svn commit: r44417 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Apr 2 09:21:21 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Wed Apr 2 09:21:21 2014
New Revision: 44417
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44417

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42903 -> r42904	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Tue Apr 1 23:26:30 2014	(r44416)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Wed Apr 2 09:21:21 2014	(r44417)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42903
+   Original revision: r42904
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="ports">
@@ -274,7 +274,8 @@ lsof: /usr/ports/sysutils/lsof</screen>
 	<screen>&prompt.root; <userinput>echo /usr/ports/*/*lsof*</userinput>
 /usr/ports/sysutils/lsof</screen>
 
-	<para>¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï <filename>/usr/ports/distfiles</filename>
+	<para>¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï <filename
+	  class="directory">/usr/ports/distfiles</filename>
 	 °Ê²¼¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
 
@@ -283,7 +284,8 @@ lsof: /usr/ports/sysutils/lsof</screen>
 	 port ¤ò¸¡º÷¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	 <application>cd</application> ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍѤ¤¤Æ
-	 <filename class="directory">/usr/ports</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢<command>make search
+	 <filename class="directory">/usr/ports</filename>
+	 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢<command>make search
 	  name=¥×¥í¥°¥é¥à̾</command>
 	 ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 <replaceable>¥×¥í¥°¥é¥à̾</replaceable>
@@ -316,7 +318,8 @@ R-deps: </screen>
 	 port ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para>¤è¤ê¹Ê¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 <command>quicksearch</command> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <command>quicksearch</command>
+	 ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make quicksearch name=lsof</userinput>
@@ -325,16 +328,15 @@ Path:  /usr/ports/sysutils/lsof
 Info:  Lists information about open files (similar to fstat(1))</screen>
 
 	<para>¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¸¡º÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-     <command>make search
-	 key=string</command> ¤Þ¤¿¤Ï
-	 <command>make quicksearch
-	 key=string</command>
+	 <command>make search key=string</command> ¤Þ¤¿¤Ï
+	 <command>make quicksearch key=string</command>
 	 ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 <replaceable>string</replaceable>
 	 ¤ÎÉôʬ¤Ë¤Ï¸¡º÷¤·¤¿¤¤¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	 ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î̾Á°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢
 	 ¤¢¤ëÌÜŪ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ ports ¤Î¸¡º÷¤ËÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¡¢
-	 ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÀâÌÀʸ¤ª¤è¤Ó°Í¸¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢
+	 ÀâÌÀʸ¤ª¤è¤Ó°Í¸¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para><buildtarget>search</buildtarget>
 	 ¤ª¤è¤Ó <buildtarget>quicksearch</buildtarget> ¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
@@ -411,8 +413,8 @@ Info:  Lists information about open fil
    <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<literal>lsof</literal> ¤Ï¡¢
 	¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¤¤ÇÍѤ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¤È¤­¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
-	Ê̤Π&os; FTP ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢
-	<envar>PACKAGESITE</envar> ´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÍøÍѤ·¤¿¤¤¥µ¥¤¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	Ê̤Π&os; FTP ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢<envar>PACKAGESITE</envar>
+	´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÍøÍѤ·¤¿¤¤¥µ¥¤¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	&man.pkg.add.1; ¤Ï¡¢<envar>FTP_PASSIVE_MODE</envar>,
 	<envar>FTP_PROXY</envar>, <envar>FTP_PASSWORD</envar>
 	¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ò»È¤¦ &man.fetch.3;
@@ -441,19 +443,18 @@ Info:  Lists information about open fil
    </note>
 
    <para>package ¤Ï <filename>.tbz</filename>
-	 ¤È¤¤¤¦³ÈÄ¥»Ò¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢<uri
-	xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/packages/"></uri>
-	 ¤ä &os; DVD ¤Î <filename>/packages</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 packages ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢
-     <filename class="directory">/usr/ports</filename>
-	 ¥Ä¥ê¡¼¤Î¤â¤Î¤ÈƱÍͤǤ¹¡£
-     ¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢
-	 <filename class="directory">All</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î package
-     ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤È¤¤¤¦³ÈÄ¥»Ò¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢<uri
+	 xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/packages/"></uri>
+	¤ä &os; DVD ¤Î <filename>/packages</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	packages ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢
+	<filename class="directory">/usr/ports</filename>
+	¥Ä¥ê¡¼¤Î¤â¤Î¤ÈƱÍͤǤ¹¡£
+	¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢<filename
+	 class="directory">All</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î package
+	¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>package ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¹½Â¤¤Ï ports ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£
-    ξ¼Ô¤¬ÁȤ߹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ package/port ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-   </para>
+    ξ¼Ô¤¬ÁȤ߹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ package/port ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
   </sect2>
 
@@ -493,11 +494,10 @@ docbook           =
 ...</screen>
 
    <para>2 ÎóÌܤε­¹æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î
-   ¥í¡¼¥«¥ë ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÂФ¹¤ë
-   ¿·µì¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	¥í¡¼¥«¥ë ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÂФ¹¤ë¿·µì¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <informaltable frame="none" pgwide="1">
-    <tgroup cols="2">
+    <tgroup cols="2">
 	 <thead>
       <row>
        <entry>µ­¹æ</entry>
@@ -523,25 +523,34 @@ docbook           =
 	   <entry>></entry>
 	   <entry>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë package ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢
 		¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¤¢¤ë ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î¤â¤Î¤è¤ê¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
-		¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î ports ¥Ä¥ê¡¼¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</entry></row>
+		¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î ports
+		¥Ä¥ê¡¼¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-    <row><entry>?</entry><entry>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package ¤ò
-	 ports ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ port ¤¬ Ports Collection ¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢
-	 ̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£</entry></row>
-
-    <row><entry>*</entry><entry>Ê£¿ô¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î
-    package ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£</entry></row>
-
-	<row><entry>!</entry><entry>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package
-	 ¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ç¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package
-	 ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</entry></row>
+	  <row>
+	   <entry>?</entry>
+	   <entry>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package ¤ò
+		ports ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
+		¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ port ¤¬ Ports Collection ¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢
+		̾Á°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
 
-	</tbody>
+	  <row>
+	   <entry>*</entry>
+	   <entry>Ê£¿ô¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î package ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>!</entry>
+	   <entry>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package
+		¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ç¡¢
+		¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ package
+		¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</entry>
+	  </row>
+	 </tbody>
 	</tgroup>
-  </informaltable>
-  </sect2>
+   </informaltable>
+  </sect2>
 
   <sect2>
    <title>package ¤Îºï½ü</title>
@@ -569,7 +578,8 @@ docbook           =
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_delete xchat\*</userinput></screen>
 
-   <para>¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬ <literal>xchat</literal> ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î packages ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬ <literal>xchat</literal>
+	¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î packages ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -582,7 +592,9 @@ docbook           =
    ¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤ò¤è¤êÁ᤯¡¢
    ¤è¤ê´Êñ¤Ë´ÉÍý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¿ô¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <para><application>pkgng</application> ¤Ï <package>ports-mgmt/portmaster</package> ¤ä <package>ports-mgmt/portupgrade</package> ¤Ê¤É¤Î
+  <para><application>pkgng</application> ¤Ï
+   <package>ports-mgmt/portmaster</package> ¤ä
+   <package>ports-mgmt/portupgrade</package> ¤Ê¤É¤Î
    port ´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
    ¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢
    ¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤È
@@ -616,8 +628,8 @@ docbook           =
    <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r pkg</userinput></screen>
 
    <para><application>pkgng</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢
-	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢
-	package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÁÅýŪ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤«¤é¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢package
+	¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÁÅýŪ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤«¤é¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>pkg2ng</userinput></screen>
 
@@ -682,38 +694,38 @@ docbook           =
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="pkgng-pkg-info">
-	<title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë package ¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë</title>
-
-	<para>¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤Ç <command>pkg info</command>
-	 ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î package ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
-	 ¤¢¤ëÆÃÄê¤Î package ¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+   <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë package ¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë</title>
 
-	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
-	 <application>pkgng</application> ¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤Ç <command>pkg info</command>
+	¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î package ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
+	¤¢¤ëÆÃÄê¤Î package ¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
+	<application>pkgng</application> ¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg info pkg</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg info pkg</userinput>
 pkg-1.1.4_1</screen>
-   </sect2>
-
-   <sect2 xml:id="pkgng-installing-deinstalling">
-	<title>package ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Èºï½ü</title>
-
-	<para>¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤³¤³¤Ç <replaceable>packagename</replaceable> ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë
-	 package ¤Î̾Á°¤Ç¤¹¡£</para>
+  </sect2>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install packagename</userinput></screen>
+  <sect2 xml:id="pkgng-installing-deinstalling">
+   <title>package ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Èºï½ü</title>
 
-	<para>¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤Ù¤­¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Í¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<application>curl</application>
-	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤³¤Ç <replaceable>packagename</replaceable> ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë
+	package ¤Î̾Á°¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install packagename</userinput></screen>
+
+   <para>¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤Ù¤­¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Í¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<application>curl</application>
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install curl</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install curl</userinput>
 Updating repository catalogue
 /usr/local/tmp/All/curl-7.31.0_1.txz     100% of 1181 kB 1380 kBps 00m01s
 
@@ -761,35 +773,35 @@ Proceed with deleting packages [y/N]: <u
   <sect2 xml:id="pkgng-upgrading">
    <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë package ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É</title>
 
-	<para><command>pkg version</command>
-	 ¤òÍѤ¤¤Æ¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ packages ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¥í¡¼¥«¥ë¤Ë ports ¥Ä¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 pkg-version(8) ¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥«¥¿¥í¥°¤òÍøÍѤ·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ
-	 package ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òƱÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><application>pkg upgrade</application> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë packages
-	 ¤¬ºÇ¿·¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¡¢
-	 ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥«¥¿¥í¥°¤«¤éÍøÍѤǤ­¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
-	 Èæ³Ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
-	 ¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 <userinput>y</userinput> ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 <userinput>n</userinput> ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para><command>pkg version</command>
+	¤òÍѤ¤¤Æ¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ packages ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¥í¡¼¥«¥ë¤Ë ports ¥Ä¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	pkg-version(8) ¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥«¥¿¥í¥°¤òÍøÍѤ·¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ
+	package ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òƱÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><application>pkg upgrade</application> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë packages
+	¤¬ºÇ¿·¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¡¢
+	¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥«¥¿¥í¥°¤«¤éÍøÍѤǤ­¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
+	Èæ³Ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
+	¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	<userinput>y</userinput> ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	<userinput>n</userinput> ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="pkgng-auditing">
    <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë package ¤Î¸¡¾Ú</title>
 
-	<para>»þÀÞ¡¢
-	 ¥µ¡¼¥É¥¦¥§¥¢À½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀȼåÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ÀȼåÀ­¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-	 <application>pkgng</application> ¤Ï¡¢¸¡¾Úµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë´ûÃΤÎÀȼåÀ­¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>»þÀÞ¡¢
+	¥µ¡¼¥É¥¦¥§¥¢À½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀȼåÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	ÀȼåÀ­¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
+	<application>pkgng</application> ¤Ï¡¢¸¡¾Úµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë´ûÃΤÎÀȼåÀ­¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg audit -F</userinput></screen>
   </sect2>
@@ -798,11 +810,11 @@ Proceed with deleting packages [y/N]: <u
    <title>¥ê¡¼¥Õ°Í¸ ports ¤Î¼«Æ°ºï½ü</title>
 
    <para>package ¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔɬÍפʰ͸ ports
-	 ¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 °Í¸¤Î¤¿¤á¤ËƳÆþ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÉÔɬÍפˤʤä¿ package ¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	°Í¸¤Î¤¿¤á¤ËƳÆþ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÉÔɬÍפˤʤä¿ package ¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg autoremove</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg autoremove</userinput>
 Packages to be autoremoved:
 	ca_root_nss-3.13.5
 
@@ -815,260 +827,267 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
   <sect2 xml:id="pkgng-backup">
    <title>package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×</title>
 
-	<para>ÅÁÅýŪ¤Ê package ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
-	 <application>pkgng</application> ¤Ë¤Ï package
-	 ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆâÍƤò¼êÆ°¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤Î
-	 <replaceable>pkgng.db</replaceable>
-	 ¤òŬÀڤʥե¡¥¤¥ë̾¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg backup -d pkgng.db</userinput></screen>
-
-	<para>¤µ¤é¤Ë¡¢<application>pkgng</application> ¤Ï
-	 package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òËèÆü¼«Æ°Åª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë
-	 &man.periodic.8; ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢&man.periodic.conf.5; ¤ÎÃæ¤Ç¡¢
-	 <literal>daily_backup_pkgng_enable</literal> ¤ò
-	 <literal>YES</literal> ¤ËÀßÄꤹ¤ë¤ÈÍ­¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<tip>
-	 <para>¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ë¤è¤ëÄê´üŪ¤Ê
-	  package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	  &man.periodic.conf.5; ¤ÎÃæ¤Ç¡¢
-	  <literal>daily_backup_pkgdb_enable</literal> ¤ò
-	  <literal>NO</literal> ¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</tip>
+   <para>ÅÁÅýŪ¤Ê package ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
+	<application>pkgng</application> ¤Ë¤Ï package
+	¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆâÍƤò¼êÆ°¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤Î
+	<replaceable>pkgng.db</replaceable>
+	¤òŬÀڤʥե¡¥¤¥ë̾¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg backup -d pkgng.db</userinput></screen>
+
+   <para>¤µ¤é¤Ë¡¢<application>pkgng</application> ¤Ï
+	package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òËèÆü¼«Æ°Åª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë
+	&man.periodic.8; ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢&man.periodic.conf.5; ¤ÎÃæ¤Ç¡¢
+	<literal>daily_backup_pkgng_enable</literal> ¤ò
+	<literal>YES</literal> ¤ËÀßÄꤹ¤ë¤ÈÍ­¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <tip>
+	<para>¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ë¤è¤ëÄê´üŪ¤Ê
+	 package ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 &man.periodic.conf.5; ¤ÎÃæ¤Ç¡¢
+	 <literal>daily_backup_pkgdb_enable</literal> ¤ò
+	 <literal>NO</literal> ¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   </tip>
 
-	<para>²áµî¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ package
-	 ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>²áµî¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ package
+	¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg backup -r <replaceable>/path/to/pkgng.db</replaceable></userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg backup -r <replaceable>/path/to/pkgng.db</replaceable></userinput></screen>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="pkgng-clean">
    <title>¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ package ¤Îºï½ü</title>
 
-	<para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢<application>pkgng</application>
-	 ¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¡¢pkg.conf(5) ¤Î
-	 <envar>PKG_CACHEDIR</envar> ÊÑ¿ô¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 <command>pkg upgrade</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ packages
-	 ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ package
-	 ¤Î¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+   <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢<application>pkgng</application>
+	¤Ï¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê packages ¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¡¢pkg.conf(5) ¤Î
+	<envar>PKG_CACHEDIR</envar> ÊÑ¿ô¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	<command>pkg upgrade</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ packages
+	¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢
+	¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ package
+	¤Î¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-	<para>¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¸Å¤¤¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¸Å¤¤¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg clean</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg clean</userinput></screen>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="pkgng-set">
    <title>package ¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊѹ¹</title>
 
-	<para>&os; Ports Collection
-	 ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈֹ椬Êѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢<application>pkgng</application> ¤Ë¤Ï¡¢
-	 package ¤Î¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤¬ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename role="packages">lang/php5</filename> ¤¬¡¢
-	 ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó <literal>5.4</literal> ¤òɽ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢
-	 <filename role="packages">lang/php5</filename> ¤ò
-	 <filename role="package">lang/php53</filename>
-	 ¤È̾Á°¤òÊѹ¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢Í­ÍѤǤ¹¡£</para>
+   <para>&os; Ports Collection
+	¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈֹ椬Êѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢<application>pkgng</application> ¤Ë¤Ï¡¢
+	package ¤Î¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤¬ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename role="packages">lang/php5</filename> ¤¬¡¢
+	¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó <literal>5.4</literal> ¤òɽ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢
+	<filename role="packages">lang/php5</filename> ¤ò
+	<filename role="package">lang/php53</filename>
+	¤È̾Á°¤òÊѹ¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢Í­ÍѤǤ¹¡£</para>
+
+   <para>¾åµ­¤ÎÎã¤Î package ¤Î¾ðÊó¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg set -o lang/php5:lang/php53</userinput></screen>
+
+   <para>Ê̤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢<package>lang/ruby18</package> ¤ò
+	<package>lang/ruby19</package> ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg set -o lang/ruby18:lang/ruby19</userinput></screen>
+
+   <para>ºÇ¸å¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢
+	<filename>libglut</filename> ¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¾ðÊó¤ò
+	<package>graphics/libglut</package> ¤«¤é
+	<package>graphics/freeglut</package> ¤Ø¤ÈÊѹ¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg set -o graphics/libglut:graphics/freeglut</userinput></screen>
 
-	<para>¾åµ­¤ÎÎã¤Î package ¤Î¾ðÊó¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+   <note>
+	<para>package ¤Î¾ðÊó¤òÊѹ¹¤·¤¿¤é¡¢
+	 ¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿ package ¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë
+	 packages ¤òºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£
+	 °Í¸ packages ¤òºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg set -o lang/php5:lang/php53</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install -Rf graphics/freeglut</userinput></screen>
+
+   </note>
+  </sect2>
+ </sect1>
 
-	<para>Ê̤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢<package>lang/ruby18</package> ¤ò <package>lang/ruby19</package> ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+ <sect1 xml:id="ports-using">
+  <title>Ports Collection ¤ÎÍøÍÑ</title>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg set -o lang/ruby18:lang/ruby19</userinput></screen>
+  <para>Ports Collection ¤È¤Ï¡¢<filename
+	class="directory">/usr/ports</filename>
+   °Ê²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë <filename>Makefile</filename>, ½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¡¢
+   ÀâÌÀʸ¤Ê¤É¤Î°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢
+   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ &os;
+   ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
+   port ¤òÍѤ¤¤Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+   ¤Þ¤ººÇ½é¤Ë Ports Collection ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   &os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Ë Ports Collection ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
+   °Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Î¤É¤ì¤«¤òÍѤ¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<para>ºÇ¸å¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢
-	 <filename>libglut</filename> ¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¾ðÊó¤ò <package>graphics/libglut</package> ¤«¤é <package>graphics/freeglut</package> ¤Ø¤ÈÊѹ¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <procedure>
+   <title>Portsnap ¤òÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡</title>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg set -o graphics/libglut:graphics/freeglut</userinput></screen>
+   <para><application>Portsnap</application> ¤Ï Ports Collection
+	¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î®¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢
+	¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	<note>
-	 <para>package ¤Î¾ðÊó¤òÊѹ¹¤·¤¿¤é¡¢
-	  ¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿ package ¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë
-	  packages ¤òºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£
-	  °Í¸ packages ¤òºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	  °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <step>
+	<para>°µ½Ì¤µ¤ì¤¿ Ports Collection ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò
+	 <filename>/var/db/portsnap</filename>
+	 ¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install -Rf graphics/freeglut</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>portsnap fetch</userinput></screen>
+   </step>
 
-	</note>
-  </sect2>
- </sect1>
+   <step>
+	<para>½é¤á¤Æ <application>Portsnap</application> ¤ò»È¤¦»þ¤Ï¡¢
+	 ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤º <filename>/usr/ports</filename>
+	 ¤ËŸ³«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
- <sect1 xml:id="ports-using">
-  <title>Ports Collection ¤ÎÍøÍÑ</title>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>portsnap extract</userinput></screen>
+   </step>
 
-   <para>Ports Collection ¤È¤Ï¡¢<filename class="directory">/usr/ports</filename>
-	°Ê²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë <filename>Makefile</filename>, ½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¡¢
-	ÀâÌÀʸ¤Ê¤É¤Î°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢
-	¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ &os; ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-	port ¤òÍѤ¤¤Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	¤Þ¤ººÇ½é¤Ë Ports Collection ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Ë Ports Collection ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
-	°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Î¤É¤ì¤«¤òÍѤ¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <procedure>
-	<title>Portsnap ¤òÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡</title>
-
-	<para><application>Portsnap</application> ¤Ï Ports Collection
-	 ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î®¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢
-	 ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<step>
-	 <para>°µ½Ì¤µ¤ì¤¿ Ports Collection ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò
-	  <filename>/var/db/portsnap</filename>
-	  ¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>portsnap fetch</userinput></screen>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>½é¤á¤Æ <application>Portsnap</application> ¤ò»È¤¦»þ¤Ï¡¢
-	  ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤º <filename>/usr/ports</filename> ¤ËŸ³«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>portsnap extract</userinput></screen>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>¾å¤Ç¼¨¤·¤¿ <application>Portsnap</application>
-	  ¤ò½é¤á¤ÆÍøÍѤ¹¤ëºÝ¤Ë¹Ô¤¦¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¸å¤Ï¡¢
-	  °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç
-	  <filename class="directory">/usr/ports</filename>
-	  ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <step>
+	<para>¾å¤Ç¼¨¤·¤¿ <application>Portsnap</application>
+	 ¤ò½é¤á¤ÆÍøÍѤ¹¤ëºÝ¤Ë¹Ô¤¦¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¸å¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç
+	 <filename class="directory">/usr/ports</filename>
+	 ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>portsnap fetch</userinput>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>portsnap fetch</userinput>
 &prompt.root; <userinput>portsnap update</userinput></screen>
-	</step>
-   </procedure>
+   </step>
+  </procedure>
+
+  <procedure>
+   <title>Subversion ¤òÍѤ¤¤ëÊýË¡</title>
 
-   <procedure>
-	<title>Subversion ¤òÍѤ¤¤ëÊýË¡</title>
+   <para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î´ÉÍý¤¬É¬Íפʾì¹ç¤ä¡¢
+	¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÊѹ¹ÅÀ¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	<application>Subversion</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ
+	Ports Collection ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	<application>Subversion</application> ¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	<link
+	 xlink:href="&url.articles.committers-guide.en;/subversion-primer.html">
+	Subversion Primer</link> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î´ÉÍý¤¬É¬Íפʾì¹ç¤ä¡¢
-	 ¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÊѹ¹ÅÀ¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 <application>Subversion</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ
-	 Ports Collection ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 <application>Subversion</application> ¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	 <link xlink:href="&url.articles.committers-guide.en;/subversion-primer.html">
-	  Subversion Primer</link> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<step>
-	 <para><application>Subversion</application>
-	  ¤ò»È¤Ã¤Æ ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	  <application>Subversion</application>
-	  ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ports ¥Ä¥ê¡¼¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-	  °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ <application>Subversion</application>
-	  ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   <step>
+	<para><application>Subversion</application>
+	 ¤ò»È¤Ã¤Æ ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	 <application>Subversion</application>
+	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ports ¥Ä¥ê¡¼¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ <application>Subversion</application>
+	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/devel/subversion</userinput>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/devel/subversion</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-	 <para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢package ¤«¤é
-	  <application>Subversion</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢package ¤«¤é
+	 <application>Subversion</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r subversion</userinput></screen>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r subversion</userinput></screen>
+	<para>package ¤Î´ÉÍý¤Ë <application>pkgng</application>
+	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ
+	 <application>Subversion</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <para>package ¤Î´ÉÍý¤Ë <application>pkgng</application>
-	  ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ
-	  <application>Subversion</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install subversion</userinput></screen>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÎɤ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
-	  <replaceable>svn0.us-east.FreeBSD.org</replaceable>
-	  ¤ò
-	  <link xlink:href="&url.books.handbook;/svn-mirrors.html">Subversion
-	   ¥ß¥é¡¼</link>
-	  ¤ÎÃ椫¤éÃÏÍýŪ¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥ß¥é¡¼¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>svn checkout https://svn0.us-east.FreeBSD.org/ports/head /usr/ports</userinput></screen>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para><application>Subversion</application>
-	  ¤ÇºÇ½é¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢É¬Íפ˱þ¤¸¤Æ
-	  <filename class="directory">/usr/ports</filename>
-	  ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>svn update /usr/ports</userinput></screen>
-	</step>
-   </procedure>
-
-   <para>Ports Collection
-	¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤òɽ¤¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò»ý¤Á¡¢
-	³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	ports ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë³Æ¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢
-	¥×¥í¥°¥é¥à¤ò &os;
-	¾å¤ÇÀµ¤·¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤òÄ󶡤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤ì¤¾¤ì¤Î port ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ï¡¢
-	¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <itemizedlist>
-	<listitem>
-	 <para><filename>Makefile</filename>:
-	  ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÊýË¡¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤É¤³¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¤ò»ØÄꤹ¤ëÌ¿Îáʸ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><filename>distinfo</filename>:
-	  ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î port
-	  ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¡¢
-	  ¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¾ðÊ󤬴ޤޤì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><filename>files</filename>:
-	  ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï &os; ¾å¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¡¢
-      ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î port
-	  ¤Î¹½ÃÛ¤ËɬÍפʤ½¤Î¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
-
-    <listitem>
-	 <para><filename>pkg-descr</filename>:
-	  ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀʸ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-	 <para><filename>pkg-plist</filename>:
-      ¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î port ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëÁ´¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
-      ¤³¤ì¤Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤òºï½ü¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
-      ¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ì¤ÐÎɤ¤¤Î¤«¤ò ports
-      ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-    </listitem>
-   </itemizedlist>
-
-   <para>¤³¤ì¤é¤Î¾¤Ë <filename>pkg-message</filename>
-	¤äÆüì¤Ê¾õ¶·¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´Þ¤à ports ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó
-	ports ¤Î°ìÈÌŪ¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	<link xlink:href="&url.books.porters-handbook;/index.html">port
-	ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</link> ¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>port ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É
-	(<filename>distfile</filename> ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹)
-	¤ò´Þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	port ¤Î¹½ÃۤΟ³«Éô¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥½¡¼¥¹¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë
-	<filename
-	 class="directory">/usr/ports/distfiles</filename>
-	¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install subversion</userinput></screen>
+   </step>
 
-   <sect2 xml:id="ports-skeleton">
+   <step>
+	<para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÎɤ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
+	 <replaceable>svn0.us-east.FreeBSD.org</replaceable>
+	 ¤ò
+	 <link xlink:href="&url.books.handbook;/svn-mirrors.html">Subversion
+	  ¥ß¥é¡¼</link>
+	 ¤ÎÃ椫¤éÃÏÍýŪ¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥ß¥é¡¼¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>svn checkout https://svn0.us-east.FreeBSD.org/ports/head /usr/ports</userinput></screen>
+   </step>
+
+   <step>
+	<para><application>Subversion</application>
+	 ¤ÇºÇ½é¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢É¬Íפ˱þ¤¸¤Æ
+	 <filename class="directory">/usr/ports</filename>
+	 ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>svn update /usr/ports</userinput></screen>
+   </step>
+  </procedure>
+
+  <para>Ports Collection
+   ¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤òɽ¤¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò»ý¤Á¡¢
+   ³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ports ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë³Æ¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢
+   ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò &os;
+   ¾å¤ÇÀµ¤·¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤òÄ󶡤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î port ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ï¡¢
+   ¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para><filename>Makefile</filename>:
+	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÊýË¡¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤É¤³¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¤ò»ØÄꤹ¤ëÌ¿Îáʸ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><filename>distinfo</filename>:
+	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î port
+	 ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¡¢
+	 ¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¾ðÊ󤬴ޤޤì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><filename>files</filename>:
+	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï &os; ¾å¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î port
+	 ¤Î¹½ÃÛ¤ËɬÍפʤ½¤Î¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><filename>pkg-descr</filename>:
+	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢
+	 ¤è¤ê¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀʸ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><filename>pkg-plist</filename>:
+	 ¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î port ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëÁ´¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
+	 ¤³¤ì¤Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤òºï½ü¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
+	 ¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ì¤ÐÎɤ¤¤Î¤«¤ò ports
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
+
+  <para>¤³¤ì¤é¤Î¾¤Ë <filename>pkg-message</filename>
+   ¤äÆüì¤Ê¾õ¶·¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´Þ¤à ports ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó
+   ports ¤Î°ìÈÌŪ¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+   <link xlink:href="&url.books.porters-handbook;/index.html">port
+   ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</link> ¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <para>port ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É
+   (<filename>distfile</filename> ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹)
+   ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+   port ¤Î¹½ÃۤΟ³«Éô¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥½¡¼¥¹¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë <filename
+	class="directory">/usr/ports/distfiles</filename>
+   ¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <sect2 xml:id="ports-skeleton">
    <title>ports ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
 
    <indexterm>
@@ -1079,32 +1098,36 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
    <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢Ports Collection
 	¤òÍøÍѤ·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢
 	¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éºï½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´ðËÜŪ¤Ê¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
-	ÍøÍѲÄǽ¤Ê <command>make</command> ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ä´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï
+	ÍøÍѲÄǽ¤Ê <command>make</command>
+	¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ä´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï
 	&man.ports.7; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <warning>
-
-   <para>¤¤¤«¤Ê¤ë port ¤Ç¤â¡¢¹½ÃÛ¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢
-	Á°Àá¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ports Collection ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
-	¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀȼåÀ­¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤Î port ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÌäÂ꤬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï
-	<uri xlink:href="http://vuxml.freebsd.org/">http://vuxml.freebsd.org/</uri>
-	¤Ç³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢<filename
-	 role="package">ports-mgmt/portaudit</filename>
-	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤ port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	<command>portaudit -F -a</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	ËèÆü¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£³Îǧ»þ¤Ë¡¢
-	¼«Æ°Åª¤Ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸¡ºº¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢<application>portaudit</application> ¤ª¤è¤Ó &man.periodic.8;
-	¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para>¤¤¤«¤Ê¤ë port ¤Ç¤â¡¢¹½ÃÛ¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢
+	 Á°Àá¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ports Collection
+	 ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
+	 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀȼåÀ­¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤Î port ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÌäÂ꤬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï
+	 <uri xlink:href="http://vuxml.freebsd.org/">http://vuxml.freebsd.org/</uri>
+	 ¤Ç³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢<filename
+	  role="package">ports-mgmt/portaudit</filename>
+	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	 ¿·¤·¤¤ port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	 <command>portaudit -F -a</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ËèÆü¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£³Îǧ»þ¤Ë¡¢
+	 ¼«Æ°Åª¤Ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸¡ºº¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢<application>portaudit</application>
+	 ¤ª¤è¤Ó &man.periodic.8;
+	 ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </warning>
 
    <para>Ports Collection ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¤Þ¤¿¡¢superuser ¤Î¸¢¸Â¤âɬÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para><link xlink:href="http://www.freebsdmall.com/">freebsdmaill.com
-	 </link> ¤Î &os; Toolkit ¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î DVD-ROM
+   <para><link
+	 xlink:href="http://www.freebsdmall.com/">freebsdmaill.com</link>
+	¤Î &os; Toolkit ¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î DVD-ROM
 	À½ÉʤÎÃæ¤Ë¤Ï distfiles ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤ì¤é¤ò»È¤¦¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀܳ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â
 	ports ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
@@ -1160,60 +1183,59 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 /usr/local/sbin/lsof
 &prompt.root;</screen>
 
-    <para><command>lsof</command> ¤Ï¹â¤¤¸¢¸Â¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë»þ¤Ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¥·¥§¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òõ¤¹»þ´Ö¤òû½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-	  ´Ä¶­ÊÑ¿ô <envar>PATH</envar> ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
-	  ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥³¥Þ¥ó¥É°ìÍ÷¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  <command>tcsh</command> ¥·¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	  ¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
-	  <command>rehash</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  <command>sh</command> ¥·¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
- 	  ¤«¤ï¤ê¤Ë <command>hash -r</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	  ¤¢¤Ê¤¿¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥ë¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î´Ö¤Ë¡¢ºî¶ÈÍѥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤òÀáÌó¤Ç¤­¡¢¤Þ¤¿ port
-	 ¤ò¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëºÝ¤ËÌäÂ꤬µ¯¤³¤ë²ÄǽÀ­¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><command>lsof</command> ¤Ï¹â¤¤¸¢¸Â¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë»þ¤Ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥·¥§¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òõ¤¹»þ´Ö¤òû½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
+	´Ä¶­ÊÑ¿ô <envar>PATH</envar> ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
+	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥³¥Þ¥ó¥É°ìÍ÷¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	<command>tcsh</command> ¥·¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
+	<command>rehash</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<command>sh</command> ¥·¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
+ 	¤«¤ï¤ê¤Ë <command>hash -r</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	¤¢¤Ê¤¿¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥ë¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î´Ö¤Ë¡¢ºî¶ÈÍѥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤òÀáÌó¤Ç¤­¡¢¤Þ¤¿ port
+	¤ò¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëºÝ¤ËÌäÂ꤬µ¯¤³¤ë²ÄǽÀ­¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>make clean</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>make clean</userinput>
 ===> Cleaning for lsof-88.d,8
 &prompt.root;</screen>
 
-    <note>
-     <para>port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
-	  <command>make install clean</command>
-	  ¤È¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	  ¤³¤ì¤é¤Î;ʬ¤Ê¼ê½ç¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-	</note>
-   
+   <note>
+	<para>port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
+	 <command>make install clean</command>
+	 ¤È¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	 ¤³¤ì¤é¤Î;ʬ¤Ê¼ê½ç¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   </note>
+
    <sect3>
 	<title>ports ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</title>
 
-	 <para>ports ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	  ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡Ç½¤Î°ìÉô¤òÍ­¸ú¤â¤·¤¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¤Þ¤¿¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤ê¡¢
-	  ¤½¤Î¾¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï
-	  <filename role="package">www/firefox</filename>,
-	  <filename role="package">security/gpgme</filename> ¤ä
-	  <filename role="package">mail/sylpheed-claws</filename>
-	  ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  port ¤ËÍøÍѲÄǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	  ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ë port
-	  ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤µ¤»¤ëÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢
-	  ²¿ÅÙ¤â¥æ¡¼¥¶¤È¤ÎÂÐÏ䬵¯¤³¤êÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë <command>make
-	   config-recursive</command>
-	  ¤ò¼Â¹Ô¤·¤ÆÀßÄê¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å
-	  <command>make
-	   install [clean]</command>
-	  ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ port ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para>ports ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	 ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡Ç½¤Î°ìÉô¤òÍ­¸ú¤â¤·¤¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤Þ¤¿¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤ê¡¢
+	 ¤½¤Î¾¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï
+	 <filename role="package">www/firefox</filename>,
+	 <filename role="package">security/gpgme</filename> ¤ä
+	 <filename role="package">mail/sylpheed-claws</filename>
+	 ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 port ¤ËÍøÍѲÄǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ë port
+	 ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤µ¤»¤ëÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢
+	 ²¿ÅÙ¤â¥æ¡¼¥¶¤È¤ÎÂÐÏ䬵¯¤³¤êÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë
+	 <command>make config-recursive</command>
+	 ¤ò¼Â¹Ô¤·¤ÆÀßÄê¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å
+	 <command>make install [clean]</command>
+	 ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ port ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<tip>
 	 <para><buildtarget>config-recursive</buildtarget> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢
@@ -1222,12 +1244,12 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 	  ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Í¸ ports ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¡¢
 	  ports ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î²èÌ̤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢
 	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Îǧ¤Ç¤­¤ë¤Þ¤Ç
-	  <command>make
-	   config-recursive</command>
+	  <command>make config-recursive</command>
 	  ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 	</tip>
 
-	<para>port ¤Î¹½Ã۸塢ºÆ¤Ó¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤µ¤»¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄɲääºï½ü¡¢

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list