svn commit: r44166 - in head: . de_DE.ISO8859-1/books/handbook el_GR.ISO8859-7/books/handbook en_US.ISO8859-1/books/handbook en_US.ISO8859-1/htdocs/doc es_ES.ISO8859-1/books/handbook fr_FR.ISO8859-...

Gabor Kovesdan gabor at FreeBSD.org
Fri Mar 7 12:23:56 UTC 2014


Author: gabor
Date: Fri Mar 7 12:23:51 2014
New Revision: 44166
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44166

Log:
 - Move the PGP keyring generation to the language-independent share directory
 
 Discussed with:	hrs, wblock

Added:
 head/share/Makefile  (contents, props changed)
 head/share/pgpkeys/Makefile  (contents, props changed)
Modified:
 head/Makefile
 head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/Makefile
 head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/en_US.ISO8859-1/htdocs/doc/Makefile
 head/es_ES.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/fr_FR.ISO8859-1/htdocs/doc/Makefile
 head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/Makefile
 head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/Makefile
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/Makefile
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/Makefile
 head/pt_BR.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/release/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/doc/Makefile
 head/share/mk/doc.docbook.mk
 head/share/pgpkeys/decke.key
 head/share/pgpkeys/scop.key
 head/share/pgpkeys/thomas.key
 head/zh_CN.UTF-8/books/handbook/Makefile
 head/zh_TW.Big5/books/handbook/Makefile

Modified: head/Makefile
==============================================================================
--- head/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -31,6 +31,8 @@ SUBDIR+=	zh_CN.UTF-8
 SUBDIR+=	zh_TW.Big5
 .endif
 
+SUBDIR+=	share
+
 DOC_PREFIX?=  ${.CURDIR}
 
 .if exists(/usr/bin/svnlite)

Modified: head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -275,9 +275,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -9,25 +9,6 @@
 
 # ------------------------------------------------------------------------
 #
-# ÌåôáâëçôÝò ó÷åôéêÝò ìå ôï Åã÷åéñßäéï
-#
-#    WITH_PGPKEYS  Ç åêôõðþóéìç ìïñöÞ ôïõ åã÷åéñéäßïõ ðåñéÝ÷åé êáíïíéêÜ
-#            ìüíï ôá fingerprints áðü ôá PGP êëåéäéÜ. Áí èÝëåôå
-#            íá åêôõðþíïíôáé ïëüêëçñá ôá êëåéäéÜ, ôüôå áõôÞ ç
-#            ìåôáâëçôÞ ðñÝðåé íá åßíáé 'defined'. ÁõôÞ ç åðéëïãÞ
-#            äåí åðçñåÜæåé óå ôßðïôá ôéò ìïñöÝò HTML.
-#
-# Make targets ìüíï ãéá ôï Åã÷åéñßäéï
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
 # Ãéá íá ðñïóèÝóåôå Ýíá íÝï êåöÜëáéï óôï Åã÷åéñßäéï:
 #
 # - Åíçìåñþóôå áõôü ôï Makefile, ôï chapters.ent êáé ôï book.xml
@@ -293,16 +274,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -5,25 +5,6 @@
 #
 
 # ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-#	WITH_PGPKEYS	The print version of the handbook only prints PGP
-#			fingerprints by default. If you would like for the
-#			entire key to be displayed, then set this variable.
-#			This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
 # To add a new chapter to the Handbook:
 #
 # - Update this Makefile, chapters.ent and book.xml
@@ -287,16 +268,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml ${DOC}.parsed.xml
-	@${XSLTPROC} ${XSLTPROCOPTS} ${XSLPGP} ${DOC}.parsed.xml
-
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 
@@ -343,8 +314,3 @@ SRCS+=		mirrors.lastmod.inc \
 		eresources.xml.www.index.inc
 
 .include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
-
-# XXX
-.if defined(FINGERPRINTS_ONLY)
-XSLTPROCOPTS+=--param generate.fingerprint.only '1'
-.endif

Modified: head/en_US.ISO8859-1/htdocs/doc/Makefile
==============================================================================
--- head/en_US.ISO8859-1/htdocs/doc/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/en_US.ISO8859-1/htdocs/doc/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -26,7 +26,7 @@ all-install:
 			INSTALL_COMPRESSED= install
 all-pgpkeyring:
 	@unset DESTDIR || true; \
-	 cd ${DOC_PREFIX}/${LANGCODE}/books/handbook; \
+	 cd ${DOC_PREFIX}/share/pgpkeys; \
 		${MAKE} \
 			pgpkeyring > ${.OBJDIR}/pgpkeyring.txt
 

Modified: head/es_ES.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/es_ES.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/es_ES.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -10,26 +10,6 @@
 # %SRCID%  0.0
 
 
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-#	WITH_PGPKEYS	The print version of the handbook only prints PGP
-#			fingerprints by default. If you would like for the
-#			entire key to be displayed, then set this variable.
-#			This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-
 MAINTAINER=	jesusr at FreeBSD.org
 
 DOC?= book
@@ -200,16 +180,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
 DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
 
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 .include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -7,26 +7,6 @@
 # Build the FreeBSD Handbook.
 #
 
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-#	WITH_PGPKEYS	The print version of the handbook only prints PGP
-#			fingerprints by default. If you would like for the
-#			entire key to be displayed, then set this variable.
-#			This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-
 MAINTAINER=blackend at FreeBSD.org
 
 DOC?= book
@@ -228,16 +208,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/htdocs/doc/Makefile
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/htdocs/doc/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/htdocs/doc/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -34,7 +34,7 @@ all-install:
 			INSTALL_COMPRESSED= install
 all-pgpkeyring:
 	@unset DESTDIR || true; \
-	 cd ${DOC_PREFIX}/${LANGCODE}; \
+	 cd ${DOC_PREFIX}/share/pgpkeys; \
 		${MAKE} \
 			pgpkeyring > ${.OBJDIR}/pgpkeyring.txt
 

Modified: head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -11,24 +11,6 @@
 
 # ------------------------------------------------------------------------
 #
-# Handbook-specific variables
-#
-#	WITH_PGPKEYS	The print version of the handbook only prints PGP
-#			fingerprints by default. If you would like for the
-#			entire key to be displayed, then set this variable.
-#			This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
 # To add a new chapter to the Handbook:
 #
 # - Update this Makefile, chapters.ent and book.xml
@@ -255,16 +237,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -5,29 +5,6 @@
 # Crea il Manuale di FreeBSD.
 #
 
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Variabili specifiche del Manuale
-#
-#    WITH_PGPKEYS  La versione stampata del manuale riporta solo i
-#            fingerprints PGP di base. Se vuoi visualizzare
-#            le chiavi intere, allora setta questa variabile.
-#            Questa opzione non ha effetto sui formati HTML.
-#
-# Targets specifici del Manuale
-#
-#    pgpkeyring   Questo target leggerà il contenuto del file
-#            pgpkeys/chapter.xml ad estrarrà tutte le chiavi
-#            pgp sullo standard output. Questo output può
-#            quindi essere rediretto su un file e distribuito
-#            come un keyring pubblico degli sviluppatori di
-#            FreeBSD che può essere facilmente importato in
-#            PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-
-.PATH: ${.CURDIR}/../../share/xml/glossary
-
 MAINTAINER= ale at FreeBSD.org
 
 DOC?= book
@@ -229,16 +206,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
-#
-# Variabili specifiche del Manuale
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?= ../../../..
 DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -7,25 +7,6 @@
 #
 
 # ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-#	WITH_PGPKEYS	The print version of the handbook only prints PGP
-#			fingerprints by default. If you would like for the
-#			entire key to be displayed, then set this variable.
-#			This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
 # To add a new chapter to the Handbook:
 #
 # - Update this Makefile, chapters.ent and book.xml
@@ -294,16 +275,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml ${DOC}.parsed.xml
-	@${XSLTPROC} ${XSLPGP} ${DOC}.parsed.xml
-
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -8,25 +8,6 @@
 #
 
 # ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Handboekspecifieke variabelen
-#
-#	WITH_PGPKEYS	De gedrukte verie van het handboek geeft standaard
-#			alleen PGP vingerafdrukken weer. Als het gewenst
-#			is dat de complete sleutel wordt weergegeven dan
-#			dient deze variabele insteld te worden. De optie
-#			heeft geen invloed op de HTML formaten.
-#
-# Handboekspecifieke doelen
-#
-#    pgpkeyring   Dit doel leest de inhoud van pgpkeys/chapter.xml
-#			en schrijft dan alle PGP sleutels naar stdout.
-#			De uitvoer kan omgeleid worden naar een bestand
-#			en verspreid worden als een publieke sleutelring
-#			van FreeBSD ontwikkelaars die eenvoudig in
-#			PGP/GPG ingelezen kan worden.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
 # Om een nieuw hoofdstuk aan het Handboek toe te voegen:
 #
 # - Werk deze Makefile, chapters.ent en book.xml bij
@@ -291,16 +272,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${XSLTPROC} ${XSLPGP} ${DOC}.parsed.xml
-
-#
-# Handboekspecifieke variablen
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -6,26 +6,6 @@
 # Build the FreeBSD Handbook.
 #
 
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-#	WITH_PGPKEYS	The print version of the handbook only prints PGP
-#			fingerprints by default. If you would like for the
-#			entire key to be displayed, then set this variable.
-#			This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-
 .PATH: ${.CURDIR}/../../share/xml/glossary
 
 MAINTAINER=	doc at FreeBSD.org
@@ -197,16 +177,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/pt_BR.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/pt_BR.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/pt_BR.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -9,26 +9,6 @@
 # Original revision: 1.53
 #
 
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-#	WITH_PGPKEYS	The print version of the handbook only prints PGP
-#			fingerprints by default. If you would like for the
-#			entire key to be displayed, then set this variable.
-#			This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-
 MAINTAINER=lioux at FreeBSD.org
 
 DOC?= book
@@ -151,16 +131,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
 DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
 
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 .include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"

Modified: head/release/Makefile
==============================================================================
--- head/release/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/release/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -131,7 +131,7 @@ release.1:
 .endif
 # Build PGP key ring
 	${RM} -f ${DOCKEYFILE}
-	cd ${DOC_PREFIX}/en_US.ISO8859-1/books/handbook && ${MAKE} pgpkeyring > ${DOCKEYFILE}
+	cd ${DOC_PREFIX}/share/pgpkeys && ${MAKE} pgpkeyring > ${DOCKEYFILE}
 # Construct the build.txt file with the documentation build info.
 	${RM} -f ${DOCBUILDFILE}
 	${TOUCH} ${DOCBUILDFILE}

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -9,26 +9,6 @@
 # Build the FreeBSD Handbook.
 #
 
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-#   WITH_PGPKEYS  The print version of the handbook only prints PGP
-#           fingerprints by default. If you would like for the
-#           entire key to be displayed, then set this variable.
-#           This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-
 .PATH: ${.CURDIR}/../../share/xml/glossary
 
 MAINTAINER=phantom at FreeBSD.org
@@ -241,16 +221,6 @@ CHAPTERS?=	${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+=	${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+=	-i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=  -V withpgpkeys
-.endif
-
 url_relprEFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/doc/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/doc/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/doc/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -36,7 +36,7 @@ all-install:
 			INSTALL_COMPRESSED= install
 all-pgpkeyring:
 	@unset DESTDIR || true; \
-	 cd ${DOC_PREFIX}/${LANGCODE}/books/handbook; \
+	 cd ${DOC_PREFIX}/share/pgpkeys; \
 		${MAKE} \
 			pgpkeyring > ${.OBJDIR}/pgpkeyring.txt
 

Added: head/share/Makefile
==============================================================================
--- /dev/null	00:00:00 1970	(empty, because file is newly added)
+++ head/share/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -0,0 +1,5 @@
+# $FreeBSD$
+
+SUBDIR+=	pgpkeys
+
+.include <bsd.subdir.mk>

Modified: head/share/mk/doc.docbook.mk
==============================================================================
--- head/share/mk/doc.docbook.mk	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/share/mk/doc.docbook.mk	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -58,7 +58,6 @@ XSLXHTML?=	http://www.FreeBSD.org/XML/sh
 XSLXHTMLCHUNK?=	http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd-xhtml-chunk.xsl
 XSLEPUB?=	http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd-epub.xsl
 XSLFO?=		http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd-fo.xsl
-XSLPGP?=	http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd-pgpkeyring.xsl
 
 XSLSCH?=	/usr/local/share/xsl/iso-schematron/xslt1/iso_schematron_skeleton_for_xslt1.xsl
 

Added: head/share/pgpkeys/Makefile
==============================================================================
--- /dev/null	00:00:00 1970	(empty, because file is newly added)
+++ head/share/pgpkeys/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -0,0 +1,24 @@
+# $FreeBSD$
+
+XSLPGP=		http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd-pgpkeyring.xsl
+
+FILES=		pgpkeyring.txt
+CLEANFILES=	pgpkeyring.txt keyring.xml
+
+keyring.xml:
+	@${ECHO_CMD} "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>" > ${.TARGET}
+	@${ECHO_CMD} "<keyring>" >> ${.TARGET}
+	@${CAT} *.key >> ${.TARGET}
+	@${ECHO_CMD} "</keyring>" >> ${.TARGET}
+
+pgpkeyring: keyring.xml
+	@${XSLTPROC} ${XSLTPROCOPTS} ${XSLPGP} keyring.xml
+
+pgpkeyring.txt:
+	@${MAKE} pgpkeyring >${.TARGET}
+
+.include "${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
+
+.if defined(FINGERPRINTS_ONLY)
+XSLTPROCOPTS+=--param generate.fingerprint.only '1'
+.endif

Modified: head/share/pgpkeys/decke.key
==============================================================================
--- head/share/pgpkeys/decke.key	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/share/pgpkeys/decke.key	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -1,4 +1,3 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!--
 sh addkey.sh decke 59C48D501F718F36 ;
@@ -6,8 +5,8 @@ sh addkey.sh decke 59C48D501F718F36 ;
 <programlisting xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" role="pgpfingerprint"><![CDATA[
 pub  4096R/59C48D501F718F36 2013-11-22 [expires: 2016-11-21]
    Key fingerprint = 2824 75D6 97AB C053 1B71 C127 59C4 8D50 1F71 8F36
-uid             Bernhard Fröhlich <decke at FreeBSD.org>
-uid             Bernhard Fröhlich <decke at bluelife.at>
+uid             Bernhard Fröhlich <decke at FreeBSD.org>
+uid             Bernhard Fröhlich <decke at bluelife.at>
 sub  4096R/18EA4819E808DF16 2013-11-22 [expires: 2016-11-21]
 
 ]]></programlisting>

Modified: head/share/pgpkeys/scop.key
==============================================================================
--- head/share/pgpkeys/scop.key	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/share/pgpkeys/scop.key	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -1,13 +1,12 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!--
 sh addkey.sh scop BCD241CB;
 -->
 <programlisting xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" role="pgpfingerprint"><![CDATA[
-pub 1024D/BCD241CB 2002-04-07 Ville Skyttä <ville.skytta at iki.fi>
+pub 1024D/BCD241CB 2002-04-07 Ville Skyttä <ville.skytta at iki.fi>
   Key fingerprint = 4E0D EBAB 3106 F1FA 3FA9 B875 D98C D635 BCD2 41CB
-uid              Ville Skyttä <ville.skytta at xemacs.org>
-uid              Ville Skyttä <scop at FreeBSD.org>
+uid              Ville Skyttä <ville.skytta at xemacs.org>
+uid              Ville Skyttä <scop at FreeBSD.org>
 sub 2048g/9426F4D1 2002-04-07
 ]]></programlisting>
 <programlisting xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" role="pgpkey"><![CDATA[

Modified: head/share/pgpkeys/thomas.key
==============================================================================
--- head/share/pgpkeys/thomas.key	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/share/pgpkeys/thomas.key	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -1,11 +1,10 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!--
 sh addkey.sh thomas 393D2469;
 -->
 <programlisting xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" role="pgpfingerprint"><![CDATA[
 pub 1024D/393D2469 1999-09-23 Thomas Quinot <thomas at cuivre.fr.eu.org>
- Empreinte de la clé = 4737 A0AD E596 6D30 4356 29B8 004D 54B8 393D 2469
+ Empreinte de la clé = 4737 A0AD E596 6D30 4356 29B8 004D 54B8 393D 2469
 uid              Thomas Quinot <thomas at debian.org>
 uid              Thomas Quinot <thomas at FreeBSD.org>
 sub 1024g/8DE13BB2 1999-09-23

Modified: head/zh_CN.UTF-8/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/zh_CN.UTF-8/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/zh_CN.UTF-8/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -7,24 +7,6 @@
 
 # ------------------------------------------------------------------------
 #
-# Handbook-specific variables
-#
-#	WITH_PGPKEYS	The print version of the handbook only prints PGP
-#			fingerprints by default. If you would like for the
-#			entire key to be displayed, then set this variable.
-#			This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
 # To add a new chapter to the Handbook:
 #
 # - Update this Makefile, chapters.ent and book.xml
@@ -296,18 +278,8 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
 DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/../../..
 
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 

Modified: head/zh_TW.Big5/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/zh_TW.Big5/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 11:37:21 2014	(r44165)
+++ head/zh_TW.Big5/books/handbook/Makefile	Fri Mar 7 12:23:51 2014	(r44166)
@@ -5,26 +5,6 @@
 # Build the FreeBSD Handbook.
 #
 
-# ------------------------------------------------------------------------
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-#	WITH_PGPKEYS	The print version of the handbook only prints PGP
-#			fingerprints by default. If you would like for the
-#			entire key to be displayed, then set this variable.
-#			This option has no affect on the HTML formats.
-#
-# Handbook-specific targets
-#
-#    pgpkeyring   This target will read the contents of
-#            pgpkeys/chapter.xml and will extract all of
-#            the pgpkeys to standard out. This output can then
-#            be redirected into a file and distributed as a
-#            public keyring of FreeBSD developers that can
-#            easily be imported into PGP/GPG.
-#
-# ------------------------------------------------------------------------
-
 .PATH: ${.CURDIR}/../../share/xml/glossary
 
 MAINTAINER=	doc at FreeBSD.org
@@ -241,16 +221,6 @@ CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.xml}
 XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:S/^/-i chap./}
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
-pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
-
-#
-# Handbook-specific variables
-#
-.if defined(WITH_PGPKEYS)
-JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
-.endif
-
 URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 


More information about the svn-doc-all mailing list