svn commit: r43923 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Feb 14 09:18:39 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Fri Feb 14 09:18:38 2014
New Revision: 43923
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43923

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r21479 -> r22118	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Fri Feb 14 08:44:51 2014	(r43922)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Fri Feb 14 09:18:38 2014	(r43923)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r21479
+   Original revision: r22118
   $FreeBSD$
 -->
 <preface xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="book-preface">
@@ -24,13 +24,95 @@
 
  <para>¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊ󸻤ΰìÍ÷¤Ï¡¢<xref linkend="bibliography"/> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
- <bridgehead xml:id="preface-changes" renderas="sect1">Âè 1 ÈǤ«¤é¤ÎÊѹ¹</bridgehead>
+ <bridgehead xml:id="preface-changes-from2" renderas="sect1">Âè 2 ÈǤ«¤é¤ÎÊѹ¹</bridgehead>
 
-  <para>Âè 2 ÈǤϡ¢FreeBSD
+  <para>Âè 3 ÈǤϡ¢FreeBSD
    ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¥¿ÈŪ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë
    2 ǯ°Ê¾å¤ËÅϤëºî¶È¤ÎĺÅÀ¤ËΩ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
    ¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÈǤˤª¤±¤ë¼ç¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
 
+ <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para><xref linkend="config-tuning"/>
+	 ¤Ë¡¢ACPI ÅŸ»´ÉÍý¡¢¥¯¡¼¥í¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢
+	 ¤ª¤è¤Ó¥«¡¼¥Í¥ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><xref linkend="security"/> ¤Ë¡¢
+	 Virtual Private Network (VPN)¡¢
+	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥¯¥»¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ê¥¹¥È (ACL)¡¢
+	 ¤ª¤è¤Ó¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´«¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><!-- <xref linkend="mac"/> --> Mandatory Access Control (MAC)
+	 ¤Î¾Ï¤¬¤³¤ÎÈǤÇÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
+	 MAC ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢
+	 ¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë FreeBSD
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><xref linkend="disks"/> ¤Ë¡¢
+	 USB ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢
+	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥©¡¼¥¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢
+	 °Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
+
+<!--   <listitem>
+	<para><xref linkend="vinum-vinum">, Vinum, is a new chapter
+	with this edition. It describes how to use Vinum, a logical
+	volume manager which provides device-independent logical
+	disks, and software RAID-0, RAID-1 and RAID-5.</para>
+   </listitem> -->
+
+   <listitem>
+	<para><xref
+	 linkend="ppp-and-slip"/> ¤Ë¡¢
+	 ¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ᤬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><xref linkend="mail"/>, ¤Ë¡¢
+	 ¾¤Î¥á¡¼¥ëžÁ÷¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢SMTP ¤Îǧ¾Ú¡¢UUCP, fetchmail,
+	 procmail ¤ä¾¤Î¹âÅÙ¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><!-- <xref linkend="network-servers"/>, -->
+	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾Ï¤¬¡¢¤³¤ÎÈǤǿ·¤·¤¯Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
+	 ¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Apache HTTP ¥µ¡¼¥Ð¡¢FTPd ¤ª¤è¤Ó Samba ¤òÍѤ¤¤Æ
+	 Microsoft Windows
+	 ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍѤ˥µ¡¼¥Ð¤òÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ºÆ¹½À®¤Ë¤è¤ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ᤬¡¢<xref
+	 linkend="advanced-networking"/>
+	 ¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><xref linkend="advanced-networking"/> ¤Ë¡¢
+	 FreeBSD ¤Ç¤Î Bluetooth ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»ÈÍÑ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÄê¡¢
+	 Asynchronous Transfer Mode (ATM)
+	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+    <para>Ëܽñ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÍѸì¤ÎÄêµÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÍѸ콸¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+    <para>Ëܽñ¤òÄ̤¸¤Æɽ¤ª¤è¤Ó¿Þ¤Îɽ¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô¿¤¯¤Î²þÎɤ¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
+
+ <bridgehead xml:id="preface-changes" renderas="sect1">Âè 1 ÈǤ«¤é¤ÎÊѹ¹</bridgehead>
+
+  <para>Âè 2 ÈǤϡ¢FreeBSD
+   ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¥¿ÈŪ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë
+   2 ǯ°Ê¾å¤ËÅϤëºî¶È¤ÎĺÅÀ¤ËΩ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
+   ¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÈǤˤª¤±¤ë¼ç¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£</para>
+
 <!-- Talk a little about justification and other stylesheet changes? -->
 
   <itemizedlist>
@@ -54,7 +136,7 @@
 	¤Ï¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ê¸¾Ï¤ÎÆâÍƤòÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿¤¯¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤Æ´°Á´¤Ë½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para><xref linkend="basics"/> (<quote>&unix; ¤Î´ðÁÃÃμ±	</quote>) ¤Ë¤Ï¡¢
+	<para><xref linkend="basics"/> (<quote>&unix; ¤Î´ðÁÃÃμ±</quote>) ¤Ë¤Ï¡¢
 	¥×¥í¥»¥¹¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
@@ -98,7 +180,7 @@
 	 ¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊ󤬲䨤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para><xref linkend="linuxemu"/> (<quote>Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</quote>)
+	<para><xref linkend="linuxemu"/> (<quote>&linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</quote>)
 	 ¤Ë¤Ï¡¢<application>&oracle;</application> ¤ä
 	 <application>&sap.r3;</application> ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¾ðÊ󤬲䨤é¤ì¤Þ¤·¤¿
 	 (ÌõÃí: ÆüËܸìÈǤϺî¶ÈÃæ¤Ç¤¹)¡£</para>
@@ -157,8 +239,8 @@
    <listitem>
 	<para>FreeBSD
 	 ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðËÜŪ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤äµ¡Ç½¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 Linux ¤ä¤½¤Î¾¤Î &unix; É÷¤Î¤â¤Î¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢
-	¤³¤Î¾Ï¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	 &linux; ¤ä¤½¤Î¾¤Î &unix; É÷¤Î¤â¤Î¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢
+	 ¤³¤Î¾Ï¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
@@ -212,13 +294,13 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="linuxemu"/>, Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="linuxemu"/>, &linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</emphasis></term>
    <listitem>
-	<para>FreeBSD ¤Î Linux ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
+	<para>FreeBSD ¤Î &linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
 	<application>&oracle;</application>,
 	<application>&sap.r3;</application>,
 	<application>&mathematica;</application> ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¹â¤¤
-	Linux ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	&linux; ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
 
@@ -259,8 +341,8 @@
    <term><emphasis><xref linkend="mac"/>, Mandatory Access Control</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>Mandatory Access Control (MAC) ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢
-	 ¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë
-	 FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë FreeBSD
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry> -->
   <varlistentry>
@@ -478,6 +560,9 @@
   2000 ǯ 3 ·î¤ÎºÇ½é¤Î½ÐÈÇ (ISBN 1-57176-241-8) ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
   ¤½¤Î¸å¡¢Wind River Systems ¤Ï¡¢°õºþ½ÐÎϤλÅÁȤߤòÀ°È÷¤·¡¢
   ¾Ï¤òÄɲ乤뤿¤á¤ËÃø¼Ô¤ò²¿Ì¾¤«ÄɲäǸÛÍѤ·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îºî¶È¤Ï¡¢
-  2001 ǯ 11 ·î¤ÎÂè 2 ÈǤνÐÈÇ (ISBN 1-57176-303-1) ¤Ë·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  2001 ǯ 11 ·î¤ÎÂè 2 ÈǤνÐÈÇ (ISBN 1-57176-303-1) ¤Ë·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
+  2003-2004 ǯ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯Âè 3 ÈǤνÐÈǽàÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë <link
+  xlink:href="http://www.freebsdmall.com">FreeBSD Mall, Inc</link>
+  ¤¬¹×¸¥¼Ô¤ò¸ÛÍѤ·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
 
 </preface>


More information about the svn-doc-all mailing list