svn commit: r42636 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Sep 9 21:21:35 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Mon Sep 9 21:21:34 2013
New Revision: 42636
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42636

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42571 -> r42576	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Mon Sep 9 21:08:57 2013	(r42635)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Mon Sep 9 21:21:34 2013	(r42636)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42571
+   Original revision: r42576
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -180,7 +180,8 @@
 	¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò <quote>¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</quote>
 	¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËǤ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
 	X ÍѤΠ<ulink
-	 url="http://xwinman.org/">¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó</ulink> ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 url="http://xwinman.org/">¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó</ulink>
+	¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤ì¤é¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¸«¤¿Ìܤä»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	<quote>¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×</quote>
 	¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢
@@ -344,9 +345,9 @@
 	X11 ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂΤò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
 	ʬ³ä¤µ¤ì¤¿ X11 ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä ports ¤âÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <para>ºÇ¾®¤Î¹½À®¤Ç X11 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-   <filename role="package">x11/xorg-minimal</filename>
-   ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>ºÇ¾®¤Î¹½À®¤Ç X11 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	<filename role="package">x11/xorg-minimal</filename>
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </note>
 
   <para>¤³¤Î¾Ï¤Î»Ä¤ê¤Ç¤Ï¡¢X11 ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢
@@ -377,9 +378,17 @@
 	°Ê²¼¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤È½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
    <itemizedlist>
-	<listitem><para>¥â¥Ë¥¿Æ±´ü¼þÇÈ¿ô</para></listitem>
-	<listitem><para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È</para></listitem>
-	<listitem><para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê</para></listitem>
+	<listitem>
+	 <para>¥â¥Ë¥¿Æ±´ü¼þÇÈ¿ô</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê</para>
+	</listitem>
    </itemizedlist>
 
    <indexterm>
@@ -505,7 +514,7 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 
 	<para>¤Þ¤¿¤Ï¡¢<application>hald</application> ÍѤΥ­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë
 	 <filename>x11-input.fdi</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢<filename
-	 class="directory">/usr/local/etc/hal/fdi/policy</filename>
+	  class="directory">/usr/local/etc/hal/fdi/policy</filename>
 	 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ò´Þ¤á¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -529,22 +538,22 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 	<programlisting>Option	"DontZap"	"off"</programlisting>
    </note>
 
-	<para>¤â¤·¥Þ¥¦¥¹¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	 Àè¤Ø¿Ê¤àÁ°¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 &os; ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾Ï¤Î <xref linkend="mouse"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤µ¤é¤Ë¡¢
-	 ºÇ¶á¤Î <application>Xorg</application> ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤Î¤¿¤á¡¢
-	 <filename>xorg.conf</filename> ¤Î
-	 <literal>InputDevice</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¸Å¤¤ÀßÄê¤Îµ­½Ò¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¹Ô¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <literal>ServerLayout</literal> ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
-	 <literal>ServerFlags</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<programlisting>Option "AutoAddDevices" "false"</programlisting>
-
-	<para>¤³¤ì¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆþÎϥǥХ¤¥¹¤ò
-	 (¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÊѹ¹¤Î¤è¤¦¤Ë)
-	 ɬÍפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤ÆÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¤â¤·¥Þ¥¦¥¹¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	Àè¤Ø¿Ê¤àÁ°¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	&os; ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾Ï¤Î <xref linkend="mouse"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤µ¤é¤Ë¡¢
+	ºÇ¶á¤Î <application>Xorg</application> ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤Î¤¿¤á¡¢
+	<filename>xorg.conf</filename> ¤Î
+	<literal>InputDevice</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¸Å¤¤ÀßÄê¤Îµ­½Ò¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <literal>ServerLayout</literal> ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
+	<literal>ServerFlags</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>Option "AutoAddDevices" "false"</programlisting>
+
+   <para>¤³¤ì¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆþÎϥǥХ¤¥¹¤ò
+	(¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÊѹ¹¤Î¤è¤¦¤Ë)
+	ɬÍפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤ÆÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <note>
 	<para>¤¹¤Ç¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
@@ -565,7 +574,7 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 	 ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	 <application>hald</application> ¤Î¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë
 	 <filename>x11-input.fdi</filename> ¤òºîÀ®¤·¡¢<filename
-	 class="directory">/usr/local/etc/hal/fdi/policy</filename>
+	  class="directory">/usr/local/etc/hal/fdi/policy</filename>
 	 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°Ê²¼¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -702,7 +711,9 @@ EndSection</programlisting>
 	<title>&intel; <literal>i810</literal>
 	 ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÎÀßÄê</title>
 
-	<indexterm><primary>Intel i810 graphic chipset</primary></indexterm>
+	<indexterm>
+	 <primary>Intel i810 graphic chipset</primary>
+	</indexterm>
 
 	<para>&intel; i810 Åý¹ç¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	 X11 ¤Ë¥«¡¼¥É¤òÀ©¸æ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë
@@ -725,7 +736,9 @@ EndSection</programlisting>
    <sect3>
 	<title>¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÄɲÃ</title>
 
-	<indexterm><primary>¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</primary></indexterm>
+	<indexterm>
+	 <primary>¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</primary>
+	</indexterm>
 
 	<para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë´öʬ¹âÅÙ¤ÊÃ챤òɬÍפȤ·¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿É¸½à¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀßÄê¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
@@ -741,11 +754,25 @@ EndSection</programlisting>
 	 °Ê²¼¤Ï¡¢16:10 ¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²òÁüÅÙ¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	<itemizedlist>
-	 <listitem><para>2560x1600</para></listitem>
-	 <listitem><para>1920x1200</para></listitem>
-	 <listitem><para>1680x1050</para></listitem>
-	 <listitem><para>1440x900</para></listitem>
-	 <listitem><para>1280x800</para></listitem>
+	 <listitem>
+	  <para>2560x1600</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>1920x1200</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>1680x1050</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>1440x900</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>1280x800</para>
+	 </listitem>
 	</itemizedlist>
 
 	<para>¤³¤ì¤é¤Î²òÁüÅ٤ΤҤȤĤò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë
@@ -791,7 +818,8 @@ EndSection</programlisting>
 
 	<programlisting> ModeLine <name> <clock> <4 horiz. timings> <4 vert. timings></programlisting>
 
-	<para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï "Monitor" ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î ModeLine ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï "Monitor" ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î ModeLine
+	 ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<programlisting>Section "Monitor"
 Identifier   "Monitor1"
@@ -821,6 +849,7 @@ EndSection</programlisting>
 
   <sect2 id="type1">
    <title>Type1 ¥Õ¥©¥ó¥È</title>
+
    <para>X11 ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢
 	Ä̾ï¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛŪ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÄøÅ٤Τâ¤Î¤Ç¤¹¡£
 	ʸ»ú¤òÂ礭¤¯¤¹¤ë¤È¥¸¥ã¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢
@@ -881,8 +910,11 @@ EndSection</programlisting>
   <sect2 id="truetype">
    <title>&truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È</title>
 
-   <indexterm><primary>TrueType ¥Õ¥©¥ó¥È</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
+   <indexterm>
+	<primary>TrueType ¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
 	<secondary>TrueType</secondary>
    </indexterm>
 
@@ -913,7 +945,7 @@ EndSection</programlisting>
 	<filename role="package">x11-fonts/ttmkfdir</filename>
 	¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/local/lib/X11/fonts/TrueType</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/local/lib/X11/fonts/TrueType</userinput>
 &prompt.root; <userinput>ttmkfdir -o fonts.dir</userinput></screen>
 
    <para>¼¡¤Ë &truetype;
@@ -952,9 +984,13 @@ EndSection</programlisting>
 
    <title>¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</title>
 
-   <indexterm><primary>¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
-	<secondary>¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</secondary></indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
+	<secondary>¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</secondary>
+   </indexterm>
 
    <para><filename>/usr/local/lib/X11/fonts/</filename> ¤È
 	<filename>~/.fonts/</filename> ¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î X11 ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¡¢Xft
@@ -1026,8 +1062,10 @@ EndSection</programlisting>
       </edit>
     </match></programlisting>
 
-   <indexterm><primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
-	<secondary>¥¹¥Ú¡¼¥·¥ó¥°</secondary></indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
+	<secondary>¥¹¥Ú¡¼¥·¥ó¥°</secondary>
+   </indexterm>
 
    <para>¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅùÉý¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢
 	¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¥¹¥Ú¡¼¥·¥ó¥°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
@@ -1136,6 +1174,7 @@ EndSection</programlisting>
    </authorgroup>
   </sect1info>
   <title>X ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
+
   <sect2>
    <title>³µÍ×</title>
 
@@ -1423,8 +1462,8 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	 ¤ÎÄ󶡤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯´Ä¶­¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿´ÃϤ褯´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 	 FreeBSD ¾å¤Î <application>GNOME</application>
 	 ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢
-	 <ulink url="http://www.FreeBSD.org/gnome">FreeBSD GNOME Project</ulink>
-	 ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 <ulink url="http://www.FreeBSD.org/gnome">FreeBSD GNOME
+	  Project</ulink> ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢<application>GNOME</application>
 	 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢ÀßÄê¡¢´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÈó¾ï¤Ëʬ¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ FAQ
 	 ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -1581,8 +1620,8 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	 ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤âÉÕ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï &unix;
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î¾¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¶¯ÎϤʶ¥ÁèÁê¼ê¤Ç¤¹¡£
 	 <application>KDE</application> ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
-	 <ulink url="http://www.kde.org/">KDE ¤Î
-	 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</ulink> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 <ulink url="http://www.kde.org/">KDE ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</ulink>
+	 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 <application>KDE</application> ¤Ë´Ø¤¹¤ë
 	 FreeBSD ÆÃÍ­¤Î¾ðÊó¤È¥ê¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	 <ulink url="http://freebsd.kde.org/">KDE/FreeBSD
@@ -1661,8 +1700,10 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
    <sect3 id="x11-wm-kde-kdm">
 	<title>KDE ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
 
-	<indexterm><primary>KDE</primary>
-	 <secondary>¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</secondary></indexterm>
+	<indexterm>
+	 <primary>KDE</primary>
+	 <secondary>¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</secondary>
+	</indexterm>
 
 	<para>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	 ¥æ¡¼¥¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤¬Íߤ·¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
@@ -1687,6 +1728,7 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 
   <sect2 id="x11-wm-xfce">
    <title>Xfce</title>
+
    <sect3 id="x11-wm-xfce-about">
 	<title>Xfce ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</title>
 
@@ -1752,8 +1794,8 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11-wm/xfce4</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¡¢¼¡²ó X ¤òµ¯Æ°¤·¤¿»þ¤Ë <application>Xfce</application>
-	 ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¡¢¼¡²ó X ¤òµ¯Æ°¤·¤¿»þ¤Ë
+	 <application>Xfce</application> ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
 	 ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/startxfce4" > ~/.xinitrc</userinput></screen>


More information about the svn-doc-all mailing list