svn commit: r42648 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Sep 10 20:36:22 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Tue Sep 10 20:36:21 2013
New Revision: 42648
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42648

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42576 -> r42647	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Tue Sep 10 15:55:26 2013	(r42647)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Tue Sep 10 20:36:21 2013	(r42648)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42576
+   Original revision: r42647
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -1481,6 +1481,11 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r gnome2</userinput></screen>
 
+	<para><application>pkgng</application> ¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install gnome2</userinput></screen>
+
 	<para><application>GNOME</application> ¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢
 	 ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
@@ -1638,7 +1643,7 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	<para><application>KDE 4</application> package
 	 ¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯±Û¤·¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-    <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r kde4</userinput></screen>
+    <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r kde</userinput></screen>
 
 	<para>&man.pkg.add.1;
 	 ¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·ÈǤò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -1646,7 +1651,7 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	<para><application>pkgng</application> ¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
 	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install kde4</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install kde</userinput></screen>
 
     <para><application>KDE</application>
 	 ¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
@@ -1781,12 +1786,16 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
    <sect3 id="x11-wm-xfce-install">
 	<title>Xfce ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
 
-	<para>(¤³¤Îʸ¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï)
-	 <application>Xfce</application>
-	 ¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><application>Xfce</application>
+	 ¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r xfce</userinput></screen>
+
+	<para><application>pkgng</application> ¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r xfce4</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install xfce</userinput></screen>
 
 	<para>¤Þ¤¿¡¢Ports Collection
 	 ¤òÍøÍѤ·¤Æ¥½¡¼¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£</para>


More information about the svn-doc-all mailing list