svn commit: r46105 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/ports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Dec 21 06:46:16 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sun Dec 21 06:46:15 2014
New Revision: 46105
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46105

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42153 -> r45562	head/ja_JP.eucJP/htdocs/ports/references.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/ports/references.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/ports/references.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/ports/references.xml	Fri Dec 19 17:28:00 2014	(r46104)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/ports/references.xml	Sun Dec 21 06:46:15 2014	(r46105)
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//FreeBSD//DTD XHTML 1.0 Transitional-Based Extension//EN"
-"http://www.FreeBSD.org/XML/doc/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
+"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
 <!ENTITY title 'FreeBSD Ports -- ¤½¤Î¾¤Î¾ðÊó'>
 <!ENTITY % ports.ent SYSTEM "ports.ent">
 %ports.ent;
@@ -8,7 +8,7 @@
 %statistics.ent;
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r42153 -->
+<!-- Original revision: r45562 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
    <title>&title;</title>
@@ -40,7 +40,7 @@
 <p>°Ê²¼¤Ë¤âÍ­ÍѤʾðÊ󤬤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</p>
 
 <ul>
- <li><a href="http://docs.FreeBSD.org/mail/current/freebsd-ports.html">
+ <li><a href="https://docs.FreeBSD.org/mail/current/freebsd-ports.html">
   FreeBSD ports ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</a> ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡£
  </li>
 
@@ -65,29 +65,26 @@
 
  <li>
   <a href="&enbase;/cgi/man.cgi?query=ftp"><tt>ftp</tt></a>,
-  <a href="&enbase;/cgi/man.cgi?query=pkg_add"><tt>pkg_add</tt></a> ¤ª¤è¤Ó
+  <a href="&enbase;/cgi/man.cgi?query=pkg_add"><tt>pkg_add</tt></a>
+  <a href="&enbase;/cgi/man.cgi?query=pkg&sektion=8"><tt>pkg</tt></a> ¤ª¤è¤Ó
   <a href="&enbase;/cgi/man.cgi?query=ports"><tt>ports</tt></a> ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¡£
  </li>
 
  <li>
-  <a href="http://pointyhat.FreeBSD.org">ports ¤ª¤è¤Ó packages ¥Ó¥ë¥É¥¯¥é¥¹¥¿</a>¡£
- </li>
-
- <li>
   <a href="&enbase;/portmgr/">Ports Management Team</a> (portmgr) ¥Ú¡¼¥¸¡£
  </li>
 
  <li>
-  <a href="http://svnweb.FreeBSD.org">
+  <a href="https://svnweb.FreeBSD.org/ports">
   ¥½¡¼¥¹¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹</a> ¤ò»È¤¤¡¢¥½¡¼¥¹¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
   port ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂΤ˱ƶÁ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢
-  <a href="http://svnweb.FreeBSD.org/ports/head/CHANGES?view=markup">CHANGES</a>
+  <a href="https://svnweb.FreeBSD.org/ports/head/CHANGES?view=markup">CHANGES</a>
   ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
   ¤¢¤ëÆÃÄê¤Î ports ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢
-  <a href="http://svnweb.FreeBSD.org/ports/head/UPDATING?view=markup">UPDATING</a>
+  <a href="https://svnweb.FreeBSD.org/ports/head/UPDATING?view=markup">UPDATING</a>
   ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
   ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤Ï
-  <a href="http://svnweb.FreeBSD.org/ports/head/Mk/bsd.port.mk?view=markup">
+  <a href="https://svnweb.FreeBSD.org/ports/head/Mk/bsd.port.mk?view=markup">
   bsd.port.mk</a> ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¡¢
   ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤळ¤È¤Ç³Î¼Â¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
  </li>


More information about the svn-doc-all mailing list