svn commit: r44660 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Apr 25 14:02:17 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Fri Apr 25 14:02:16 2014
New Revision: 44660
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44660

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42918 -> r42919	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Fri Apr 25 13:49:12 2014	(r44659)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Fri Apr 25 14:02:16 2014	(r44660)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42918
+   Original revision: r42919
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="ports">
@@ -1227,8 +1227,8 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 	 <filename role="package">security/gpgme</filename> ¤ä
 	 <filename role="package">mail/sylpheed-claws</filename>
 	 ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 port ¤¬Â¾¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä ports ¤Ë°Í¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ë port
+	 port ¤¬Â¾¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä ports
+	 ¤Ë°Í¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ë port
 	 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤µ¤»¤ëÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢
 	 ²¿ÅÙ¤â¥æ¡¼¥¶¤È¤ÎÂÐÏ䬵¯¤³¤êÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë port ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ç
@@ -1403,10 +1403,9 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </important>
 
-	<para>¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢
-	 <application>Portmaster</application> ¤â¤·¤¯¤Ï
-	 <application>Portupgrade</application>
-	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢
+	<application>Portmaster</application> ¤â¤·¤¯¤Ï
+	<application>Portupgrade</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <sect3 xml:id="portmaster">
 	<title><application>portmaster</application>
@@ -1424,9 +1423,8 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Î¤ß¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
 	 ¤É¤Î ports ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤Ù¤­¤«¤ÎȽÃǤò¡¢
-	 <filename>/var/db/pkg/</filename>
-	 ¤Î¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 port ¤«¤é¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <filename>/var/db/pkg/</filename> ¤Î¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£port
+	 ¤«¤é¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/ports-mgmt/portmaster</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
@@ -1516,7 +1514,7 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	 Ports Collection ¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>portmaster <replaceable>shells/bash</replaceable></userinput></screen>
-	</sect3>
+   </sect3>
 
    <sect3 xml:id="portupgrade">
 	<title>Portupgrade ¤òÍѤ¤¤¿ ports ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É</title>
@@ -1525,58 +1523,60 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	 <primary>portupgrade</primary>
 	</indexterm>
 
-   <para><application>Portupgrade</application> ¤Ï¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿ ports
-	¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
-	<package>ports-mgmt/portupgrade</package>
-	package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï ports ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
-	Ruby ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¡£port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><application>Portupgrade</application> ¤Ï¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿ ports
+	 ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
+	 <package>ports-mgmt/portupgrade</package>
+	 package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï ports
+	 ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
+	 Ruby ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¡£
+	 port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/ports-mgmt/portupgrade</userinput>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/ports-mgmt/portupgrade</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-   <para>¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¡¢
-	<command>pkgdb -F</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ports ¤Î°ìÍ÷¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	Ì·½â¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï½¤Éü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë port
-	¤ÎÃæ¤Ç¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï
-	<command>portupgrade -a</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤â¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î ports
-	¤ËÂФ·¤Æ¸ÄÊ̤˥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	<option>-i</option> ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -ai</userinput></screen>
-
-   <para>ports ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
-	¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	<command>portupgrade <replaceable>pkgname</replaceable></command>
-	¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î
-	ports ¤ò¤Þ¤ºÀè¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	<option>-R</option> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -R firefox</userinput></screen>
-
-   <para><option>-P</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¤È¡¢
-	<application>portupgrade</application> ¤Ï
-	<envar>PKG_PATH</envar> ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¡¢
-	ÍøÍѲÄǽ¤Ê package ¤òõ¤·¤Þ¤¹¡£
-	¥í¡¼¥«¥ë¤ËÍøÍѲÄǽ¤Ê packages ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	¥ê¥â¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é package ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£
-	packages ¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢
-	¥ê¥â¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	<application>portupgrade</application>
-	¤Ï ports ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
-	ports ¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢<option>-PP</option>
-	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢
-	¤â¤· package ¤¬ÍøÍѤǤ­¤Ê¤±¤ì¤Ð
-	<application>Portupgrade</application> ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¡¢
+	 <command>pkgdb -F</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ports ¤Î°ìÍ÷¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 Ì·½â¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï½¤Éü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë port
+	 ¤ÎÃæ¤Ç¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï
+	 <command>portupgrade -a</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤â¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î ports
+	 ¤ËÂФ·¤Æ¸ÄÊ̤˥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	 <option>-i</option> ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -ai</userinput></screen>
+
+	<para>ports ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
+	 ¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	 <command>portupgrade <replaceable>pkgname</replaceable></command>
+	 ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î
+	 ports ¤ò¤Þ¤ºÀè¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	 <option>-R</option> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -R firefox</userinput></screen>
+
+	<para><option>-P</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¤È¡¢
+	 <application>portupgrade</application> ¤Ï
+	 <envar>PKG_PATH</envar> ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¡¢
+	 ÍøÍѲÄǽ¤Ê package ¤òõ¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¥í¡¼¥«¥ë¤ËÍøÍѲÄǽ¤Ê packages ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	 ¥ê¥â¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é package ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£
+	 packages ¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢
+	 ¥ê¥â¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	 <application>portupgrade</application>
+	 ¤Ï ports ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ports ¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢<option>-PP</option>
+	 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢
+	 ¤â¤· package ¤¬ÍøÍѤǤ­¤Ê¤±¤ì¤Ð
+	 <application>Portupgrade</application> ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -PP gnome2</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -PP gnome2</userinput></screen>
 
    <para>¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ë¥É¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤º¡¢
 	distfiles ¤Þ¤¿¤Ï packages ¤À¤±¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢
@@ -1619,7 +1619,7 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢¤É¤Î ports ¤«¤é¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
 	distfiles ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>portsclean -D</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>portsclean -D</userinput></screen>
 
    <para><application>Portupgrade</application>
 	¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë port ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤


More information about the svn-doc-all mailing list