svn commit: r44035 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Feb 23 12:18:17 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sun Feb 23 12:18:17 2014
New Revision: 44035
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44035

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44031 -> r44033	head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/books.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/books.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/books.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/books.xml	Sun Feb 23 04:51:31 2014	(r44034)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/books.xml	Sun Feb 23 12:18:17 2014	(r44035)
@@ -9,325 +9,319 @@
 <!ENTITY url.ja.books "&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r44031 -->
+<!-- Original revision: r44033 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-   <title>&title;</title>
+ <head>
+  <title>&title;</title>
 
-   <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">$FreeBSD$</cvs:keyword>
-  </head>
+  <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">$FreeBSD$</cvs:keyword>
+ </head>
 
-  <body class="navinclude.docs">
+ <body class="navinclude.docs">
 
-	<h2>¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï</h2>
-
-	  <p>¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îʸ½ñ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
-	   (HTML, Postscript, PDF ¤Ê¤É) ¤ä°µ½Ì·Á¼° (BZip2, Zip) ¤Ç
-	   <a href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">FreeBSD FTP ¥µ¥¤¥È
-	   </a>¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p>&os; ¤Îʸ½ñ (articles, books ¤ª¤è¤Ó textinfo ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë)
-	   ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¡¢
-	   <a href="http://docs.FreeBSD.org/doc/">http://docs.FreeBSD.org/doc/</a>
-	   ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p>¤³¤ì¤é¤Îʸ½ñ¤Ï <a href="&base;/docproj/docproj.html">FreeBSD
-	   ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a> ¤¬Ä󶡡¢°Ý»ý´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	   ¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤Ê¸½ñ¤ò´ó£¤·¤¿¤ê¡¢
-	   ´û¸¤Îʸ½ñ¤ò°Ý»ý´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¾ï¤ËÊ罸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <h3>Books</h3>
-
-      <p><a href="&url.en.books;/dev-model/index.html">A project
- 		model for the FreeBSD project</a> (dev-model)
-	   (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-		FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Î¸ø¼°Åª¤Ê¹Í»¡¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.books;/faq/index.html">FreeBSD FAQ</a>
-	    (faq)<br/>
-	   FreeBSD Á´È̤òÌÖÍ夷¤¿¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤È¤½¤ì¤ËÂФ¹¤ë²óÅú¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.books;/handbook/index.html">FreeBSD
-		¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a> (handbook)<br/>
-	   º£¤â¤Ê¤ªÀ®Ä¹¤ò³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢FreeBSD
-	   ¥æ¡¼¥¶¤Î¤¿¤á¤ÎÊñ³çŪ¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.books;/developers-handbook/index.html">The
-	    FreeBSD Developer's Handbook</a> (developers-handbook)
-		(±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ÍѤΥ½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤¿Í (FreeBSD
-	   ¤½¤Î¤â¤Î¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)
-	   ¸þ¤±¤ÎÆâÍƤǤ¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.books;/arch-handbook/index.html">The
-	    FreeBSD Architecture Handbook</a> (arch-handbook)
-		(±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î books ¤Ç¤¹¡£FreeBSD
-	   ¤Î½ÅÍפʥ«¡¼¥Í¥ë¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬¾ÜºÙ¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.books;/porters-handbook/index.html">FreeBSD
-		port ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a> (porters-handbook)<br/>
-	   ¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î port ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢
-	   ¤Þ¤º¤³¤ì¤òÆɤߤޤ·¤ç¤¦¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.books;/pmake/index.html">The PMake Tutorial</a>
-	    (pmake) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   <em>make</em> ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
-	   Makefile ¤òÆɤ߽ñ¤­¤·¤Æ <em>make</em>
-	   ¤ò»È¤¦¾ÜºÙ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤³¤ì¤òÆɤߤޤ·¤ç¤¦¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.books;/design-44bsd/index.html">"4.4BSD
-		¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ߷פȼÂÁõ" Âè 2 ¾Ï</a>
-		(design-44bsd)<br/>
-	   FreeBSD ¤¬ÇÉÀ¸¤·¤¿Â縵¤Ç¤¢¤ë¡¢4.4BSD ¤ÎÀ߷פγµÍפǤ¹¡£
-	   Addison-Wesley ¤«¤é´ó£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.books;/fdp-primer/index.html">
-		¿·¤·¤¤¹×¸¥¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î
-		FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆþÌç</a>
-	    (fdp-primer) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹×¸¥¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤ËɬÍפÊÃμ±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <a name="ARTICLES"></a><h3>Articles</h3>
-
-	<!-- Articles are sorted by pathname -->
-
-      <p><a href="&url.en.articles;/bsdl-gpl/index.html">Why you should use
-		a BSD style license for your Open Source Project</a>
-	    (bsdl-gpl) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-		BSD ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¥³¡¼¥É¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍøÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-      <p><a href="&url.en.articles;/building-products/index.html">Building
-		Products with FreeBSD</a> (building-products) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-		FreeBSD ¤¬Í¥¤ì¤¿À½Éʤι½ÃۤˤɤΤ褦¤ËÌòΩ¤Ä¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/casestudy-argentina.com/index.html">Argentina.com : A Case Study</a>
-		(casestudy-argentina.com) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ絬ÌÏ ISP
-	   ¤ÎÌò¤ËΩ¤Ã¤¿¤«¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/committers-guide/index.html">The
-	    Committer's Guide</a> (committers-guide) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD committers ¤Î¤¿¤á¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/compiz-fusion/index.html">Installing
-		and using Compiz Fusion</a> (compiz-fusion) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   Compiz Fusion ¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ò FreeBSD
-	   ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤ÆÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/console-server/index.html">Console
-	    Server Tutorial</a> (console-server) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   Î÷²Á¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ
-	   FreeBSD ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.articles;/contributing/index.html">FreeBSD
-	    ¤Ø¤Î¹×¸¥</a> (contributing)<br/>
-	   FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/contributing-ports/index.html">
-	    Contributing to the FreeBSD Ports Collection</a>
-	    (contributing-ports) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD Ports Collection ¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ò¼êÅÁ¤¦ÊýË¡¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.articles;/contributors/index.html">FreeBSD
-	    ¤Ø¤Î¹×¸¥¼Ô°ìÍ÷</a> (contributors)<br/>
-	   FreeBSD ¤ò¤è¤êÎɤ¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÈ¿¥¡¢
-	   ¸Ä¿Í¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/cups/index.html">CUPS on &os;</a>
-	   (cups) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   &os; ¤Ë CUPS ¤òÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/custom-gcc/index.html">Using
-		newer version of GCC and binutils with the &os; Ports
-		Collection</a> (custom-gcc) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   &os; ports ¥Ä¥ê¡¼¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î
-	   GCC ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤ª¤è¤Ó bunutils ¤Î»È¤¤Êý¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
-	   GCC ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/cvs-freebsd/index.html">Setting up a
-	    CVS repository - The FreeBSD way</a>
-		(cvs-freebsd) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈƱ¤¸ CVSROOT µ¡¹½¤ò»È¤Ã¤Æ
-	   CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/explaining-bsd/index.html">Explaining
-		BSD</a> (explaining-bsd) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   ``BSD ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«?'' ¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂФ¹¤ëÅú¤¨¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.articles;/fbsd-from-scratch/index.html">FreeBSD
-		¤ò¥¼¥í¤«¤éÀßÄꤹ¤ë</a> (fbsd-from-scratch)<br/>
-	   ¹¥¤ß¤Î ports ¤ò´Þ¤á¡¢¥¼¥í¤«¤é
-	   (¤Ä¤Þ¤ê¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂФ·¤Æ) ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¡¢
-	   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤½¤·¤ÆÀßÄê¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/filtering-bridges/index.html">Filtering
-		Bridges</a> (filtering-bridges) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   ¥ë¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë FreeBSD
-	   ¥Û¥¹¥È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¦¥©¡¼¥ë¤È¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¤òÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.articles;/fonts/index.html">¥Õ¥©¥ó¥È¤È
-	    FreeBSD</a> (fonts)<br/>
-	   FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÎÀâÌÀ¤È¡¢
-	   ¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¤½¤ì¤ò»È¤¦ÊýË¡¤ò²òÀ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/freebsd-questions/index.html">How
-	    to get the best results from the FreeBSD-questions mailing list</a>
-	    (freebsd-questions) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   -questions ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤«¤éÍ­ÍѤʾðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
-	   ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/freebsd-update-server/index.html">Build
-	    Your Own FreeBSD Update Server</a>
-	    (freebsd-update-server) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥µ¡¼¥Ð¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¡¢
-	   ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥ß¥é¡¼¤òÍøÍѤ·¤Æ¡¢
-	   ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥Èºî¶È¤òû½Ì¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/geom-class/index.html">Writing
-	    a GEOM Class</a> (geom-class) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   GEOM ¤ÎÆâÉô¡¢¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¹¤Î½ñ¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/gjournal-desktop/index.html">Implementing
-	    UFS journaling on a desktop PC</a>
-	   (gjournal-desktop) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑÅӤΠPC ¤Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄɲä·¤¿
-	   UFS ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/hubs/index.html">Mirroring FreeBSD</a>
-	    (hubs) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢CVSup ¥µ¡¼¥Ð¡¢FTP
-	   ¥µ¡¼¥Ð¤Ê¤É¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¡¼¥Ð¤Îºî¤êÊý¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.articles;/ipsec-must/index.html">
-		FreeBSD ¤Î IPsec µ¡Ç½¤òÆÈΩ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï</a>
-	    (ipsec-must)<br/>
-	   IPsec µ¡Ç½¤Î³Îǧ»î¸³ÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/laptop/index.html">FreeBSD on Laptops</a>
-	    (laptop) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   ¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Ç FreeBSD ¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/ldap-auth/index.html">LDAP Authentication</a>
-		(ldap-auth) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   &os; ¤ò LDAP ¥µ¡¼¥Ð¤ËÀßÄꤹ¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¬¥¤¥É¡¢
-	   ¤ª¤è¤Ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥æ¡¼¥¶¤òǧ¾Ú¤¹¤ë¤«¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/linux-comparison/index.html">FreeBSD: An Open Source Alternative to Linux</a>
-	    (linux-comparison) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   Linux ¤È FreeBSD ¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/linux-emulation/index.html">Linux emulation in &os;</a>
-		(linux-emulation) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   &os; ¤Î Linux ¸ß´¹µ¡Ç½¤ÎÆâÉô¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑŪ¤ÊÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/linux-users/index.html">&os; Quickstart Guide for Linux Users</a>
-		(linux-users) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   Linux ¤«¤é°Ü¹Ô¤·¤Æ¤­¤¿¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤ÎƳÆþ¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/mailing-list-faq/index.html">Frequently
-		Asked Questions About The FreeBSD Mailing Lists</a>
-		(mailing-list-faq) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   ¤·¤Ð¤·¤Ð·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëµÄÏÀ¤ò¤É¤¦Èò¤±¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
-	   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/mh/index.html">An MH Primer</a>
-	    (mh) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¤Ç MH ¥á¡¼¥ë¥ê¡¼¥À¤ò»È¤¦¤¿¤á¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/nanobsd/index.html">Introduction
-        to NanoBSD</a> (nanobsd) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   NanoBSD ¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£NanoBSD ¤Ï
-	   FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢
-	   ÁȤ߹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	   ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É (¤Þ¤¿¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂçÍÆÎ̤ε­²±ÇÞÂÎ)
-	   ¤ËŬ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/new-users/index.html">FreeBSD
-	    First Steps</a> (new-users) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   ½é¤á¤Æ FreeBSD ¤ä &unix; ¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Îµ­»ö¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/p4-primer/index.html">Perforce
-	   in FreeBSD Development</a> (p4-primer) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-		Perfoce ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£
-		¼Â¸³Åª¤Ê°ÌÃ֤Ť±¤Ë¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò
-		FreeBSD Perfoece ¥µ¡¼¥Ð¤Ç³«È¯¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/pam/index.html">Pluggable
-	    Authentication Modules</a> (pam) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë PAM ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/port-mentor-guidelines/index.html">
-	    Port Mentor Guidelines</a> (port-mentor-guidelines)
-	   (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   ¿·¤·¤¯ port ¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¤ä¥á¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
-	   ¤Ê¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/portbuild/index.html">Package
-		building procedures</a> (portbuild) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD port ´ÉÍý¥Á¡¼¥à¤¬Äê´üŪ¤Ë ports ¤«¤é packages
-	   ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍƤϡ¢port ¹½ÃÛ¥¯¥é¥¹¥¿¤ä¡¢
-	   Á²¿ÊŪ¡¢¼Â¸³Åª¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Î
-	   package ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ËɬÍפʥġ¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/pr-guidelines/index.html">FreeBSD
-		Problem Report Handling Guidelines</a> (pr-guidelines)
-		(±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¤Î¾ã³²Êó¹ð¤ò½èÍý¤¹¤ë¿ä¾©ÊýË¡¤ò½Ò¤Ù¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.ja.articles;/problem-reports/index.html">FreeBSD
-	    ¾ã³²Êó¹ð¤Î½ñ¤­Êý</a> (problem-reports)<br/>
-	   FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¾ã³²Êó¹ð¤ò½ñ¤¤¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë
-	   ¸ú²ÌŪ¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/rc-scripting/index.html">Practical
-		rc.d scripting in BSD</a> (rc-scripting) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-		¿·¤·¤¤ rc.d ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î½ñ¤­Êý¡¢¤ª¤è¤Ó¤¹¤Ç¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/relaydelay/index.html">FreeBSD as
-		a greylist mail server</a> (relaydelay) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¤Ç Sendmail, MySQL, Perl ¤È relaydelay
-	   ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ greylist ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£
-	   ¤³¤ì¤Ï¡¢spam Âй³ºö¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/releng/index.html">FreeBSD
-		¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°</a> (releng) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤¬¡¢FreeBSD
-	   ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ½ÉÊÉʼÁ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	   ¼ÒÆâ¸þ¤±¤ä¾¦ÍѤȤ·¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ FreeBSD
-	   ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/releng-packages/index.html">FreeBSD
-		Release Engineering for Third Party Packages</a>
-	    (releng-packages) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ports management team ¤¬¡¢FreeBSD
-	   ¤Î¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢ÍѤιâÉʼÁ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍѤ¤¤Æ¤¤¤ë¼êË¡¤ò²òÀ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	   ¤³¤Îʸ½ñ¤Ï¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
-	   ¾­ÍèŪ¤Ë¤Ï FreeBSD.org ¤Î Ports ¥¯¥é¥¹¥¿ (Ports Cluster)
-	   ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Î¹½Ãۤ˻Ȥï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êË¡¤ä¡¢Â¾¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò
-	   ports ¥¯¥é¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÊýË¡¡¢
-	   ¥ê¥ê¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òʬ³ä¤¹¤ëÊýË¡¡¢
-	   ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Î°ì´ÓÀ­¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤ëͽÄê¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/remote-install/index.html">Remote
-		Installation of the &os; Operating System without a
-		Remote Console</a> (remote-install) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤´Ä¶­¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë
-	   &os; ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/serial-uart/index.html">Serial
-		and UART devices</a> (serial-uart) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¤Ç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤¦ºÝ¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
-	   ¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/solid-state/index.html">FreeBSD
-	    and Solid State Devices</a> (solid-state) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ëȾƳÂΥǥ£¥¹¥¯¤ÎÍøÍѤˤĤ¤¤Æ¤Îµ­»ö¤Ç¤¹¡£</p>
-
-	  <p><a href="&url.en.articles;/vm-design/index.html">Design
-	   elements of the FreeBSD VM system</a> (vm-design) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
-	   FreeBSD ¤Î²¾ÁÛ¥á¥â¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ߷פˤĤ¤¤Æ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤Ç¤¹¡£</p>
+  <h2>¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï</h2>
+
+  <p>¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îʸ½ñ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
+   (HTML, Postscript, PDF ¤Ê¤É) ¤ä°µ½Ì·Á¼° (BZip2, Zip) ¤Ç
+   <a href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/">FreeBSD FTP ¥µ¥¤¥È
+   </a>¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p>&os; ¤Îʸ½ñ (articles, books ¤ª¤è¤Ó textinfo ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë)
+   ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¡¢<a
+	href="http://docs.FreeBSD.org/doc/">http://docs.FreeBSD.org/doc/</a>
+   ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p>¤³¤ì¤é¤Îʸ½ñ¤Ï
+   <a href="&base;/docproj/docproj.html">FreeBSD
+	¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a> ¤¬Ä󶡡¢°Ý»ý´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤Ê¸½ñ¤ò´ó£¤·¤¿¤ê¡¢
+   ´û¸¤Îʸ½ñ¤ò°Ý»ý´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¾ï¤ËÊ罸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <h3>Books</h3>
+
+  <p><a href="&url.en.books;/dev-model/index.html">A project model for
+	the FreeBSD project</a> (dev-model) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Î¸ø¼°Åª¤Ê¹Í»¡¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.books;/faq/index.html">FreeBSD FAQ</a>
+   (faq)<br/>
+   FreeBSD Á´È̤òÌÖÍ夷¤¿¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤È¤½¤ì¤ËÂФ¹¤ë²óÅú¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.books;/handbook/index.html">FreeBSD
+	¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a> (handbook)<br/>
+   º£¤â¤Ê¤ªÀ®Ä¹¤ò³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢FreeBSD
+   ¥æ¡¼¥¶¤Î¤¿¤á¤ÎÊñ³çŪ¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.books;/developers-handbook/index.html">The
+	FreeBSD Developer's Handbook</a> (developers-handbook)
+   (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ÍѤΥ½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤¿Í (FreeBSD
+   ¤½¤Î¤â¤Î¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó) ¸þ¤±¤ÎÆâÍƤǤ¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.books;/arch-handbook/index.html">The FreeBSD
+	Architecture Handbook</a> (arch-handbook) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î books ¤Ç¤¹¡£FreeBSD
+   ¤Î½ÅÍפʥ«¡¼¥Í¥ë¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬¾ÜºÙ¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.books;/porters-handbook/index.html">FreeBSD
+	port ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a> (porters-handbook)<br/>
+   ¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î port ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢
+   ¤Þ¤º¤³¤ì¤òÆɤߤޤ·¤ç¤¦¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.books;/pmake/index.html">The PMake Tutorial</a>
+	(pmake) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   <em>make</em> ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
+   Makefile ¤òÆɤ߽ñ¤­¤·¤Æ <em>make</em>
+   ¤ò»È¤¦¾ÜºÙ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤³¤ì¤òÆɤߤޤ·¤ç¤¦¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.books;/design-44bsd/index.html">"4.4BSD
+	¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ߷פȼÂÁõ" Âè 2 ¾Ï</a> (design-44bsd)<br/>
+   FreeBSD ¤¬ÇÉÀ¸¤·¤¿Â縵¤Ç¤¢¤ë¡¢4.4BSD ¤ÎÀ߷פγµÍפǤ¹¡£
+   Addison-Wesley ¤«¤é´ó£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.books;/fdp-primer/index.html">¿·¤·¤¤¹×¸¥¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î
+	FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆþÌç</a>
+   (fdp-primer) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/> FreeBSD
+   ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹×¸¥¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤ËɬÍפÊÃμ±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <a name="ARTICLES"></a><h3>Articles</h3>
+
+  <!-- Articles are sorted by pathname -->
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/bsdl-gpl/index.html">Why you should use
+	a BSD style license for your Open Source Project</a>
+   (bsdl-gpl) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   BSD ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¥³¡¼¥É¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍøÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/building-products/index.html">Building
+	Products with FreeBSD</a> (building-products) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤¬Í¥¤ì¤¿À½Éʤι½ÃۤˤɤΤ褦¤ËÌòΩ¤Ä¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/casestudy-argentina.com/index.html">Argentina.com:
+	A Case Study</a> (casestudy-argentina.com) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ絬ÌÏ ISP ¤ÎÌò¤ËΩ¤Ã¤¿¤«¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/committers-guide/index.html">The
+	Committer's Guide</a> (committers-guide) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD committers ¤Î¤¿¤á¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/compiz-fusion/index.html">Installing
+	and using Compiz Fusion</a> (compiz-fusion) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   Compiz Fusion ¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ò FreeBSD
+   ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤ÆÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/console-server/index.html">Console
+	Server Tutorial</a> (console-server) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   Î÷²Á¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ
+   FreeBSD ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.articles;/contributing/index.html">FreeBSD
+	¤Ø¤Î¹×¸¥</a> (contributing)<br/>
+   FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/contributing-ports/index.html">
+	Contributing to the FreeBSD Ports Collection</a>
+   (contributing-ports) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD Ports Collection ¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ò¼êÅÁ¤¦ÊýË¡¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.articles;/contributors/index.html">FreeBSD
+	¤Ø¤Î¹×¸¥¼Ô°ìÍ÷</a> (contributors)<br/>
+   FreeBSD ¤ò¤è¤êÎɤ¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÈ¿¥¡¢¸Ä¿Í¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/cups/index.html">CUPS on &os;</a>
+	(cups) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   &os; ¤Ë CUPS ¤òÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/custom-gcc/index.html">Using newer
+	version of GCC and binutils with the &os; Ports Collection</a>
+   (custom-gcc) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   &os; ports ¥Ä¥ê¡¼¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î
+   GCC ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤ª¤è¤Ó bunutils ¤Î»È¤¤Êý¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
+   GCC ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/cvs-freebsd/index.html">Setting up a
+	CVS repository - The FreeBSD way</a>
+   (cvs-freebsd) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈƱ¤¸ CVSROOT µ¡¹½¤ò»È¤Ã¤Æ
+   CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/explaining-bsd/index.html">Explaining
+	BSD</a> (explaining-bsd) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   ``BSD ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«?'' ¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂФ¹¤ëÅú¤¨¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.articles;/fbsd-from-scratch/index.html">FreeBSD
+	¤ò¥¼¥í¤«¤éÀßÄꤹ¤ë</a> (fbsd-from-scratch)<br/>
+   ¹¥¤ß¤Î ports ¤ò´Þ¤á¡¢¥¼¥í¤«¤é
+   (¤Ä¤Þ¤ê¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂФ·¤Æ) ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¡¢
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤½¤·¤ÆÀßÄê¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/filtering-bridges/index.html">Filtering
+	Bridges</a> (filtering-bridges) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   ¥ë¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë FreeBSD
+   ¥Û¥¹¥È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¦¥©¡¼¥ë¤È¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¤òÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.articles;/fonts/index.html">¥Õ¥©¥ó¥È¤È FreeBSD</a>
+   (fonts)<br/>
+   FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÎÀâÌÀ¤È¡¢
+   ¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¤½¤ì¤ò»È¤¦ÊýË¡¤ò²òÀ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/freebsd-questions/index.html">How to
+	get the best results from the FreeBSD-questions mailing
+   list</a> (freebsd-questions) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   -questions ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤«¤éÍ­ÍѤʾðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
+   ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/freebsd-update-server/index.html">Build
+	Your Own FreeBSD Update Server</a>
+   (freebsd-update-server) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥µ¡¼¥Ð¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¡¢
+   ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥ß¥é¡¼¤òÍøÍѤ·¤Æ¡¢
+   ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥Èºî¶È¤òû½Ì¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/geom-class/index.html">Writing a GEOM
+	Class</a> (geom-class) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   GEOM ¤ÎÆâÉô¡¢¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¹¤Î½ñ¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a
+	href="&url.en.articles;/gjournal-desktop/index.html">Implementing
+	UFS journaling on a desktop PC</a>
+   (gjournal-desktop) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑÅӤΠPC ¤Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄɲä·¤¿
+   UFS ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/hubs/index.html">Mirroring FreeBSD</a>
+   (hubs) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢CVSup ¥µ¡¼¥Ð¡¢FTP
+   ¥µ¡¼¥Ð¤Ê¤É¤Î¥ß¥é¡¼¥µ¡¼¥Ð¤Îºî¤êÊý¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.articles;/ipsec-must/index.html">FreeBSD
+	¤Î IPsec µ¡Ç½¤òÆÈΩ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï</a>
+   (ipsec-must)<br/>
+   IPsec µ¡Ç½¤Î³Îǧ»î¸³ÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/laptop/index.html">FreeBSD on
+	Laptops</a> (laptop) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   ¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Ç FreeBSD ¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/ldap-auth/index.html">LDAP
+	Authentication</a> (ldap-auth) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   &os; ¤ò LDAP ¥µ¡¼¥Ð¤ËÀßÄꤹ¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¬¥¤¥É¡¢
+   ¤ª¤è¤Ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥æ¡¼¥¶¤òǧ¾Ú¤¹¤ë¤«¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/linux-comparison/index.html">FreeBSD:
+	An Open Source Alternative to Linux</a>
+	(linux-comparison) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   Linux ¤È FreeBSD ¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/linux-emulation/index.html">Linux
+	emulation in &os;</a> (linux-emulation) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   &os; ¤Î Linux ¸ß´¹µ¡Ç½¤ÎÆâÉô¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑŪ¤ÊÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/linux-users/index.html">&os; Quickstart
+	Guide for Linux Users</a> (linux-users) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   Linux ¤«¤é°Ü¹Ô¤·¤Æ¤­¤¿¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤ÎƳÆþ¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/mailing-list-faq/index.html">Frequently
+	Asked Questions About The FreeBSD Mailing Lists</a>
+   (mailing-list-faq) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   ¤·¤Ð¤·¤Ð·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëµÄÏÀ¤ò¤É¤¦Èò¤±¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
+   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/mh/index.html">An MH Primer</a>
+	(mh) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤Ç MH ¥á¡¼¥ë¥ê¡¼¥À¤ò»È¤¦¤¿¤á¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/nanobsd/index.html">Introduction to
+	NanoBSD</a> (nanobsd) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   NanoBSD ¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£NanoBSD ¤Ï FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢
+   ÁȤ߹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É (¤Þ¤¿¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂçÍÆÎ̤ε­²±ÇÞÂÎ)
+   ¤ËŬ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/new-users/index.html">FreeBSD First
+	Steps</a> (new-users) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   ½é¤á¤Æ FreeBSD ¤ä &unix; ¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Îµ­»ö¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/p4-primer/index.html">Perforce in
+	FreeBSD Development</a> (p4-primer) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   Perfoce ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£
+   ¼Â¸³Åª¤Ê°ÌÃ֤Ť±¤Ë¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò
+   FreeBSD Perfoece ¥µ¡¼¥Ð¤Ç³«È¯¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/pam/index.html">Pluggable
+	Authentication Modules</a> (pam) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë PAM ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/port-mentor-guidelines/index.html">Port
+	Mentor Guidelines</a> (port-mentor-guidelines) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   ¿·¤·¤¯ port ¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¤ä¥á¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
+   ¤Ê¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/portbuild/index.html">Package building
+	procedures</a> (portbuild) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD port ´ÉÍý¥Á¡¼¥à¤¬Äê´üŪ¤Ë ports ¤«¤é packages
+   ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍƤϡ¢port ¹½ÃÛ¥¯¥é¥¹¥¿¤ä¡¢
+   Á²¿ÊŪ¡¢¼Â¸³Åª¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Î
+   package ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ËɬÍפʥġ¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/pr-guidelines/index.html">FreeBSD
+	Problem Report Handling Guidelines</a> (pr-guidelines)
+   (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤Î¾ã³²Êó¹ð¤ò½èÍý¤¹¤ë¿ä¾©ÊýË¡¤ò½Ò¤Ù¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.ja.articles;/problem-reports/index.html">FreeBSD
+	¾ã³²Êó¹ð¤Î½ñ¤­Êý</a> (problem-reports)<br/> FreeBSD
+   ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¾ã³²Êó¹ð¤ò½ñ¤¤¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¸ú²ÌŪ¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/rc-scripting/index.html">Practical rc.d
+	scripting in BSD</a> (rc-scripting) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   ¿·¤·¤¤ rc.d ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î½ñ¤­Êý¡¢
+   ¤ª¤è¤Ó¤¹¤Ç¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/relaydelay/index.html">FreeBSD as a
+	greylist mail server</a> (relaydelay) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤Ç Sendmail, MySQL, Perl ¤È relaydelay
+   ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ greylist ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤Ï¡¢spam Âй³ºö¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/releng/index.html">FreeBSD
+	¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°</a> (releng) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤¬¡¢FreeBSD
+   ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ½ÉÊÉʼÁ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¼ÒÆâ¸þ¤±¤ä¾¦ÍѤȤ·¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ FreeBSD
+   ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/releng-packages/index.html">FreeBSD
+	Release Engineering for Third Party Packages</a>
+   (releng-packages) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ports management team ¤¬¡¢FreeBSD
+   ¤Î¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢ÍѤιâÉʼÁ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍѤ¤¤Æ¤¤¤ë¼êË¡¤ò²òÀ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤Îʸ½ñ¤Ï¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
+   ¾­ÍèŪ¤Ë¤Ï FreeBSD.org ¤Î Ports ¥¯¥é¥¹¥¿ (Ports Cluster)
+   ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Î¹½Ãۤ˻Ȥï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êË¡¤ä¡¢Â¾¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò
+   ports ¥¯¥é¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÊýË¡¡¢
+   ¥ê¥ê¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òʬ³ä¤¹¤ëÊýË¡¡¢
+   ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Î°ì´ÓÀ­¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤ëͽÄê¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/remote-install/index.html">Remote
+	Installation of the &os; Operating System without a
+	Remote Console</a> (remote-install) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤´Ä¶­¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë &os;
+   ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/serial-uart/index.html">Serial and UART
+	devices</a> (serial-uart) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤Ç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤¦ºÝ¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
+   ¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¥·¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/solid-state/index.html">FreeBSD and
+	Solid State Devices</a> (solid-state) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ëȾƳÂΥǥ£¥¹¥¯¤ÎÍøÍѤˤĤ¤¤Æ¤Îµ­»ö¤Ç¤¹¡£</p>
+
+  <p><a href="&url.en.articles;/vm-design/index.html">Design elements
+	of the FreeBSD VM system</a> (vm-design) (±Ñ¸ìÈǤΤß)<br/>
+   FreeBSD ¤Î²¾ÁÛ¥á¥â¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ߷פˤĤ¤¤Æ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤Ç¤¹¡£</p>
 
   <h2>¾¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</h2>
 
@@ -340,32 +334,31 @@
    <li>
 	<p>Niels Jorgensen ¤Ï FreeBSD
 	 ³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ËÂФ¹¤ë¸¦µæÏÀʸ <a
-	 href="http://www.ruc.dk/~nielsj/research/publications/freebsd.pdf">
-	 ``Putting it All in the Trunk, Incremental Software
-	 Development in the FreeBSD Open Source Project''</a>
-	 [Information Systems Journal (2001) 11, 321-336]
-	 ¤ò½ñ¤­¤Þ¤·¤¿¡£</p>
+	  href="http://www.ruc.dk/~nielsj/research/publications/freebsd.pdf">``Putting
+	  it All in the Trunk, Incremental Software Development in
+	  the FreeBSD Open Source Project''</a> [Information Systems
+	 Journal (2001) 11, 321-336] ¤ò½ñ¤­¤Þ¤·¤¿¡£</p>
    </li>
 
    <li>
 	<p>U.C. Berkeley ¤Ç BSD ¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿
 	 <a href="mailto:mckusick at mckusick.com">Kirk McKusick</a>
 	 ¤Ï¡¢FreeBSD ¤ò»È¤Ã¤¿ Æó¤Ä¤Î
-	 <a href="http://www.mckusick.com/courses/">4.4BSD Kernel Internals
-	 </a>¥³¡¼¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 <a href="http://www.mckusick.com/courses/">4.4BSD Kernel
+	  Internals</a> ¥³¡¼¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
 	 ¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
    </li>
 
    <li>
-	<p><a href="http://flag.blackened.net/freebsd/">FreeBSD How-To's for
-	  the Lazy and Hopeless</a> ¤Ï¡¢FreeBSD ¤òƳÆþ¤·¡¢
+	<p><a href="http://flag.blackened.net/freebsd/">FreeBSD
+	  How-To's for the Lazy and Hopeless</a> ¤Ï¡¢FreeBSD ¤òƳÆþ¤·¡¢
 	 ÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Îµ¤³Ú¤ËÆɤळ¤È¤Î¤Ç¤­¤ë
 	 "how-to" É÷¤Îʸ½ñ¤Ç¤¹¡£</p>
    </li>
 
    <li>
-	<p><a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD.html">
+	<p><a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD.html">The
 	  Linux+FreeBSD mini-HOWTO</a> ¤ÏƱ¤¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç Linux ¤È
 	 FreeBSD ¤ò»È¤¦ÊýË¡¤ò²òÀ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ï FreeBSD ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢
 	 Æó¤Ä¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¨Ä´¤Ç¤­¤ë¤«
@@ -376,64 +369,62 @@
 	<p><a href="http://www.nber.org/amd.html">FreeBSD
 	 ¤Ç AMD ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦</a></p>
    </li>
-<!--
+ <!--
    <li>
 	<p><a href="http://ezine.daemonnews.org/200010/blueprints.html">Dynamic
-	 Kernel Linker (KLD) µ¡¹½¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç</a>¡£</p>
+	  Kernel Linker (KLD) µ¡¹½¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç</a>¡£</p>
    </li>
 
    <li>
 	<p><a href="http://ezine.daemonnews.org/200007/newbus-intro.html">Newbus
-	 ¤Ç¥«¡¼¥Í¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¤ò½ñ¤¯ÊýË¡</a>¡£</p>
+	  ¤Ç¥«¡¼¥Í¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¤ò½ñ¤¯ÊýË¡</a>¡£</p>
    </li>
--->
+ -->
    <li>
-	<p><em>Writing an ISA device driver</em>¡£
-	 ¤³¤Îʸ½ñ¤Ï
+	<p><em>Writing an ISA device driver</em>¡£¤³¤Îʸ½ñ¤Ï
 	 <a href="&url.en.books;/arch-handbook/index.html">The FreeBSD
-	 Architecture Handbook</a> ¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</p>
+	  Architecture Handbook</a> ¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</p>
    </li>
 
    <li>
 	<p><em>FreeBSD Assembly Language Programming Tutorial</em>¡£
-	 ¤³¤Îʸ½ñ¤Ï
-	 <a href="&url.en.books;/developers-handbook/index.html">
-	 ³«È¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a>¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</p>
+	 ¤³¤Îʸ½ñ¤Ï <a
+	  href="&url.en.books;/developers-handbook/index.html">³«È¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a>
+	 ¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</p>
    </li>
 
    <li>
-	<p><a href="http://software.intel.com/sites/default/files/profiling_debugging_freebsd_kernel_321772.pdf">Profiling
+	<p><a
+	  href="http://software.intel.com/sites/default/files/profiling_debugging_freebsd_kernel_321772.pdf">Profiling
 	  and Debugging the FreeBSD Kernel</a></p>
    </li>
 
    <li>
-	<p><a href="http://software.intel.com/sites/default/files/debugging_buffer_overruns_322486.pdf">Debugging
+	<p><a
+	  href="http://software.intel.com/sites/default/files/debugging_buffer_overruns_322486.pdf">Debugging
 	  Buffer Overruns in the FreeBSD Kernel</a></p>
    </li>
 
    <li>
 	<p><a href="http://www.cfcl.com/rdm/split_DNS.html">FreeBSD 4.1
-	 ¤Ë¤ª¤±¤ëʬ³ä DNS ¤ÎÀßÄê</a></p>
+	  ¤Ë¤ª¤±¤ëʬ³ä DNS ¤ÎÀßÄê</a></p>
    </li>
 
    <li>
 	<p><a href="http://people.FreeBSD.org/~fsmp/SMP/SMP.html">SMP
-	 ¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ú¡¼¥¸</a> ¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD 4.X °ÊÁ°¤Î
+	  ¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ú¡¼¥¸</a> ¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD 4.X °ÊÁ°¤Î
 	 SMP Âбþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
    </li>
 
    <li>
-	<p>Âç³Ø¸þ¤±¶µ²Ê½ñ¤Î¡¢Silberschatz, Galvin, Gagne ¶¦Ãø "
-	 <a href="http://jws-edcv.wiley.com/college/tlp/0,9842,ECSC-CXC-CXXCC-CXB0C_0471417432_BKS,00.html">
-	 Operating Systems Concepts</a>" ¤ÎÉÕÏ¿ A ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢
-	 <a href="http://www.wiley.com/college/silberschatz6e/0471417432/pdf/bsd.pdf">PDF
+	<p>Âç³Ø¸þ¤±¶µ²Ê½ñ¤Î¡¢Silberschatz, Galvin, Gagne ¶¦Ãø "<a
+	  href="http://jws-edcv.wiley.com/college/tlp/0,9842,ECSC-CXC-CXXCC-CXB0C_0471417432_BKS,00.html">
+	 Operating Systems Concepts</a>" ¤ÎÉÕÏ¿ A ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢<a
+	  href="http://www.wiley.com/college/silberschatz6e/0471417432/pdf/bsd.pdf">PDF
 	 ·Á¼°</a>¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉÕÏ¿¤Ï
 	 FreeBSD ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢
 	 FreeBSD ¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÆþÌçʸ½ñ¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
    </li>
-
-   </ul>
-
-
-</body>
+  </ul>
+ </body>
 </html>


More information about the svn-doc-all mailing list