svn commit: r44060 - head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releases

Sergey Kandaurov pluknet at FreeBSD.org
Tue Feb 25 22:01:30 UTC 2014


Author: pluknet
Date: Tue Feb 25 22:01:30 2014
New Revision: 44060
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44060

Log:
 MFen:
 	r38209 -> r43583	releases/index.xml / except r41543

Modified:
 head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releases/index.xml

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releases/index.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releases/index.xml	Tue Feb 25 20:03:49 2014	(r44059)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/releases/index.xml	Tue Feb 25 22:01:30 2014	(r44060)
@@ -7,108 +7,178 @@
 <!--
   The FreeBSD Russian Documentation Project
 
+   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/www/ru/releases/index.xml,v 1.37 2006/07/19 08:20:23 den Exp $
 
-   Original revision: 1.132
+   Original revision: r43583
 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
- <head>
+<head>
    <title>&title;</title>
 
    <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">$FreeBSD$</cvs:keyword>
   </head>
 
- <body class="navinclude.download">
+  <body class="navinclude.download">
+   <img alt="òÅÌÉÚÙ FreeBSD" src="&enbase;/gifs/releases.jpg" height="200" width="300" align="right" border="0"/>
 
- <img alt="òÅÌÉÚÙ FreeBSD" src="&enbase;/gifs/releases.jpg"
-  height="200" width="300" align="right" border="0"/>
-
- <p><em>þÔÏÂÙ ÏÚÎÁËÏÍÉÔØÓÑ Ó ÓÁÍÙÍÉ Ó×ÅÖÉÍÉ ÎÏ×ÏÓÔÑÍÉ FreeBSD, ÐÏÓÅÔÉÔÅ
-  ÓÔÒÁÎÉÞËÕ <a href="../news/newsflash.html">ðÏÓÌÅÄÎÉÈ
-  ÎÏ×ÏÓÔÅÊ</a>.</em></p>
+ <p>òÅÌÉÚÙ FreeBSD ÐÏÄÒÁÚÄÅÌÑÀÔÓÑ ÎÁ "ÐÒÏÄÕËÔÉ×ÎÙÅ ÒÅÌÉÚÙ" É
+  "ÓÔÁÒÙÅ ÐÒÏÄÕËÔÉ×ÎÙÅ ÒÅÌÉÚÙ". ðÅÒ×ÙÊ ÔÉÐ ÌÕÞÛÅ ×ÓÅÇÏ ÐÏÄÈÏÄÉÔ
+  ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ, ÉÝÕÝÉÈ ÎÏ×ÙÅ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ; ×ÔÏÒÏÊ ÔÉÐ ÄÌÑ
+  ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ, ÖÅÌÁÀÝÉÈ ÐÒÉÄÅÒÖÉ×ÁÔØÓÑ ÂÏÌÅÅ ËÏÎÓÅÒ×ÁÔÉ×ÎÏÊ
+  ÓÔÒÁÔÅÇÉÉ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÑ.</p>
+
+ <p>òÅÌÉÚÙ ÔÁËÖÅ ÐÏÄÒÁÚÄÅÌÑÀÔÓÑ ÐÏ ÄÌÉÔÅÌØÎÏÓÔÉ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ ÏÆÉÃÅÒÏÍ
+  ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÊ ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ ÎÁ "ÎÏÒÍÁÌØÎÙÅ" É "ÒÁÓÛÉÒÅÎÎÙÅ".</p>
+
+ <p>æÁÊÌÙ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ ÄÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ ÒÅÌÉÚÁ ÄÏÓÔÕÐÎÙ ÄÌÑ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ×
+  ÆÏÒÍÁÔÅ HTML ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ
+  <a href="&base;/relnotes.html">ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ Ë ÒÅÌÉÚÁÍ</a>.</p>
+
+ <a name="supported-releases"></a>
+ <h2>ôÅËÕÝÉÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÒÅÌÉÚÙ</h2>
+
+ <p>ðÏÌÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÐÏ ÄÁÔÁÍ ×ÙÈÏÄÁ, ÔÉÐÕ É ÏÖÉÄÁÅÍÏÍÕ ×ÒÅÍÅÎÉ
+  ÖÉÚÎÉ ÄÌÑ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÈ × ÎÁÓÔÏÑÝÅÅ ×ÒÅÍÑ ÒÅÌÉÚÏ× ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ×
+  ÒÁÚÄÅÌÅ <a href="&base;/security/security.html#sup">ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ
+   ÒÅÌÉÚÙ</a> ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ
+  <a href="&base;/security/security.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÁÑ
+   ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ FreeBSD</a>.</p>
 
  <a name="current"></a>
- <h2>ôÅËÕÝÉÊ ÒÅÌÉÚ</h2>
+ <h2>ðÏÓÌÅÄÎÉÅ ÒÅÌÉÚÙ</h2>
 
- <p><b>òÅÌÉÚ &rel.current;</b> (&rel.current.date;)
-  <em>
-   <a href="&u.rel.announce;">áÎÏÎÓ</a> :
-   <a href="&u.rel.notes;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-   <a href="&u.rel.installation;">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a> :
-   <a href="&u.rel.hardware;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a> :
-   <a href="&u.rel.readme;">Readme</a> :
-   <a href="&u.rel.errata;">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-  </em>
- </p>
-
- <p><b>òÅÌÉÚ &rel2.current;</b> (&rel2.current.date;)
-  <em>
-   <a href="&u.rel2.announce;">áÎÏÎÓ</a> :
-   <a href="&u.rel2.notes;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-   <a href="&u.rel2.hardware;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a> :
-   <a href="&u.rel2.readme;">Readme</a> :
-   <a href="&u.rel2.errata;">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-  </em>
- </p>
-
- <p><b>òÅÌÉÚ &rel3.current;</b> (&rel3.current.date;)
-  <em>
-   <a href="&u.rel3.announce;">áÎÏÎÓ</a> :
-   <a href="&u.rel3.notes;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-   <a href="&u.rel3.hardware;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a> :
-   <a href="&u.rel3.readme;">Readme</a> :
-   <a href="&u.rel3.errata;">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-  </em>
- </p>
-
- <p>äÏÓÔÕÐÎÙ ÔÁËÖÅ É ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ ÓÎÜÐÛÏÔÙ ÉÚ ×ÅÔÏË <a
-  href="&enbase;/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/current-stable.html#STABLE">
-  FreeBSD-STABLE</a> É <a
-  href="&enbase;/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/current-stable.html#CURRENT">
-  FreeBSD-CURRENT</a>.
-  ðÏÄÒÏÂÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÞËÅ Ï <a
-  href="../where.html">ðÏÌÕÞÅÎÉÉ FreeBSD</a>.</p>
-
- <a name="supported-branches"></a>
- <h2>ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÒÅÌÉÚÙ</h2>
-
- <p>ôÅËÕÝÅÅ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ É ÏÖÉÄÁÅÍÏÅ ×ÒÅÍÑ ÖÉÚÎÉ ÄÌÑ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÈ × ÎÁÓÔÏÑÝÅÅ
-  ×ÒÅÍÑ ÒÅÌÉÚÏ× ÎÁÈÏÄÑÔÓÑ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ
-  <a href="&base;/security/security.html#sup">éÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÁÑ
-  ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ FreeBSD</a>.</p>
+  <h3>ðÒÏÄÕËÔÉ×ÎÙÅ ÒÅÌÉÚÙ</h3>
+   <p><b>òÅÌÉÚ &rel.current;</b> (&rel.current.date;)
+	<em>
+	<a href="&u.rel.announce;">áÎÏÎÓ</a> :
+	<a href="&u.rel.notes;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
+	<a href="&u.rel.installation;">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a> :
+	<a href="&u.rel.hardware;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
+	 ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a> :
+	<a href="&u.rel.readme;">Readme</a> :
+	<a href="&u.rel.errata;">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+   </em></p>
+
+  <h3>óÔÁÒÙÅ ÐÒÏÄÕËÔÉ×ÎÙÅ ÒÅÌÉÚÙ</h3>
+   <p><b>òÅÌÉÚ &rel2.current;</b> (&rel2.current.date;)
+	<em>
+	<a href="&u.rel2.announce;">áÎÏÎÓ</a> :
+	<a href="&u.rel2.notes;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
+	<a href="&u.rel2.installation;">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a> :
+	<a href="&u.rel2.hardware;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
+	 ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a> :
+	<a href="&u.rel2.readme;">Readme</a> :
+	<a href="&u.rel2.errata;">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+   </em></p>
+
+   <p><b>òÅÌÉÚ &rel3.current;</b> (&rel3.current.date;)
+	<em>
+	<a href="&u.rel3.announce;">áÎÏÎÓ</a> :
+	<a href="&u.rel3.notes;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
+	<a href="&u.rel3.installation;">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a> :
+	<a href="&u.rel3.hardware;">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
+	 ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a> :
+	<a href="&u.rel3.readme;">Readme</a> :
+	<a href="&u.rel3.errata;">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+   </em></p>
 
  <a name="future"></a>
  <h2>âÕÄÕÝÉÅ ÒÅÌÉÚÙ</h2>
 
- <p>íÙ ÐÒÏÄÏÌÖÉÍ ÐÒÅÄÌÁÇÁÔØ ×ÁÍ ÎÏ×ÙÅ ÒÅÌÉÚÙ ËÁË ÉÚ ×ÅÔËÉ <a
-  href="&enbase;/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/current-stable.html#STABLE">
-  FreeBSD-STABLE</a>, ÔÁË É <a
-  href="&enbase;/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/current-stable.html#CURRENT">
-  FreeBSD-CURRENT</a>, ËÁË × ×ÉÄÅ ÓÎÜÐÛÏÔÏ× ÄÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ×, ÔÁË É ÏÂÙÞÎÙÈ
-  ÐÏÌÎÙÈ ÒÅÌÉÚÏ×.</p>
-
- <p>äÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÂÏÌÅÅ ÐÏÌÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï ÐÒÏÃÅÓÓÅ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ ÒÅÌÉÚÏ×, Á
-  ÔÁËÖÅ ÄÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÐÏÌÎÏÇÏ ÒÁÓÐÉÓÁÎÉÑ ×ÙÐÕÓËÁ ÂÕÄÕÝÉÈ ÒÅÌÉÚÏ×, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ,
-  ÐÏÓÅÔÉÔÅ ÒÁÚÄÅÌ Ï <a href="../releng/index.html">ðÏÄÇÏÔÏ×ËÅ ÒÅÌÉÚÏ×</a>
-  ÎÁ Web-ÓÁÊÔÅ.</p>
-
- <p>æÁÊÌÙ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ Ï ÒÅÌÉÚÁÈ ÄÌÑ FreeBSD-STABLE É FreeBSD-CURRENT
-  ÄÏÓÔÕÐÎÙ ÄÌÑ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ × ÆÏÒÍÁÔÅ HTML ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ <a
-  href="../relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï ÒÅÌÉÚÁÈ</a>. üÔÉ ÆÁÊÌÙ
-  ÐÅÒÉÏÄÉÞÅÓËÉ ÏÂÎÏ×ÌÑÀÔÓÑ, É × ÎÉÈ ÏÔÒÁÖÁÀÔÓÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ
-  ÒÁÂÏÔ ÎÁÄ FreeBSD.</p>
+  <p>äÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÒÁÓÐÉÓÁÎÉÑ ×ÙÐÕÓËÁ ÂÕÄÕÝÉÈ ÒÅÌÉÚÏ×, Á ÔÁËÖÅ ÂÏÌÅÅ
+   ÐÏÌÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï ÐÒÏÃÅÓÓÅ ÉÈ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÓÅÔÉÔÅ
+   ÓÔÒÁÎÉÃÕ <a href="../releng/index.html">ðÏÄÇÏÔÏ×ËÁ ÒÅÌÉÚÏ×</a>.</p>
+
+  <p>äÏÓÔÕÐÎÙ ÔÁËÖÅ É ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ ÓÎÜÐÛÏÔÙ ÉÚ ×ÅÔÏË <a
+	href="&enbase;/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/current-stable.html#STABLE">FreeBSD-STABLE</a>
+   É <a
+	href="&enbase;/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/current-stable.html#CURRENT">FreeBSD-CURRENT</a>.
+   ðÏÄÒÏÂÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÞËÅ <a
+    href="../where.html">ðÏÌÕÞÅÎÉÅ FreeBSD</a>.</p>
 
- <a name="past"></a>
- <h2>ðÒÏÛÌÙÅ ÒÅÌÉÚÙ</h2>
+ <a name="prior-supported"></a>
+ <h2>ðÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÒÅÌÉÚÙ Ó ÐÏÄÄÅÒÖËÏÊ</h2>
 
  <ul>
+   <li><b>9.1</b> (äÅËÁÂÒØ 2012)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/9.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/9.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/9.1R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/9.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/9.1R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/9.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>8.3</b> (áÐÒÅÌØ 2012)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/8.3R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.3R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.3R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/8.3R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.3R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.3R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+ </ul>
+
+ <a name="prior-unsupported"></a>
+ <h2>ðÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÒÅÌÉÚÙ, ÄÏÓÔÉÇÛÉÅ ÏËÏÎÞÁÎÉÑ ÓÒÏËÁ ÖÉÚÎÉ</h2>
+
+  <p>ðÏÌÎÁÑ ÉÓÔÏÒÉÞÅÓËÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÐÏ ÄÁÔÁÍ ×ÙÈÏÄÁ, ÔÉÐÕ É
+   ÜÆÆÅËÔÉ×ÎÏÍÕ ×ÒÅÍÅÎÉ ÖÉÚÎÉ ÄÌÑ ÜÔÉÈ ÒÅÌÉÚÏ× ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ × ÒÁÚÄÅÌÅ
+   <a href="&base;/security/security.html#unsup">îÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ
+	ÒÅÌÉÚÙ</a> ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ <a
+	href="&base;/security/security.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÁÑ
+	ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ FreeBSD</a>.</p>
+
+  <ul>
+   <li><b>9.0</b> (ñÎ×ÁÒØ 2012)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/9.0R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/9.0R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/9.0R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/9.0R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/9.0R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/9.0R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>8.2</b> (æÅ×ÒÁÌØ 2011)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/8.2R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.2R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.2R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.2R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.2R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
    <li><b>8.1</b> (éÀÌØ 2010)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/8.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/8.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/8.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/8.1R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/8.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
@@ -118,21 +188,36 @@
    <li><b>8.0</b> (îÏÑÂÒØ 2009)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/8.0R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/8.0R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/8.0R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.0R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/8.0R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/8.0R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/8.0R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
 	</em>
    </li>
 
+   <li><b>7.4</b> (æÅ×ÒÁÌØ 2011)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/7.4R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.4R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.4R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.4R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.4R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
    <li><b>7.3</b> (íÁÒÔ 2010)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/7.3R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/7.3R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/7.3R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.3R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.3R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/7.3R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/7.3R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
@@ -142,9 +227,10 @@
    <li><b>7.2</b> (íÁÊ 2009)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/7.2R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/7.2R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/7.2R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.2R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.2R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/7.2R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/7.2R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
@@ -154,9 +240,10 @@
    <li><b>7.1</b> (ñÎ×ÁÒØ 2009)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/7.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/7.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/7.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/7.1R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/7.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
@@ -166,9 +253,10 @@
    <li><b>7.0</b> (æÅ×ÒÁÌØ 2008)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/7.0R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/7.0R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/7.0R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.0R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/7.0R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/7.0R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/7.0R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
@@ -178,11 +266,12 @@
    <li><b>6.4</b> (îÏÑÂÒØ 2008)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/6.4R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.4R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.4R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.4R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ
-	  ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.4R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.4R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.4R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/6.4R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/6.4R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
@@ -192,11 +281,12 @@
    <li><b>6.3</b> (ñÎ×ÁÒØ 2008)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/6.3R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.3R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.3R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.3R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ
-	  ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.3R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.3R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.3R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/6.3R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/6.3R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
@@ -206,11 +296,12 @@
    <li><b>6.2</b> (ñÎ×ÁÒØ 2007)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/6.2R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.2R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.2R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.2R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ
-	  ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.2R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.2R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.2R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/6.2R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/6.2R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
@@ -220,406 +311,495 @@
    <li><b>6.1</b> (íÁÊ 2006)
 	<em>
 	 <a href="&enbase;/releases/6.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-	  ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	 <a href="&enbase;/releases/6.1R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ
-	  ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.1R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/6.1R/readme.html">Readme</a>:
 	 <a href="&enbase;/releases/6.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
 	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
 	</em>
    </li>
 
-  <li><b>6.0</b> (îÏÑÂÒØ 2005)
-   <em>
-    <a href="&enbase;/releases/6.0R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/6.0R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/6.0R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-     ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/6.0R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ
-     ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/6.0R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/6.0R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
-     ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>5.5</b> (íÁÊ 2006)
-   <em>
-    <a href="&enbase;/releases/5.5R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.5R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.5R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-     ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/5.5R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ
-     ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/5.5R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.5R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
-     ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>5.4</b> (íÁÊ 2005)
-   <em>
-    <a href="&base;/releases/5.4R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="&base;/releases/5.4R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="&base;/releases/5.4R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-     ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="&base;/releases/5.4R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ
-     ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="&base;/releases/5.4R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="&base;/releases/5.4R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
-     ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
-    <a href="&base;/releases/5.4R/migration-guide.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï ÐÏ
-     ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÀ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>5.3</b> (îÏÑÂÒØ 2004)
-   <em>
-    <a href="&base;/releases/5.3R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="&base;/releases/5.3R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="&base;/releases/5.3R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-     ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="&base;/releases/5.3R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ ÐÏ
-     ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="&base;/releases/5.3R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="&base;/releases/5.3R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
-     ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
-    <a href="&base;/releases/5.3R/migration-guide.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï ÐÏ
-     ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÀ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>5.2.1</b> (æÅ×ÒÁÌØ 2004)
-   <em>
-    <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-     ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/5.2.1R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/5.2.1R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
-     ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/early-adopter.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï ÄÌÑ
-     ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÈ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>5.2</b> (ñÎ×ÁÒØ 2004)
-   <em>
-    <a href="&enbase;/releases/5.2R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.2R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.2R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-     ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/5.2R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/5.2R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.2R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
-     ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.2R/early-adopter.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï ÄÌÑ
-     ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÈ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>5.1</b> (éÀÎØ 2003)
-   <em>
-    <a href="&enbase;/releases/5.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ
-     ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/5.1R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/5.1R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
-     ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/5.1R/early-adopter.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï ÄÌÑ
-     ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÈ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>5.0</b> (ñÎ×ÁÒØ 2003)
-   <em>
-    <a href="../../releases/5.0R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/5.0R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/5.0R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="../../releases/5.0R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="../../releases/5.0R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="../../releases/5.0R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
-    <a href="../../releases/5.0R/early-adopter.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï ÄÌÑ ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÈ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.11</b> (ñÎ×ÁÒØ 2004)
-   <em>
-    <a href="&enbase;/releases/4.11R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/4.11R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/4.11R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/4.11R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="&enbase;/releases/4.11R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="&enbase;/releases/4.11R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.10</b> (íÁÊ 2004)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.10R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/4.10R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.10R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="../../releases/4.10R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="../../releases/4.10R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="../../releases/4.10R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.9</b> (ïËÔÑÂÒØ 2003)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.9R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/4.9R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.9R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="../../releases/4.9R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="../../releases/4.9R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="../../releases/4.9R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.8</b> (áÐÒÅÌØ 2003)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.8R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/4.8R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.8R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="../../releases/4.8R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="../../releases/4.8R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="../../releases/4.8R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.7</b> (ïËÔÑÂÒØ 2002)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.7R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/4.7R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.7R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="../../releases/4.7R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-	<a href="../../releases/4.7R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="../../releases/4.7R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.6.2</b> (á×ÇÕÓÔ 2002)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.6.2R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/4.6.2R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.6.2R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="../../releases/4.6.2R/readme.html">Readme</a>:
-    <a href="../../releases/4.6.2R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.6</b> (éÀÎØ 2002)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.6R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/4.6R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.6R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-	<a href="../../releases/4.6R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.6R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.5</b> (ñÎ×ÁÒØ 2002)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.5R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/4.5R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.5R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
-    <a href="../../releases/4.5R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.4</b> (óÅÎÔÑÂÒØ 2001)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.4R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/4.4R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.4R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a> :
-    <a href="../../releases/4.4R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.3</b> (áÐÒÅÌØ 2001)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.3R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
-    <a href="../../releases/4.3R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
-    <a href="../../releases/4.3R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.2</b> (îÏÑÂÒØ 2000)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.2R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
-    <a href="../../releases/4.2R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-    <a href="../../releases/4.2R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.1.1</b> (óÅÎÔÑÂÒØ 2000)
-   <em>
-	<a href="../../releases/4.1.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
-	<a href="../../releases/4.1.1R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-	<a href="../../releases/4.1.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.1</b> (éÀÌØ 2000)
-   <em>
-	<a href="../../releases/4.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
-	<a href="../../releases/4.1R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-	<a href="../../releases/4.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>4.0</b> (íÁÒÔ 2000)
-   <em>
-    <a href="../../releases/4.0R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
-    <a href="../../releases/4.0R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-    <a href="../../releases/4.0R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>3.5</b> (éÀÎØ 2000)
-   <em>
-    <a href="../../releases/3.5R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
-    <a href="../../releases/3.5R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-    <a href="../../releases/3.5R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>3.4</b> (äÅËÁÂÒØ 1999)
-   <em>
-    <a href="../../releases/3.4R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
-    <a href="../../releases/3.4R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-    <a href="../../releases/3.4R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
-
-  <li><b>3.3</b> (óÅÎÔÑÂÒØ 1999)
-   <em>
-    <a href="../../releases/3.3R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
-    <a href="../../releases/3.3R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
-    <a href="../../releases/3.3R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
-   </em>
-  </li>
+   <li><b>6.0</b> (îÏÑÂÒØ 2005)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/6.0R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.0R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.0R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.0R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.0R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/6.0R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>5.5</b> (íÁÊ 2006)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/5.5R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.5R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.5R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.5R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.5R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.5R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>5.4</b> (íÁÊ 2005)
+	<em>
+	 <a href="&base;/releases/5.4R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.4R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.4R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.4R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.4R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.4R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.4R/migration-guide.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï
+	  ÐÏ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÀ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>5.3</b> (îÏÑÂÒØ 2004)
+	<em>
+	 <a href="&base;/releases/5.3R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.3R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.3R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.3R/installation.html">úÁÍÅÞÁÎÉÑ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.3R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.3R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
+	 <a href="&base;/releases/5.3R/migration-guide.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï
+	  ÐÏ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÀ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>5.2.1</b> (æÅ×ÒÁÌØ 2004)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2.1R/early-adopter.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï
+	  ÄÌÑ ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÈ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>5.2</b> (ñÎ×ÁÒØ 2004)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.2R/early-adopter.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï
+	  ÄÌÑ ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÈ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>5.1</b> (éÀÎØ 2003)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/5.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.1R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.1R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.1R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.1R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.1R/early-adopter.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï
+	  ÄÌÑ ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÈ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>5.0</b> (ñÎ×ÁÒØ 2003)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/5.0R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.0R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.0R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.0R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.0R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.0R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/5.0R/early-adopter.html">òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï
+	  ÄÌÑ ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÈ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.11</b> (ñÎ×ÁÒØ 2004)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.11R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.11R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.11R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.11R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.11R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.11R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ É
+	  ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.10</b> (íÁÊ 2004)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.10R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.10R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.10R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.10R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.10R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.10R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.9</b> (ïËÔÑÂÒØ 2003)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.9R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.9R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.9R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.9R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.9R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.9R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.8</b> (áÐÒÅÌØ 2003)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.8R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.8R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.8R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.8R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.8R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.8R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.7</b> (ïËÔÑÂÒØ 2002)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.7R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.7R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.7R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.7R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.7R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.7R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.6.2</b> (á×ÇÕÓÔ 2002)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6.2R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6.2R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6.2R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6.2R/readme.html">Readme</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6.2R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.6</b> (éÀÎØ 2002)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6R/relnotes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6R/installation.html">úÁÍÅÔËÉ
+	  ÐÏ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.6R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.5</b> (ñÎ×ÁÒØ 2002)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.5R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.5R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.5R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.5R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.4</b> (óÅÎÔÑÂÒØ 2001)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.4R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.4R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.4R/hardware.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÁÐÐÁÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/4.4R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.3</b> (áÐÒÅÌØ 2001)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.3R/announce.html">áÎÏÎÓ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.3R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a>:
+	 <a href="&enbase;/releases/4.3R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.2</b> (îÏÑÂÒØ 2000)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.2R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/4.2R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/4.2R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
 
-  <li><b>3.2</b> (íÁÊ 1999)
+   <li><b>4.1.1</b> (óÅÎÔÑÂÒØ 2000)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.1.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/4.1.1R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/4.1.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.1</b> (éÀÌØ 2000)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.1R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/4.1R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/4.1R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>
+
+   <li><b>4.0</b> (íÁÒÔ 2000)
+	<em>
+	 <a href="&enbase;/releases/4.0R/announce.html">áÎÏÎÓ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/4.0R/notes.html">éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+	  Ï ÒÅÌÉÚÅ</a> :
+	 <a href="&enbase;/releases/4.0R/errata.html">éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ
+	  É ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ</a>
+	</em>
+   </li>

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list