svn commit: r44658 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Apr 25 13:47:44 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Fri Apr 25 13:47:44 2014
New Revision: 44658
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44658

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42904 -> r42918	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Fri Apr 25 11:06:16 2014	(r44657)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Fri Apr 25 13:47:44 2014	(r44658)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42904
+   Original revision: r42918
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="ports">
@@ -1227,11 +1227,11 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 	 <filename role="package">security/gpgme</filename> ¤ä
 	 <filename role="package">mail/sylpheed-claws</filename>
 	 ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 port ¤ËÍøÍѲÄǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	 port ¤¬Â¾¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Äǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä ports ¤Ë°Í¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ë port
 	 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤µ¤»¤ëÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢
 	 ²¿ÅÙ¤â¥æ¡¼¥¶¤È¤ÎÂÐÏ䬵¯¤³¤êÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë
+	 ¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë port ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ç
 	 <command>make config-recursive</command>
 	 ¤ò¼Â¹Ô¤·¤ÆÀßÄê¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å
 	 <command>make install [clean]</command>
@@ -1373,94 +1373,40 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	<primary>ports</primary>
 	<secondary>¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É</secondary>
    </indexterm>
-   <para>¤Þ¤ººÇ½é¤Ë &man.pkg.version.1; ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ ports
-	¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È²Äǽ¤Ê¤â¤Î¤ò
-	Ports Collection ¤«¤é¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_version -v</userinput></screen>
+   <para>»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢Ports Collection
+	¤Ç¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òȽÃǤ·¤¿¤ê¡¢
+	¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ports
+	¤Ë¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÍøÍѤǤ­¤ë¤«¤òÃΤë¤Ë¤Ï¡¢
+	ºÇ¿·¤Î ports ¥Ä¥ê¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¼ê½ç¤Î 5.1 ¤â¤·¤¯¤Ï 5.2
+	¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤½¤Î¸å¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢¸½ºßÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤è¤ê¤â¸Å¤¤
+	ports ¤Î°ìÍ÷¤òÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <sect3 xml:id="ports-file-updating">
-	<title><filename>/usr/ports/UPDATING</filename> ¤òÆɤà</title>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_version -l "<"</userinput></screen>
 
-	<para>Ports Collection ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤é¡¢port ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë
+   <important>
+	<para>¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë
 	 <filename>/usr/ports/UPDATING</filename>
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÌܤòÄ̤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎƬ¤«¤é¡¢ports ¤òºÇ¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿Æü¡¢
+	 ¤â¤·¤¯¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¤·¤¿ºÇ¤â¶á¤¤Æü¤Þ¤ÇÌܤòÄ̤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
 	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï
 	 port ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë¥æ¡¼¥¶¤¬Áø¶ø¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÌäÂê¤ä¡¢
 	 ÄɲäÇɬÍפʺî¶È¤Ê¤É¤¬µ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 Î㤨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ÎÊѹ¹¤äÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì½ê¤ÎÊѹ¹¡¢
-	 Á°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¸ß´¹À­¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ </para>
-
-	<para>¤â¤·¡¢¤³¤ÎÀá¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤È
-	 <filename>UPDATING</filename> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 <filename>UPDATING</filename> ¤òÍ¥À褷¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3 xml:id="portupgrade">
-	<title>portupgrade ¤òÍѤ¤¤¿ ports ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É</title>
-
-	<indexterm>
-	 <primary>portupgrade</primary>
-	</indexterm>
-
-   <para><application>portupgrade</application> ¤Ï¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿ ports
-	¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò´Êñ¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
-	<package>ports-mgmt/portupgrade</package>
-	port ¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-	¾¤Î port ¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë <command>make install
-	clean</command> ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/ports-mgmt/portupgrade</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
-
-   <para><command>pkgdb -F</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ports ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	Ì·½â¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï½¤Éü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢
-	¤³¤Îºî¶È¤òÄê´üŪ¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë port
-	¤ÎÃæ¤Ç¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï
-	<command>portupgrade -a</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤â¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î ports
-	¤ËÂФ·¤Æ¸ÄÊ̤˥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	<option>-i</option> ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -ai</userinput></screen>
-
-   <para>ports ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
-	¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	<command>portupgrade pkgname</command>
-	¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î
-	ports ¤ò¤Þ¤ºÀè¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	<option>-R</option> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -R firefox</userinput></screen>
-
-   <para>ports ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ packages ¤òÍѤ¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	<option>-P</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¤È¡¢<application>portupgrade</application> ¤Ï
-	<envar>PKG_PATH</envar> ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¸¡º÷¤·¡¢
-	¥í¡¼¥«¥ë¤Ë packages ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	¥ê¥â¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£
-	packages ¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢
-	¥ê¥â¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	<application>portupgrade</application>
-	¤Ï ports ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
-	ports ¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢<option>-PP</option>
-	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -PP gnome2</userinput></screen>
+	 Á°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¸ß´¹À­¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפΤ¢¤ë ports ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¼ê½ç¤ËÃí°Õ¤·¡¢
+	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   </important>
 
-   <para>¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ë¥É¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤º¡¢
-	distfiles (<option>-P</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï packages)
-	¤À¤±¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢
-	<option>-F</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¾ÜºÙ¤Ï &man.portupgrade.1; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </sect3>
+	<para>¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢
+	 <application>Portmaster</application> ¤â¤·¤¯¤Ï
+	 <application>Portupgrade</application>
+	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <sect3 xml:id="portmaster">
 	<title><application>portmaster</application>
@@ -1470,8 +1416,9 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	 <primary>portmaster</primary>
 	</indexterm>
 
-	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿ ports
-	 ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬ <package>ports-mgmt/portmaster</package> ¤Ç¤¹¡£
+	<para><package>ports-mgmt/portmaster</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤Ï¡¢
+	 &os; ¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤À¤±¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ports ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
 	 <application>portmaster</application> ¤Ï¡¢
 	 ¾¤Î ports ¤Ë°Í¸¤»¤º¤Ë¡¢<quote>base</quote>
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Î¤ß¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -1479,30 +1426,38 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	 ¤É¤Î ports ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤Ù¤­¤«¤ÎȽÃǤò¡¢
 	 <filename>/var/db/pkg/</filename>
 	 ¤Î¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 port ¤«¤é¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/ports-mgmt/portmaster</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-	<para><application>Portmaster</application> ¤Ï¡¢ports ¤ò 4 ¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËʬÎष¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><application>Portmaster</application> ¤Ï¡¢
+	 ports ¤ò 4 ¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËʬÎष¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<itemizedlist>
 	 <listitem>
-	  <para>Root ports: ¾¤Î port ¤Ë°Í¸¤»¤º¡¢Â¾¤Î port ¤«¤é¤â°Í¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-	  </listitem>
+	  <para>Root ports: ¾¤Î port ¤Ë°Í¸¤»¤º¡¢
+	   ¾¤Î port ¤«¤é¤â°Í¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 </listitem>
+
 	 <listitem>
-	  <para>Trunk ports: ¾¤Î port ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤Î port ¤«¤é°Í¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
+	  <para>Trunk ports: ¾¤Î port ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
+	   ¾¤Î port ¤«¤é°Í¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+
 	 <listitem>
-	  <para>Branch ports: ¾¤Î port ¤Ë°Í¸¤·¡¢Â¾¤Î port ¤«¤é¤â°Í¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </listitem>
+	  <para>Branch ports: ¾¤Î port ¤Ë°Í¸¤·¡¢
+	   ¾¤Î port ¤«¤é¤â°Í¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+
 	 <listitem>
-	  <para>Leaf ports: ¾¤Î port ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î port ¤«¤é¤Ï°Í¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-	  </listitem>
+	  <para>Leaf ports: ¾¤Î port ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	   ¾¤Î port ¤«¤é¤Ï°Í¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 </listitem>
 	</itemizedlist>
 
-	<para><option>-L</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¤È¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿ ports ¤ä¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È²Äǽ¤Ê port ¤Î°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¤³¤ì¤é¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Î°ìÍ÷¤ä¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È²Äǽ¤Ê
+	 port ¤Î°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 <screen>&prompt.root; <userinput>portmaster -L</userinput>
 ===>>> Root ports (No dependencies, not depended on)
@@ -1524,35 +1479,110 @@ The deinstallation will free 229 kB
 ===>>> 32 leaf ports
 
 ===>>> 137 total installed ports
-    ===>>> 83 have new versions available
-</screen>
+    ===>>> 83 have new versions available</screen>
 
-	<para>°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î ports ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤¦¤È¡¢
+	 ¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î ports ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>portmaster -a</userinput></screen>
 
 	<note>
-	 <para><application>portmaster</application> ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë port ¤òºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÍѤΠpackage ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Èºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 <para><application>Portmaster</application> ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë port ¤òºï½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÍѤÎ
+	 package ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢
+	 ¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Èºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	 <option>-b</option> ¤ò»È¤¦¤È¡¢
-	 <application>portmaster</application> ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼«Æ°Åª¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£
+	 <application>Portmaster</application>
+	 ¤Î¼«Æ°Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Îºï½ü¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
 	 <option>-i</option> ¤òÄɲ乤ë¤È¡¢
-	 <application>portmaster</application> ¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥â¡¼¥É¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢³Æ port ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÁªÂò¤òÂÐÏÃŪ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£</para></note>
+	 <application>Portmaster</application> ¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥â¡¼¥É¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢³Æ port
+	 ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÁªÂò¤òÂÐÏÃŪ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£
+	 ¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£portmaster(8) ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢
+	 ¤½¤ì¤é¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</note>
 
 	<para>¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î²áÄø¤Ç¥¨¥é¡¼¤ËÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 <option>-f</option> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î ports ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤äºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <option>-f</option> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î
+	 ports ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤äºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>portmaster -af</userinput></screen>
 
-	<para><application>portmaster</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿·¤·¤¤ ports
-	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤ port ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÁ°¤Ë°Í¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î port ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><application>Portmaster</application>
+	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿·¤·¤¤ ports ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢
+	 ¿·¤·¤¤ port ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÁ°¤Ë°Í¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î
+	 port ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢
+	 Ports Collection ¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>portmaster <replaceable>shells/bash</replaceable></userinput></screen>
+	</sect3>
+
+   <sect3 xml:id="portupgrade">
+	<title>Portupgrade ¤òÍѤ¤¤¿ ports ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É</title>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>portupgrade</primary>
+	</indexterm>
+
+   <para><application>Portupgrade</application> ¤Ï¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿ ports
+	¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
+	<package>ports-mgmt/portupgrade</package>
+	package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï ports ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
+	Ruby ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¡£port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/ports-mgmt/portupgrade</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
+
+   <para>¤³¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¡¢
+	<command>pkgdb -F</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ports ¤Î°ìÍ÷¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	Ì·½â¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï½¤Éü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>portmaster shells/bash</userinput></screen>
+   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë port
+	¤ÎÃæ¤Ç¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï
+	<command>portupgrade -a</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤â¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î ports
+	¤ËÂФ·¤Æ¸ÄÊ̤˥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	<option>-i</option> ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<para>¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï &man.portmaster.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -ai</userinput></screen>
+
+   <para>ports ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
+	¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	<command>portupgrade <replaceable>pkgname</replaceable></command>
+	¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î
+	ports ¤ò¤Þ¤ºÀè¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	<option>-R</option> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -R firefox</userinput></screen>
+
+   <para><option>-P</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦¤È¡¢
+	<application>portupgrade</application> ¤Ï
+	<envar>PKG_PATH</envar> ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¡¢
+	ÍøÍѲÄǽ¤Ê package ¤òõ¤·¤Þ¤¹¡£
+	¥í¡¼¥«¥ë¤ËÍøÍѲÄǽ¤Ê packages ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	¥ê¥â¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é package ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£
+	packages ¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢
+	¥ê¥â¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	<application>portupgrade</application>
+	¤Ï ports ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
+	ports ¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢<option>-PP</option>
+	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢
+	¤â¤· package ¤¬ÍøÍѤǤ­¤Ê¤±¤ì¤Ð
+	<application>Portupgrade</application> ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -PP gnome2</userinput></screen>
+
+   <para>¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ë¥É¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤º¡¢
+	distfiles ¤Þ¤¿¤Ï packages ¤À¤±¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢
+	<option>-F</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	ÍøÍѲÄǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	&man.portupgrade.1; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </sect3>
   </sect2>
 
@@ -1567,32 +1597,48 @@ The deinstallation will free 229 kB
    <para>Ports Collection ¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
 	¤½¤Î¤¦¤Á¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 	ports ¤ò¥Ó¥ë¥É¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¸å¡¢
-	<command>make clean</command>
-	¤Ïºî¶ÈÍѤΠ<filename>work</filename>
+	ports ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ç <command>make clean</command>
+	¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ºî¶ÈÍѤΠ<filename>work</filename>
 	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£
-	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç Ports Collection ¤òÁݽü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	<application>Portmaster</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ port
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢<option>-K</option>
+	¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¼«Æ°Åª¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	<application>Portupgrade</application>
+	¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤Î Ports Collection
+	¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î <filename class="directory">work</filename>
+	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>portsclean -C</userinput></screen>
 
-   <para>»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì <filename>distfiles</filename>
-	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£
+   <para>¤µ¤é¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì
+	<filename class="directory">/usr/ports/distfiles</filename>
+	¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£
+	<application>Portupgrade</application>
+	¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢¤É¤Î ports ¤«¤é¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
 	distfiles ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <screen>&prompt.root; <userinput>portsclean -D</userinput></screen>
 
-   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë port ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
+   <para><application>Portupgrade</application>
+	¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë port ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
 	distfiles ¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>portsclean -DD</userinput></screen>
 
-   <note>
-	<para><command>portsclean</command> ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï
-	 <package>ports-mgmt/portupgrade</package>
-	 ¥Ä¡¼¥ë·²¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£</para>
-   </note>
+   <para>¤â¤· <application>Portmaster</application>
+	¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>portmaster --clean-distfiles</userinput></screen>
 
-   <para><package>ports-mgmt/pkg_cutleaves</package> port ¤Ï¡¢
+   <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
+	¥æ¡¼¥¶¤ËÂФ·¤Æ distfile
+	¤òºï½ü¤¹¤Ù¤­¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤¹¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤³¤ì¤é¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢<filename
+	 role="package">ports-mgmt/pkg_cutleaves</filename>
+	package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤Ï¡¢
 	ɬÍפʤ¯¤Ê¤Ã¤¿ ports ¤òºï½ü¤¹¤ëºî¶È¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
  </sect1>
@@ -1659,9 +1705,8 @@ The deinstallation will free 229 kB
  <sect1 xml:id="ports-broken">
   <title>¤¦¤Þ¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤ ports ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï</title>
 
-  <para>¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤
-   port ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢
-   ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+  <para>port ¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+   °Ê²¼¤ò»î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <orderedlist>
    <listitem>
@@ -1669,17 +1714,17 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	 <link xlink:href="&url.base;/ja/support.html#gnats">¾ã³²Êó¹ð
 	  (Problem Report) ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹</link> ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 ¤â¤·Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-	 ¤½¤Î½¤Àµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 ¤½¤ÎÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½¤Àµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
 	<para>port ¤ÎÊݼéôÅö¼Ô¤ËÂбþ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
-	 <command>make maintainer</command> ¤ÈÆþÎϤ¹¤ë¤«¡¢
-	 <filename>Makefile</filename> ¤òľÀÜÆɤߡ¢
-	 ÊݼéôÅö¼Ô¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
-	 ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢port ̾¤È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ
-	 (<filename>Makefile</filename> ¤Î
-	 <literal>$FreeBSD:</literal> ¹Ô)¡¢
+	 port ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ç <command>make maintainer</command> ¤ÈÆþÎϤ¹¤ë¤«¡¢
+	 port ¤Î <filename>Makefile</filename> ¤òÆɤߡ¢
+	 ÊݼéôÅö¼Ô¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ÊݼéôÅö¼Ô¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢port ¤Î
+	 <filename>Makefile</filename> ¤Î
+	 <literal>$FreeBSD:</literal> ¹Ô¡¢
 	 ¤½¤·¤Æ¥¨¥é¡¼¤¬½ÐÎϤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î½ÐÎÏ¥í¥°¤ò˺¤ì¤º¤ËźÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<note>
@@ -1689,24 +1734,26 @@ The deinstallation will free 229 kB
 	  ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï
 	  <email role="nolink">freebsd-listname at FreeBSD.org</email>
 	  ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ¼ÁÌ䤹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	 <para>ÆÃ¤Ë <email role="nolink">ports at FreeBSD.org</email>
-	  ¤¬Êݼ餷¤Æ¤¤¤ë ports ¤Ë¤Ï¡¢ÊݼéôÅö¼Ô¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	  ¤¬Êݼ餷¤Æ¤¤¤ë ports ¤Ë¤Ï¡¢ÊݼéôÅö¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	  ¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢
 	  ¤½¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ¹¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¡¢
 	  ½¤Àµ¤äÂбþ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	  ¤â¤Ã¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬É¬ÍפǤ¹!</para>
 	</note>
 
-	<para>ÊݼéôÅö¼Ô¤«¤éÊÖ¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢&man.send-pr.1;
-     ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
-	 (<link xlink:href="&url.articles.problem-reports;/article.html">
-	  &os; ¾ã³²Êó¹ð¤Î½ñ¤­Êý</link> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)¡£</para>
+	<para>¥á¡¼¥ë¤ËÂФ·¤ÆÊÖ¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	 <link xlink:href="&url.articles.problem-reports;/article.html">
+	  &os; ¾ã³²Êó¹ð¤Î½ñ¤­Êý</link> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢
+	 &man.send-pr.1;
+	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
 	<para>¼«Ê¬¤Çľ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!
-	 <quote>Ports</quote> ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï
+	 ports ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï
 	 <link xlink:href="&url.books.porters-handbook;/index.html">port
 	  ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</link> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆɤà¤È¡¢²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ port ¤òľ¤·¤¿¤ê¡¢
@@ -1714,8 +1761,9 @@ The deinstallation will free 229 kB
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>¤«¤ï¤ê¤Ë &man.pkg.add.1; ¤ò»È¤Ã¤Æ package
-	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><xref linkend="packages-using"/> ¤Þ¤¿¤Ï <xref
+	 linkend="pkgng-intro"/> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢
+	 package ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </listitem>
   </orderedlist>
  </sect1>


More information about the svn-doc-all mailing list