svn commit: r44159 - translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Thu Mar 6 19:25:41 UTC 2014


Author: remko
Date: Thu Mar 6 19:25:41 2014
New Revision: 44159
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44159

Log:
 Commit the work from today. This is still incomplete
 but getting in better shape every day now.
 
 Facilitated by:	  Snow B.V.

Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Thu Mar 6 19:16:24 2014	(r44158)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Thu Mar 6 19:25:41 2014	(r44159)
@@ -1315,11 +1315,195 @@ passwd: done</screen>
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
-	 <term><literal>stacksize
-	   XXXX RL: 1247
+	 <term><literal>stacksize</literal></term>
 
+	 <listitem>
+	  <para>De maximale grootte die een proces op de
+	   stack kan benutten
+	   <indexterm>
+		<primary>stacksize</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>gebruikers limiteren</primary>
+		<secondary>stacksize</secondary>
+	   </indexterm>.
+	   Dit alleen is niet voldoende om de hoeveelheid geheugen
+	   die een applicatie mag gebruiken. Het wordt aangeraden
+	   om deze beperking in combinatie met andere beperkingen
+	   te gebruiken.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+   </variablelist>
+
+   <para>Er zijn een aantal belangrijke dingen om te onthouden
+	wanneer bron limieten worden ingesteld. Hieronder volgen
+	enkele algemene tips, suggesties en willekeurig
+	commentaar.</para>
+
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>Processen die gestart worden bij het opstarten van
+	  het systeem door <filename>/etc/rc</filename> zijn
+	  toegewezen aan de <literal>daemon</literal> login
+	  klasse.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>Ondanks dat het <filename>/etc/login.conf</filename>
+	  bestand welke met het systeem geleverd wordt een goede
+	  bron is voor redelijke limieten voor de meeste zaken,
+	  kan het zijn dat ze niet voor elk systeem het meest
+	  optimaal zijn. Door een limiet te hoog in te stellen
+	  kan deze mogelijk misbruikt worden, terwijl een te laag
+	  ingestelde limiet mogelijk de productiviteit
+	  verlaagd.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>Gebruikers van <application>&xorg;</application>
+	  hebben waarschijnlijk meer bronnen nodig dan andere
+	  gebruikers. <application>&xorg;</application> alleen
+	  al veel bronnen in gebruik, maar bemoedigd ook het gebruik
+	  van meerdere applicaties tegelijkertijd door
+	  gebruikers.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>Veel limieten worden toegepast op individuele
+	  processen en niet de gebruiker in totaal. Bijvoorbeeld
+	  het zetten van <varname>openfiles</varname> naar 50,
+	  betekend dat elk proces dat de gebruiker start maximaal
+	  50 bestanden mag openen. De totale hoeveelheid bestanden
+	  die een gebruiker mag openen is de waarde van
+	  <literal>openfiles</literal> vermenigvuldigd met de
+	  waarde van <literal>maxproc</literal>. Dit is ook van
+	  toepassing op geheugen gebruik.</para>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
+
+   <para>Voor meer informatie over bron limieten en login
+	klasses en mogelijkheden in het algemeen wordt verwezen
+	naar de &man.cap.mkdb.1;, &man.getrlimit.2; en
+	&man.login.conf.5; handleidingen.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="users-groups">
+   <title>Groepen beheren</title>
+
+   <indexterm>
+	<primary>groups</primary>
+   </indexterm>
+
+   <indexterm>
+	<primary><filename>/etc/groups</filename></primary>
+   </indexterm>
 
+   <indexterm>
+	<primary>accounts</primary>
+	<secondary>groups</secondary>
+   </indexterm>
 
+   <para>Een groep is een lijst van gebruikers. Een groep wordt
+	geidentificeerd door zijn groepsnaam en
+	<acronym>GID</acronym>. In &os; gebruikt de kernel het
+	<acronym>UID</acronym> van een proces en de lijst van
+	bijbehorende groepen om te bepalen wat het proces mag doen.
+	Veelal is het zo dat het <acronym>GID</acronym> van een
+	gebruiker of proces, het de eerste groep uit de lijst
+	is.</para>
+
+   <para>De koppeling tussen de groepsnaam en het
+	<acronym>GID</acronym> wordt gedaan in
+	<filename>/etc/group</filename>. Dit is een plat tekst
+	bestand met een vier velden gescheiden door een dubbele
+	punt. Het eerste veld is de groepsnaam, het tweede veld
+	is het versleutelde wachtwoord, het derde veld is het
+	<acronym>GID</acronym> en het vierde veld is een door
+	comma's gescheiden lijst van gebruikers. Voor een
+	complete beschrijving van de syntax wordt verwezen naar
+	de &man.group.5; handleiding.</para>
+
+   <para>De superuser kan <filename>/etc/group</filename>
+	aanpassen in een tekst editor. Als alternatief kan
+	&man.pw.8; gebruikt worden om groepen toe te voegen
+	en te bewerken. Bijvoorbeeld om een groep toe te voegen
+	genaamd <systemitem class="groupname">teamtwo</systemitem>
+	en daarna te bevestigen dat deze aangemaakt is:</para>
+
+   <example>
+	<title>Het toevoegen van een groep door middel van
+	 &man.pw.8;</title>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pw groupadd teamtwo</userinput>
+&prompt.root; <userinput>pw groupshow teamtwo</userinput>
+teamtwo:*:1100:</screen>
+   </example>
+
+   <para>In dit voorbeeld is <literal>1100</literal> het
+	<acronym>GID</acronym> van
+	<systemitem class="groupname">teamtwo</systemitem>. Op
+	dit moment heeft
+	<systemitem class="groupname">teamtwo</systemitem> geen
+	leden. Dit commando voegt
+	<systemitem class="username">jru</systemitem> toe als lid
+	van <systemitem class="groupname">teamtwo</systemitem>.</para>
+
+   <example>
+	<title>Toevoegen van gebruikers aan een nieuwe groep door
+	 middel van &man.pw.8;</title>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pw groupmod teamtwo -M jru</userinput>
+&prompt.root; <userinput>pw groupshow teamtwo</userinput>
+teamtwo:*:1100:jru</screen>
+   </example>
+
+   <para>Het argument van <option>M</option> is een comma
+	gescheiden lijst van gebruikers die toegevoegd moeten
+	worden aan de (nieuwe) lijst of om de huidige lijst bij te
+	werken. Voor de gebruiker is dit groepslidmaatschap anders
+	dan zijn primaire groepslidmaatschap. Dit betekend dat de
+	gebruiker niet naar voren komt als lid van een groep wanneer
+	<option>groupshow</option> gebruikt wordt met &man.pw.8;,
+	maar wel naar voren komt als gebruik gemaakt wordt van
+	&man.id.1; of een soort gelijke tool. Wanneer &man.pw.8;
+	wordt gebruikt om een gebruiker toe te voegen aan een groep
+	wordt alleen <filename>/etc/group</filename> aangepast en
+	wordt er niet gekeken naar
+	<filename>/etc/passwd</filename>.</para>
+
+   <example>
+	<title>Toevoegen van een nieuwe gebruiker aan een groep door
+	 middel van &man.pw.8;</title>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pw groupmod teamtwo -m db</userinput>
+&prompt.root; <userinput>pw groupshow teamtwo</userinput>
+teamtwo:*:1100:jru,db</screen>
+   </example>
+
+   <para>In dit voorbeeld is het argument van <option>m</option>
+	een comma gescheiden lijst van gebruikers welke toegevoegd
+	moeten worden aan de groep. In tegenstelling tot het
+	voorgaande commando worden deze gebruikers toegevoegd en wordt
+	de bestaande lijst niet aangepast.</para>
+   
+   <example>
+	<title>Gebruik maken van &man.id.1; om groeplidmaatschappen
+	 te bepalen.</title>
+	
+	<screen>&prompt.user; <userinput>id jru</userinput>
+uid=1001(jru) gid=1001(jru) groups=1001(jru), 1100(teamtwo)</screen>
+   </example>
+   
+   <para>In dit voorbeeld is
+	<systemitem class="username">jru</systemitem> lid van de
+	groepen <systemitem class="groupname">jru</systemitem>
+	en<systemitem class="groupname">teamtwo</systemitem>.</para>
+
+   <para>Voor meer informatie over dit commando en het formaat van
+	<filename>/etc/group</filename> wordt verwezen naar de
+	&man.pw.8; en &man.group.5.; handleidingen.</para>
+  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="permissions">
@@ -1327,6 +1511,12 @@ passwd: done</screen>
 
   <indexterm><primary>UNIX</primary></indexterm>
 
+  <para>In &os; heeft elk bestand en directorie heeft een
+   geassocieerde set van permissies en diverse tools zijn
+   beschikbaar om om deze permissies in te zien en aan te passen.
+   Begrijpen hoe permissies werken zijn noodzakelijk om 
+   XXXX REMKO 1427
+
   <para>&os;, direct afgeleid van BSD &unix;, is gebaseerd op
    verschillende belangrijke &unix; concepten. Het meest bekende is
    dat &os; een multi-user systeem is. Het systeem kan meerdere


More information about the svn-doc-all mailing list