svn commit: r44277 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Mar 18 10:02:13 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Tue Mar 18 10:02:13 2014
New Revision: 44277
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44277

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r43797 -> r43804	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Tue Mar 18 01:09:03 2014	(r44276)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Tue Mar 18 10:02:13 2014	(r44277)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r43797
+   Original revision: r43804
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -2529,16 +2529,15 @@ Script done, …</screen>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="updating-questions">
-   <title>¼ÁÌä¤Ç¤¹¤«?</title>
+   <title>¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä</title>
 
-   <qandaset>
-	<qandaentry>
-	 <question>
-	  <para>Êѹ¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÅ٤˥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬É¬Íפˤʤë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?</para>
-	 </question>
+   <variablelist>
+	<varlistentry>
+	 <term>Êѹ¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤é¡¢
+	  ¤½¤ÎÅ٤˥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬É¬Íפˤʤë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?</term>
 
-	 <answer>
-	  <para>¤½¤ì¤ÏÊѹ¹¤ÎÀ­¼Á¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
+	 <listitem>
+	  <para>¤½¤ì¤ÏÊѹ¹¤ÎÆâÍƤˤè¤ê¤Þ¤¹¡£
 	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<application>svn</application> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¡¢
 	   ¼¡¤Ë¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -2553,107 +2552,80 @@ Script done, …</screen>
 	   <command>make all install</command> ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	   ¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð <filename>src/lib/libc/stdlib</filename>
 	   ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ礭¤ÊÊѹ¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	   ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂΤòºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¡¢
-	   ¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀÅŪ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òºî¤êľ¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	   ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂΤòºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	  <para>·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢
-	   ¤É¤Î»þÅÀ¤Ç¸½ºß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	   2 ½µ´Ö¤´¤È¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤Î 2 ½µ´Ö¤ÎÊѹ¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢
+	  <para>2 ½µ´Ö¤´¤È¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢
+	   ¤½¤Î 2 ½µ´Öʬ¤ÎÊѹ¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢
 	   Êѹ¹¤Î¤¢¤Ã¤¿Éôʬ¤À¤±ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢
-	   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Í¸´Ø·¸¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Í¸´Ø·¸¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
+	   ¤½¤ì¤é¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅ٤ǥ¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤¤¤«¡¢
+	   ¤½¤·¤Æ &os.stable; ¤« &os.current;
+	   ¤Î¤É¤Á¤é¤òÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	  <para>¤½¤ì¤é¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅ٤ǥ¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤¤¤«¡¢
-	   ¤½¤·¤Æ &os.stable; ¤« &os.current; ¤Î¤É¤Á¤é¤òÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </answer>
-	</qandaentry>
-
-	<qandaentry>
-	 <question>
-	  <para>signal 11<indexterm>
+	<varlistentry>
+	 <term>¤É¤¦¤·¤Æ signal 11<indexterm>
 	    <primary>signal 11</primary>
 	   </indexterm>
 	   (¤â¤·¤¯¤Ï¾¤Î¥·¥°¥Ê¥ëÈÖ¹æ) ¤Î¥¨¥é¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ
-	   ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?</para>
-	 </question>
+	   ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©</term>
 
-	 <answer>
+	 <listitem>
 	  <para>¤³¤ì¤ÏÄ̾¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÌäÂ꤬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-       ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½Ãۤϡ¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂФ¹¤ëÉé²ÙÂѵ׻¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î
-       Í­¸ú¤Ê¼êÃʤΰì¤Ä¤Ç¡¢¥á¥â¥ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÌäÂ꤬¤è¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	   ¤½¤ÎÂçÉôʬ¤Ï¡¢
-       ÉԲIJò¤Ê°Û¾ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Çȯ¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <para>ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢<application>make</application>
-	   ¤ò¤â¤¦°ìÅټ¹Ԥ·¡¢
-       °Û¤Ê¤ëÃʳ¬¤Ç°Û¾ï½ªÎ»¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	   world ¤ÎºÆ¹½Ãۤϡ¢
+	   ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ (Æä˥á¥â¥ê)
+	   ¤ËÂФ¹¤ëÉé²ÙÂѵ׻¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤ÎÍ­¸ú¤Ê¼êÃʤǤ¹¡£
+	   ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢
+	   <application>make</application>
+	   ¤ò¤â¤¦°ìÅټ¹Ԥ·¡¢°Û¤Ê¤ëÃʳ¬¤Ç°Û¾ï½ªÎ»¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¡¢
+	   ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	  <para>¤³¤Î¥¨¥é¡¼¤ËÂбþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÉôÉʤò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢
+	  <para>¤³¤Î¥¨¥é¡¼¤ËÂбþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢RAM ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢
+	   ¥Þ¥·¥ó¤ÎÉôÉʤò¥á¥â¥ê¤«¤é¸ò´¹¤·¤Æ¡¢
 	   ¤É¤ÎÉôʬ¤¬°­¤¤¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	 </answer>
-	</qandaentry>
-
-	<qandaentry>
-	 <question>
-	  <para>½ªÎ»¤·¤¿¤é <filename>/usr/obj</filename>
-	   ¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?</para>
-	 </question>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	 <answer>
-	  <para>°ì¸À¤ÇÅú¤¨¤ë¤Ê¤é¡Öºï½ü¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£</para>
+	<varlistentry>
+	  <term>½ªÎ»¤·¤¿¤é <filename class="directory">/usr/obj</filename>
+	   ¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?</term>
 
-	  <para><filename>/usr/obj</filename> ¤Ë¤Ï¡¢
+	 <listitem>
+	  <para>¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢
        ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÃʳ¬¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿
        ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
        Ä̾ï <command>make buildworld</command> ¤ÎºÇ½é¤ÎÃʳ¬¤Ç¤Ï¡¢
        ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¿·¤·¤¯¤Ä¤¯¤êľ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	   ¹½ÃÛ½ªÎ»¸å¤â <filename>/usr/obj</filename>
        ¤òÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	   ºï½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ 2 GB
+	   ºï½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ 2GB
 	   ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	  <para>Îɤ¯Íý²ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	   ¤³¤ÎÃʳ¬¤ò¾Êά¤·¤Æ <command>make buildworld</command>
-	   ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	   ¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥½¡¼¥¹¤ÏºÆ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢
-       ¹½ÃۤϤ«¤Ê¤ê¹â®²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	   ¤³¤ì¤Ï΢¤ò¤«¤¨¤»¤Ð¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê°Í¸´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
-       ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤¬´ñ̯¤Ê¼ºÇԤ˽ª¤ï¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-       &os; ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¹½ÃۤμºÇÔ¤¬¡¢
-       ¤³¤ÎÃʳ¬¤Î¾Êά¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤»¤º¤Ë
-       ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </answer>
-	</qandaentry>
-
-	<qandaentry>
-	 <question>
-	  <para>¹½ÃÛ¤òÃæÃǤ·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¹½ÃÛ¤òÅÓÃ椫¤éºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«?</para>
-	 </question>
+	<varlistentry>
+	 <term>¹½ÃÛ¤òÃæÃǤ·¤¿¾ì¹ç¡¢
+	  ¤½¤Î¹½ÃÛ¤òÅÓÃ椫¤éºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«?</term>
 
-	 <answer>
+	 <listitem>
 	  <para>¤½¤ì¤Ï¡¢ÌäÂ꤬µ¯¤³¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢
-       ¤É¤ì¤À¤±¤Îºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <para>°ìÈÌŪ¤Ë <command>make buildworld</command> ¤Ï¡¢
-	   &man.gcc.1; ¤ä &man.make.1; ¤Þ¤É¤Î´ðËÜŪ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ä¡¢
+	   ¤É¤ì¤À¤±¤Îºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
+	   °ìÈÌŪ¤Ë <command>make buildworld</command> ¤Ï¡¢
+	   ´ðËÜŪ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ä¡¢
 	   ¥·¥¹¥Æ¥à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¿·¤·¤¤¥³¥Ô¡¼¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
 	   ¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢
        ¼«Ê¬¼«¿È¤ÎºÆ¹½Ãۤ˻Ȥï¤ì¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	   &man.ls.1; ¤ä &man.grep.1;
-	   ¤È¤¤¤Ã¤¿É¸½àŪ¤Ê¥æ¡¼¥¶¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´Þ¤à¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂΤ¬¡¢ 
-	   ¤½¤Î¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍѤ¤¤Æºî¤êľ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	   ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ä¤ê¤ÎÉôʬ¤¬¤½¤Î¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍѤ¤¤Æºî¤êľ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	  <para>ºÆ¹½ÃۤκǽªÃʳ¬¤Ç¤Ï¡¢
-	   ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÂÁ´¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	   ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÂÁ´¤Ë°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	   ¤³¤ì¤Ï¡¢Á°²ó¤Î <command>make buildworld</command>
+	   ¤Îºî¶È¤ò¤ä¤êľ¤·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-	  <screen><emphasis>… fix the problem …</emphasis>
-&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
+	  <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make -DNO_CLEAN all</userinput></screen>
 
-	  <para>
-       ¤³¤ì¤Ï¡¢Á°²ó¤Î <command>make buildworld</command>
-       ¤Îºî¶È¤ò¤ä¤êľ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
-      </para>
-
 	  <para>¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸</para>
 
 	   <screen>--------------------------------------------------------------
@@ -2663,72 +2635,41 @@ Building everything..
 	  <para>¤¬ <command>make buildworld</command> ¤Î½ÐÎϤˤ¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	   ¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É°­±Æ¶Á¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-	  <para>¤â¤·¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	  <para>¤â¤·¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	   °ÂÁ´¤ò³ÎÊݤ·¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢
        ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òºÇ½é¤«¤é¤ä¤êľ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
-	 </answer>
-	</qandaentry>
-
-	<qandaentry>
-	 <question>
-	  <para>¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð make world ¤ò¹â®²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«?</para>
-     </question>
-
-     <answer>
-	  <itemizedlist>
-	   <listitem>
-		<para>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	   </listitem>
-
-	   <listitem>
-		<para><filename>/usr/src</filename> ¤È
-		 <filename>/usr/obj</filename>
-		 ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ÎÊ̤Υե¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		 ¤Þ¤¿²Äǽ¤Ê¤é¤Ð¡¢
-		 °Û¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ËÀܳ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	   </listitem>
-
-	   <listitem>
-		<para>¤µ¤é¤Ë¹â®²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò
-		 &man.ccd.4; ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-		 Ê£¿ô¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	   </listitem>
-
-	   <listitem>
-		<para><filename>/etc/make.conf</filename> ¤Ë
-		 <quote>NO_PROFILE=true</quote> ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢
-		 ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÈǤκîÀ®¤ò̵¸ú²½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	   </listitem>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	   <listitem>
-		<para>&man.make.1; ¤Ë
-		 <option>-j<replaceable>n</replaceable></option>
-		 ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÊÂÎó¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		 ¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤â¡¢
-		 ƱÍͤ˲¸·Ã¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-	   </listitem>
+	<varlistentry>
+	 <term>make world ¤ò¹â®²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«?</term>
 
-	   <listitem>
-		<para><filename>/usr/src</filename>
-		 ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢<option>noatime</option>
-		 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤â¤·¤¯¤ÏºÆ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-         ¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
-         ºÇ¸å¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤¿»þ¹ï¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
-		 ¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤¬É¬Íפˤʤ뤳¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-        <screen>&prompt.root; <userinput>mount -u -o noatime /usr/src</userinput></screen>
-
-        <warning>
-         <para>¾å¤ÎÎã¤Ï¡¢
-		  <filename>/usr/src</filename>
-		  ¼«¿È¤¬ÆÈΩ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-		  ¤â¤· <filename>/usr</filename>
-		  ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-		  ¤«¤ï¤ê¤ËŬÀڤʥޥ¦¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ØÄꤹ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-        </warning>
-       </listitem>
+	 <listitem>
+	  <para>¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊýË¡¤Ç build world ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¹â®²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	   ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Á´ÂÎ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢
+	   ¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ÇÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¹â®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	   ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢
+	   ¥æ¡¼¥¶¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+	  <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃí°Õ¿¼¤¯À߷פ·¤¿¤ê¡¢
+	   ZFS ¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤âÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£
+	   <filename class="directory">/usr/src</filename> ¤È
+	   <filename class="directory">/usr/obj</filename>
+	   ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ÎÊ̤Υե¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¤Þ¤¿²Äǽ¤Ê¤é¤Ð¡¢
+	   °Û¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ËÀܳ¤µ¤ì¤¿°Û¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   <filename class="directory">/usr/src</filename>
+	   ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢
+	   ºÇ¸å¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤¿»þ¹ï¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
+	   <option>noatime</option>
+	   ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¤â¤·¡¢<filename
+		class="directory">/usr/src</filename> ¤¬¡¢
+	   ÆÈΩ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
+	   <option>noatime</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢<filename
+		class="directory">/usr</filename>
+	   ¤òºÆ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	   <listitem>
 		<para><filename>/usr/obj</filename>
 		 ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢<option>async</option>
 		 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤â¤·¤¯¤ÏºÆ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
@@ -2757,25 +2698,22 @@ Building everything..
 		  ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤­¤Á¤ó¤È¼è¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
 		</warning>
 
-		<screen>&prompt.root; <userinput>mount -u -o async /usr/obj</userinput></screen>
+		<para><filename>/etc/make.conf</filename> ¤Ë
+		 <quote>NO_PROFILE=true</quote> ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢
+		 ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÈǤκîÀ®¤ò̵¸ú²½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-		<warning>
-		 <para>¤â¤· <filename>/usr/obj</filename>
-		  ¼«¿È¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-		  ŬÀڤʥޥ¦¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢
-          ¾å¤ÎÎã¤Î̾Á°¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-		</warning>
+		<para>&man.make.1; ¤Ë
+		 <option>-j<replaceable>n</replaceable></option>
+		 ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÊÂÎó¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		 ¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤â¡¢
+		 ƱÍͤ˲¸·Ã¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 	   </listitem>
-	  </itemizedlist>
-	 </answer>
-	</qandaentry>
-
-    <qandaentry>
-     <question>
-      <para>¤Ê¤Ë¤«°­¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?</para>
-     </question>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+      <term>¤Ê¤Ë¤«°­¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?</term>
 
-     <answer>
+	 <listitem>
       <para>¼«Ê¬¤Î´Ä¶­¤ËÁ°¤Î¥Ó¥ë¥É¤Î;·×¤Ê¥´¥ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
       <screen>&prompt.root; <userinput>chflags -R noschg /usr/obj/usr</userinput>
@@ -2793,9 +2731,9 @@ Building everything..
       <para>¤Þ¤ÀÌäÂ꤬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¨¥é¡¼¤È <command>uname -a</command>
 	   ¤Î½ÐÎϤò &a.questions; ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	   ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¼ÁÌ䤵¤ì¤Æ¤âÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!</para>
-     </answer>
-    </qandaentry>
-   </qandaset>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+   </variablelist>
   </sect2>
  </sect1>
 


More information about the svn-doc-all mailing list