svn commit: r43870 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/news

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Feb 11 12:50:19 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Tue Feb 11 12:50:19 2014
New Revision: 43870
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43870

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r37575 -> r43859	head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml	Tue Feb 11 12:29:38 2014	(r43869)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml	Tue Feb 11 12:50:19 2014	(r43870)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "FreeBSD ¥Ë¥å¡¼¥¹">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: 1.53 -->
+<!-- Original revision: r43859 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
@@ -63,18 +63,6 @@
 	 ¤Ë´Ø¤¹¤ë³èȯ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡£</p>
    </li>
 
-<!--
-   <li>
-	<p><b><a href="http://www.bsdnews.org/">BSDnews.org</a></b>:
-	 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î BSD ¤ò°·¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£</p>
-   </li>
--->
-   <li>
-<!--
-	 (<b><a href="http://www.bsdnews.com/">BSDnews.com</a></b>):
--->
-   </li>
-
    <li>
 	<p><b><a href="http://www.freebsddiary.org/">FreeBSD Diary</a></b>:
 	 ¤¢¤ëÃˤΠFreeBSD ¤Ë¤è¤ëÄ©Àï¤È¾¡Íø¤Îµ­Ï¿¡£</p>


More information about the svn-doc-all mailing list