svn commit: r44130 - translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Wed Mar 5 15:30:24 UTC 2014


Author: remko
Date: Wed Mar 5 15:30:24 2014
New Revision: 44130
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44130

Log:
 Import my latest work for the last two days.
 Do note that this is not complete and thus
 will not build.
 
 Facilitated by:	  Snow B.V.

Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Wed Mar 5 15:23:51 2014	(r44129)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Wed Mar 5 15:30:24 2014	(r44130)
@@ -500,6 +500,826 @@ console none              
 	  </listitem>
 	 </varlistentry>
 
+	 <varlistentry>
+	  <term>Wijzigingstijd wachtwoord</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>Standaard vervallen wachtwoorden niet. Dit kan
+		wel ingesteld worden per gebruiker, waardoor een of
+		meerdere gebruikers na het verlopen van een vooraf
+		bepaalde tijd, de gebruiker wordt gedwongen om het
+		wachtwoord te veranderen.</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>Account vervaldatum</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>Standaard laat &os; geen accounts na verloop van
+		tijd vervallen. Wanneer er accounts gemaakt worden
+		welke een korte levensduur kennen zoals een student
+		op een school, kan de vervaldatum worden ingesteld met
+		&man.pw.8;. Nadat de vervaldatum verstreken is kan er
+		niet meer worden ingelogd maar blijven de directories
+		en bestanden onder het account beschikbaar.</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>Volledige naam van de gebruiker</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>De gebruikersnaam identificeert de gebruiker uniek
+		binnen &os;, maar dit is niet per definitie ook de
+		daadwerkelijke volledige naam van de gebruiker. Net
+		als bij commentaar kan deze informatie spaties,
+		hoofdletters en meer dan 8 karakters bevatten.</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>Home directory</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>De home directory is het volledige pad naar een
+		directory op het systeem. Dit is het startpunt van
+		een gebruiker wanneer deze aanlogt. Een standaard
+		conventie is dat deze geplaatst worden in
+		<filename>/home/gebruikersnaam</filename> of in
+		<filename>/usr/home/gebruikersnaam</filename>. Elke
+		gebruiker bewaard zijn eigen bestanden en directories
+		in de eigen home directory.</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>Shell van de gebruiker</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>De shell levert de standaard werkomgeving op voor
+		een gebruiker wanneer deze interactie heeft met het
+		systeem. Er zijn veel verschillende soorten shells en
+		ervaren gebruikers hebben allen hun eigen voorkeuren
+		welke terug kunnen komen in de account
+		instellingen.</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+	</variablelist>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="users-superuser">
+	<title>Het superuser account</title>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>accounts</primary>
+	 <secondary>superuser (root)</secondary>
+	</indexterm>
+
+	<para>Het superuser account, vaak genoemd
+	 <systemitem class="username">root</systemitem>, wordt
+	 gebruikt om het systeem te managen zonder limitatie
+	 van privileges. Om deze reden wordt het dagelijks gebruik
+	 van dit account zoals het versturen en ophalen van e-mail,
+	 algemeen gebruik van het systeem en programmeren
+	 afgeraden.</para>
+
+	<para>De superuser, in tegenstellig tot andere accounts, kan
+	 opereren zonder limitaties en bij misbruik van dit account
+	 kan dat leiden tot spectaculaire problemen.
+	 Gebruikeraccounts zijn niet in staat om het systeem per
+	 ongeluk stuk te maken, dus het wordt aangeraden om in te
+	 loggen als gewone gebruiker en alleen superuser te worden
+	 als dat nodig is.</para>
+
+	<para>Controleer alle op te voeren commando's als de superuser
+	 dubbel of zelfs driedubbel, omdat een extra spatie of
+	 ontbrekend karakter kan leiden tot permanente
+	 databeschadigingen.</para>
+
+	<para>Er zijn een aantal manieren om superuser privileges te
+	 verkrijgen. Ondanks dat men in zou kunnen loggen als
+	 <systemitem class="username">root</systemitem> wordt dit
+	 sterk afgeraden.</para>
+
+	<para>In plaats daarvan kan &man.su.1; gebruikt worden om
+	 superuser te worden. Als <literal>-</literal> gebruikt
+	 wordt als argument voor dit commando zal de gebruiker ook
+	 de superuser omgeving geladen krijgen. De gebruiker die dit
+	 commando wilt gebruiken moet in de
+	 <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> groep
+	 vermeld staan anders zal dit commando falen. De
+	 gebruiker moet ook op de hoogte zijn van het wachtwoord
+	 voor het <systemitem class="username">root</systemitem>
+	 account.</para>
+
+	<para>In dit voorbeeld wordt de gebruiker alleen superuser
+	 zodat <command>make install</command> gestart kan worden,
+	 omdat deze stap superuser rechten nodig heeft. Zodra het
+	 commando uitgevoerd is typt de gebruiker
+	 <command>exit</command> om het superuser account te
+	 verlaten en terug te keren naar de reguliere privileges
+	 behorende bij het gebruikers account.</para>
+
+	<example>
+	 <title>Installeren van een programma als superuser</title>
+
+	 <screen>&prompt.user; <userinput>configure</userinput>
+&prompt.user; <userinput>make</userinput>
+&prompt.user; <userinput>su -</userinput>
+Password:
+&prompt.root; <userinput>make install</userinput>
+&prompt.root; <userinput>exit</userinput>
+&prompt.user;</screen>
+	</example>
+
+	<para>Het ingebouwde &man.su.1; framework werkt prima voor
+	 een enkel systeem of kleine netwerken met een systeem
+	 beheerder. Een alternatief is het installeren van de
+	 <package>security/sudo</package> package of port. Deze
+	 software kan activiteiten logging doen en stelt de
+	 administrator in staat om te configureren welke gebruikers
+	 welke commando's kunnen starten als de superuser.</para>
+   </sect3>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="users-modifying">
+   <title>Accounts beheren</title>
+
+   <indexterm>
+	<primary>accounts</primary>
+	<secondary>aanpassen</secondary>
+   </indexterm>
+
+   <para>&os; levert een variateit aan verschillende commando's
+	waarmee gebruikeraccounts beheerd kunnen worden. De meest
+	voorkomende commando's worden samengevat in:
+	<xref linkend="users-modifying-utilities"/> gevolgd door een
+	aantal voorbeelden voor het gebruik hiervan. Zie de
+	handleiding van elk commando voor meer details en
+	gebruikersvoorbeelden.</para>
+
+   <table frame="none" pgwide="1"
+	xml:id="users-modifying-utilities">
+	<title>Tools om gebruikeraccounts te beheren</title>
+
+	<tgroup cols="2">
+	 <colspec colwidth="1"/>
+	 <colspec colwidth="2"/>
+
+	 <thead>
+	  <row>
+	   <entry>Commando</entry>
+	   <entry>Samenvatting</entry>
+	  </row>
+	 </thead>
+	 <tbody>
+	  <row>
+	   <entry>&man.adduser.8;</entry>
+	   <entry>De aangeraden CLI tool om nieuwe gebruikers
+		toe te voegen.</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>&man.rmuser.8;</entry>
+	   <entry>De aangeraden CLI tool om gebruikers te
+		verwijderen.</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>&man.chpass.1;</entry>
+	   <entry>Een flexibele tool om de gebruikersdatabase
+		aan te passen.</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>&man.passwd.1;</entry>
+	   <entry>De aangeraden CLI tool om gebruikers wachtwoorden
+		aan te passen.</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>&man.pw.8;</entry>
+	   <entry>Een krachtige en flexibele tool om alle aspecten
+		van een gebruikersaccount aan te passen.</entry>
+	  </row>
+	 </tbody>
+	</tgroup>
+   </table>
+
+   <sect3 xml:id="users-adduser">
+	<title><command>adduser</command></title>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>accounts</primary>
+	 <secondary>toevoegen</secondary>
+	</indexterm>
+
+	<indexterm>
+	 <primary><command>adduser</command></primary>
+	</indexterm>
+
+	<indexterm>
+	 <primary><filename>/usr/share/skel</filename></primary>
+	</indexterm>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>skeleton directory</primary>
+	</indexterm>
+
+	<para>De aangeraden applicatie om nieuwe gebruikers toe te
+	 voegen is &man.adduser.8;. Wanneer er een nieuwe gebruiker
+	 wordt toegevoegd, past deze applicatie automatisch
+	 <filename>/etc/passwd</filename> en
+	 <filename>/etc/group</filename> aan. De applicatie maakt
+	 ook meteen de home directorie aan voor de nieuwe gebruiker,
+	 kopieert de standaard configuratie bestanden uit
+	 <filename>/usr/share/skel</filename> en kan optioneel de
+	 nieuwe gebruiker een email sturen met daarin een welkomst
+	 boodschap. Deze applicatie moet gestart worden als de
+	 superuser.</para>
+
+	<para>De &man.adduser.8; applicatie is interactief en loopt
+	 door een aantal stappen heen om een nieuw account aan te
+	 kunnen maken. Zoals te zien is in
+	 <xref linkend="users-modifying-adduser"/> moet ofwel de
+	 gegevens worden opgevoerd, of op <keycap>Enter</keycap>
+	 worden gedrukt om de standaard waarden te accepteren,
+	 welke getoond wordt in vierkante haken. In dit voorbeeld
+	 wordt de gebruiker uitgenodigd voor de
+	 <systemitem class="groupname">wheel</systemitem> groep,
+	 welke de gebruiker in staat stelt om superuser te worden
+	 door middel van &man.su.1;. Zodra dit afgerond is zal
+	 de applicatie vragen of er nog een nieuwe gebruiker
+	 aangemaakt moet worden of dat het programma gestopt kan
+	 worden.</para>
+
+	<example xml:id="users-modifying-adduser">
+	 <title>Het toevoegen van een gebruiker op &os;</title>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>adduser</userinput>
+Username: <userinput>jru</userinput>
+Full name: <userinput>J. Random User</userinput>
+Uid (Leave empty for default):
+Login group [jru]:
+Login group is jru. Invite jru into other groups? []: <userinput>wheel</userinput>
+Login class [default]:
+Shell (sh csh tcsh zsh nologin) [sh]: <userinput>zsh</userinput>
+Home directory [/home/jru]:
+Home directory permissions (Leave empty for default):
+Use password-based authentication? [yes]:
+Use an empty password? (yes/no) [no]:
+Use a random password? (yes/no) [no]:
+Enter password:
+Enter password again:
+Lock out the account after creation? [no]:
+Username  : jru
+Password  : ****
+Full Name : J. Random User
+Uid    : 1001
+Class   :
+Groups   : jru wheel
+Home    : /home/jru
+Shell   : /usr/local/bin/zsh
+Locked   : no
+OK? (yes/no): <userinput>yes</userinput>
+adduser: INFO: Successfully added (jru) to the user database.
+Add another user? (yes/no): <userinput>no</userinput>
+Goodbye!
+&prompt.root;</screen>
+	</example>
+
+	<note>
+	 <para>Omdat het wachtwoord niet getoond wordt tijdens
+	  het invoeren is het aangeraden om deze zorgvuldig op
+	  te voeren tijdens het aanmaken van het gebruikers
+	  account.</para>
+	</note>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="users-rmuser">
+	<title><command>rmuser</command</title>
+
+	<indexterm>
+	 <primary><command>rmuser</command></primary>
+	</indexterm>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>accounts</primary>
+	 <secondary>verwijderen</secondary>
+	</indexterm>
+
+	<para>Om een gebruiker geheel van het systeem te verwijderen
+	 moet de applicatie &man.rmuser.8; worden gestart als de
+	 superuser. Dit commando voert de volgende stappen
+	 uit:</para>
+
+	<procedure>
+	 <step>
+	  <para>Verwijderd de &man.crontab.1; van de gebruiker, mits
+	   deze bestaat.</para>
+	 </step>
+
+	 <step>
+	  <para>Verwijderd alle &man.at.1; opdrachten die toebehoren
+	   aan de gebruiker.</para>
+	 </step>
+
+	 <step>
+	  <para>Stopt alle processen die eigendom zijn van de
+	   gebruiker.</para>
+	 </step>
+
+	 <step>
+	  <para>Verwijdert de gebruiker uit het lokale wachtwoord
+	   database bestand.</para>
+	 </step>
+
+	 <step>
+	  <para>Verwijderd de home directorie van de gebruiker, mits
+	   deze eigendom is van de gebruiker.</para>
+	 </step>
+
+	 <step>
+	  <para>Verwijderd de binnengekomen emails van de gebruiker
+	   uit <filename>/var/mail</filename>.</para>
+	 </step>
+
+	 <step>
+	  <para>Verwijderd alle bestanden van de gebruiker uit de
+	   tijdelijke bestandsopslag directories zoals
+	   <filename>/tmp</filename>.</para>
+	 </step>
+
+	 <step>
+	  <para>Als laatste wordt de gebruikersnaam verwijderd uit
+	   alle groepen waarin de gebruikersnaam voorkomt. Dit
+	   gebeurd in het <filename>/etc/group</filename> bestand.
+	   Als de groep daarmee leeg raakt en dezelfde naam heeft
+	   als de gebruikersnaam wordt deze verwijderd. Dit vult
+	   de per gebruiker unieke groepen aan vanuit
+	   &man.adduser.8;</para>
+	 </step>
+	</procedure>
+
+	<para>&man.rmuser.8; kan niet worden gebruikt om het superuser
+	 account te verwijderen, omdat dat nagenoeg altijd tot
+	 gigantische problemen zal leiden.</para>
+
+	<para>Standaard wordt de interactieve modus gebruikt zoals te
+	 zien is in het volgende voorbeeld:</para>
+
+	<example>
+	 <title>Interactief accounts verwijderen met
+	  <command>rmuser</command></title>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>rmuser jru</userinput>
+Matching password entry:
+jru:*:1001:1001::0:0:J. Random User:/home/jru:/usr/local/bin/zsh
+Is this the entry you wish to remove? <userinput>y</userinput>
+Remove user's home directory (/home/jru)? <userinput>y</userinput>
+Removing user (jru): mailspool home passwd.
+&prompt.root;</screen>
+	</example>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="users-chpass">
+	<title><command>chpass</command></title>
+
+	<indexterm>
+	 <primary><command>chpass</command></primary>
+	</indexterm>
+
+	<para>Elke gebruiker kan gebruik maken van de applicatie
+	 &man.chpass.1; om de standaard shell en persoonlijke
+	 informatie die gekoppeld is aan het account aan te
+	 passen. De superuser kan deze applicatie gebruiken om
+	 additionele account informatie aan te passen voor
+	 elke gebruiker.</para>
+
+	<para>Als de applicatie opgestart wordt zonder argumenten,
+	 naast een eventuele gebruikersnaam zal &man.chpass.1; een
+	 editor tonen met daarin de gebruikers informatie. Zodra
+	 de gebruiker de editor afsluit zal de nieuwe informatie
+	 worden opgeslagen in de gebruikers database.</para>
+
+	<note>
+	 <para>De applicatie zal bij het afsluiten vragen om het
+	  wachtwoord van de gebruiker, tenzij de applicatie gestart
+	  was als de superuser.</para>
+	</note>
+
+	<para>In <xref linkend="users-modifying-chpass-su"/> heeft
+	 de superuser het volgende getypt:
+	 <command>chpass jru</command> en bekijkt nu de velden die
+	 aangepast kunnen worden voor deze gebruiker. Als
+	 <systemitem class="username">jru</systemitem> dit commando
+	 start zullen alleen de laatste zes velden worden getoond en
+	 beschikbaar voor bewerken, dit wordt getoond in
+	 <xref linkend="users-modifying-chpass-ru"/>.</para>
+
+	<example xml:id="users-modifying-chpass-su">
+	 <title>Gebruik maken van &man.chpass.1; als de
+	  superuser</title>
+
+	 <screen>#Changing user database information for jru.
+Login: jru
+Password: *
+Uid [#]: 1001
+Gid [# or name]: 1001
+Change [month day year]:
+Expire [month day year]:
+Class:
+Home directory: /home/jru
+Shell: /usr/local/bin/zsh
+Full Name: J. Random User
+Office Location:
+Office Phone:
+Home Phone:
+Other information:</screen>
+	</example>
+
+	<example xml:id="users-modifying-chpass-ru">
+	 <title>Gebruik maken van &man.chpass.1; als gewone
+	  gebruiker</title>
+
+	 <screen>#Changing user database information for jru.
+Shell: /usr/local/bin/zsh
+Full Name: J. Random User
+Office Location:
+Office Phone:
+Home Phone:
+Other information:</screen>
+	</example>
+
+	<note>
+	 <para>&man.chfn.1; en &man.chsh.1; zijn links naar
+	  naar &man.chpass.1; net als &man.ypchpass.1;,
+	  &man.ypchfn.1; en &man.ypchsh.1;. Omdat
+	  <acronym>NIS</acronym> ondersteuning impliciet
+	  is, is het specificeren van <literal>yp</literal>
+	  voor het command niet nodig. Hoe NIS geconfigureerd
+	  moet worden wordt uitgelegd in
+	  <xref linkend="network-servers"/>.</para>
+	</note>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="users-passwd">
+	<title><command>passwd</command></title>
+
+	<indexterm>
+	 <primary><command>passwd</command></primary>
+	</indexterm>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>accounts</primary>
+	 <secondary>wachtwoord wijzigen</secondary>
+	</indexterm>
+
+	<para>Elke gebruiker kan gemakkelijk zijn wachtwoord
+	 wijzigen door middel van &man.passwd.1;. Om te
+	 voorkomen dat er per ongeluk of ongeauthoriseerde
+	 wijzigingen plaatsvinden zal dit commando eerst
+	 vragen om het huidige wachtwoord van de gebruiker
+	 voor er een nieuw wachtwoord ingesteld kan worden:</para>
+
+	<example>
+	 <title>Wijzigen van het wachtwoord</title>
+
+	 <screen>&prompt.user; <userinput>passwd</userinput>
+Changing local password for jru.
+Old password:
+New password:
+Retype new password:
+passwd: updating the database...
+passwd: done</screen>
+	</example>
+
+	<para>De superuser kan het wachtwoord van elke gebruiker
+	 instellen door de gebruikersnaam te specificeren met het
+	 startenv an &man.passwd.1;. Wanneer deze applicatie wordt
+	 gestart als de superuser zal er <emphasis>niet</emphasis>
+	 worden gevraagd om het huidige wachtwoord. Dit geeft de
+	 mogelijkheid om het wachtwoord te veranderen als de
+	 gebruiker het wachtwoord niet meer weet.</para>
+
+	<example>
+	 <title>Het wijzigen van het wachtwoord van een andere
+	  gebruiker door de superuser</title>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>passwd jru</userinput>
+Changing local password for jru.
+New password:
+Retype new password:
+passwd: updating the database...
+passwd: done</screen>
+	</example>
+
+	<note>
+	 <para>Net als met &man.chpasswd.1;, is &man.yppasswd.1;
+	  een link naar &man.passwd.1;, dus <acronym>NIS</acronym>
+	  werkt met beide commando's.</para>
+	</note>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="users-pw">
+	<title><command>pw</command></title>
+
+	<indexterm>
+	 <primary><command>pw</command></primary>
+	</indexterm>
+
+	<para>&man.pw.8; is een CLI applicatie om gebruikers
+	 en groepen aan te maken, te verwijderen, aan te passen
+	 en te tonen. De applicatie fungeert als een front end
+	 voor de systeem gebruikers en groepen bestanden.
+	 &man.pw.8; heeft een erg krachtige set van command line
+	 opties die het uitermate geschikt maken voor gebruik in
+	 shell scripts, echter nieuwe gebruikers kunnen deze
+	 applicatie lastiger vinden dan de andere commando's welke
+	 gepresenteerd zijn in deze sectie.</para>
+   </sect3>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="users-limiting">
+   <title>Gebruikers limiteren</title>
+
+   <indexterm>
+	<primary>gebruikers limiteren</title>
+   </indexterm>
+
+   <indexterm>
+	<primary>accounts</primary>
+	<secondary>limiteren</secondary>
+   </indexterm>
+
+   <para>&os; levert een administrator een aantal manieren om
+	de hoeveelheid systeem bronnen te limiteren voor individueel
+	gebruik. Deze limitaties worden besproken in twee delen:
+	disk quotas en andere bron limitaties.</para>
+
+   <indexterm>
+	<primary>quotas</primary>
+   </indexterm>
+
+   <indexterm>
+	<primary>gebruikers limiteren</primary>
+	<secondary>quotas</secondary>
+   </indexterm>
+
+   <indexterm>
+	<primary>disk quotas</primary>
+   </indexterm>
+
+   <para>Disk quotas limiteren de hoeveelheid disk ruimte welke
+	beschikbaar is voor gebruikers en leveren een snelle manier
+	om dit gebruik te controleren zonder dat dit elke keer
+	berekend moet worden. Quotas worden behandeld in
+	<xref linkend="quotas"/>.</para>
+
+   <para>De andere bron limitaties bevatten manieren om de
+	hoeveelheid CPU, memory en andere bronnen die een gebruiker
+	mag verbruiken. Deze worden gedefinieerd door middel van de
+	login klassen en hieronder behandeld.</para>
+
+   <indexterm>
+	<primary><filename>/etc/login.conf</filename></primary>
+   </indexterm>
+
+   <para>Login klassen worden gedefinieerd in
+	<filename>/etc/login.conf</filename> en in detail beschreven
+	in &man.login.conf.5;. Elk gebruikers account wordt
+	toegewezen aan een login klasse, <literal>default</literal>
+	wordt standaard gebruikt. Elke login klasse heeft een set
+	van login mogelijkheden geassocieerd. Een login mogelijkheid
+	is een <literal>name=value</literal> paar waar
+	<replaceable>name</replaceable> een welbekende identificatie
+	is en <replaceable>value</replaceable> een willekeurige string
+	welke zoals benodigd wordt verwerkt naar aanleiding van de
+	<replaceable>name</replaceable>. Het opzetten van login
+	klasses en mogelijkheden is vrij recht-toe recht-aan en
+	beschreven in &man.login.conf.5;.</para>
+
+   <note>
+	<para>&os; leest meestal niet direct het
+	 <filename>/etc/login.conf</filename> bestand maar in plaats
+	 daarvan de <filename>/etc/login.conf.db</filename>
+	 database welke snellere opzoek mogelijkheden biedt. Zodra
+	 het <filename>/etc/login.conf</filename> bestand wordt
+	 bewerkt moet het <filename>/etc/login.conf.db</filename>
+	 bestand worden bijgewerkt door middel van het volgende
+	 commando:</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>cap_mkdb /etc/login.conf</userinput></screen>
+   </note>
+
+   <para>Bron limitaties verschillen van de standaard login
+	mogelijkheden op twee manieren. Als eerste is er voor elke
+	limitatie een soft en een harde limiet. Een soft limiet kan
+	worden ingesteld door de gebruiker of een applicatie, maar kan
+	niet hoger worden ingesteld dan de harde limiet. De harde
+	limitatie kan verlaagd worden door een gebruiker, maar kan
+	alleen verhoogd worden door de superuser. Als tweede is
+	het zo dat bron limitaties gelden per proces voor een
+	specifieke gebruiker en niet voor de gebruiker in zijn
+	geheel. Deze verschillen zijn aanwezig door de verschillende
+	manieren van het gebruik van limitaties, dit is geen
+	implementatie beperking van het login mogelijkheden
+	framework.,</para>
+
+   <para>Hieronder staan de meest voorkomende bron limitaties. De
+	rest van de limitaties tezamen met andere login mogelijkheden
+	kunnen worden teruggevonden in &man.login.conf.5;.</para>
+
+   <variablelist>
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>coredumpsize</literal></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>De limitatie over de groote van een coredump bestand
+	   <indexterm>
+		<primary>coredumpsize</primary>
+	   </indexterm>
+	   gegenereerd door een programmais ondergeschikt aan andere
+	   limitaties
+	   <indexterm>
+		<primary>gebruikers limiteren</primary>
+		<secondary>coredumpsize</secondary>
+	   </indexterm>
+	   over de disk ruimte, zoals <literal>filesize</literal>
+	   of disk quotas. Deze limiet wordt vaak als een minder
+	   zware methode om de disk consumptie te controleren.
+	   Omdat gebruikers niet zelf een coredump genereren en
+	   deze meestal niet verwijderen, kan deze instelling
+	   voorkomen dat de disk ruimte voor de gebruiker op is
+	   als er een grote applicatie gestart wordt en deze
+	   crashed.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <listitem>
+	  <term><literal>cputime</literal></term>
+
+	  <para>De maximale hoeveelheid CPU
+	   <indexterm>
+		<primary>cputime</primary>
+	   </indexterm>
+	   
+	   <indexterm>
+		<primary>gebruikers limiteren</primary>
+		<secondary>cputime</secondary>
+	   </indexterm>
+	   tijd een proces van een gebruiker mag consumeren.
+	   Processen die dit overtreden worden door de kernel
+	   gestopt.</para>
+
+	  <note>
+	   <para>Dit is een limitatie op de CPU
+		<emphasis>tijd</emphasis> die geconsumeerd wordt,
+		niet als percentage van de CPU zoals getoond in
+		sommige velden van &man.top.1; en &man.ps.1;.</para>
+	  </note>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <listitem>
+	  <term><literal>filesize</literal></term>
+
+	  <para>De maximale grootte van een bestand welke
+	   <indexterm>
+		<primary>filesize</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>gebruikers limiteren</primary>
+		<secondary>filesize</secondary>
+	   </indexterm>
+	   eigendom is van de gebruiker. In tegenstelling tot
+	   <link linkend="quotas">disk quotas</link>, geldt
+	   deze limiet per individueel bestand en niet voor alle
+	   bestanden welke eigendom zijn van een gebruiker.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <listitem>
+	  <term><literal>maxproc</literal></term>
+
+	  <para>De maximale hoeveelheid processen
+	   <indexterm>
+		<primary>maxproc</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>gebruikers limiteren</primary>
+		<secondary>maxproc</secondary>
+	   </indexterm>
+	   welke een gebruiker kan hebben draaien. Dit is
+	   inclusief voor en achtergrond processen. Dit
+	   limiet mag niet groter zijn dan de systeem limiet
+	   gespecificeerd door de <varname>kern.maxproc</varname>
+	   &man.sysctl.8;. Als deze limiet te klein is kan dat
+	   de productiviteit van de gebruiker beperken omdat het
+	   vaak zo is dat een gebruiker meermalen is ingelogd of
+	   door uitvoer door middel van pipelines. Sommige
+	   processen zoals het compileren van een groot programma
+	   kunnen veel processen opstarten.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>memorylocked</literal></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>De maximale hoeveelheid geheugen
+	   <indexterm>
+		<primary>memorylocked</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>gebruikers limiteren</primary>
+		<secondary>memorylocked</secondary>
+	   </indexterm>
+	   dat een proces kan vragen om in het hoofdgeheugen
+	   gelocked te worden door gebruik te maken van
+	   &man.mlock.2;. Sommige systeem kritische programma's
+	   zoals &man.amd.8;, locken zichzelf in het geheugen
+	   zodat als de machine begint te swappen, ze niet
+	   meehelpen aan het stuk maken van de disk.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>memoryuse</literal></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>De maximale hoeveelheid geheugen
+	   <indexterm>
+		<primary>memoryuse</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>gebruikers limiteren</primary>
+		<secondary>memoryuse</secondary>
+	   </indexterm>
+	   dat een proces mag consumeren op elk willekeurig moment.
+	   Dit bevat zowel het standaard geheugen als het gebruik
+	   van swap. Dit is geen vangnet voor het allesomvattend
+	   beperken van het geheugen, maar het is een goed
+	   begin.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>openfiles</literal></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>De maximale hoeveelheid bestanden welke een proces
+	   geopend kan hebben
+	   <indexterm>
+		<primary>openfiles</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>gebruikers limiteren</primary>
+		<secondary>openfiles</secondary>
+	   </indexterm>.
+	   In &os; worden bestanden gebruikt om sockets en IPC
+	   kanalen te beschrijven, deze waarde mag dus niet te laag
+	   worden ingesteld. De systeem-wijde limitatie hiervoor
+	   wordt gedefinieerd door de
+	   <varname>kern.maxfiles</varname> &man.sysctl.8;.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>sbsize</literal></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>De maximale hoeveelheid netwerk geheugen ofwel
+	   mbufs
+	   <indexterm>
+		<primary>sbsize</primary>
+	   </indexterm>
+
+	   <indexterm>
+		<primary>gebruikers limiteren</primary>
+		<secondary>sbsize</secondary>
+	   </indexterm>
+	   die een gebruiker mag verbruiken. Dit kan in zijn
+	   algemeenheid gebruikt worden om de hoeveeheid
+	   netwerk communicatie te limiteren.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><literal>stacksize
+	   XXXX RL: 1247
+
+
+
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="permissions">


More information about the svn-doc-all mailing list