svn commit: r46123 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Dec 25 11:10:24 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Thu Dec 25 11:10:23 2014
New Revision: 46123
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46123

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44016 -> r44420	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Wed Dec 24 11:32:40 2014	(r46122)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Thu Dec 25 11:10:23 2014	(r46123)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44016
+   Original revision: r44420
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="ports">
@@ -252,7 +252,7 @@
 	 ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	 port ¤¬¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËʬÎव¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃΤꤿ¤±¤ì¤Ð¡¢
 	 &man.whereis.1; ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 <command>whereis ¥Õ¥¡¥¤¥ë</command>
+	 <command>whereis <replaceable>¥Õ¥¡¥¤¥ë</replaceable></command>
 	 ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<replaceable>¥Õ¥¡¥¤¥ë</replaceable>
 	 ¤ÎÉôʬ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à̾¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -319,8 +319,10 @@ Path:  /usr/ports/sysutils/lsof
 Info:  Lists information about open files (similar to fstat(1))</screen>
 
 	<para>¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¸¡º÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 <command>make search key=string</command> ¤Þ¤¿¤Ï
-	 <command>make quicksearch key=string</command>
+	 <command>make search
+	 key=<replaceable>string</replaceable></command> ¤Þ¤¿¤Ï
+	 <command>make quicksearch
+	 key=<replaceable>string</replaceable></command>
 	 ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 <replaceable>string</replaceable>
 	 ¤ÎÉôʬ¤Ë¤Ï¸¡º÷¤·¤¿¤¤¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
@@ -567,7 +569,7 @@ docbook           =
 	&man.pkg.version.1; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë package
 	¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÄ´¤Ù¤ë¤«¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_delete xchat\*</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_delete <replaceable>xchat\*</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬ <literal>xchat</literal>
 	¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î packages ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -709,7 +711,7 @@ pkg-1.1.4_1</screen>
 	¤³¤³¤Ç <replaceable>packagename</replaceable> ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë
 	package ¤Î̾Á°¤Ç¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install packagename</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install <replaceable>packagename</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¡¢
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤Ù¤­¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢
@@ -827,7 +829,7 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 	<replaceable>pkgng.db</replaceable>
 	¤òŬÀڤʥե¡¥¤¥ë̾¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg backup -d pkgng.db</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg backup -d <replaceable>pkgng.db</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>¤µ¤é¤Ë¡¢<application>pkgng</application> ¤Ï
 	package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òËèÆü¼«Æ°Åª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë
@@ -907,8 +909,7 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 	 °Í¸ packages ¤òºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install -Rf graphics/freeglut</userinput></screen>
-
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install -Rf <replaceable>graphics/freeglut</replaceable></userinput></screen>
    </note>
   </sect2>
  </sect1>
@@ -1295,7 +1296,7 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 	 Êѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	 ÀßÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Êѹ¹Àè¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/directory</userinput>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/<replaceable>directory</replaceable></userinput>
 &prompt.root; <userinput>make MASTER_SITE_OVERRIDE= \
 <replaceable>ftp://ftp.organization.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/</replaceable> fetch</userinput></screen>
 
@@ -1644,62 +1645,64 @@ The deinstallation will free 229 kB
   <title><application>Poudriere</application> ¤òÍѤ¤¤¿
    package ¤Î¹½ÃÛ</title>
 
-  <para><application>Poudriere</application> ¤Ï¡¢&os; jails ¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
+  <para><application>poudriere</application> ¤Ï¡¢&os; package
+   ¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢»î¸³¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤ë <acronym>BSD</acronym>
+   ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
+   ¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢&os; jails ¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
    ÆÈΩ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë´Ä¶­¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
-   ¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ports ¤Ï¡¢Ä̾ï¤Î &man.make.1; ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó &man.pkg.8;
-   ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¡¢package ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <sect2 xml:id="poudriere-installation-and-configuration">
-   <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÈÀßÄê</title>
-
-   <para>Ports Collection
-	(<package role="port">ports-mgmt/poudriere</package>)
-	¤«¤é <application>Poudriere</application>
-	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
-	<filename>/usr/local/etc/poudriere.conf</filename> ¤È
-	<filename>/usr/local/etc/poudriere.d/</filename> ¤Ç¤¹¡£
-	ÀßÄêÎã¤Ï
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë &os; ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÍѤÎ
+   package ¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥È¤¬ &arch.amd64; ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
+   i386 ÍѤΠpackage ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   package ¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¸ø¼°¤Î¥ß¥é¡¼¤ÈƱ¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+   &man.pkg.8; ¤ä¾¤Î package ´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ÇÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><package role="port">ports-mgmt/poudriere</package> package
+	¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤é <application>poudriere</application>
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë
 	<filename>/usr/local/etc/poudriere.conf.sample</filename>
-	¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
+	<filename>/usr/local/etc/poudriere.conf</filename> ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¡¢
+	¥í¡¼¥«¥ë¤Î´Ä¶­¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>ɬ¤º¤·¤â <acronym>ZFS</acronym> ¤ò»È¤¦É¬ÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
+   <para><application>poudriere</application> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢
+	ɬ¤º¤·¤â <acronym>ZFS</acronym> ¤ò»È¤¦É¬ÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
 	Í­ÍѤǤ¹¡£<acronym>ZFS</acronym> ¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢
-	<application>Poudriere</application> ¤Î <varname>ZPOOL</varname>
-	¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	<varname>FREEBSD_HOST</varname> ¤òºÇ¤â¶á¤¤¥ß¥é¡¼¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¾¤ÎÃͤϥǥե©¥ë¥È¤ÎÃͤǽ½Ê¬¤Ç¤¹¡£
+	<filename>/usr/local/etc/poudriere.conf</filename>
+	¤ÎÃæ¤Ç <varname>ZPOOL</varname> ¤ò»ØÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤·¤Æ¡¢<varname>FREEBSD_HOST</varname>
+	¤òºÇ¤â¶á¤¤¥ß¥é¡¼¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	<varname>CCACHE_DIR</varname> ¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
 	<package role="port">devel/ccache</package>
 	¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¡¢
 	¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ÇÉÑÈˤ˻Ȥï¤ì¤ë¥³¡¼¥É¤Î¹½ÃÛ»þ´Ö¤òû½Ì¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	<application>Poudriere</application> ¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ò
+	<application>poudriere</application> ¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ò
 	<filename class="directory">/poudriere</filename>
 	¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÆÈΩ¤·¤¿¥Ä¥ê¡¼¤ËÃÖ¤¯¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	¤³¤ì¤Ïµ¡Ç½Åª¤ÊÊѹ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ñÌ£¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£</para>
+	¾¤ÎÃͤϥǥե©¥ë¥È¤ÎÃͤǽ½Ê¬¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <para>Ʊ»þ¤ËÁö¤é¤»¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¿ô¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ï¡¢
 	ǧ¼±¤µ¤ì¤¿¥³¥¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î¿ô¤¬ÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
 	<acronym>RAM</acronym>
 	¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥ï¥Ã¥×¶õ´Ö¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î²¾ÁÛ¥á¥â¥ê¤ò½½Ê¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¤â¤·¡¢²¾ÁÛ¥á¥â¥ê¤ò»È¤¤ÀڤäƤ·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢jail ¤Î¹½ÃÛ¤ÏÃæÃǤ·¡¢
-<!-- ²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢-->
 	°Û¾ï¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-  </sect2>
 
   <sect2 xml:id="poudriere-initialization">
    <title>Jails ¤ª¤è¤Ó Port ¥Ä¥ê¡¼¤Î½é´ü²½</title>
 
-   <para>ºÇ½é¤Ï¡¢&os; ¥Ä¥ê¡¼¤È ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
-	<option>-j</option> ¤ª¤è¤Ó <option>-v</option>
-	¤Ç̾Á°¤È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´Êñ¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   <para>ÀßÄ꤬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢<application>poudriere</application>
+	¤ò½é´ü²½¤·¤Æ¡¢É¬ÍפȤ¹¤ë &os; ¥Ä¥ê¡¼¤ª¤è¤Ó jail¡¢
+	¤½¤·¤Æ ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	jail ¤Î̾Á°¤ò <option>-j</option>¡¢
+	&os; ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò <option>-v</option> ¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	&os;/&arch.amd64; ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
 	<option>-a</option> ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë
 	<literal>i386</literal> ¤Þ¤¿¤Ï <literal>amd64</literal>
 	¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢
-	<command>uname</command> ¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢<command>uname</command>
+	¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>poudriere jail -c -j <replaceable>10amd64</replaceable> -v <replaceable>10.0-RELEASE</replaceable></userinput>
 ====>> Creating 10amd64 fs... done
@@ -1750,7 +1753,7 @@ Building new INDEX files... done.</scree
 
    <para>°ì¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¾å¤Ç¡¢
 	Ê£¿ô¤ÎÀßÄꡢʣ¿ô¤Î jails¡¢°Û¤Ê¤ë port ¥Ä¥ê¡¼¤«¤é
-	<application>Poudriere</application> ¤Ï port ¤ò¥Ó¥ë¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	<application>poudriere</application> ¤Ï port ¤ò¥Ó¥ë¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥àÀßÄê¤Ï
 	<emphasis>¥»¥Ã¥È</emphasis> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
 	¾ÜºÙ¤Ï &man.poudriere.8; ¤Î CUSTOMIZATION ¤Î¾Ï¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£</para>
@@ -1774,18 +1777,19 @@ devel/git
 ports-mgmt/pkg
 ...</programlisting>
 
-   <para>¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä°Í¸´Ø·¸¤Î ports ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>ÆÃÄê¤Î ports ¤ËÂФ·¡¢
+	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä°Í¸¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>poudriere options -j <replaceable>10amd64</replaceable> -p <replaceable>local</replaceable> -z <replaceable>workstation</replaceable> -f <replaceable>workstation-pkglist</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>ºÇ¸å¤Ë packages ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢
-	&man.pkg.8; ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	package ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>poudriere bulk -j <replaceable>10amd64</replaceable> -p <replaceable>local</replaceable> -z <replaceable>workstation</replaceable> -f <replaceable>workstation-pkglist</replaceable></userinput></screen>
 
    <para><keycombo
 	 action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>t</keycap></keycombo>
-	¤Ï¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤Ï¸½ºß¤Î¥Ó¥ë¥É¾õ¶·¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
 	<application>Poudriere</application> ¤Ï
 	<filename>/poudriere/logs/bulk/<replaceable>jailname</replaceable>
 	</filename>
@@ -1793,12 +1797,12 @@ ports-mgmt/pkg
 	¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¤È¶¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
 	¥Ó¥ë¥É¾ðÊó¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para><application>Poudriere</application>
-	¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤«¤é package
-	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ËÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   <para>¥Ó¥ë¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤é¡¢<application>poudriere</application>
+	¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò package
+	¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ËÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para><application>Poudriere</application>
-	¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
+   <para><application>poudriere</application>
+	¤òÍøÍѤ¹¤ë¾å¤Ç¤Î¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	&man.poudriere.8; ¤ª¤è¤Ó¥á¥¤¥ó¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë <link
 	 xlink:href="https://fossil.etoilebsd.net/poudriere/doc/trunk/doc/index.wiki"></link>
 	¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -1820,8 +1824,14 @@ ports-mgmt/pkg
 	<para>¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢
 	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¤Ä¤Ï
 	 <filename>/usr/local/etc</filename> ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³Îǧ¤·¡¢
-	 ɬÍפ˱þ¤¸¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍ×µá¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 ¿ô¿¤¯¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð <filename>.sample</filename>
+	 ¤È¤¤¤Ã¤¿³ÈÄ¥»Ò¤¬¤Ä¤¤¤¿Ì¾Á°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³Îǧ¤·¡¢
+	 ɬÍפ˱þ¤¸¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍ×µá¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ºÇ½é¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò <filename>.sample</filename>
+	 ¤ò³°¤·¤¿Ì¾Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>


More information about the svn-doc-all mailing list