svn commit: r44768 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/basics

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue May 6 12:14:14 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Tue May 6 12:14:13 2014
New Revision: 44768
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44768

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r23787 -> r25537	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/basics/chapter.xml
 
 Submitted by:	Yuta MASUMOTO <owata _at_ club dot kyutech dot ac dot jp>
 		ryusuke
 Reviewed by:	Yuta MASUMOTO <owata _at_ club dot kyutech dot ac dot jp>
 		ryusuke

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/basics/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/basics/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/basics/chapter.xml	Mon May 5 20:28:46 2014	(r44767)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/basics/chapter.xml	Tue May 6 12:14:13 2014	(r44768)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r23787
+   Original revision: r25537
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="basics">
@@ -37,7 +37,8 @@
     <para>FreeBSD ¤Î <quote>²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë</quote> ¤Î»È¤¤Êý</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para>&unix; ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä°À­¤Î»ÅÁȤß</para>
+	<para>&unix; ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä°À­¤Î»ÅÁȤߤÈ
+	 &os; ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Õ¥é¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</para>
    </listitem>
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½À®</para>
@@ -594,6 +595,60 @@ total 530
    °À­¤ò­¤·¤¿¤ê¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 -->
   </sect2>
+
+  <sect2>
+
+  <info><title>&os; ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Õ¥é¥°</title>
+   <authorgroup>
+	<author>
+	 <personname>
+	  <firstname>Tom</firstname>
+	  <surname>Rhodes</surname>
+	 </personname>
+	 <contrib>´ó¹Æ: </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+  </info>
+
+   <para>Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä°À­¤Ë²Ã¤¨¡¢
+	&os; ¤Ç¤Ï <quote>¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Õ¥é¥°</quote> ¤ò»È¤¨¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ä´ÉÍý¾å¤Î°À­¤òÄɲ乤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
+	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤ÏÄɲä·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+   <para>¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Õ¥é¥°¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´ÉÍý¾å¤Î°À­¤òÄɲä·¡¢
+	<systemitem class="username">root</systemitem>
+	¥æ¡¼¥¶¤Ç¤µ¤¨¸í¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾Ãµî¡¢Êѹ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËɤ®¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Õ¥é¥°¤Ï¡¢&man.chflags.1;
+	¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´Êñ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÇÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	Î㤨¤Ð¡¢<filename>file1</filename>
+	¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Ç¾ÃµîÉԲĤΥե饰¤òÀßÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>chflags sunlink <filename>file1</filename></userinput></screen>
+
+   <para>¤Þ¤¿¡¢¾ÃµîÉԲĤΥե饰¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀè¤Û¤É¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Î <option>sunlink</option> ¤ÎÁ°¤Ë
+	<quote>no</quote> ¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>chflags nosunlink <filename>file1</filename></userinput></screen>
+
+   <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤É¤Î¥Õ¥é¥°¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢&man.ls.1;
+	¤ò <option>-lo</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>ls -lo <filename>file1</filename>
+ </userinput></screen>
+
+   <para>½ÐÎϤϰʲ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <programlisting>-rw-r--r-- 1 trhodes trhodes sunlnk 0 Mar 1 05:54 file1</programlisting>
+
+   <para>¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤ÎÄɲᢺï½ü¤Ï
+	<systemitem class="username">root</systemitem> ¥æ¡¼¥¶¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
+	¾¤Î¥Õ¥é¥°¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½êÍ­¼Ô¤¬Êѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤Ï &man.chflags.1; ¤È &man.chflags.2; ¤«¤é¡¢
+	¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="dirstructure">


More information about the svn-doc-all mailing list