹æ¤Î¥³¡¼¥É¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-         <variablelist>
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-base release=cvs</literal></term>
-
-           <listitem>
-            <para><filename>/usr/src</filename>
-             ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¤½¤Î¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
-
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-bin release=cvs</literal></term>
-
-           <listitem>
-            <para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ÇɬÍפÊ
-             ¥æ¡¼¥¶¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
-             (<filename>/usr/src/bin</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		 <variablelist>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-base
+			 release=cvs</literal></term>
 
-          <varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para><filename>/usr/src</filename>
+			 ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¤½¤Î¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
+
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-bin
+			 release=cvs</literal></term>
+
+		   <listitem>
+			<para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ÇɬÍפʥ桼¥¶¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
+			 (<filename>/usr/src/bin</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
+
+		  <varlistentry>
 		   <term><literal>src-cddl
 			 release=cvs</literal></term>
 
@@ -1351,120 +1359,134 @@ usr.bin/</programlisting>
 		  </varlistentry>
 
 		  <varlistentry>
-           <term><literal>src-contrib release=cvs</literal></term>
+		   <term><literal>src-contrib
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
-            <para>&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³°Éô¤«¤é¤Î
-             ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¢
-             Èæ³ÓŪ̵½¤Àµ
-             (<filename>/usr/src/contrib</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para>&os;
+			 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³°Éô¤«¤é¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¢
+			 Èæ³ÓŪ̵½¤Àµ
+			 (<filename>/usr/src/contrib</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
 		  <varlistentry>
-		   <term><literal>src-crypto release=cvs</literal></term>
+		   <term>
+			<literal>src-crypto release=cvs</literal>
+		   </term>
 
 		   <listitem>
-		    <para>&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³°Éô¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¡¢
-		     ¤Û¤È¤ó¤É¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹
-		     (<filename>/usr/src/crypto</filename>)¡£</para>
-		     </listitem>
+		    <para>&os;
+			 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³°Éô¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¡¢
+			 ¤Û¤È¤ó¤É¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹
+			 (<filename>/usr/src/crypto</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
 		  </varlistentry>
 
 		  <varlistentry>
-		   <term><literal>src-eBones release=cvs</literal></term>
+		   <term>
+			<literal>src-eBones release=cvs</literal>
+		   </term>
 
 		   <listitem>
-		    <para>Kerberos ¤È DES
-		     (<filename>/usr/src/eBones</filename>) ¤Î¤³¤È¡£
-		     ¸½ºß¤Î &os; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+			<para>Kerberos ¤È DES
+			 (<filename>/usr/src/eBones</filename>) ¤Î¤³¤È¡£
+			 ¸½ºß¤Î &os; ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 		   </listitem>
 		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-etc release=cvs</literal></term>
-
-           <listitem>
-            <para>¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë
-             (<filename>/usr/src/etc</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-etc
+			 release=cvs</literal></term>
 
+		   <listitem>
+			<para>¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë
+			 (<filename>/usr/src/etc</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-games release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-games
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
-            <para>¥²¡¼¥à
-             (<filename>/usr/src/games</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para>¥²¡¼¥à
+			 (<filename>/usr/src/games</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-gnu release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-gnu
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
-            <para>GNU Public License
-             ²¼¤Ë¤¢¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
-             (<filename>/usr/src/gnu</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para>GNU Public License
+			 ²¼¤Ë¤¢¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
+			 (<filename>/usr/src/gnu</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-include release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-include
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
-            <para>¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë
-             (<filename>/usr/src/include</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para>¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë
+			 (<filename>/usr/src/include</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-kerberos5 release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-kerberos5
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
-            <para>Kerberos5 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
-             (<filename>/usr/src/kerberos5</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para>Kerberos5 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
+			 (<filename>/usr/src/kerberos5</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-kerberosIV release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-kerberosIV
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
-            <para>KerberosIV ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
-             (<filename>/usr/src/kerberosIV</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para>KerberosIV ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
+			 (<filename>/usr/src/kerberosIV</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-lib release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-lib
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
-            <para>¥é¥¤¥Ö¥é¥ê
-             (<filename>/usr/src/lib</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para>¥é¥¤¥Ö¥é¥ê
+			 (<filename>/usr/src/lib</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-libexec release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-libexec
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
-            <para>¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢
-             Ä̾ï¤Ï¾¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë
-             (<filename>/usr/src/libexec</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para>¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢
+			 Ä̾ï¤Ï¾¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë
+			 (<filename>/usr/src/libexec</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-release release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-release
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
+		   <listitem>
 			<para>&os; ¤Î release
-             ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʥե¡¥¤¥ë
-             (<filename>/usr/src/release</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+			 ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʥե¡¥¤¥ë
+			 (<filename>/usr/src/release</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
 		  <varlistentry>
 		   <term><literal>src-rescue
@@ -1477,47 +1499,51 @@ usr.bin/</programlisting>
 		   </listitem>
 		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-sbin release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term>
+			<literal>src-sbin release=cvs</literal>
+		   </term>
 
-           <listitem>
-            <para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥ÉÍѤÎ
-             ¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
-             (<filename>/usr/src/sbin</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		   <listitem>
+			<para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥ÉÍѤÎ
+			 ¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
+			 (<filename>/usr/src/sbin</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
- 		  <varlistentry>
+		  <varlistentry>
 		   <term><literal>src-secure
- 			 release=cvs</literal></term>
+			 release=cvs</literal></term>
 
- 		   <listitem>
+		   <listitem>
 			<para>°Å¹æ²½¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È¥³¥Þ¥ó¥É
 			 (<filename>/usr/src/secure</filename>)¡£</para>
- 		   </listitem>
- 		  </varlistentry>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-share release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-share
+			 release=cvs</literal></term>
+
+		   <listitem>
+			<para>¿Íͤʥ·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Ç¶¦Í­²Äǽ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë
+			 (<filename>/usr/src/share</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
-           <listitem>
-            <para>¿Íͤʥ·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Ç¶¦Í­²Äǽ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë
-             (<filename>/usr/src/share</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
-
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-sys release=cvs</literal></term>
-
-           <listitem>
-            <para>¥«¡¼¥Í¥ë
-             (<filename>/usr/src/sys</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-sys
+			 release=cvs</literal></term>
+
+		   <listitem>
+			<para>¥«¡¼¥Í¥ë
+			 (<filename>/usr/src/sys</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
 
 		  <varlistentry>
 		   <term><literal>src-sys-crypto
-		    release=cvs</literal></term>
+			release=cvs</literal></term>
 
 		   <listitem>
 		    <para>¥«¡¼¥Í¥ëÍѤΰŹ楳¡¼¥É
@@ -1525,70 +1551,67 @@ usr.bin/</programlisting>
 		   </listitem>
 		  </varlistentry>
 
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-tools release=cvs</literal></term>
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-tools
+			 release=cvs</literal></term>
 
-           <listitem>
+		   <listitem>
 			<para>&os; ¤ÎÊݼéÍѤο§¡¹¤Ê¥Ä¡¼¥ë
-             (<filename>/usr/src/tools</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
-
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-usrbin release=cvs</literal></term>
-
-           <listitem>
-            <para>¥æ¡¼¥¶¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
-             (<filename>/usr/src/usr.bin</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
-
-          <varlistentry>
-           <term><literal>src-usrsbin release=cvs</literal></term>
-
-           <listitem>
-            <para>¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
-             (<filename>/usr/src/usr.sbin</filename>)¡£</para>
-           </listitem>
-          </varlistentry>
-         </variablelist>
-        </listitem>
-       </varlistentry>
-
-       <varlistentry>
-        <term><literal>www release=cvs</literal></term>
-
-        <listitem>
-		 <para>&os; WWW ¥µ¥¤¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£</para>
-        </listitem>
-       </varlistentry>
-      </variablelist>
-     </listitem>
-    </varlistentry>
-
-    <varlistentry><term><literal>distrib release=self</literal></term>
-     <listitem>
-      <para><application>CVSup</application>
-       ¥µ¡¼¥Ð¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£CVSup
-       ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤¬»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
-     </listitem>
-    </varlistentry>
+			 (<filename>/usr/src/tools</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
+
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-usrbin
+			 release=cvs</literal></term>
+
+		   <listitem>
+			<para>¥æ¡¼¥¶¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
+			 (<filename>/usr/src/usr.bin</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
+
+		  <varlistentry>
+		   <term><literal>src-usrsbin
+			 release=cvs</literal></term>
+
+		   <listitem>
+			<para>¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
+			 (<filename>/usr/src/usr.sbin</filename>)¡£</para>
+		   </listitem>
+		  </varlistentry>
+		 </variablelist>
+		</listitem>
+	   </varlistentry>
+	  </variablelist>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>distrib release=self</literal></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><application>CVSup</application>
+	   ¥µ¡¼¥Ð¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£CVSup
+	   ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤¬»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-    <varlistentry>
-     <term><literal>gnats release=current</literal></term>
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>gnats release=current</literal></term>
 
-     <listitem>
+	 <listitem>
       <para>GNATS ¥Ð¥°¥È¥é¥Ã¥­¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£</para>
-     </listitem>
-    </varlistentry>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-    <varlistentry>
-     <term><literal>mail-archive release=current</literal></term>
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>mail-archive release=current</literal></term>
 
-     <listitem>
+	 <listitem>
 	  <para>&os; ´ØÏ¢¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡£</para>
-     </listitem>
-    </varlistentry>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
    </variablelist>
   </sect2>
 
@@ -1607,7 +1630,7 @@ usr.bin/</programlisting>
 
    <para><application>CVSup</application> ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ä¥Ð¥°Êó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
 	<link xlink:href="http://www.cvsup.org/faq.html#bugreports">
-	CVSup FAQ</link> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 CVSup FAQ</link> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="cvsup-mirrors">
@@ -1621,6 +1644,7 @@ usr.bin/</programlisting>
    &chap.mirrors.lastmod.inc;
 
    &chap.mirrors.cvsup.inc;
+
   </sect2>
  </sect1>
 


More information about the svn-doc-all mailing list