svn commit: r44405 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Apr 1 10:06:03 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Tue Apr 1 10:06:02 2014
New Revision: 44405
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44405

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42829 -> r42903	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Mon Mar 31 21:09:35 2014	(r44404)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports/chapter.xml	Tue Apr 1 10:06:02 2014	(r44405)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42829
+   Original revision: r42903
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="ports">
@@ -909,33 +909,14 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
  <sect1 xml:id="ports-using">
   <title>Ports Collection ¤ÎÍøÍÑ</title>
 
-  <para>¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ports Collection
-   ¤òÍøÍѤ·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢
-   ¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éºï½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´ðËÜŪ¤Ê¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
-   ÍøÍѲÄǽ¤Ê <command>make</command> ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ä´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï
-   &man.ports.7; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-  <warning>
-   <para>&os; Ports ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2012 ǯ¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò
-	CVS ¤«¤é Subversion ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
-	°ìÈÌŪ¤Ê ports ¤ÎÍøÍѤˤª¤¤¤Æ¿ä¾©¤µ¤ì¤ëÊýË¡¤Ï
-	<application>Portsnap</application> ¤Ç¤¹¡£
-	¥í¡¼¥«¥ë¤Ç ports ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤¤
-	(¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÄɲäΥѥåÁ¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤¿¤¤)
-	¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ Subversion ¤ò»È¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	<application>CVSup</application> ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢
-	2013 ǯ 2 ·î 28 Æü¤ËÇѻߤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-  </warning>
-
-  <sect2 xml:id="ports-tree">
-   <title>Ports Collection ¤Î½àÈ÷</title>
-
-   <para>Ports Collection ¤È¤Ï¡¢<filename>/usr/ports</filename>
+   <para>Ports Collection ¤È¤Ï¡¢<filename class="directory">/usr/ports</filename>
 	°Ê²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë <filename>Makefile</filename>, ½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¡¢
 	ÀâÌÀʸ¤Ê¤É¤Î°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢
 	¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ &os; ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-	°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢&os; ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë Ports Collection ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
-	Ports Collection ¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	port ¤òÍѤ¤¤Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	¤Þ¤ººÇ½é¤Ë Ports Collection ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Ë Ports Collection ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
+	°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Î¤É¤ì¤«¤òÍѤ¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <procedure>
 	<title>Portsnap ¤òÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡</title>
@@ -963,8 +944,8 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 	 <para>¾å¤Ç¼¨¤·¤¿ <application>Portsnap</application>
 	  ¤ò½é¤á¤ÆÍøÍѤ¹¤ëºÝ¤Ë¹Ô¤¦¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¸å¤Ï¡¢
 	  °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç
-	  <filename>/usr/ports</filename>
-	  ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	  <filename class="directory">/usr/ports</filename>
+	  ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	 <screen>&prompt.root; <userinput>portsnap fetch</userinput>
 &prompt.root; <userinput>portsnap update</userinput></screen>
@@ -974,8 +955,8 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
    <procedure>
 	<title>Subversion ¤òÍѤ¤¤ëÊýË¡</title>
 
-	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÊѹ¹ÅÀ¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ë¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
-	 ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î´ÉÍý¤¬É¬Íפʾì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	<para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î´ÉÍý¤¬É¬Íפʾì¹ç¤ä¡¢
+	 ¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÊѹ¹ÅÀ¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	 <application>Subversion</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ
 	 Ports Collection ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 <application>Subversion</application> ¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
@@ -1008,189 +989,50 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 
 	<step>
 	 <para>ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÎɤ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
-	  <replaceable>svn0.us-east.FreeBSD.org</replaceable> ¤ò <link xlink:href="&url.books.handbook;/svn-mirrors.html">Subversion
+	  ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÎɤ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
+	  <replaceable>svn0.us-east.FreeBSD.org</replaceable>
+	  ¤ò
+	  <link xlink:href="&url.books.handbook;/svn-mirrors.html">Subversion
 	   ¥ß¥é¡¼</link>
-	  ¤ÎÃ椫¤éÃÏÍýŪ¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥ß¥é¡¼¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¥³¥ß¥Ã¥¿¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë <link xlink:href="&url.articles.committers-guide.en;/subversion-primer.html">Subversion
-	   Primer</link> ¤òÆɤó¤Ç¡¢Å¬Àڤʥץí¥È¥³¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  ¤ÎÃ椫¤éÃÏÍýŪ¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥ß¥é¡¼¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	 <screen>&prompt.root; <userinput>svn checkout https://svn0.us-east.FreeBSD.org/ports/head /usr/ports</userinput></screen>
 	</step>
 
 	<step>
 	 <para><application>Subversion</application>
-	  ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¸å¡¢
-	  <filename>/usr/ports</filename>
-	  ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  ¤ÇºÇ½é¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢É¬Íפ˱þ¤¸¤Æ
+	  <filename class="directory">/usr/ports</filename>
+	  ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	 <screen>&prompt.root; <userinput>svn update /usr/ports</userinput></screen>
 	</step>
    </procedure>
 
-   <procedure>
-	<title>sysinstall ¤òÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡</title>
-
-	<para>¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢<application>sysinstall</application>
-	 ¤òÍøÍѤ·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é Ports Collection
-	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Î¸Å¤¤ Ports Collection
-	 ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤â¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀܳ¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<step>
-	 <para><systemitem class="username">root</systemitem> ¥æ¡¼¥¶¸¢¸Â¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë
-	  <command>sysinstall</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>sysinstall</userinput></screen>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ <guimenuitem>Configure</guimenuitem> ¤òÁª¤Ó¡¢
-	  <keycap>Enter</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ <guimenuitem>Distributions</guimenuitem> ¤òÁª¤Ó¡¢
-	  <keycap>Enter</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ <guimenuitem>ports</guimenuitem> ¤òÁª¤Ó¡¢
-	  <keycap>Space</keycap> ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para><guimenuitem>Exit</guimenuitem> ¤Þ¤Ç¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢
-	  <keycap>Enter</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>CDROM ¤ä FTP ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para><guimenuitem>Exit</guimenuitem> ¤Þ¤Ç¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢<keycap>Enter</keycap>
-	  ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para><keycap>X</keycap> ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢
-	  <application>sysinstall</application> ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</step>
-   </procedure>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="cvsup-migration">
-   <title><application>CVSup</application>/<application>csup</application>
-	¤«¤é <application>portsnap</application> ¤Ø¤Î°Ü¹Ô</title>
-
-   <warning>
-	<para>2013 ǯ 2 ·î 28 Æü¤Þ¤Ç¤Ë
-	 ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î <application>CVS</application>
-	 ¤Ø¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤½¤Î¤¿¤á¡¢<application>CVSup</application> ¤ª¤è¤Ó
-	 <application>csup</application> ¤òÍѤ¤¤Æ ports
-	 ¥Ä¥ê¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-   </warning>
-
-   <procedure>
-	<title>Portsnap ¤Ø¤Î°Ü¹Ô</title>
-
-	<para>°Ü¹Ô¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢
-	 <filename>/usr</filename> ¤ËÌó
-	 1 GB ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤ȡ¢
-	 ¤µ¤é¤Ë <application>Portsnap</application>
-	 ¤ÏÌó 150 MB ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤ò <filename>/var</filename> ¤ËɬÍפȤ·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<step>
-	 <para>¤â¤· &man.cron.8; ¤ò»È¤Ã¤Æ
-	  <application>CVSup</application> 
-	  <application>csup</application> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢
-	  ¼«Æ°Åª¤Ê ports ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	  Ää»ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>¸½ºß¤Î ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò°ì»þŪ¤ËÊ̤ξì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>mv /usr/ports /usr/ports.old</userinput></screen>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>¿·¤·¤¤ ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò
-	  <application>Portsnap</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢
-	  <filename>/usr/ports</filename>
-	  ¤ËŸ³«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>portsnap fetch extract</userinput></screen>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>distfiles ¤ª¤è¤ÓÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë packages ¤ò¿·¤·¤¤
-	  port ¥Ä¥ê¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>mv /usr/ports.old/distfiles /usr/ports</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mv /usr/ports.old/packages /usr/ports</userinput></screen>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>¸Å¤¤ ports ¥Ä¥ê¡¼¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>rm -rf /usr/ports.old</userinput></screen>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>¤â¤· <application>CVSup</application>
-	  ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_delete -r -v cvsup-without-gui-\*</userinput></screen>
-
-	 <para><application>pkgng</application> ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
-	  °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>pkg delete cvsup-without-gui</userinput></screen>
-	</step>
-   </procedure>
-
-<!--   <para><application>Portsnap</application> ¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢
-	<application>Portsnap</application> ¤òÍѤ¤¤¿
-	ports ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	<link linkend="updating-upgrading-portsnap">Portsnap
-	 ¤ò»È¤¦</link> ¤ÎÀá¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para> -->
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="ports-skeleton">
-   <title>ports ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
-
-   <indexterm>
-    <primary>ports</primary>
-    <secondary>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</secondary>
-   </indexterm>
-
-   <para>port ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò &os;
-	¾å¤ÇÀµ¤·¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤òÄ󶡤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	¤½¤ì¤¾¤ì¤Î port ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>Ports Collection
+	¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤òɽ¤¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò»ý¤Á¡¢
+	³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	ports ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë³Æ¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢
+	¥×¥í¥°¥é¥à¤ò &os;
+	¾å¤ÇÀµ¤·¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤òÄ󶡤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤ì¤¾¤ì¤Î port ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ï¡¢
+	¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <itemizedlist>
 	<listitem>
-	 <para><filename>Makefile</filename>¡£
-	  <filename>Makefile</filename>
-      ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÊýË¡¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤É¤³¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¤ò»ØÄꤹ¤ëÌ¿Îáʸ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <para><filename>Makefile</filename>:
+	  ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÊýË¡¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤É¤³¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¤ò»ØÄꤹ¤ëÌ¿Îáʸ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><filename>distinfo</filename>¡£
+	 <para><filename>distinfo</filename>:
 	  ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î port
 	  ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¡¢
-	  ¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò
-	  (&man.sha256.1; ¤ò»È¤Ã¤Æ)
-	  ³Îǧ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¾ðÊ󤬴ޤޤì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	  ¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¾ðÊ󤬴ޤޤì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><filename>files</filename>¡£
+	 <para><filename>files</filename>:
 	  ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï &os; ¾å¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¡¢
       ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	  ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î port
@@ -1198,12 +1040,12 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
 	</listitem>
 
     <listitem>
-	 <para><filename>pkg-descr</filename>¡£
+	 <para><filename>pkg-descr</filename>:
 	  ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀʸ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
     </listitem>
 
     <listitem>
-	 <para><filename>pkg-plist</filename>¡£
+	 <para><filename>pkg-plist</filename>:
       ¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î port ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëÁ´¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
       ¤³¤ì¤Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤òºï½ü¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
       ¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ì¤ÐÎɤ¤¤Î¤«¤ò ports
@@ -1212,235 +1054,228 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.15.1_1... don
    </itemizedlist>
 
    <para>¤³¤ì¤é¤Î¾¤Ë <filename>pkg-message</filename>
-	¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´Þ¤à ports ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	ports ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢
-	¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍѤ¤¤ÆÆüì¤Ê¾õ¶·¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤äÆüì¤Ê¾õ¶·¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´Þ¤à ports ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó
-	ports ¤Î°ìÈÌŪ¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link xlink:href="&url.books.porters-handbook;/index.html">port
+	ports ¤Î°ìÈÌŪ¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	<link xlink:href="&url.books.porters-handbook;/index.html">port
 	ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</link> ¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>port ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É (<quote>distfile</quote> ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹)
+   <para>port ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É
+	(<filename>distfile</filename> ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹)
 	¤ò´Þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Îºî¼Ô¤¬¹¥¤à·Á¼°¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	°Ê²¼¤Ç¤Ï port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë 2 ¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	port ¤Î¹½ÃۤΟ³«Éô¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥½¡¼¥¹¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë
+	<filename
+	 class="directory">/usr/ports/distfiles</filename>
+	¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <note>
-    <para>ports ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 <systemitem class="username">root</systemitem> ¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-   </note>
+   <sect2 xml:id="ports-skeleton">
+   <title>ports ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
 
-   <warning>
-	<para>port ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	 Ports Collection ¤¬ºÇ¿·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î port ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÌäÂ꤬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò
-	 <uri xlink:href="http://vuxml.freebsd.org/">http://vuxml.freebsd.org/</uri>
-	 ¤Ç³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<package>ports-mgmt/portaudit</package>
-	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 ¿·¤·¤¯ port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	 <command>portaudit -F</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢
-	 ºÇ¿·¤ÎÀȼåÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸¡ºº¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¹¹¿·¤Ï¡¢
-	 Æü¡¹¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢&man.portaudit.1; ¤ª¤è¤Ó &man.periodic.8;
-	 ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </warning>
+   <indexterm>
+	<primary>ports</primary>
+	<secondary>installing</secondary>
+   </indexterm>
 
-   <para>Ports Collection ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤â¤·Àܳ¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢distfile ¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò
-	<filename>/usr/ports/distfiles</filename>
-	¤Ë¼êÆ°¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢Ports Collection
+	¤òÍøÍѤ·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éºï½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´ðËÜŪ¤Ê¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
+	ÍøÍѲÄǽ¤Ê <command>make</command> ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ä´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï
+	&man.ports.7; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>¤Þ¤º¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤¤ port ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <warning>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/sysutils/lsof</userinput></screen>
+   <para>¤¤¤«¤Ê¤ë port ¤Ç¤â¡¢¹½ÃÛ¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢
+	Á°Àá¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ports Collection ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀȼåÀ­¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤Î port ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÌäÂ꤬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï
+	<uri xlink:href="http://vuxml.freebsd.org/">http://vuxml.freebsd.org/</uri>
+	¤Ç³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢<filename
+	 role="package">ports-mgmt/portaudit</filename>
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤ port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	<command>portaudit -F -a</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	ËèÆü¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£³Îǧ»þ¤Ë¡¢
+	¼«Æ°Åª¤Ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸¡ºº¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢<application>portaudit</application> ¤ª¤è¤Ó &man.periodic.8;
+	¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   </warning>
 
-    <para>port ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï
-	 <quote>¥Ó¥ë¥É (build)</quote> ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤«¤é
-     <command>make</command> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-     ¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÎϤ¬¸½¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£</para>
+   <para>Ports Collection ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤Þ¤¿¡¢superuser ¤Î¸¢¸Â¤âɬÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-    <screen>&prompt.root; <userinput>make</userinput>
->> lsof_4.57D.freebsd.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.
+   <para><link xlink:href="http://www.freebsdmall.com/">freebsdmaill.com
+	 </link> ¤Î &os; Toolkit ¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î DVD-ROM
+	À½ÉʤÎÃæ¤Ë¤Ï distfiles ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤é¤ò»È¤¦¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀܳ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â
+	ports ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	DVD ¤ò <filename class="directory">/cdrom</filename>
+	¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤Û¤«¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢
+	<varname>CD_MOUNTPTS</varname> ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ËɬÍ×¤Ê distfiles ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¡¢
+	¼«Æ°Åª¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£port ¤Ë¤Ï DVD
+	¤Ø¤Î¼ýÏ¿¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾ò¹à¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òɬÍפȤ·¤¿¤ê¡¢
+	ºÆÇÛÉÛ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Íýͳ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	DVD ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀܳ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>port ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤¤ port ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤«¤é¤Þ¤¿¤Ï
+	<command>make install</command> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÎϤ¬¸½¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/sysutils/lsof</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install</userinput>
+>> lsof_4.88D.freebsd.tar.gz doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/.
 >> Attempting to fetch from ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/.
-===> Extracting for lsof-4.57
+===> Extracting for lsof-4.88
 ...
 [extraction output snipped]
 ...
->> Checksum OK for lsof_4.57D.freebsd.tar.gz.
-===> Patching for lsof-4.57
-===> Applying FreeBSD patches for lsof-4.57
-===> Configuring for lsof-4.57
+>> Checksum OK for lsof_4.88D.freebsd.tar.gz.
+===> Patching for lsof-4.88.d,8
+===> Applying FreeBSD patches for lsof-4.88.d,8
+===> Configuring for lsof-4.88.d,8
 ...
 [configure output snipped]
 ...
-===> Building for lsof-4.57
+===> Building for lsof-4.88.d,8
 ...
 [compilation output snipped]
 ...
-&prompt.root;</screen>
-
-	<para>¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¼¡¤Ë <command>make install</command>
-	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢port ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+===> Installing for lsof-4.88.d,8
 
-    <screen>&prompt.root; <userinput>make install</userinput>
-===> Installing for lsof-4.57
+===> Installing for lsof-4.88.d,8
 ...
 [installation output snipped]
 ...
 ===>  Generating temporary packing list
-===>  Compressing manual pages for lsof-4.57
-===>  Registering installation for lsof-4.57
+===>  Compressing manual pages for lsof-4.88.d,8
+===>  Registering installation for lsof-4.88.d,8
 ===> SECURITY NOTE:
    This port has installed the following binaries which execute with
    increased privileges.
+/usr/local/sbin/lsof
 &prompt.root;</screen>
 
-    <para>¥×¥í¥ó¥×¥È¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 <command>lsof</command> ¤Ï¹â¤¤¸¢¸Â¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢
-	 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ports
-	 ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÃæ¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤ì¤é¤Î·Ù¹ð¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+    <para><command>lsof</command> ¤Ï¹â¤¤¸¢¸Â¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë»þ¤Ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>¥·¥§¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òõ¤¹»þ´Ö¤òû½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
+	  ´Ä¶­ÊÑ¿ô <envar>PATH</envar> ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
+	  ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥³¥Þ¥ó¥É°ìÍ÷¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  <command>tcsh</command> ¥·¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	  ¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
+	  <command>rehash</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  <command>sh</command> ¥·¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
+ 	  ¤«¤ï¤ê¤Ë <command>hash -r</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	  ¤¢¤Ê¤¿¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥ë¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<para>¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤ëºî¶ÈÍѥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î´Ö¤Ë¡¢ºî¶ÈÍѥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤òÀáÌó¤Ç¤­¡¢¤Þ¤¿ port
 	 ¤ò¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëºÝ¤ËÌäÂ꤬µ¯¤³¤ë²ÄǽÀ­¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>make clean</userinput>
-===> Cleaning for lsof-4.57
+===> Cleaning for lsof-88.d,8
 &prompt.root;</screen>
 
     <note>
-     <para><command>make</command>¡¢<command>make install</command>
-	  ¤ª¤è¤Ó <command>make clean</command>
-	  ¤È»°¤Ä¤Ëʬ¤±¤é¤ì¤¿¼ê½ç¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢
-	  ºÇ½é¤«¤é <command>make install clean</command> ¤È¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	  ;ʬ¤Ê¼ê½ç¤òÆó¤Ä¾Ê¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+     <para>port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
+	  <command>make install clean</command>
+	  ¤È¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	  ¤³¤ì¤é¤Î;ʬ¤Ê¼ê½ç¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 	</note>
+   
+   <sect3>
+	<title>ports ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</title>
 
-	<note>
-	 <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ë port
-	  ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤µ¤»¤ëÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢
-	  <command>make install</command>
-	  ¤À¤±¤Î¼Â¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤È¤ÎÂÐÏ䬵¯¤³¤êĹ»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  °Í¸¤¹¤ë port ¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë <command>make
+	 <para>ports ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  ¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	  ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡Ç½¤Î°ìÉô¤òÍ­¸ú¤â¤·¤¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	  ¤Þ¤¿¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤ê¡¢
+	  ¤½¤Î¾¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	  ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï
+	  <filename role="package">www/firefox</filename>,
+	  <filename role="package">security/gpgme</filename> ¤ä
+	  <filename role="package">mail/sylpheed-claws</filename>
+	  ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  port ¤ËÍøÍѲÄǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	  ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ë port
+	  ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤µ¤»¤ëÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢
+	  ²¿ÅÙ¤â¥æ¡¼¥¶¤È¤ÎÂÐÏ䬵¯¤³¤êÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  ¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë <command>make
 	   config-recursive</command>
 	  ¤ò¼Â¹Ô¤·¤ÆÀßÄê¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å
-	  <command>make install
-	   [clean]</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</note>
+	  <command>make
+	   install [clean]</command>
+	  ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ port ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<tip>
 	 <para><buildtarget>config-recursive</buildtarget> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢
-	  &man.make.1; ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë
 	  <buildtarget>all-depends-list</buildtarget>
 	  ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÀßÄꤹ¤Ù¤­ ports ¤Î°ìÍ÷¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	  ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Í¸ ports ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¡¢
-	  ports ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î &man.dialog.1; ²èÌ̤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢
-	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬°Õ¿ÞÄ̤ê¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Îǧ¤Ç¤­¤ë¤Þ¤Ç
+	  ports ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î²èÌ̤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢
+	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Îǧ¤Ç¤­¤ë¤Þ¤Ç
 	  <command>make
 	   config-recursive</command>
 	  ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 	</tip>
 
-	<note>
-	 <para>¥·¥§¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òõ¤¹»þ´Ö¤òû½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-	  ´Ä¶­ÊÑ¿ô <envar>PATH</envar> ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
-	  ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥³¥Þ¥ó¥É°ìÍ÷¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  <command>tcsh</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	  ¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
-	  <command>rehash</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  <command>sh</command> ¥·¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
- 	  ¤«¤ï¤ê¤Ë <command>hash -r</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	  ¤¢¤Ê¤¿¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥ë¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</note>
-
-	<para><link xlink:href="http://www.freebsdmall.com/">&os;
-	 Mall</link> ¤Î &os; Toolkit ¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î DVD-ROM
-	 À½ÉʤÎÃæ¤Ë¤Ï distfiles ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ì¤é¤ò Ports Collection ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 DVD-ROM ¤ò <filename>/cdrom</filename> ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤Û¤«¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢
-	 <varname>CD_MOUNTPTS</varname> ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤ËɬÍ×¤Ê distfiles ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¡¢
-	 ¼«Æ°Åª¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<note>
-	 <para>port ¤Ë¤Ï DVD
-      ¤Ø¤Î¼ýÏ¿¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾ò¹à¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-      ¤³¤ì¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òɬÍפȤ·¤¿¤ê¡¢
-      ºÆÇÛÉÛ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Íýͳ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  DVD ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-      ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀܳ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-	</note>
+	<para>port ¤Î¹½Ã۸塢ºÆ¤Ó¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤µ¤»¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄɲääºï½ü¡¢
+	 ÀßÄê¤ÎÊѹ¹¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 °ì¤ÄÌÜ¤Ï port ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë <command>cd</command> ¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢
+	 <command>make	config</command>
+	 ¤ÈÆþÎϤ¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	 Ê̤ÎÊýË¡¤Ï <command>make showconfig</command>
+	 ¤ò»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	 ¾¤ÎÊýË¡¤Ï <command>make rmconfig</command>
+	 ¤Î¼Â¹Ô¤Ç¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ºï½ü¤µ¤ì¡¢
+	 ÀßÄê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êľ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ì¤é¤ÎÊýË¡¤ä¾¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢
+	 &man.ports.7; ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para>ports ¤Ï¡¢<envar>FTP_PASSIVE_MODE</envar>,
-	 <envar>FTP_PROXY</envar>, <envar>FTP_PASSWORD</envar>
-	 ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ò»²¾È¤¹¤ë &man.fetch.1;
-	 ¤òÍѤ¤¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÆ⦤Ǥ¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
+	<para>ports ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ò»²¾È¤¹¤ë &man.fetch.1;
+	 ¤òÍѤ¤¤Æ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
+	 &os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÆ⦤Ǥ¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
 	 FTP/HTTP ¥×¥í¥­¥·¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¤³¤ì¤é¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î°ìÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï &man.fetch.3; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <envar>FTP_PASSIVE_MODE</envar>,
+	 <envar>FTP_PROXY</envar>, <envar>FTP_PASSWORD</envar>
+	 ¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î°ìÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
+	 &man.fetch.3; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<para>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¾ï»þÀܳ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¤Î¤¿¤á¤Ë
+	<para>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¾ï»þÀܳ¤Ç¤­¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¤Î¤¿¤á¤Ë
 	 <command>make fetch</command>
 	 ¥³¥Þ¥ó¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 (¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀܳ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë) ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò
-	 <filename>/usr/ports</filename> ¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ɬÍפʥե¡¥¤¥ë¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï <filename>/usr/ports/net</filename>
-	 ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê²¼¤Î³¬ÁؤΥ«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò
+	 <filename class="directory">/usr/ports</filename>
+	 ¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î distfiles ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤«¡¢
+	 <filename class="directory">/usr/ports/net</filename>
+	 ¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤ä¡¢¤¢¤ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	 ¤¢¤ë port ¤¬¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ä¤½¤Î¾¤Î ports ¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	 Ê̤Υ«¥Æ¥´¥ê¤Î ports ¤Î distfiles
 	 ¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì<emphasis>¤Ê¤¤</emphasis>¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 port ¤¬°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢
-	<command>make
-	 fetch-recursive</command>
+	 port ¤¬°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î distfiles ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢
+	 <command>make fetch-recursive</command>
 	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<note>
-	 <para>¥È¥Ã¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç <command>make</command>
-	  ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î port ¤¬¥Ó¥ë¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	  ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é ports ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏƱ»þ¤Ë¸ºß¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢
-	  °Û¤Ê¤ë ports ¤ÎÊ̤Υե¡¥¤¥ë¤¬Æ±¤¸Ì¾Á°¤Ç
-	  ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</note>
-
 	<para>¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
-	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î <varname>MASTER_SITES</varname>
-	 ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È°Ê³°¤«¤é tarball
-	 ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬É¬Íפˤʤë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë
-	 <varname>MASTER_SITES</varname> ¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 ¥í¡¼¥«¥ë¤Ë distfiles ¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢
+	 <varname>MASTER_SITES</varname> ÊÑ¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
+	 <filename>Makefile</filename> ¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Î¾ì½ê¤ò
+	 Êѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ÀßÄꤹ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Êѹ¹Àè¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/directory</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make MASTER_SITE_OVERRIDE= \
-ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/ fetch</userinput></screen>
-
-	<para>¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï <varname>MASTER_SITES</varname> ¤ò
-	 <systemitem class="fqdomainname">ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/</systemitem>
-	 ¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<note>
-	 <para>ports ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	  ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡Ç½¤Î°ìÉô¤òÍ­¸ú¤â¤·¤¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¤Þ¤¿¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤ê¡¢
-	  ¤½¤Î¾¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï
-	  <package>www/firefox</package>,
-	  <package>security/gpgme</package> ¤ä
-	  <package>mail/sylpheed-claws</package>
-	  ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	  port ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	</note>
-
-   <sect3>
-	<title>ports ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÊѹ¹</title>
+<replaceable>ftp://ftp.organization.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/</replaceable> fetch</userinput></screen>
 
 	<para><varname>WRKDIRPREFIX</varname> ÊÑ¿ô¤È
 	 <varname>PREFIX</varname> ÊÑ¿ô¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
@@ -1448,46 +1283,25 @@ ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>make WRKDIRPREFIX=/usr/home/example/ports install</userinput></screen>
 
-	<para>¤È¤¹¤ë¤È¡¢ports ¤Ï <filename>/usr/home/example/ports</filename>
-	 ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ <filename>/usr/local</filename>
+	<para>¤È¤¹¤ë¤È¡¢ports ¤Ï <filename class="directory">/usr/home/example/ports</filename>
+	 ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ <filename class="directory">/usr/local</filename>
 	 °Ê²¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>make PREFIX=/usr/home/example/local install</userinput></screen>
 
-	<para>¤³¤Î¾ì¹ç¡¢port ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ï <filename>/usr/ports</filename>
+	<para>¤³¤Î¾ì¹ç¡¢port ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ï <filename class="directory">/usr/ports</filename>
 	 ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢
-	 <filename>/usr/home/example/local</filename>
-	 ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤½¤·¤Æ¡¢</para>
+	 <filename class="directory">/usr/home/example/local</filename>
+	 ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>make WRKDIRPREFIX=../ports PREFIX=../local install</userinput></screen>
 
 	<para>¤È¤¹¤ì¤Ðξ¼Ô¤òÁȤ߹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	<para>¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	<para>¤³¤ì¤é¤ò´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ä¶­ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	 ¤¢¤Ê¤¿¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥ë¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </sect3>
-
-   <sect3>
-	<title>ports ¤ÎºÆ¹½ÃÛ</title>
-
-	<para>ports ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ëºÝ¡¢¥Ó¥ë¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë
-	 ncurses ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 port ¤Î¹½Ã۸塢ºÆ¤Ó¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤µ¤»¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄɲääºï½ü¡¢
-	 ÀßÄê¤ÎÊѹ¹¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 °ì¤ÄÌÜ¤Ï port ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë <command>cd</command> ¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢
-	 <command>make	config</command> ¤ÈÆþÎϤ¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-	 Ê̤ÎÊýË¡¤Ï <command>make showconfig</command>
-	 ¤ò»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-	 ¾¤ÎÊýË¡¤Ï <command>make rmconfig</command>
-	 ¤Î¼Â¹Ô¤Ç¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤ÈÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ºï½ü¤µ¤ì¡¢
-	 ÀßÄê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êľ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ì¤é¤ÎÊýË¡¤ä¾¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢
-	 &man.ports.7; ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-   </sect3>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="ports-removing">
@@ -1498,11 +1312,33 @@ ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/
     <secondary>ºï½ü</secondary>
    </indexterm>
 
-   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ ports ¤ª¤è¤Ó packages ¤Ï¡¢
-	&man.pkg.delete.1; ¥³¥Þ¥ó¥É¤Çºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_delete lsof-4.57</userinput></screen>
-
+   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ ports ¤Ï¡¢
+	&man.pkg.delete.1; ¥³¥Þ¥ó¥É¤Çºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ <application>pkg</application>
+	¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	<command>pkg delete</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ port ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤ì¤é¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Î»ÈÍÑÎã¤Ï¡¢<xref
+	 linkend="packages-using"/> ¤ª¤è¤Ó <xref
+	 linkend="pkgng-intro"/> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢port ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Æ
+	<command>make deinstall</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/sysutils/lsof</userinput>
+<userinput>make deinstall</userinput>
+===> Deinstalling for sysutils/lsof
+===>  Deinstalling
+Deinstallation has been requested for the following 1 packages:
+
+	lsof-4.88.d,8
+
+The deinstallation will free 229 kB
+[1/1] Deleting lsof-4.88.d,8... done</screen>
+
+   <para>port ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤­¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤळ¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤â¤·ºï½ü¤·¤¿ port ¤Ë°Í¸¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	¤½¤Î¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢port ¤Îºï½ü¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢°Í¸¤òľ¤¹¤¿¤á¤Ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="ports-upgrading">


More information about the svn-doc-all mailing list