svn commit: r44454 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Apr 6 07:21:10 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Sun Apr 6 07:21:09 2014
New Revision: 44454
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44454

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r43126 -> r44367	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Sat Apr 5 13:04:39 2014	(r44453)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Sun Apr 6 07:21:09 2014	(r44454)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r43126
+   Original revision: r44367
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -266,9 +266,9 @@ pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+H
 	<filename>/dev/dsp</filename>
 	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.user; <userinput>cat filename > /dev/dsp</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>cat <replaceable>filename</replaceable> > /dev/dsp</userinput></screen>
 
-   <para>¤³¤³¤Ç <filename>filename</filename>
+   <para>¤³¤³¤Ç <filename><replaceable>filename</replaceable></filename>
 	¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
 	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È»¨²»¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
 	¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -372,7 +372,7 @@ pcm7: <HDA Realtek ALC889 PCM #3 Digi
 	<literal>hw.snd.default_unit</literal>
 	¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÈÖ¹æ¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>sysctl hw.snd.default_unit=n</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>sysctl hw.snd.default_unit=<replaceable>n</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>¤³¤³¤Ç¡¢<literal>n</literal> ¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤¹¡£
 	¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï <literal>4</literal> ¤Ç¤¹¡£
@@ -514,7 +514,7 @@ pcm7: <HDA Realtek ALC889 PCM #3 Digi
 	<replaceable>Foobar-GreatestHits.mp3</replaceable>
 	¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>mpg123 -a /dev/dsp1.0 Foobar-GreatestHits.mp3</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mpg123 -a /dev/dsp1.0 <replaceable>Foobar-GreatestHits.mp3</replaceable></userinput>
 High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2 and 3.
 Version 0.59r (1999/Jun/15). Written and copyrights by Michael Hipp.
 Uses code from various people. See 'README' for more!
@@ -548,7 +548,7 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
 	CD Á´ÂΤò (¥È¥é¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë) ¸Ä¡¹¤Î
 	<acronym>WAV</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÃê½Ð¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D 0,1,0 -B</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D <replaceable>0,1,0</replaceable> -B</userinput></screen>
 
    <para><option>-D <replaceable>0,1,0</replaceable></option> ¤Ï
 	SCSI ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ <filename>0,1,0</filename> ¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£
@@ -562,19 +562,19 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
 	¤¿¤È¤¨¤Ð IDE ¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¼·ÈÖÌܤΥȥé¥Ã¥¯¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D /dev/acd0 -t 7</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D <replaceable>/dev/acd0</replaceable> -t 7</userinput></screen>
 
    <para>¸Ä¡¹¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë <option>-t</option> ¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D 0,1,0 -t 7</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D <replaceable>0,1,0</replaceable> -t 7</userinput></screen>
 
    <para>¾åµ­¤ÎÎã¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CDROM ¤Î¼·ÈÖÌܤΥȥé¥Ã¥¯¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
     ÈϰϤò»ØÄꤷ¤Æ¡¢
 	°ìÈÖÌܤ«¤é¼·ÈÖÌܤΥȥé¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢
     ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D 0,1,0 -t 1+7</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cdda2wav -D <replaceable>0,1,0</replaceable> -t 1+7</userinput></screen>
 
    <para>&man.dd.1; ¤â <xref linkend="duplicating-audiocds"/>
 	¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë ATAPI
@@ -592,17 +592,19 @@ MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz
 	¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
    <para>¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Ãê½Ð¤·¤¿ <acronym>WAV</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë
-	<filename>audio01.wav</filename> ¤ò»È¤Ã¤Æ
-	<filename>audio01.mp3</filename> ¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>lame -h -b 128 \
---tt "¶Ê̾" \
---ta "¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È̾" \
---tl "¥¢¥ë¥Ð¥à̾" \
---ty "ǯ" \
---tc "¥³¥á¥ó¥È" \
---tg "¥¸¥ã¥ó¥ë" \
-audio01.wav audio01.mp3</userinput></screen>
+	<filename><replaceable>audio01.wav</replaceable></filename>
+	¤ò»È¤Ã¤Æ
+	<filename><replaceable>audio01.mp3</replaceable></filename>
+	¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>lame -h -b <replaceable>128</replaceable> \
+--tt "<replaceable>¶Ê̾</replaceable>" \
+--ta "<replaceable>¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È̾</replaceable>" \
+--tl "<replaceable>¥¢¥ë¥Ð¥à̾</replaceable>" \
+--ty "<replaceable>ǯ</replaceable>" \
+--tc "<replaceable>¥³¥á¥ó¥È</replaceable>" \
+--tg "<replaceable>¥¸¥ã¥ó¥ë</replaceable>" \
+<replaceable>audio01.wav audio01.mp3</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>128 kbits ¤¬ <acronym>MP3</acronym>
 	¤Îɸ½à¤Î¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
@@ -686,8 +688,10 @@ audio01.wav audio01.mp3</userinput></scr
 
    <procedure>
 	<step>
-	 <para><command>mpg123 -s audio01.mp3
-	   > audio01.pcm</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <para><command>mpg123 -s
+	   <replaceable>audio01.mp3</replaceable> >
+	   <replaceable>audio01.pcm</replaceable></command>
+	  ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 	</step>
    </procedure>
 
@@ -707,7 +711,7 @@ audio01.wav audio01.mp3</userinput></scr
 	<application>SoX</application>
     ¤ò»È¤¦¤È´Êñ¤Ë¥Ø¥Ã¥À¾ðÊó¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.user; <userinput>sox -t wav -r 44100 -s -w -c 2 track.wav track.raw</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>sox -t wav -r 44100 -s -w -c 2 <replaceable>track.wav track.raw</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>&os; ¤Ç¤Î CD ºîÀ®¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï
     <xref linkend="creating-cds"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -981,23 +985,27 @@ no adaptors present</screen>
 	 ¿ô¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´°Á´¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	 mplayer(1) ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para><filename>testfile.avi</filename>
+	<para><filename><replaceable>testfile.avi</replaceable></filename>
 	 ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
 	 <option>-vo</option> ¤È¤È¤â¤Ë¡¢
 	 ¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo xv testfile.avi</userinput></screen>
-	<screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo sdl testfile.avi</userinput></screen>
-	<screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo x11 testfile.avi</userinput></screen>
-	<screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo dga testfile.avi</userinput></screen>
-	<screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo 'sdl:dga' testfile.avi</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo xv <replaceable>testfile.avi</replaceable></userinput></screen>
+
+   <screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo sdl <replaceable>testfile.avi</replaceable></userinput></screen>
+
+   <screen>&prompt.user; <userinput>mplayer -vo x11 <replaceable>testfile.avi</replaceable></userinput></screen>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo dga <replaceable>testfile.avi</replaceable></userinput></screen>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mplayer -vo 'sdl:dga' <replaceable>testfile.avi</replaceable></userinput></screen>
 
 	<para>¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ÎÁêÂÐŪÀ­Ç½¤Ï¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤Ë°Í¸¤·¡¢
 	 ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë±þ¤¸¤ÆÃø¤·¤¯ÊѤï¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	 ¤³¤ì¤é¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃͤϤ¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
 	<para><acronym>DVD</acronym> ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 <filename>testfile.avi</filename> ¤ò
+	 <filename><replaceable>testfile.avi</replaceable></filename> ¤ò
 	 <option>dvd://<replaceable>N</replaceable>
 	  -dvd-device <replaceable>DEVICE</replaceable></option>
 	 ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
@@ -1070,13 +1078,13 @@ zoom=yes</programlisting>
 
 	<para> ¤Ï¤¸¤á¤Ïñ½ã¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>mencoder input.avi -oac copy -ovc copy -o output.avi</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>mencoder <replaceable>input.avi</replaceable> -oac copy -ovc copy -o <replaceable>output.avi</replaceable></userinput></screen>
 
 	<para>¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
 	 <command>mplayer</command> ¤Ë <option>-dumpfile</option>
 	 ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para><filename>input.avi</filename>
+	<para><filename><replaceable>input.avi</replaceable></filename>
 	 ¤ò²»À¼¤Ë MPEG3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ
 	 MPEG4 ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë
 	 <package>audio/lame</package>
@@ -1084,8 +1092,8 @@ zoom=yes</programlisting>
 	 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢package ¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
 	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>mencoder input.avi -oac mp3lame -lameopts br=192 \
-	 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq -o output.avi</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>mencoder <replaceable>input.avi</replaceable> -oac mp3lame -lameopts br=192 \
+	 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq -o <replaceable>output.avi</replaceable></userinput></screen>
 
 	<para>¤³¤ì¤Ï <command>mplayer</command> ¤ä
 	 <command>xine</command>
@@ -1093,7 +1101,7 @@ zoom=yes</programlisting>
 
 	<para><acronym>DVD</acronym> ¥¿¥¤¥È¥ë¤òľÀܺƥ¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
 	 ¾åµ­¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î
-	 <filename>input.avi</filename> ¤ò
+	 <filename><replaceable>input.avi</replaceable></filename> ¤ò
 	 <option>dvd://1 -dvd-device /dev/dvd</option> ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¡¢
 	 <systemitem class="username">root</systemitem> ¸¢¸Â¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
 	 ´üÂÔ¤¹¤ë·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
@@ -1124,7 +1132,7 @@ zoom=yes</programlisting>
 	 ºÆÀ¸¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
 	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>xine -g -p mymovie.avi</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>xine -g -p <replaceable>mymovie.avi</replaceable></userinput></screen>
 
 	<para><link
 	  xlink:href="http://www.xine-project.org/faq">xine-project.org/faq</link>
@@ -1157,11 +1165,11 @@ zoom=yes</programlisting>
 	 PAL MPEG-1 (PAL VCD) ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë»ÈÍÑÎã¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.user; <userinput>transcode -i
-input.avi -V --export_prof vcd-pal -o output_vcd</userinput>
-&prompt.user; <userinput>mplex -f 1 -o output_vcd.mpg output_vcd.m1v output_vcd.mpa</userinput></screen>
+<replaceable>input.avi</replaceable> -V --export_prof vcd-pal -o output_vcd</userinput>
+&prompt.user; <userinput>mplex -f 1 -o <replaceable>output_vcd.mpg output_vcd.m1v output_vcd.mpa</replaceable></userinput></screen>
 
 	<para>ºîÀ®¤µ¤ì¤¿ <acronym>MPEG</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢
-	 <filename>output_vcd.mpg</filename> ¤Ï¡¢
+	 <filename><replaceable>output_vcd.mpg</replaceable></filename> ¤Ï¡¢
 	 <application>MPlayer</application> ¤ò»È¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	 ¤Þ¤¿¡¢<package>multimedia/vcdimager</package>
 	 ¤ª¤è¤Ó <package>sysutils/cdrdao</package>
@@ -1679,7 +1687,7 @@ add path usb/0.2.0 mode 0666 group usb</
 	<systemitem class="groupname"><replaceable>usb</replaceable></systemitem>
 	¥°¥ë¡¼¥×¤ËÄɲ䷤ƥ¹¥­¥ã¥Ê¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>pw groupmod usb -m joe</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pw groupmod usb -m <replaceable>joe</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.pw.8; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>


More information about the svn-doc-all mailing list