svn commit: r46071 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Dec 8 09:18:50 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Mon Dec 8 09:18:49 2014
New Revision: 46071
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46071

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r45596 -> r46055	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Sat Dec 6 21:26:07 2014	(r46070)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Mon Dec 8 09:18:49 2014	(r46071)
@@ -3,10 +3,12 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r45596
+   Original revision: r46055
   $FreeBSD$
 -->
-<preface xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="book-preface">
+<preface xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
+ xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0"
+ xml:id="book-preface">
  <title>Á°½ñ¤­</title>
 
  <bridgehead xml:id="preface-audience" renderas="sect1">ÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤ëÆɼÔ</bridgehead>
@@ -127,9 +129,8 @@
 	<application>Samba</application> ¤òÍѤ¤¤Æ
 	µsoft; &windows;
 	¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍѤ˥µ¡¼¥Ð¤òÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	ºÆ¹½À®¤Ë¤è¤ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ᤬¡¢
-	<xref linkend="advanced-networking"/>
-	¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	ºÆ¹½À®¤Ë¤è¤ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ᤬¡¢<xref
+	 linkend="advanced-networking"/> ¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£</para>
   </listitem>
 
   <listitem>
@@ -163,31 +164,38 @@
    <listitem>
 	<para>´°È÷¤·¤¿º÷°ú¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para>ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤Ë¤è¤ë¿Þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²èÁü¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
 	 (ÌõÃí: ÆüËܸìÈǤϺî¶ÈÃæ¤Ç¤¹)¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para>³Æ¾Ï¤Ë¡¢¾Ï¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤȡ¢
 	 ÆɼԤ˴üÂÔ¤µ¤ì¤ëͽÈ÷Ã챤¬¤¹¤°¤Ëʬ¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
 	 °ìÄê¤ÎÆâÍƤγµÍפ¬ÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para>ÆâÍƤϡ¢<quote>»Ï¤á¤Ë</quote>¡¢<quote>¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý</quote>¡¢
 	 <quote>ÉÕÏ¿</quote> ¤Î 3 ¤Ä¤ÎÏÀÍýŪ¤ÊÉôʬ¤ËºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="install"/>
 	 ¤Ï¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ê¸¾Ï¤ÎÆâÍƤòÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿¤¯¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤Æ´°Á´¤Ë½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="basics"/> ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢
 	 ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="ports"/>
 	 ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="x11"/> ¤Ï¡¢
 	 &xfree86; 4.X ¾å¤Ç <application>KDE</application> ¤ä
@@ -195,9 +203,11 @@
 	 ¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÂåŪ¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢
 	 ´°Á´¤Ë½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="boot"/> ¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="disks"/> ¤Ï¡¢
 	 <quote>¥Ç¥£¥¹¥¯</quote> ¤È <quote>¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×</quote> ¤Î
@@ -206,23 +216,28 @@
 	 RAID (¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎξÊý)
 	 ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀá¤âÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="serialcomms"/>
 	 ¤Ï &os; 4.X/5.X ¸þ¤±¤Ë°ì¤«¤éºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="ppp-and-slip"/>
 	 ¤ÏÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="advanced-networking"/>
 	 ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤À᤬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="mail"/>
 	 ¤Ë¡¢<application>sendmail</application>
 	 ¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊ󤬲䨤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para><xref linkend="linuxemu"/>
 	 ¤Ë¤Ï¡¢<application>&oracle;</application> ¤ä
@@ -230,12 +245,15 @@
 	 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¾ðÊ󤬲䨤é¤ì¤Þ¤·¤¿
 	 (ÌõÃí: ÆüËܸìÈǤϺî¶ÈÃæ¤Ç¤¹)¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
 	<para>¤³¤ÎÂè 2 ÈǤǤϡ¢°Ê²¼¤Î¿·¤¿¤ÊÏÃÂ꤬°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
 	<itemizedlist>
 	 <listitem>
 	  <para><xref	linkend="config-tuning"/></para>
 	 </listitem>
+
 	 <listitem>
      <para><xref linkend="multimedia"/></para>
 	 </listitem>
@@ -243,7 +261,8 @@
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
-  <bridgehead xml:id="preface-overview" renderas="sect1">¤³¤Îʸ½ñ¤Î¹½À®</bridgehead>
+  <bridgehead xml:id="preface-overview"
+   renderas="sect1">¤³¤Îʸ½ñ¤Î¹½À®</bridgehead>
 
  <para>¤³¤Îʸ½ñ¤Ï 5 Éô¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
   Âè 1 Éô<emphasis>ƳÆþ</emphasis>¤Ç¤Ï¡¢
@@ -267,21 +286,26 @@
 
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="introduction"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤Ë &os; ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢&os;
 	 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎò»Ë¡¢ÌÜɸ¤È³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="bsdinstall"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para><application>bsdinstall</application> ¤òÍѤ¤¤¿
 	 &os; 9.<replaceable>x</replaceable>
 	 °Ê¹ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²áÄø¤ò°ìÄ̤ê¥æ¡¼¥¶¤Ë°ÆÆ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="install"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para><application>sysinstall</application> ¤òÍѤ¤¤¿
 	 &os; 8.<replaceable>x</replaceable> °Ê¹ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î
@@ -289,8 +313,10 @@
 	 ¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë·Ðͳ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÅÙ¤ÊÏÃÂê¤â¤¤¤¯¤é¤«°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="basics"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os;
 	 ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðËÜŪ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤äµ¡Ç½¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -298,15 +324,19 @@
 	 ¤³¤Î¾Ï¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="ports"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Î³×¿·Åª¤Ê <quote>Ports Collection</quote>
 	 ¤ª¤è¤Óɸ½àŪ¤Ê¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="x11"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>X Window System Á´È̤ȡ¢ÆÃ¤Ë &os; ¾å¤Ç¤Î
 	 X11 ¤ÎÍøÍѤˤĤ¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -320,11 +350,13 @@
 
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="desktop"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>Web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤äÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¥Ä¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌŪ¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¡¢
 	 &os; ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="multimedia"/></emphasis></term>
    <listitem>
@@ -332,23 +364,29 @@
 	 ¤Þ¤¿¡¢²»À¼¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÎ㼨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="kernelconfig"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¿·¤¿¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½À®¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤·¡¢
 	 ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¹½ÃÛ¡¢
 	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="printing"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ê¥ó¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
 	 ¥Ð¥Ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î²Ý¶â¡¢½é´üÀßÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="linuxemu"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Î &linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
 	 <application>&oracle;</application>,
@@ -360,7 +398,9 @@
 <!-- Part III - System Administration -->
 
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="config-tuning"/></emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref
+	  linkend="config-tuning"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤¬ &os;
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄ´À°¤·¤ÆºÇŬ¤ÊÀ­Ç½¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤Î¤ËÍøÍѤǤ­¤ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -368,46 +408,58 @@
 	 ¤ÇÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍͤÊÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤½¤Î¤¢¤ê¤«¤â²òÀ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="boot"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ò²òÀ⤷¡¢
 	 ¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀßÄꥪ¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="security"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤ËÊݤĤ¿¤á¤ËÌòΩ¤Ä
 	 Kerberos, IPsec ¤ª¤è¤Ó OpenSSH
 	 ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍѲÄǽ¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
 <!--  <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="jails"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>jail ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢&os; ¤ÎÅÁÅýŪ¤Ê chroot ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÂФ¹¤ë
 	 jails ¤Î²þÎÉÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="mac"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>Mandatory Access Control (MAC) ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢
 	 ¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë &os;
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="audit"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¥¤¥Ù¥ó¥È¸¡ºº¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢
 	 ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢
 	 ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Æºº¾ÚÀפθ¡ºº¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry> -->
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="disks"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os;
 	 ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -416,38 +468,50 @@
  	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
 <!--
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="geom"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Î GEOM ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ª¤è¤Ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
 	 RAID ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="filesystems"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&sun; ¤Î Z ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢
 	 ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î &os;
 	 ¤Ë¤ª¤±¤ëÂбþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
-  </varlistentry>
+  </varlistentry>
+
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="virtualization"/></emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref
+	  linkend="virtualization"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>²¾ÁÛ²½¤¬²¿¤òÄ󶡤¹¤ë¤«¡¢&os;
 	 ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry> -->
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="l10n"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¤ò±Ñ¸ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤Ç»È¤¦ÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óξÊý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÏ°è²½¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="updating-upgrading"/></emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref
+	  linkend="updating-upgrading"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os;-STABLE, &os;-CURRENT ¤È &os;
 	 ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
@@ -456,8 +520,10 @@
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÇ¿·¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
 <!--  <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="dtrace"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&sun; ¤Î &dtrace;
 	 ¥Ä¡¼¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ»È¤¦¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -471,20 +537,25 @@
 
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="serialcomms"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËüËö¤ä¥â¥Ç¥à¤ò¡¢
 	 ¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥¦¥ÈÍѤËÀܳ¤¹¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="ppp-and-slip"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Ç¡¢PPP
 	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀܳ¤¹¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="mail"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>ÅŻҥ᡼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤Î¹½À®Í×ÁǤò¤½¤ì¤¾¤ìÀâÌÀ¤·¡¢
 	 ºÇ¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë
@@ -492,22 +563,30 @@
 	 ñ½ã¤ÊÀßÄê¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
 <!--  <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="network-servers"/></emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref
+	  linkend="network-servers"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ð¡¢NIS ¥µ¡¼¥Ð¡¢
 	 »þ¹ïƱ´ü¥µ¡¼¥Ð¤ËÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤ª¤è¤ÓÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="firewalls"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÇطʤˤ¢¤ëů³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¡¢
 	 &os; ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀßÄêÊýË¡¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry> -->
+
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="advanced-networking"/></emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref
+	  linkend="advanced-networking"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>LAN ¾å¤Î¾¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ¤Î¶¦Í­¡¢
 	 ¹âÅ٤ʥ롼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢
@@ -515,15 +594,21 @@
 	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
+<!-- Part V - Appendices -->
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="mirrors"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ CDROM ¤ä DVD ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÆþ¼êÀè¤ä¡¢&os;
 	 ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥µ¥¤¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="bibliography"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>¤³¤Îʸ½ñ¤Ï¡¢
 	 ¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤¬Íߤ·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂêÌܤˤĤ¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -531,16 +616,20 @@
 	 ¿¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ëܤ¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="eresources"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>&os; ¥æ¡¼¥¶¤¬ &os; ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌ䤷¤¿¤ê¡¢
 	 µ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤ë¡¢
 	 ¿¤¯¤Î¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="pgpkeys"/></emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para>¿¤¯¤Î &os; ³«È¯¼Ô¤Î PGP fingerprint ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
@@ -552,18 +641,22 @@
   <para>°ì´Ó¤·¤ÆÆɤߤ䤹¤¤Ê¸¾Ï¤òÄ󶡤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
    ¤³¤Îʸ½ñÁ´ÂΤǤϰʲ¼¤Îɽµ­Ë¡¤¬ÍѤ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <bridgehead xml:id="preface-conv-typographic" renderas="sect2">½ñÂΤˤè¤ëɽµ­</bridgehead>
+  <bridgehead xml:id="preface-conv-typographic"
+   renderas="sect2">½ñÂΤˤè¤ëɽµ­</bridgehead>
 
  <variablelist>
   <varlistentry>
    <term><emphasis>¥¤¥¿¥ê¥Ã¥¯ÂÎ</emphasis></term>
+
    <listitem>
 	<para><emphasis>¥¤¥¿¥ê¥Ã¥¯ÂÎ</emphasis> ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡¢URL,
 	 ¶¯Ä´É½¸½¡¢µ»½ÑÍѸì¤ÎºÇ½é¤Î»ÈÍѤòɽ¤¹¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><literal>ÅùÉý</literal></term>
+
    <listitem>
 	<para><literal>ÅùÉý</literal>¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢
 	 ¥³¥Þ¥ó¥É¡¢´Ä¶­ÊÑ¿ô¡¢ports ¤Î̾¾Î¡¢¥Û¥¹¥È̾¡¢¥æ¡¼¥¶Ì¾¡¢
@@ -571,8 +664,10 @@
 	 ¥³¡¼¥É¤ÎÃÇÊÒ¤òɽ¤¹¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
    <term><application>ÂÀ»ú</application></term>
+
    <listitem>
 	<para><application>ÂÀ»ú</application>¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢
 	 ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¡¢¥­¡¼¤òɽ¤¹¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -616,7 +711,8 @@
   ¥­¡¼¤òƱ»þ¤Ë²¡¤¹¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 <!-- How to type in key stokes, etc.. -->
- <bridgehead xml:id="preface-conv-examples" renderas="sect2">Îã</bridgehead>
+ <bridgehead xml:id="preface-conv-examples"
+  renderas="sect2">Îã</bridgehead>
 
  <para><filename>C:\></filename> ¤Ç»Ï¤Þ¤ëÎã¤Ï¡¢&ms-dos;
   ¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆäËÃí¼á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÏºÇ¶á¤Î
@@ -641,7 +737,8 @@
 
  <screen>&prompt.user; <userinput>top</userinput></screen>
 
- <bridgehead xml:id="preface-acknowledgements" renderas="sect1">¼Õ¼­</bridgehead>
+ <bridgehead xml:id="preface-acknowledgements"
+  renderas="sect1">¼Õ¼­</bridgehead>
 
  <para>¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëʸ½ñ¤Ï¡¢
   À¤³¦Ãæ¤Î²¿É´¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤ÎÅØÎϤλòʪ¤Ç¤¹¡£
@@ -651,15 +748,17 @@
  <para>¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢
   Ãø¼Ô¤é¤ò¸ÛÍѤ·¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤³¤Îʸ½ñ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢
   ½ÐÈÇÈñÍѤò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤Îʸ½ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-  Æäˡ¢BSDi (¤½¤Î¸å <link xlink:href="http://www.windriver.com">Wind River Systems</link>
-  ¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿) ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤³¤Îʸ½ñ¤Î²þÁ±ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+  Æäˡ¢BSDi (¤½¤Î¸å
+  <link xlink:href="http://www.windriver.com">Wind River
+   Systems</link> ¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿)
+  ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤³¤Îʸ½ñ¤Î²þÁ±ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
   &os; ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÛÍѤ·¡¢¤½¤ì¤¬
   2000 ǯ 3 ·î¤ÎºÇ½é¤Î½ÐÈÇ (ISBN 1-57176-241-8) ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
   ¤½¤Î¸å¡¢Wind River Systems ¤Ï¡¢°õºþ½ÐÎϤλÅÁȤߤòÀ°È÷¤·¡¢
   ¾Ï¤òÄɲ乤뤿¤á¤ËÃø¼Ô¤ò²¿Ì¾¤«ÄɲäǸÛÍѤ·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îºî¶È¤Ï¡¢
   2001 ǯ 11 ·î¤ÎÂè 2 ÈǤνÐÈÇ (ISBN 1-57176-303-1) ¤Ë·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
   2003-2004 ǯ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯Âè 3 ÈǤνÐÈǽàÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë <link
-  xlink:href="http://www.freebsdmall.com">&os; Mall, Inc</link>
+   xlink:href="http://www.freebsdmall.com">&os; Mall, Inc</link>
   ¤¬¹×¸¥¼Ô¤ò¸ÛÍѤ·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
 
 </preface>


More information about the svn-doc-all mailing list