svn commit: r44050 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Feb 25 12:09:07 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Tue Feb 25 12:09:06 2014
New Revision: 44050
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44050

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r43778 -> r43780	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Mon Feb 24 20:06:13 2014	(r44049)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Tue Feb 25 12:09:06 2014	(r44050)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r43778
+   Original revision: r43780
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -1153,31 +1153,30 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
   <para>&os; ¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤Î³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
    ¤½¤ì¤Ï &os.current; ¤È &os.stable; ¤Ç¤¹¡£</para>
 
-  <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢
-   ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂбþ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ËÊݤĤ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
-   ¤Þ¤º¤Ï &os.current;¡¢¼¡¤Ë &os.stable; ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÈÂоݤȤ·¤Æ¤¤¤ëÆɼԤˤĤ¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤È¡¢
+   ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂбþ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ËÊݤĤ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <para><emphasis>Ìõ: &a.hanai;¡¢1996 ǯ 11 ·î 6 Æü</emphasis></para>
 
   <sect2 xml:id="current">
    <title>&os.current; ¤ò»È¤¦</title>
 
-   <para>&os.current; ¤È¤Ï &os; ¤Î³«È¯¤Î <quote>ºÇÁ°Àþ</quote> ¤Ç¤¹¡£
-	&os.current; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï¹â¤¤µ»½ÑÎϤò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Í׵ᤵ¤ì¡¢
-	¼«Ê¬¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Êú¤¨¤ëº¤Æñ¤ÊÌäÂê¤ò¼«ÎϤDzò·è¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-    ¤â¤· &os; ¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤é¡¢
-    ¤³¤ì¤ò±¿ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿Êý¤¬Îɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+   <para>&os.current; ¤È¤Ï &os; ¤Î³«È¯¤Î <quote>ºÇÁ°Àþ</quote> ¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	&os.current; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï¹â¤¤µ»½ÑÎϤò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Í׵ᤵ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îµ»½ÑÎϤò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢
+	³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÄɤ¤¤«¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+	¤«¤ï¤ê¤Ë &os.stable; ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-    <para>&os.current; ¤Ï &os; ¤ÎºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
+    <para>&os.current; ¤Ï &os; ¤ÎºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢
      Ãæ¤Ë¤Ï¸½ºß³«È¯ÅÓ¾å¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢
      ¼Â¸³Åª¤ÊÊѹ¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²áÅÏŪ¤Êµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
      ¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¢
 	 ¼¡¤Î¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÆþ¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£&os.current;
 	 ¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤é¤Û¤ÜËèÆü¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
-     »þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂ֤ˤʤäƤ¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 û¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂ֤ˤʤäƤ¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
      ¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ï²Äǽ¤Ê¸Â¤ê¿×®¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
      &os.current; ¤¬ÉÔ¹¬¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡¢
-     ¤½¤ì¤È¤âÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡Ç½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ï¡¢
+	 ¤½¤ì¤È¤â¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ï¡¢
 	 ¤Þ¤µ¤Ë¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤òƱ´ü¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤¹!</para>
 
     <para>&os.current; ¤Ï¡¢
@@ -1186,51 +1185,41 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
     <orderedlist>
      <listitem>
       <para>¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¤¢¤ëÉôʬ¤Ë´Ø¤·¤Æ³èȯ¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë
-	   &os; ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡£
-       Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï <quote>ºÇ¿·¤Î¤â¤Î</quote> ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬
-       ÀäÂФËɬÍפʤ³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
-	</listitem>
+	   &os; ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡£</para>
+	 </listitem>
 
 	<listitem>
 	  <para>³èȯ¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë &os; ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡£
-       Èà¤é¤Ï¡¢&os.current;
-       ¤¬ <quote>·òÁ´¤Ç¤¢¤ë</quote> ¤³¤È¤ò²Äǽ¤Ê¸Â¤êÊݾڤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-       ¼ï¡¹¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÀˤ·¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£
-	   ¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊѹ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤ä
-       &os; ¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÊý¸þÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
-       ¿Í¡¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄ󼨤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	   Èà¤é¤Ï¡¢¼ï¡¹¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÀˤ·¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	   ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊѹ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤ä
+	   &os; ¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÊý¸þÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢
+	   ¥Ñ¥Ã¥Á¤âÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	  <para>ñ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¤ËÌܤò¸þ¤±¡¢
-	   »²¹Í¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¡£
-       ¤³¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤Ï¤Þ¤¿¡¢
-       »þ¡¹¥³¥á¥ó¥È¤ä¥³¡¼¥É¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  <para>¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¤ËÌܤò¸þ¤±¡¢
+	   »²¹Í¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¿·¤Î¥½¡¼¥¹¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢
+	   »þ¡¹¥³¥á¥ó¥È¤ä¥³¡¼¥É¤ò´ó¹Æ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡£</para>
      </listitem>
     </orderedlist>
 
-   <para>&os.current;
-	¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï<emphasis>¤¤¤±¤Ê¤¤</emphasis>¤³¤È¤Ï?</para>
-
-   <orderedlist>
-     <listitem>
-	  <para>¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºÇ¤âÁ᤯¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¡£
-	   ¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Îµ¡Ç½¤Ï½½Ê¬¤Ë¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢
-	   ¥Ð¥°¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¯²ÄǽÀ­¤¬Â礤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-     </listitem>
-
-     <listitem>
-      <para>¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÇÁᤤÊýË¡¡£
-	   ¤¤¤«¤Ê¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢
-	   ¸µ¤«¤é¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤ÈƱ¤¸¤¯¡¢
-	   ¿·¤·¤¤¥Ð¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-     </listitem>
-
-     <listitem>
-      <para><quote>¸ø¼°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È</quote> ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-     </listitem>
-    </orderedlist>
+   <para>&os.current; ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢
+	ºÇ¤âÁ᤯¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¼êÃʤȤ·¤Æ¡¢
+	´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï<emphasis>¤¤¤±¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
+	¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Îµ¡Ç½¤Ï½½Ê¬¤Ë¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢
+	¥Ð¥°¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬Â礤¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
+	¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÇÁᤤÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤¤¤«¤Ê¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢¸µ¤«¤é¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤ÈƱ¤¸¤¯¡¢
+	¿·¤·¤¤¥Ð¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	&os.current; ¤Ë¤Ï <quote>¸ø¼°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È</quote> ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+ 	<indexterm>
+ 	 <primary>-CURRENT</primary>
+ 	 <secondary>using</secondary>
+ 	</indexterm>
 
+	<para>&os.current;: ¤òÄɤ¤¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï</para>
+	
     <orderedlist>
      <listitem>
 	  <para>&a.current.name; ¤È &a.svn-src-head.name;<indexterm><primary>-CURRENT</primary><secondary>»ÈÍÑ</secondary></indexterm> ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
@@ -1254,60 +1243,31 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
      </listitem>
 
      <listitem>
-	  <para>&os; <link linkend="mirrors">¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
-	   ¤«¤é¥½¡¼¥¹¤ÎÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-      <orderedlist>
-	   <listitem>
-		<para><link linkend="svn">svn</link>
-		 <indexterm>
-		  <primary>Subversion</primary>
-		 </indexterm>
-		 <indexterm>
-		  <primary>-CURRENT</primary>
-		  <secondary><application>Subversion</application>
-		   ¤ò»È¤Ã¤¿Æ±´ü</secondary>
-		 </indexterm>
-		 ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-		 ´õ˾¤¹¤ë³«È¯¥Ö¥é¥ó¥Á¡¢
-		 ¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		 ¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î &os; ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄ󶡤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
-		 ¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  <para>&os.current; ¤Î¥½¡¼¥¹¤òƱ´ü¤¹¤ë¡£
+	   ÆÃ¤Ë <link linkend="svn">svn</link> ¤ò»È¤Ã¤Æ
 		 <link linkend="svn-mirrors">Subversion ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link>
 		 ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î <literal>head</literal> ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é
-		 -CURRENT ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		 ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¥µ¥¤¥º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢
-		 ´õ˾¤¹¤ë¥µ¥Ö¥Ä¥ê¡¼¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+		 -CURRENT ¥³¡¼¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	   </listitem>
 
        <listitem>
-        <para>
-		 <application>CTM</application>
-		 <indexterm>
-		  <primary>-CURRENT</primary>
-		  <secondary>CTM ¤ò»È¤Ã¤¿Æ±´ü</secondary>
-		 </indexterm>¤òÍѤ¤¤ë¡£
-		 ÀܳÎÁ¤¬¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢email ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢
-         ¤¢¤Þ¤êÎɼÁ¤Ç¤Ê¤¤ TCP/IP Àܳ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-		 <application>CTM</application>
-		 ¤òÍøÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢<application>
-		 Subversion</application>
-		 ¤Û¤É¤Ë¤Ï¿®Íê¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
-		 ¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀܳ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-		 <application>Subversion</application>
+		<para>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀܳ¤¬¤È¤Æ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢
+		 À©¸Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+		 <link linkend="ctm">CTM</link>
+		 ¤òÍøÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+		 ¤¿¤À¤·¡¢<application>svn</application>
+		 ¤Û¤É¤Ë¤Ï¿®Íê¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
+		 <application>svn</application>
 		 ¤òÍøÍѤµ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£</para>
        </listitem>
-      </orderedlist>
-     </listitem>
 
      <listitem>
-      <para>¤â¤·¡¢¥½¡¼¥¹¤òį¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
-	   Áö¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¼ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-       °ìÉô¤À¤±Áª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢&os.current;
-       ¤Î<emphasis>Á´ÂÎ</emphasis>¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   ¥½¡¼¥¹¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôʬ¤¬Â¾¤ÎÉôʬ¤Î¹¹¿·¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
-       °ìÉô¤Î¤ß¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢
-       ¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌäÂ꤬µ¯¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+      <para>¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¤¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÉôʬ¤ä¡¢
+	   ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅö¤Æ¤ëÉôʬ¤Î¥½¡¼¥¹¤Î¤ß¤òƱ´ü¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
+	   ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
+	   ¥½¡¼¥¹¤«¤é¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+	   °ìÉôʬ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢&os.current; ¤Î <emphasis>¤¹¤Ù¤Æ</emphasis>
+	   ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
       <para>
 	   &os.current;
@@ -1330,7 +1290,7 @@ before running "/usr/sbin/freebsd-update
       <para>¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
 	   &os.current; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ë¤Ï¡¢
 	   ³ÈÄ¥¤ä¥Ð¥°ÄÙ¤·¤Ë´Ø¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-       ¥³¡¼¥É¤òȼ¤¦Äó°Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹!</para>
+	   ¥³¡¼¥É¤òȼ¤¦Äó°Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹!</para>
      </listitem>
     </orderedlist>
   </sect2>


More information about the svn-doc-all mailing list