svn commit: r44075 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Feb 26 16:22:52 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Wed Feb 26 16:22:52 2014
New Revision: 44075
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44075

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r29932 -> r33266	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Wed Feb 26 07:09:18 2014	(r44074)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Wed Feb 26 16:22:52 2014	(r44075)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r29932
+   Original revision: r33266
   $FreeBSD$
 -->
 <preface xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="book-preface">
@@ -383,7 +383,21 @@
 	 RAID ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
--->
+  <varlistentry>
+   <term><emphasis><xref linkend="filesystems">, File Systems Support</emphasis></term>
+   <listitem>
+	<para>&sun; ¤Î Z ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢
+	 ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î &os;
+	 ¤Ë¤ª¤±¤ëÂбþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry>
+   <term><emphasis><xref linkend="virtualization"/>, Virtualization</emphasis></term>
+   <listitem>
+	<para>²¾ÁÛ²½¤¬²¿¤òÄ󶡤¹¤ë¤«¡¢&os;
+	 ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+  </varlistentry> -->
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="l10n"/>, ÃÏ°è²½</emphasis></term>
    <listitem>
@@ -391,6 +405,16 @@
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óξÊý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÏ°è²½¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+<!--  <varlistentry>
+   <term><emphasis><xref linkend="dtrace">, &dtrace;</emphasis></term>
+   <listitem>
+	<para>&sun; ¤Î &dtrace;
+	 ¥Ä¡¼¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ»È¤¦¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²òÀϤò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
+	 ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ï¡¢
+	 ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Î¸¶°ø¤òÆͤ­»ß¤á¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+  </varlistentry> -->
 
 <!-- Part IV - Network Communications -->
 
@@ -403,6 +427,15 @@
 	 ¤½¤ÎÊýË¡¤Î³µÍפò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+<!--  <varlistentry>
+   <term><emphasis><xref linkend="updating"/>, Updating &os;</emphasis></term>
+   <listitem>
+	<para>Describes the latest system utilities that may be used to
+	 update a &os; system. These are &man.freebsd-update.8; for
+	 the base system, and &man.portsnap.8; for the
+	 Ports Collection.</para>
+   </listitem>
+  </varlistentry> -->
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="serialcomms"/>, ¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®</emphasis></term>
    <listitem>


More information about the svn-doc-all mailing list