svn commit: r44463 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Apr 7 10:08:44 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Mon Apr 7 10:08:43 2014
New Revision: 44463
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44463

Log:
 o Whitespace cleanup.
 o Rewrap line.
 o Fix indent.

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Mon Apr 7 08:58:47 2014	(r44462)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Mon Apr 7 10:08:43 2014	(r44463)
@@ -43,28 +43,28 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-    <para>&os; ¤Ç¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎÀßÄêÊýË¡</para>
+	<para>&os; ¤Ç¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎÀßÄêÊýË¡</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-    <para>¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</para>
+	<para>¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-    <para>MP3 ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¾¤Î·Á¼°¤Î²»À¼¤òºÆÀ¸¡¢¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëÊýË¡</para>
+	<para>MP3 ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¾¤Î·Á¼°¤Î²»À¼¤òºÆÀ¸¡¢¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëÊýË¡</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-    <para>&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤Î½àÈ÷</para>
+	<para>&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤Î½àÈ÷</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-    <para><acronym>DVD</acronym>, <filename>.mpg</filename> ¤ª¤è¤Ó
-     <filename>.avi</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ëÊýË¡</para>
+	<para><acronym>DVD</acronym>, <filename>.mpg</filename> ¤ª¤è¤Ó
+	 <filename>.avi</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ëÊýË¡</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-    <para>CD ¤ª¤è¤Ó <acronym>DVD</acronym>
+	<para>CD ¤ª¤è¤Ó <acronym>DVD</acronym>
 	 ¤Î¾ðÊó¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÃê½Ð¤¹¤ëÊýË¡</para>
    </listitem>
 
@@ -93,10 +93,10 @@
   <!--
   <info><title>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎÀßÄê</title>
    <authorgroup>
-    <author><personname><firstname>Moses</firstname><surname>Moore</surname></personname><contrib>´ó¹Æ (2000 ǯ 11 ·î): </contrib></author>
+	<author><personname><firstname>Moses</firstname><surname>Moore</surname></personname><contrib>´ó¹Æ (2000 ǯ 11 ·î): </contrib></author>
    </authorgroup>
    <authorgroup>
-    <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Fonvieille</surname></personname><contrib>ºÆ¹½À® (2004 ǯ 9 ·î): </contrib></author>
+	<author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Fonvieille</surname></personname><contrib>ºÆ¹½À® (2004 ǯ 9 ·î): </contrib></author>
    </authorgroup>
   </info>
   -->
@@ -304,7 +304,8 @@ pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+H
 
 	 <tbody>
 	  <row>
-	   <entry><errorname>sb_dspwr(XX) timed out</errorname></entry>
+	   <entry><errorname>sb_dspwr(XX) timed
+		 out</errorname></entry>
 	   <entry><para>»ÈÍѤ¹¤ë
 		I/O ¥Ý¡¼¥È¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para></entry>
 	  </row>
@@ -317,7 +318,8 @@ pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+H
 	  </row>
 
 	  <row>
-	   <entry><errorname>xxx: gus pcm not attached, out of memory</errorname></entry>
+	   <entry><errorname>xxx: gus pcm not attached, out of
+		 memory</errorname></entry>
 	   <entry><para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</para></entry>
 	  </row>
 
@@ -376,126 +378,127 @@ pcm7: <HDA Realtek ALC889 PCM #3 Digi
 
    <para>¤³¤³¤Ç¡¢<literal>n</literal> ¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤¹¡£
 	¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï <literal>4</literal> ¤Ç¤¹¡£
-    <filename>/etc/sysctl.conf</filename> ¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢
+	<filename>/etc/sysctl.conf</filename> ¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢
 	ÀßÄê¤ÎÊѹ¹¤¬¾ï¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <programlisting>hw.snd.default_unit=<replaceable>4</replaceable></programlisting>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="sound-multiple-sources">
-<!--
-   <info><title>Ê£¿ô²»¸»¤ÎÍøÍÑ</title>
-	<authorgroup>
-	 <author><personname><firstname>Munish</firstname><surname>Chopra</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
-	</authorgroup>
-   </info>
--->
-
-   <title>Ê£¿ô²»¸»¤ÎÍøÍÑ</title>
-
-   <para>Ʊ»þ¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë²»¸»¤òÊ£¿ô¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢
-	¿¤¯¤Î¾ì¹ç˾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	&os; ¤Ç¤Ï¡¢<quote>²¾ÁÛ¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥ã¥Í¥ë</quote>
-	¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¡¼¥Í¥ëÆâ¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
-	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎºÆÀ¸¤ò¿½Å²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+ </sect2>
 
-   <para>²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë»°¤Ä¤Î &man.sysctl.8;
-	ÊÑ¿ô¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>sysctl dev.pcm.0.play.vchans=4</userinput>
-&prompt.root; <userinput>sysctl dev.pcm.0.rec.vchans=4</userinput>
-&prompt.root; <userinput>sysctl hw.snd.maxautovchans=4</userinput></screen>
+ <sect2 xml:id="sound-multiple-sources">
+  <!--
+  <info><title>Ê£¿ô²»¸»¤ÎÍøÍÑ</title>
+   <authorgroup>
+	<author><personname><firstname>Munish</firstname><surname>Chopra</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
+   </authorgroup>
+  </info>
+  -->
 
-   <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï»Í¤Ä¤Î²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤ÏÄ̾ïÍøÍѤ¹¤ë¾å¤Ç½½Ê¬¼ÂÍÑŪ¤Ê¿ô¤Ç¤¹¡£
-	<varname>dev.pcm.0.play.vchans=4</varname> ¤È
-	<varname>dev.pcm.0.rec.vchans=4</varname> ¤Ï¡¢
-	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸å¤ÇÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤é¤Ï <filename>pcm0</filename>
-	¤¬ºÆÀ¸¤äÏ¿²»¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£
-	<literal>hw.snd.maxautovchans</literal> ¤Ï¡¢
-	&man.kldload.8;
-	¤òÍѤ¤¤Æǧ¼±¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¿ô¤Ç¤¹¡£
-	<filename>pcm</filename>
-	¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¤È¤ÏÆÈΩ¤·¤ÆÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	<varname>hw.snd.maxautovchans</varname>
-	¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢
-	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï &man.pcm.4; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <title>Ê£¿ô²»¸»¤ÎÍøÍÑ</title>
 
-   <note>
-	<para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë²¾ÁÛ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¤Þ¤º¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¥ä¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿
-	 ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </note>
+  <para>Ʊ»þ¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë²»¸»¤òÊ£¿ô¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢
+   ¿¤¯¤Î¾ì¹ç˾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+   &os; ¤Ç¤Ï¡¢<quote>²¾ÁÛ¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥ã¥Í¥ë</quote>
+   ¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¡¼¥Í¥ëÆâ¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
+   ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎºÆÀ¸¤ò¿½Å²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>
-	<filename>/dev/dsp0</filename>
-	¤òɬÍפȤ¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢
-	ŬÀÚ¤Ê <filename>pcm</filename>
-	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼«Æ°Åª¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-  </sect2>
+  <para>²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë»°¤Ä¤Î &man.sysctl.8;
+   ÊÑ¿ô¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <sect2>
-   <!--
-   <info><title>¥ß¥­¥µ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤòÀßÄꤹ¤ë</title>
-	<authorgroup>
-	 <author><personname><firstname>Josef</firstname><surname>El-Rayes</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
-	</authorgroup>
-   </info>
-   -->
-
-   <title>¥ß¥­¥µ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤòÀßÄꤹ¤ë</title>
-
-   <para>³Æ¥ß¥­¥µ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤÏ
-	&man.pcm.4; ¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ë¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	&man.mixer.8; ¤ª¤è¤Ó¾¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¡¼¥â¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
-	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥ß¥­¥µ¥ì¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	±Ê³Ū¤Ê²ò·èÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	¤½¤Î¤«¤ï¤ê°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
-	ŬÀÚ¤ÊÃͤò <filename>/boot/device.hints</filename>
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëµ­½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
-	¥É¥é¥¤¥Ð¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥ß¥­¥µ¤Î½é´üÃͤòÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <programlisting>hint.pcm.0.vol="50"</programlisting>
-
-   <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢&man.pcm.4; ¤¬Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¤ÈƱ»þ¤Ë¡¢
-	¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤò <literal>50</literal>
-	¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
-  </sect2>
- </sect1>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>sysctl dev.pcm.0.play.vchans=4</userinput>
+&prompt.root; <userinput>sysctl dev.pcm.0.rec.vchans=4</userinput>
+&prompt.root; <userinput>sysctl hw.snd.maxautovchans=4</userinput></screen>
 
- <sect1 xml:id="sound-mp3">
-  <!--
-  <info><title>MP3 ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª</title>
+  <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï»Í¤Ä¤Î²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤ÏÄ̾ïÍøÍѤ¹¤ë¾å¤Ç½½Ê¬¼ÂÍÑŪ¤Ê¿ô¤Ç¤¹¡£
+   <varname>dev.pcm.0.play.vchans=4</varname> ¤È
+   <varname>dev.pcm.0.rec.vchans=4</varname> ¤Ï¡¢
+   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸å¤ÇÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤é¤Ï <filename>pcm0</filename>
+   ¤¬ºÆÀ¸¤äÏ¿²»¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£
+   <literal>hw.snd.maxautovchans</literal> ¤Ï¡¢
+   &man.kldload.8;
+   ¤òÍѤ¤¤Æǧ¼±¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¿ô¤Ç¤¹¡£
+   <filename>pcm</filename>
+   ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¤È¤ÏÆÈΩ¤·¤ÆÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢
+   <varname>hw.snd.maxautovchans</varname>
+   ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢
+   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï &man.pcm.4; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <note>
+   <para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë²¾ÁÛ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤Þ¤º¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¥ä¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿
+	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  </note>
+
+  <para>
+   <filename>/dev/dsp0</filename>
+   ¤òɬÍפȤ¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢
+   ŬÀÚ¤Ê <filename>pcm</filename>
+   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼«Æ°Åª¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2>
+    <!--
+  <info><title>¥ß¥­¥µ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤòÀßÄꤹ¤ë</title>
    <authorgroup>
-	<author><personname><firstname>Chern</firstname><surname>Lee</surname></personname><contrib>´ó¹Æ (2001 ǯ 9 ·î): </contrib></author>
+	<author><personname><firstname>Josef</firstname><surname>El-Rayes</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
    </authorgroup>
   </info>
   -->
 
-  <title>MP3 ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª</title>
+  <title>¥ß¥­¥µ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤòÀßÄꤹ¤ë</title>
 
-  <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢&os; ¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë <acronym>MP3</acronym>
-   ¥×¥ì¥¤¥ä¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¥È¥é¥Ã¥¯¤òµÛ¤¤½Ð¤¹ÊýË¡¡¢
-   ¤ª¤è¤Ó <acronym>MP3</acronym> ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¡¢
-   ¥Ç¥³¡¼¥É¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <sect2 xml:id="mp3-players">
-   <title>MP3 ¥×¥ì¥¤¥ä</title>
-
-   <para><application>XMMS</application> ¤Ï
-    ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê <acronym>MP3</acronym> ¥×¥ì¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
-	<application>XMMS</application> ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï
-    Nullsoft ¤Î <application>Winamp</application>
-    ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉƱ°ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢<application>Winamp</application>
-    ¤Î¥¹¥­¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	<application>XMMS</application>
-    ¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para><application>XMMS</application> ¤Ï
-	<package>multimedia/xmms</package> ¤Î
-    port ¤Þ¤¿¤Ï package ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>³Æ¥ß¥­¥µ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤÏ
+   &man.pcm.4; ¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ë¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   &man.mixer.8;
+   ¤ª¤è¤Ó¾¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¡¼¥â¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
+   ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥ß¥­¥µ¥ì¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
+   ±Ê³Ū¤Ê²ò·èÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+   ¤½¤Î¤«¤ï¤ê°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
+   ŬÀÚ¤ÊÃͤò <filename>/boot/device.hints</filename>
+   ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëµ­½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
+   ¥É¥é¥¤¥Ð¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥ß¥­¥µ¤Î½é´üÃͤòÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <programlisting>hint.pcm.0.vol="50"</programlisting>
+
+  <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢&man.pcm.4; ¤¬Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¤ÈƱ»þ¤Ë¡¢
+   ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤò <literal>50</literal>
+   ¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+ </sect2>
+</sect1>
+
+<sect1 xml:id="sound-mp3">
+ <!--
+ <info><title>MP3 ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª</title>
+  <authorgroup>
+   <author><personname><firstname>Chern</firstname><surname>Lee</surname></personname><contrib>´ó¹Æ (2001 ǯ 9 ·î): </contrib></author>
+  </authorgroup>
+ </info>
+ -->
+
+ <title>MP3 ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª</title>
+
+ <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢&os; ¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë <acronym>MP3</acronym>
+  ¥×¥ì¥¤¥ä¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¥È¥é¥Ã¥¯¤òµÛ¤¤½Ð¤¹ÊýË¡¡¢
+  ¤ª¤è¤Ó <acronym>MP3</acronym> ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¡¢
+  ¥Ç¥³¡¼¥É¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+ <sect2 xml:id="mp3-players">
+  <title>MP3 ¥×¥ì¥¤¥ä</title>
+
+  <para><application>XMMS</application> ¤Ï
+   ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê <acronym>MP3</acronym> ¥×¥ì¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
+   <application>XMMS</application> ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï
+   Nullsoft ¤Î <application>Winamp</application>
+   ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉƱ°ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢<application>Winamp</application>
+   ¤Î¥¹¥­¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   <application>XMMS</application>
+   ¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para><application>XMMS</application> ¤Ï
+   <package>multimedia/xmms</package> ¤Î
+   port ¤Þ¤¿¤Ï package ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para><application>XMMS</application> ¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡¢
 	¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¤¥³¥é¥¤¥¶¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ïľ´¶Åª¤Ç¤¹¡£
@@ -525,8 +528,7 @@ THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO W
 
 
 Playing MPEG stream from Foobar-GreatestHits.mp3 ...
-MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
-</screen>
+MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo</screen>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="rip-cd">
@@ -539,8 +541,8 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
 	<acronym>WAV</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para><package>sysutils/cdrtools</package>
-    ¥¹¥¤¡¼¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë <command>cdda2wav</command> ¥Ä¡¼¥ë¤Ï
-    CD ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¡¼¥¿¤òÃê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢
+	¥¹¥¤¡¼¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë <command>cdda2wav</command> ¥Ä¡¼¥ë¤Ï
+	CD ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¡¼¥¿¤òÃê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢
 	¾ðÊó¤ò´Ø·¸¤Å¤±¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>CD ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¤¤ì¤Æ¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò
@@ -553,7 +555,7 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
    <para><option>-D <replaceable>0,1,0</replaceable></option> ¤Ï
 	SCSI ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ <filename>0,1,0</filename> ¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤ì¤Ï <command>cdrecord -scanbus</command>
-    ¤Î½ÐÎϤ˰ìÃפ·¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤Î½ÐÎϤ˰ìÃפ·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para><application>cdda2wav</application>
 	¤Ï ATAPI (IDE) CDROM ¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -570,15 +572,15 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
    <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D <replaceable>0,1,0</replaceable> -t 7</userinput></screen>
 
    <para>¾åµ­¤ÎÎã¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CDROM ¤Î¼·ÈÖÌܤΥȥé¥Ã¥¯¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
-    ÈϰϤò»ØÄꤷ¤Æ¡¢
+	ÈϰϤò»ØÄꤷ¤Æ¡¢
 	°ìÈÖÌܤ«¤é¼·ÈÖÌܤΥȥé¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢
-    ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D <replaceable>0,1,0</replaceable> -t 1+7</userinput></screen>
 
    <para>&man.dd.1; ¤â <xref linkend="duplicating-audiocds"/>
 	¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë ATAPI
-    ¥É¥é¥¤¥Ö¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥È¥é¥Ã¥¯¤òŸ³«¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	¥É¥é¥¤¥Ö¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥È¥é¥Ã¥¯¤òŸ³«¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
   </sect2>
 
@@ -610,13 +612,13 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
 	¤Îɸ½à¤Î¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
 	160 kbits ¤Þ¤¿¤Ï 192 kbits ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢
 	¤µ¤é¤Ë¹â²»¼Á¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
-    ¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤ë
+	¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤ë
 	<acronym>MP3</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¿¤¯¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯Îΰè¤ò¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¡£
 	<option>-h</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È
-    <quote>Ä㮹âÉʼÁ</quote> ¥â¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-    <option>--t</option> ¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï ID3 ¥¿¥°¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-    ¤³¤Î¥¿¥°¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¶Ê¤Î¾ðÊ󤬴ޤޤì¤Æ¤ª¤ê¡¢
-    <acronym>MP3</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë³ÊǼ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	<quote>Ä㮹âÉʼÁ</quote> ¥â¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	<option>--t</option> ¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï ID3 ¥¿¥°¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥¿¥°¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¶Ê¤Î¾ðÊ󤬴ޤޤì¤Æ¤ª¤ê¡¢
+	<acronym>MP3</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë³ÊǼ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	<application>Lame</application>	¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò»²¾È¤¹¤ì¤Ð¡¢
 	¾¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
   </sect2>
@@ -625,14 +627,14 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
    <title>MP3 ¤Î¥Ç¥³¡¼¥É</title>
 
    <para><acronym>MP3</acronym> ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-    ¤Þ¤ºÈó°µ½Ì <acronym>WAV</acronym> ·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-    <application>XMMS</application> ¤È
+	¤Þ¤ºÈó°µ½Ì <acronym>WAV</acronym> ·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	<application>XMMS</application> ¤È
 	<application>mpg123</application> ¤ÎξÊý¤¬
 	<acronym>MP3</acronym>
 	¤«¤éÈ󰵽̥ե¡¥¤¥ë·Á¼°¤Ø¤Î½ÐÎϤËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para><application>XMMS</application>
-    ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø½ñ¤­½Ð¤¹ÊýË¡¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	¤Ç¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø½ñ¤­½Ð¤¹ÊýË¡¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <procedure>
 	<step>
@@ -641,7 +643,7 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
 
 	<step>
 	 <para>±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç
-      <application>XMMS</application> ¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  <application>XMMS</application> ¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 	</step>
 
 	<step>
@@ -651,7 +653,7 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
 
 	<step>
 	 <para>Output Plugin ¤ò <quote>Disk Writer Plugin</quote>
-      ¤ËÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  ¤ËÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 	</step>
 
 	<step>
@@ -666,15 +668,15 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
 	<step>
 	 <para>ÉáÃÊÄ̤ê <application>XMMS</application>
 	  ¤Ø <acronym>MP3</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
-      ²»ÎÌ¤Ï 100% ¤Ç¥¤¥³¥é¥¤¥¶¤ÎÀßÄê¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  ²»ÎÌ¤Ï 100% ¤Ç¥¤¥³¥é¥¤¥¶¤ÎÀßÄê¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 	</step>
 
 	<step>
 	 <para><literal>Play</literal> ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
 	  <application>XMMS</application>
-      ¤Ï <acronym>MP3</acronym> ¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
-      ²»À¼¤Ï¤­¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
-      ¼ÂºÝ¤Ë¤Ï <acronym>MP3</acronym> ¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	  ¤Ï <acronym>MP3</acronym> ¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	  ²»À¼¤Ï¤­¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
+	  ¼ÂºÝ¤Ë¤Ï <acronym>MP3</acronym> ¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 	</step>
 
 	<step>
@@ -684,7 +686,7 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
    </procedure>
 
    <para><application>mpg123</application>
-    ¤Çɸ½à½ÐÎϤؽñ¤­½Ð¤¹ÊýË¡¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	¤Çɸ½à½ÐÎϤؽñ¤­½Ð¤¹ÊýË¡¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <procedure>
 	<step>
@@ -696,25 +698,25 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
    </procedure>
 
    <para><application>XMMS</application>
-    ¤Ï <acronym>WAV</acronym> ·Á¼°¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
-    <application>mpg123</application> ¤Ï
+	¤Ï <acronym>WAV</acronym> ·Á¼°¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	<application>mpg123</application> ¤Ï
 	<acronym>MP3</acronym> ¤ò raw PCM ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¡¼¥¿¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
-    ξ·Á¼°¤Ï <application>cdrecord</application>
-    ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤ËÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	ξ·Á¼°¤Ï <application>cdrecord</application>
+	¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤ËÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
 	&man.burncd.8; ¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï raw Pulse-Code Modulation
 	(<acronym>PCM</acronym>) ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
 	<acronym>WAV</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢
-    ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀèƬ¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Î¥¤¥º¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀèƬ¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Î¥¤¥º¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 	¤³¤ì¤Ï <acronym>WAV</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥À¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
 	<package>audio/sox</package> ¤Î port ¤Þ¤¿¤Ï package
 	¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë
 	<application>SoX</application>
-    ¤ò»È¤¦¤È´Êñ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¾ðÊó¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤ò»È¤¦¤È´Êñ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¾ðÊó¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>sox -t wav -r 44100 -s -w -c 2 <replaceable>track.wav track.raw</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>&os; ¤Ç¤Î CD ºîÀ®¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï
-    <xref linkend="creating-cds"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<xref linkend="creating-cds"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -767,81 +769,80 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
   <programlisting>kern.ipc.shmmax=67108864
 kern.ipc.shmall=32768</programlisting>
 
-  <sect2 xml:id="video-interface">
-   <title>¥Ó¥Ç¥ªµ¡Ç½¤Î·èÄê</title>
+ <sect2 xml:id="video-interface">
+  <title>¥Ó¥Ç¥ªµ¡Ç½¤Î·èÄê</title>
 
-   <indexterm><primary>XVideo</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>SDL</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>DGA</primary></indexterm>
-
-   <para><application>&xorg;</application>
-	¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ó¥Ç¥ªÉ½¼¨À­Ç½¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢
-	Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂ礭¤¯°Í¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	²¼µ­¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¤â¡¢
-	¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬ÊѤï¤ë¤ÈÉʼÁ¤¬ÊѤï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+  <indexterm><primary>XVideo</primary></indexterm>
+  <indexterm><primary>SDL</primary></indexterm>
+  <indexterm><primary>DGA</primary></indexterm>
 
-   <para>¤è¤¯ÃΤé¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+  <para><application>&xorg;</application>
+   ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ó¥Ç¥ªÉ½¼¨À­Ç½¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢
+   Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂ礭¤¯°Í¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ²¼µ­¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¤â¡¢
+   ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬ÊѤï¤ë¤ÈÉʼÁ¤¬ÊѤï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-   <orderedlist>
-	<listitem>
-	 <para><application>&xorg;</application>:
-	  ¶¦Í­¥á¥â¥ê¤òÍѤ¤¤¿Ä̾ï¤Î½ÐÎÏ</para>
-	</listitem>
+  <para>¤è¤¯ÃΤé¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	<listitem>
-	 <para>XVideo: ÆÃÊ̤ʥ¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
-	  drawable ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ËľÀܥӥǥª¤òɽ¼¨¤¹¤ë
-	  <application>&xorg;</application> ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
-	  ¤³¤Î³ÈÄ¥¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÎ÷²Á¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â¹âÉʼÁ¤ÎºÆÀ¸¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ¼¡¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³ÈÄ¥¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î³ÎǧÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
+  <orderedlist>
+   <listitem>
+	<para><application>&xorg;</application>:
+	 ¶¦Í­¥á¥â¥ê¤òÍѤ¤¤¿Ä̾ï¤Î½ÐÎÏ</para>
+   </listitem>
 
-	<listitem>
-	 <para><acronym>SDL</acronym>: Simple Directmedia Layer ¤Ï¡¢
-	  ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´Ö¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ú²ÌŪ¤ËÍøÍѤ·¤¿¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜŪ¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
-	  <acronym>SDL</acronym> ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂФ¹¤ëÄã¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃê¾ÝŪ³µÇ°¤òÄ󶡤·¡¢
-	  »þ¤Ë¤Ï <application>&xorg;</application>
-	  ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤ê¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-
-	  &os; ¤Ç¤Ï¡¢<acronym>SDL</acronym> ¤Ï¡¢
-	  <package>devel/sdl20</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
-	  ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
+   <listitem>
+	<para>XVideo: ÆÃÊ̤ʥ¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
+	 drawable ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ËľÀܥӥǥª¤òɽ¼¨¤¹¤ë
+	 <application>&xorg;</application> ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
+	 ¤³¤Î³ÈÄ¥¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÎ÷²Á¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â¹âÉʼÁ¤ÎºÆÀ¸¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¼¡¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³ÈÄ¥¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î³ÎǧÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
 
-	<listitem>
-	 <para><acronym>DGA</acronym>: Direct Graphics Access ¤Ï¡¢
-	  ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ <application>&xorg;</application>
-	  ¥µ¡¼¥Ð¤ò²ð¤»¤ºÄ¾Àܥե졼¥à¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
-	  <application>&xorg;</application> ¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
-	  Äã¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥â¥ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	  ¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï
-	  <systemitem class="username">root</systemitem>
-	  ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	  <acronym>DGA</acronym> µ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ï &man.dga.1;
-	  ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤È¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  <command>dga</command>
-	  ¼Â¹ÔÃæ¤Ï¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò²¡¤»¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¿§¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	  Ãæ»ß¤¹¤ë¤Ë¤Ï <keycap>q</keycap> ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
+   <listitem>
+	<para><acronym>SDL</acronym>: Simple Directmedia Layer ¤Ï¡¢
+	 ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´Ö¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ú²ÌŪ¤ËÍøÍѤ·¤¿¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜŪ¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
+	 <acronym>SDL</acronym> ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂФ¹¤ëÄã¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃê¾ÝŪ³µÇ°¤òÄ󶡤·¡¢
+	 »þ¤Ë¤Ï <application>&xorg;</application>
+	 ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤ê¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 &os; ¤Ç¤Ï¡¢<acronym>SDL</acronym> ¤Ï¡¢
+	 <package>devel/sdl20</package> package ¤Þ¤¿¤Ï port
+	 ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
 
-	<listitem>
-	 <para>SVGAlib: Äã¥ì¥Ù¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ä</para>
-	</listitem>
-   </orderedlist>
+   <listitem>
+	<para><acronym>DGA</acronym>: Direct Graphics Access ¤Ï¡¢
+	 ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ <application>&xorg;</application>
+	 ¥µ¡¼¥Ð¤ò²ð¤»¤ºÄ¾Àܥե졼¥à¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
+	 <application>&xorg;</application> ¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
+	 Äã¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥â¥ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	 ¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï
+	 <systemitem class="username">root</systemitem>
+	 ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	 <acronym>DGA</acronym> µ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ï &man.dga.1;
+	 ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤È¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 <command>dga</command>
+	 ¼Â¹ÔÃæ¤Ï¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò²¡¤»¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¿§¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 Ãæ»ß¤¹¤ë¤Ë¤Ï <keycap>q</keycap> ¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
 
-   <sect3 xml:id="video-interface-xvideo">
-	<title>XVideo</title>
+   <listitem>
+	<para>SVGAlib: Äã¥ì¥Ù¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ä</para>
+   </listitem>
+  </orderedlist>
 
-	<para>¤³¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 <command>xvinfo</command> ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+  <sect3 xml:id="video-interface-xvideo">
+   <title>XVideo</title>
 
-    <screen>&prompt.user; <userinput>xvinfo</userinput></screen>
+   <para>¤³¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	<command>xvinfo</command> ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥«¡¼¥É¤Ï
-	 XVideo ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>xvinfo</userinput></screen>
 
-	<screen>X-Video Extension version 2.2
-screen #0
+   <para>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥«¡¼¥É¤Ï
+	XVideo ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>X-Video Extension version 2.2
+ screen #0
  Adaptor #0: "Savage Streams Engine"
   number of ports: 1
   port base: 43
@@ -909,86 +910,87 @@ screen #0
     depth: 1
     red, green, blue masks: 0x0, 0x0, 0x0</screen>
 
-	<para>¥ê¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë·Á¼°¡¢YUV2, YUV12 ¤Ê¤É¤¬ XVideo
-	 ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÂÁõ¤Ç¸ºß¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢
-	 ¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¤Ç¤Ï°­±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥ê¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë·Á¼°¡¢YUV2, YUV12 ¤Ê¤É¤¬ XVideo
+	¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÂÁõ¤Ç¸ºß¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢
+	¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¤Ç¤Ï°­±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>½ÐÎϤ¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢</para>
 
-	<para>½ÐÎϤ¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢</para>
-	<screen>X-Video Extension version 2.2
+   <screen>X-Video Extension version 2.2
 screen #0
 no adaptors present</screen>
 
-	<para>¥«¡¼¥É¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ XVideo ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 ¤³¤Î¤³¤È¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢
-	 ¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
-	 ·×»»¾å¤ÎÍ×µá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-   </sect3>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="video-ports">
-   <title>¥Ó¥Ç¥ª¤ò°·¤¦ ports ¤ª¤è¤Ó packages</title>
-
-   <indexterm><primary>¥Ó¥Ç¥ª ports</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>¥Ó¥Ç¥ª packages</primary></indexterm>
-
-   <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï Ports Collection ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¡¢
-	¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <sect3 xml:id="video-mplayer">
-    <title><application>MPlayer</application> ¤ª¤è¤Ó
-	 <application>MEncoder</application></title>
-
-	<para><application>MPlayer</application>
-	 ¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ì¥¤¥ä¤Ç¡¢
-	 ¹â®À­¤È½ÀÆðÀ­¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 <application>MPlayer</application>
-	 ¤Î¾¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤â
-	 Ports Collection ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<indexterm><primary>MPlayer</primary></indexterm>
-
-	<para><application>MPlayer</application> ¤Ï
-	 <package>multimedia/mplayer</package>
-	 package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤Þ¤¿¡¢
-	 ¹½Ãۤκݤˤµ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤½¤Î¤¿¤á¡¢package ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢
-	 port ¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢port
-	 ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤Î·Á¼°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤«¤ò·èÄꤹ¤ë¤¿¤á¡¢
-	 ¸«¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	 <application>MPlayer</application>
-	 ¤Ï¤½¤Î·Á¼°¤Î¥Ó¥Ç¥ª·Á¼°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
-	 Ìð°õ¥­¡¼¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆɬÍפʷÁ¼°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ÁªÂò¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢<keycap>Enter</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢
-	 port ¤Î¹½Ãۤȥ¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î packege ¤Þ¤¿¤Ï port ¤Ï¡¢
-	 <command>mplayer</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È
-	 <command>gmplayer</command> ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 <package>multimedia/mencoder</package>
-	 port ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¡¢
-	 <application>MEncoder</application> ¤Î
-	 package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-	<para><application>MPlayer</application> ¤ò½é¤á¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢
-	 ³Æ¼«¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Ë <filename>~/.mplayer</filename>
-	 ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¥æ¡¼¥¶¸ÇÍ­¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌŪ¤Ê»ÈÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ßÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¿ô¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´°Á´¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	 mplayer(1) ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><filename><replaceable>testfile.avi</replaceable></filename>
-	 ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
-	 <option>-vo</option> ¤È¤È¤â¤Ë¡¢
-	 ¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥«¡¼¥É¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ XVideo ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	¤³¤Î¤³¤È¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢
+	¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
+	·×»»¾å¤ÎÍ×µá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+  </sect3>
+ </sect2>
+
+ <sect2 xml:id="video-ports">
+  <title>¥Ó¥Ç¥ª¤ò°·¤¦ ports ¤ª¤è¤Ó packages</title>
+
+  <indexterm><primary>¥Ó¥Ç¥ª ports</primary></indexterm>
+  <indexterm><primary>¥Ó¥Ç¥ª packages</primary></indexterm>
+
+  <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï Ports Collection ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¡¢
+   ¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <sect3 xml:id="video-mplayer">
+   <title><application>MPlayer</application> ¤ª¤è¤Ó
+	<application>MEncoder</application></title>
+
+   <para><application>MPlayer</application>
+	¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ì¥¤¥ä¤Ç¡¢
+	¹â®À­¤È½ÀÆðÀ­¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<application>MPlayer</application>
+	¤Î¾¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤â
+	Ports Collection ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <indexterm><primary>MPlayer</primary></indexterm>
+
+   <para><application>MPlayer</application> ¤Ï
+	<package>multimedia/mplayer</package>
+	package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤Þ¤¿¡¢
+	¹½Ãۤκݤˤµ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤Î¤¿¤á¡¢package ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢
+	port ¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢port
+	¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤Î·Á¼°¤ËÂбþ¤¹¤ë¤«¤ò·èÄꤹ¤ë¤¿¤á¡¢
+	¸«¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	<application>MPlayer</application>
+	¤Ï¤½¤Î·Á¼°¤Î¥Ó¥Ç¥ª·Á¼°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
+	Ìð°õ¥­¡¼¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥­¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆɬÍפʷÁ¼°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	ÁªÂò¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢<keycap>Enter</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢
+	port ¤Î¹½Ãۤȥ¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î packege ¤Þ¤¿¤Ï port ¤Ï¡¢
+	<command>mplayer</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È
+	<command>gmplayer</command> ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
+	¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	<package>multimedia/mencoder</package>
+	port ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¡¢
+	<application>MEncoder</application> ¤Î
+	package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+   <para><application>MPlayer</application> ¤ò½é¤á¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢
+	³Æ¼«¤Î¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Ë <filename>~/.mplayer</filename>
+	¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢
+	¥æ¡¼¥¶¸ÇÍ­¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌŪ¤Ê»ÈÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ßÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
+	¿ô¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´°Á´¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	mplayer(1) ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><filename><replaceable>testfile.avi</replaceable></filename>
+	¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
+	<option>-vo</option> ¤È¤È¤â¤Ë¡¢
+	¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo xv <replaceable>testfile.avi</replaceable></userinput></screen>
 
@@ -1000,71 +1002,71 @@ no adaptors present</screen>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo 'sdl:dga' <replaceable>testfile.avi</replaceable></userinput></screen>
 
-	<para>¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ÎÁêÂÐŪÀ­Ç½¤Ï¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤Ë°Í¸¤·¡¢
-	 ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë±þ¤¸¤ÆÃø¤·¤¯ÊѤï¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	 ¤³¤ì¤é¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃͤϤ¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-	<para><acronym>DVD</acronym> ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 <filename><replaceable>testfile.avi</replaceable></filename> ¤ò
-	 <option>dvd://<replaceable>N</replaceable>
-	  -dvd-device <replaceable>DEVICE</replaceable></option>
-	 ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 <N> ¤Ë¤ÏºÆÀ¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÈÖ¹æ¤ò¡¢
-	 <replaceable>DEVICE</replaceable>
-	 ¤Ï <acronym>DVD</acronym> ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename>/dev/dvd</filename>
-	 ¤«¤é 2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo xv dvd://3 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
-
-	<note>
-	 <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î <acronym>DVD</acronym> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
-	  <application>MPlayer</application> port ¤Î¹½ÃÛ»þ¤Ë
-	  <varname>WITH_DVD_DEVICE=/path/to/desired/device</varname>
-	  ¤òÄɲ乤뤳¤È¤Ç¤ÇÄêµÁ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï
-	  <filename>/dev/cd0</filename> ¤Ç¤¹¡£
-	  ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Î port ¤Î
-	  <filename>Makefile.options</filename> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</note>
-
-	<para>Ää»ß¡¢µÙ»ß¡¢ºÆÀ¸¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢<command>mplayer -h</command>
-	 ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢mplayer(1) ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para>ºÆÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 Á´²èÌ̥⡼¥É¤Ë¤¹¤ë <option>-fs -zoom</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¡¢
-	 À­Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë <option>-framedrop</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤è¤¯»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥æ¡¼¥¶¤Î
-	 <filename>.mplayer/config</filename>
-	 ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ÎÁêÂÐŪÀ­Ç½¤Ï¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤Ë°Í¸¤·¡¢
+	¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë±þ¤¸¤ÆÃø¤·¤¯ÊѤï¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	¤³¤ì¤é¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃͤϤ¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+   <para><acronym>DVD</acronym> ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	<filename><replaceable>testfile.avi</replaceable></filename> ¤ò
+	<option>dvd://<replaceable>N</replaceable>
+	 -dvd-device <replaceable>DEVICE</replaceable></option>
+	¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<N> ¤Ë¤ÏºÆÀ¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÈÖ¹æ¤ò¡¢
+	<replaceable>DEVICE</replaceable>
+	¤Ï <acronym>DVD</acronym> ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename>/dev/dvd</filename>
+	¤«¤é 2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo xv dvd://3 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
 
-	<programlisting>vo=xv
+   <note>
+	<para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î <acronym>DVD</acronym> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢
+	 <application>MPlayer</application> port ¤Î¹½ÃÛ»þ¤Ë
+	 <varname>WITH_DVD_DEVICE=/path/to/desired/device</varname>
+	 ¤òÄɲ乤뤳¤È¤Ç¤ÇÄêµÁ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï
+	 <filename>/dev/cd0</filename> ¤Ç¤¹¡£
+	 ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Î port ¤Î
+	 <filename>Makefile.options</filename> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   </note>
+
+   <para>Ää»ß¡¢µÙ»ß¡¢ºÆÀ¸¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢<command>mplayer -h</command>
+	¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢mplayer(1) ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>ºÆÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	Á´²èÌ̥⡼¥É¤Ë¤¹¤ë <option>-fs -zoom</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¡¢
+	À­Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë <option>-framedrop</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤è¤¯»ÈÍѤ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥æ¡¼¥¶¤Î
+	<filename>.mplayer/config</filename>
+	¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>vo=xv
 fs=yes
 zoom=yes</programlisting>
 
-	<para><command>mplayer</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	 <acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò
-	 <filename>.vob</filename> ¤ËÃê½Ð¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 <acronym>DVD</acronym> ¤«¤é
-	 2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤ò¥À¥ó¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -dumpstream -dumpfile out.vob dvd://2 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
-
-	<para>½ÐÎϤµ¤ì¤¿ <filename>out.vob</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï
-	 MPEG ·Á¼°¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<para>&unix; ¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
-	 ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï <link
-	  xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/">mplayerhq.hu/DOCS</link>
-	 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ»½ÑŪ¤Ê¾ðÊ󤬤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢
-	 ¥Ð¥°¤òÊó¹ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Æɤà¤Ù¤­¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<indexterm>
-	 <primary>mencoder</primary>
-	</indexterm>
+   <para><command>mplayer</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	<acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò
+	<filename>.vob</filename> ¤ËÃê½Ð¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	<acronym>DVD</acronym> ¤«¤é
+	2 ÈÖÌܤΥ¿¥¤¥È¥ë¤ò¥À¥ó¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -dumpstream -dumpfile out.vob dvd://2 -dvd-device /dev/dvd</userinput></screen>
+
+   <para>½ÐÎϤµ¤ì¤¿ <filename>out.vob</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï
+	MPEG ·Á¼°¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <para>&unix; ¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
+	¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï <link
+	 xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/">mplayerhq.hu/DOCS</link>
+	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ»½ÑŪ¤Ê¾ðÊ󤬤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢
+	¥Ð¥°¤òÊó¹ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Æɤà¤Ù¤­¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <indexterm>
+	<primary>mencoder</primary>
+   </indexterm>
 
 	<para><command>mencoder</command> ¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢<link
 	  xlink:href="http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/mencoder.html">mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/mencoder.html</link>
@@ -1076,160 +1078,160 @@ zoom=yes</programlisting>
 	 <command>mplayer</command>
 	 ¤Ç¤µ¤¨ºÆÀ¸¤Ç¤­¤Ê¤¤½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para> ¤Ï¤¸¤á¤Ïñ½ã¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£</para>
+   <para> ¤Ï¤¸¤á¤Ïñ½ã¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>mencoder <replaceable>input.avi</replaceable> -oac copy -ovc copy -o <replaceable>output.avi</replaceable></userinput></screen>
 
-	<para>¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
-	 <command>mplayer</command> ¤Ë <option>-dumpfile</option>
-	 ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><filename><replaceable>input.avi</replaceable></filename>
-	 ¤ò²»À¼¤Ë MPEG3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
-	 MPEG4 ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë
-	 <package>audio/lame</package>
-	 port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
+	<command>mplayer</command> ¤Ë <option>-dumpfile</option>
+	¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><filename><replaceable>input.avi</replaceable></filename>
+	¤ò²»À¼¤Ë MPEG3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
+	MPEG4 ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë
+	<package>audio/lame</package>
+	port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>mencoder <replaceable>input.avi</replaceable> -oac mp3lame -lameopts br=192 \
 	 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq -o <replaceable>output.avi</replaceable></userinput></screen>
 
-	<para>¤³¤ì¤Ï <command>mplayer</command> ¤ä
-	 <command>xine</command>
-	 ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÆÀ¸²Äǽ¤Ê½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤òľÀܺƥ¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¾åµ­¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î
-	 <filename><replaceable>input.avi</replaceable></filename> ¤ò
-	 <option>dvd://1 -dvd-device /dev/dvd</option> ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¡¢
-	 <systemitem class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ´üÂÔ¤¹¤ë·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	 ¤«¤ï¤ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥À¥ó¥×¤·¤Æ¡¢
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂФ·¤Æºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3 xml:id="video-xine">
-	<title><application>xine</application> ¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ì¥¤¥ä</title>
-
-	<para><application>xine</application> ¤Ï¡¢
-	 ºÆÍøÍѲÄǽ¤Ê´ðËܥ饤¥Ö¥é¥ê¤È¡¢
-	 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤­¤ë¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ󶡤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ì¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
-	 <package>multimedia/xine</package> package
-	 ¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¼ÂÍѾ塢<application>xine</application>
-	 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¹â®¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¹â®¤Ê CPU ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢
-	 ¤Þ¤¿¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤¬ XVideo ³ÈÄ¥¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 XVideo ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë <application>xine</application>
-	 ¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ì¥¤¥ä¤ò»È¤¦¤Î¤¬ºÇÎɤǤ¹¡£</para>
-
-	<para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢<application>xine</application> ¥×¥ì¥¤¥ä¤Ï
-	 GUI ÉÕ¤­¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤ÆÆÃÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><application>xine</application> ¤Ï¡¢
-	 ºÆÀ¸¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¤³¤ì¤Ï <command>mplayer</command> ¤ä
+	<command>xine</command>
+	¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÆÀ¸²Äǽ¤Ê½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤òľÀܺƥ¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
+	¾åµ­¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î
+	<filename><replaceable>input.avi</replaceable></filename> ¤ò
+	<option>dvd://1 -dvd-device /dev/dvd</option> ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¡¢
+	<systemitem class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+	´üÂÔ¤¹¤ë·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	¤«¤ï¤ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥À¥ó¥×¤·¤Æ¡¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂФ·¤Æºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+  </sect3>
+
+  <sect3 xml:id="video-xine">
+   <title><application>xine</application> ¥Ó¥Ç¥ª¥×¥ì¥¤¥ä</title>
+
+   <para><application>xine</application> ¤Ï¡¢

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list