svn commit: r43234 - in head/ru_RU.KOI8-R/articles: console-server contributing cups custom-gcc cvs-freebsd explaining-bsd fbsd-from-scratch fonts freebsd-questions geom-class gjournal-desktop hubs...

Taras Korenko taras at FreeBSD.org
Sun Nov 24 18:59:34 UTC 2013


Author: taras
Date: Sun Nov 24 18:59:24 2013
New Revision: 43234
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43234

Log:
 + ru/articles: refresh 'Original revision' references. No other
  changes were made.

Modified:
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/cups/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/cups/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/custom-gcc/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/custom-gcc/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/explaining-bsd/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/explaining-bsd/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/fbsd-from-scratch/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/fbsd-from-scratch/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/geom-class/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/geom-class/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/gjournal-desktop/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/gjournal-desktop/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/mailing-list-faq/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/new-users/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/pr-guidelines/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/pr-guidelines/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/Makefile
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/article.xml

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/Makefile,v 1.3 2004/09/06 07:19:39 marck Exp $
 #
-# Original revision: r21827
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: Console Server
 #

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/console-server/article.xml,v 1.13 2007/01/06 18:28:16 gad Exp $
 
-   Original revision: r28570
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>ëÏÎÓÏÌØÎÙÊ ÓÅÒ×ÅÒ</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 #
 # Article: Contributing to FreeBSD
 #
-# Original revision: r21373
+# Original revision: r39631
 #
 
 DOC?= article

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/article.xml,v 1.3 2006/03/28 16:40:29 gad Exp $
 
-   Original revision: r42442
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>õÞÁÓÔÉÅ × ÐÒÏÅËÔÅ FreeBSD</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/cups/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/cups/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/cups/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -5,7 +5,7 @@
 #
 # Article: CUPS on FreeBSD
 #
-# Original revision: r33118
+# Original revision: r39631
 #
 
 DOC?= article

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/cups/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/cups/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/cups/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSD$
 
-   Original revision: r39632
+   Original revision: r43184
 -->
 <!--
 Translation:	Taras Korenko,

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/custom-gcc/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/custom-gcc/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/custom-gcc/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 # $FreeBSD$
 #
-# Original revision: r34669
+# Original revision: r39631
 #
 
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/custom-gcc/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/custom-gcc/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/custom-gcc/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Russian Documentation Project
   $FreeBSD$
-  Original revision: r39632
+  Original revision: r43184
 -->
 <!-- ðÅÒÅ×ÏÄ: ëÏÒÅÎËÏ ôÁÒÁÓ -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/Makefile,v 1.3 2005/01/03 08:14:37 marck Exp $
 #
-# Original revision: r21827
+# Original revision: r39631
 #
 
 DOC?= article

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/cvs-freebsd/article.xml,v 1.9 2006/02/05 17:43:22 marck Exp $
 
-   Original revision: r42226
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>îÁÓÔÒÏÊËÁ ÈÒÁÎÉÌÉÝÁ CVS - ÐÏÄÈÏÄ FreeBSD</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/explaining-bsd/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/explaining-bsd/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/explaining-bsd/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 #
 # Article: Explaining BSD
 #
-# Original revision: r21373
+# Original revision: r39631
 #
 
 MAINTAINER=kappa at FreeBSD.org.ua

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/explaining-bsd/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/explaining-bsd/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/explaining-bsd/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -7,7 +7,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/explaining-bsd/article.xml,v 1.11 2007/01/06 18:28:16 gad Exp $
 
-   Original revision: r38183
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>þÔÏ ÔÁËÏÅ BSD</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/fbsd-from-scratch/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/fbsd-from-scratch/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/fbsd-from-scratch/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 #
 # Article: FreeBSD From Scratch
 #
-# Original revision: r20561
+# Original revision: r39631
 #
 
 DOC?= article

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/fbsd-from-scratch/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/fbsd-from-scratch/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/fbsd-from-scratch/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -8,7 +8,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/fbsd-from-scratch/article.xml,v 1.5 2005/06/12 13:52:24 gad Exp $
 
-   Original revision: r39632
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>FreeBSD "Ó ÎÕÌÑ"</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/Makefile,v 1.4 2005/12/06 17:56:24 gad Exp $
 #
-# Original revision: r21827
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: Fonts and FreeBSD
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -7,7 +7,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/fonts/article.xml,v 1.5 2005/12/06 17:56:24 gad Exp $
 
-   Original revision: r39632
+   Original revision: r43184
 -->
 <!-- Recently, I wanted to figure out how to use some additional fonts that
   I had accumulated. I finally figured out *how to do it* from the various

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/Makefile,v 1.4 2005/10/28 17:35:48 gad Exp $
 #
-# Original revision: r21827
+# Original revision: r39631
 #
 
 DOC?= article

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -7,7 +7,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/freebsd-questions/article.xml,v 1.10 2005/10/09 10:45:04 gad Exp $
 
-   Original revision: r41344
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>ëÁË ÒÁÂÏÔÁÔØ ÓÏ ÓÐÉÓËÏÍ ÒÁÓÓÙÌËÉ FreeBSD-questions c ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÏÊ

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/geom-class/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/geom-class/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/geom-class/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -3,7 +3,7 @@
 #
 # Article: Writing a GEOM Class
 #
-# Original revision: r25510
+# Original revision: r39631
 #
 
 DOC?= article

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/geom-class/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/geom-class/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/geom-class/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -5,7 +5,7 @@
   The FreeBSD Russian Documentation Project
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru$
-  Original revision: r41109
+  Original revision: r43184
 -->
 <!-- ðÅÒÅ×ÏÄ: ôÁÒÁÓ ëÏÒÅÎËÏ -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/gjournal-desktop/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/gjournal-desktop/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/gjournal-desktop/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -3,7 +3,7 @@
 #
 # Article: Implementing UFS journaling on a desktop PC
 #
-# Original revision: r31928
+# Original revision: r39631
 #
 
 DOC?= article

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/gjournal-desktop/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/gjournal-desktop/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/gjournal-desktop/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!--
  The FreeBSD Russian Documentation Project
  $FreeBSD$
- Original revision: r39632
+ Original revision: r43184
 -->
 <!-- ðÅÒÅ×ÏÄ: ôÁÒÁÓ ëÏÒÅÎËÏ -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/Makefile,v 1.3 2004/04/12 07:55:51 marck Exp $
 #
-# Original revision: r20561
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: Mirroring FreeBSD
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/hubs/article.xml,v 1.21 2007/05/15 18:39:34 gad Exp $
 
-   Original revision: r42226
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>ðÏÄÄÅÒÖËÁ ÚÅÒËÁÌ FreeBSD</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -5,7 +5,7 @@
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/Makefile,v 1.3 2004/02/20 07:52:54 andy Exp $
 # Article: Independent Verification of IPsec Functionality in FreeBSD
 #
-# Original revision: r21827
+# Original revision: r39631
 #
 
 DOC?= article

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -7,7 +7,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/ipsec-must/article.xml,v 1.7 2004/07/16 12:06:05 den Exp $
 
-   Original revision: r25543
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>îÅÚÁ×ÉÓÉÍÏÅ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ ÒÁÂÏÔÙ IPsec ×Ï FreeBSD</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/Makefile,v 1.3 2005/12/20 11:38:53 gad Exp $
 #
-# Original revision: r20561
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: FreeBSD on Laptops
 #

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/laptop/article.xml,v 1.15 2007/05/15 07:58:44 gad Exp $
 
-   Original revision: r39632
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>FreeBSD ÎÁ ÌÜÐÔÏÐÁÈ</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/Makefile,v 1.2 2005/09/13 10:23:44 gad Exp $
 # $FreeBSD$
 #
-# Original revision: r25240
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: FreeBSD and Linux Comparison Whitepaper
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -38,7 +38,7 @@ Copyright (c) 2005 Dru Lavigne
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/linux-comparison/article.xml,v 1.7 2007/01/06 18:28:16 gad Exp $
   $FreeBSD$
 
-   Original revision: r37598
+   Original revision: r41645
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>&os;: Open Source ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×Á &linux;</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/mailing-list-faq/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/mailing-list-faq/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/mailing-list-faq/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/mailing-list-faq/article.xml,v 1.4 2006/02/09 14:56:28 marck Exp $
 
-   Original revision: r41602
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>þÁÓÔÏ ÚÁÄÁ×ÁÅÍÙÅ ×ÏÐÒÏÓÙ ÐÏ ÓÐÉÓËÁÍ ÒÁÓÓÙÌËÉ &os;</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/Makefile,v 1.3 2005/10/28 17:42:40 gad Exp $
 #
-# Original revision: r20561
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: An MH Primer
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -7,7 +7,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/mh/article.xml,v 1.8 2005/10/29 15:46:59 gad Exp $
 
-   Original revision: r32632
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>õÞÅÂÎÉË ÐÏ <application>MH</application></title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/new-users/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/new-users/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/new-users/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -7,7 +7,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/new-users/article.xml,v 1.6 2007/05/15 18:28:39 gad Exp $
 
-   Original revision: r41604
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>ðÏÓÏÂÉÅ ÄÌÑ ÎÏ×ÉÞËÏ× ×Ï FreeBSD É &unix;</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/pr-guidelines/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/pr-guidelines/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/pr-guidelines/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -5,7 +5,7 @@
 #
 # Article: Problem Report Handling Guidelines
 #
-# Original revision: r21827
+# Original revision: r39631
 
 DOC?= article
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/pr-guidelines/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/pr-guidelines/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/pr-guidelines/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/pr-guidelines/article.xml,v 1.4 2005/12/16 20:08:02 gad Exp $
 
-   Original revision: r41127
+   Original revision: r43184
 -->
 <!--
 	Problem Report Handling Guidelines

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/Makefile,v 1.3 2005/06/30 03:23:24 gad Exp $
 #
-# Original revision: r21827
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: Writing FreeBSD Problem Reports
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/problem-reports/article.xml,v 1.20 2006/04/05 04:28:40 gad Exp $
 
-   Original revision: r39655
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>óÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ï ÐÒÏÂÌÅÍÅ ×Ï &os;</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/Makefile,v 1.1 2005/06/16 17:50:42 andy Exp $
 #
-# Original revision: r21216
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: Using greylisting with FreeBSD
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -7,7 +7,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/relaydelay/article.xml,v 1.2 2007/05/15 19:31:54 gad Exp $
 
-   Original revision: r32632
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÔÅÈÎÏÌÏÇÉÉ ÓÅÒÙÈ ÓÐÉÓËÏ× ×Ï &os;</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -3,7 +3,7 @@
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/Makefile,v 1.2 2005/07/01 07:07:44 gad Exp $
 # $FreeBSD$
 #
-# Original revision: r20561
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: FreeBSD Release Engineering of Third Party Software Packages
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/releng-packages/article.xml,v 1.7 2006/03/22 17:03:22 marck Exp $
 
-   Original revision: r27314
+   Original revision: r43184
 -->
 <!--
   The FreeBSD Documentation Project

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/releng/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -8,7 +8,7 @@
 
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/releng/article.xml,v 1.15 2006/03/22 16:48:41 marck Exp $
 
-   Original revision: r38826
+   Original revision: r39632
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/Makefile,v 1.4 2006/03/28 16:20:06 gad Exp $
 #
-# Original revision: r20561
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: FreeBSD and Solid State Devices
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -36,7 +36,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/solid-state/article.xml,v 1.7 2006/03/28 16:20:06 gad Exp $
 
-   Original revision: r35977
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>FreeBSD É Ô×ÅÒÄÏÔÅÌØÎÙÅ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á</title>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/Makefile
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/Makefile	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/Makefile	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -4,7 +4,7 @@
 # $FreeBSD$
 # $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/Makefile,v 1.6 2005/06/12 04:12:31 gad Exp $
 #
-# Original revision: r20561
+# Original revision: r39631
 #
 # Article: Design elements of the FreeBSD VM system
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/article.xml	Sun Nov 24 18:31:56 2013	(r43233)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/article.xml	Sun Nov 24 18:59:24 2013	(r43234)
@@ -7,7 +7,7 @@
   $FreeBSD$
   $FreeBSDru: frdp/doc/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/article.xml,v 1.7 2005/06/11 13:41:40 gad Exp $
 
-   Original revision: r35897
+   Original revision: r43184
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ru">
  <info><title>üÌÅÍÅÎÔÙ ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÙ ÓÉÓÔÅÍÙ ×ÉÒÔÕÁÌØÎÏÊ ÐÁÍÑÔÉ ×Ï &os;</title>


More information about the svn-doc-all mailing list