svn commit: r43150 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Nov 10 13:58:12 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Sun Nov 10 13:58:11 2013
New Revision: 43150
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43150

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42937 -> r42949	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Sun Nov 10 10:18:46 2013	(r43149)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Sun Nov 10 13:58:11 2013	(r43150)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42937
+   Original revision: r42949
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -82,29 +82,24 @@
   <para>¤³¤Î¾Ï¤òÆɤàÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <itemizedlist>
-   <listitem><para>¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Í¥ë¤òÀßÄꤷ¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡
-	 (<xref linkend="kernelconfig"/>)</para></listitem>
+   <listitem><para>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡
+	(<xref linkend="ports"/>)</para></listitem>
   </itemizedlist>
-
-  <warning>
-   <para>¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¤ÏÄ̾ï¤Î ISO ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
-	ÆÃÊ̤ʥ¨¥ó¥³¡¼¥É¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ò &man.mount.8; ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-  </warning>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="sound-setup">
+  <!--
   <info><title>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎÀßÄê</title>
    <authorgroup>
-    <author><personname><firstname>Moses</firstname><surname>Moore</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
+    <author><personname><firstname>Moses</firstname><surname>Moore</surname></personname><contrib>´ó¹Æ (2000 ǯ 11 ·î): </contrib></author>
    </authorgroup>
    <authorgroup>
-    <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Fonvieille</surname></personname><contrib>ºÆ¹½À®: </contrib></author>
+    <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Fonvieille</surname></personname><contrib>ºÆ¹½À® (2004 ǯ 9 ·î): </contrib></author>
    </authorgroup>
   </info>
+  -->
 
-  <sect2 xml:id="sound-device">
-   <title>¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀßÄꤹ¤ë</title>
+  <title>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎÀßÄê</title>
 
    <indexterm><primary>PCI</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É</primary></indexterm>
@@ -122,20 +117,19 @@
    </indexterm>
 
    <para>¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
-	ŬÀڤʥǥХ¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
+	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
 	¤³¤ì¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÊýË¡¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 	¤â¤Ã¤È¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï &man.kldload.8;
 	¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	¼¡¤ÎÎã¤Ï¡¢Creative &soundblaster; Live!
-	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤àÎã¤Ç¤¹¡£</para>
+	¼¡¤ÎÎã¤Ï¡¢Intel »ÅÍͤΥӥë¥È¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤àÎã¤Ç¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>kldload snd_emu10k1</userinput></screen>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>kldload snd_hda</userinput></screen>
 
    <para>¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òµ¯Æ°»þ¤ËÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
 	<filename>/boot/loader.conf</filename> ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <programlisting>snd_emu10k1_load="YES"</programlisting>
+  <programlisting>snd_hda_load="YES"</programlisting>
 
    <para>¾¤ËÍøÍѲÄǽ¤ÊÆɤ߹þ¤ß²Äǽ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï
 	<filename>/boot/defaults/loader.conf</filename>
@@ -156,31 +150,27 @@
 	¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÃΤë¤Ë¤Ï¡¢
 	<command>cat /dev/sndstat</command> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¤ØÀÅŪ¤ËÁȤ߹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢
-	¼¡¤ÎÀá¤Î¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+  <sect2>
+   <title>¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë</title>
+
+   <para>¤³¤ÎÀá¤Ï¡¢
+	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¤ØÀÅŪ¤ËÁȤ߹þ¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤Ç¤¹¡£
 	¥«¡¼¥Í¥ëºÆ¹½Ãۤξܺ٤Ï
 	<xref linkend="kernelconfig"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <sect3>
-	<title>¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë</title>
-
 	<para>¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»È¤¦¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
 	 ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <programlisting>device sound</programlisting>
 
   <para>¼¡¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ËÂбþ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£
-   ¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤¬¥«¡¼¥É¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-   Á°Àá¤Î Creative &soundblaster; Live! ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢
+   Á°Àá¤Î Intel »ÅÍͤΥӥë¥È¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢
    ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <programlisting>device snd_emu10k1</programlisting>
+   <programlisting>device snd_hda</programlisting>
 
 	<para>¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤òÆɤó¤Ç¡¢
-	 Äɲ乤٤­¹½Ê¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶ñÂÎŪ¤Ê¹½Ê¸¤Ï¡¢
-	 <filename>/usr/src/sys/conf/NOTES</filename>
-	 ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<para>PnP ÈóÂбþ¤Î ISA ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢
 	 IRQ ¤ª¤è¤Ó I/O ¥Ý¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤ò
@@ -221,44 +211,50 @@ hint.sbc.0.flags="0x15"</programlisting>
 	 IRQ ¤ä¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
 	 ¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢
 	 &man.snd.sbc.4; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </sect3>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="sound-testing">
-   <title>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥Æ¥¹¥È</title>
+   <title>¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Æ¥¹¥È</title>
 
-   <para>¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤«¡¢É¬ÍפȤʤë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤È¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	&man.dmesg.8;¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>pcm0: <Intel ICH3 (82801CA)> port 0xdc80-0xdcbf,0xd800-0xd8ff irq 5 at device 31.5 on pci0
-pcm0: [GIANT-LOCKED]
-pcm0: <Cirrus Logic CS4205 AC97 Codec></screen>
+   <para>ɬÍפȤʤë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤«¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	³Îǧ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<command>dmesg | grep pcm</command> ¤È¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤ÎÎã¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó Conexant CX20590
+	¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+
+  <screen>pcm0: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> at nid 5 on hdaa0
+pcm1: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> at nid 6 on hdaa0
+pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+HP/2.0)> at nid 31,25 and 35,27 on hdaa1</screen>
 
    <para>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¾õÂ֤ϡ¢
 	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ³Îǧ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>cat /dev/sndstat</userinput>
-FreeBSD Audio Driver (newpcm)
+FreeBSD Audio Driver (newpcm: 64bit 2009061500/amd64)
 Installed devices:
-pcm0: <Intel ICH3 (82801CA)> at io 0xd800, 0xdc80 irq 5 bufsz 16384
-kld snd_ich (1p/2r/0v channels duplex default)</screen>
+pcm0: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> (play)
+pcm1: <NVIDIA (0x001c) (HDMI/DP 8ch)> (play)
+pcm2: <Conexant CX20590 (Analog 2.0+HP/2.0)> (play/rec) default</screen>
 
-   <para>¤³¤Î½ÐÎϤϥ·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+   <para>¤³¤Î½ÐÎϤϡ¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
 	<filename>pcm</filename> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢
-	Àµ¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï <xref linkend="troubleshooting"/>
-	¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	ŬÀڤʥǥХ¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤¬Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢
+	¥«¡¼¥Í¥ë¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¼¡¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢Îɤ¯¤¢¤ëÌäÂê¤È¤½¤Î²ò·èÊýË¡¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤¬ &os; ¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	CD-ROM ¤Þ¤¿¤Ï DVD-ROM
+	<acronym>CD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>DVD</acronym>
 	¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏü»Ò¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÈŬÀÚ¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
 	&man.cdcontrol.1; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥ÖÆâ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª
 	CD ¤òºÆÀ¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>cdcontrol -f /dev/acd0 play 1</userinput></screen>
 
+  <warning>
+   <para>¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¤ÏÆÃÊ̤ʥ¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
+	&man.mount.8; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+  </warning>
+
    <para><package>audio/workman</package> ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
 	¤è¤ê¤è¤¤¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄ󶡤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	<package>audio/mpg123</package> port
@@ -271,9 +267,9 @@ kld snd_ich (1p/2r/0v channels duplex de
    <screen>&prompt.user; <userinput>cat filename > /dev/dsp</userinput></screen>
 
    <para>¤³¤³¤Ç <filename>filename</filename>
-	¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¼°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
 	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È»¨²»¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
-	¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <note>
    <para><filename>/dev/dsp*</filename> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤Ï¡¢
@@ -281,19 +277,21 @@ kld snd_ich (1p/2r/0v channels duplex de
 	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸ºß¤»¤º¡¢
 	&man.ls.1; ¤Î½ÐÎϤËɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
   </note>
+  </sect2>
 
-  <para>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥ß¥­¥µ¥ì¥Ù¥ë¤Ï &man.mixer.8; ¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-   ¾ÜºÙ¤Ï &man.mixer.8; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <sect3 xml:id="troubleshooting">
-	<title>¤è¤¯¤¢¤ëÌäÂê</title>
+  <sect2 xml:id="troubleshooting">
+   <title>¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</title>
 
 	<indexterm><primary>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Î¡¼¥É</primary></indexterm>
 	<indexterm><primary>I/O ¥Ý¡¼¥È</primary></indexterm>
 	<indexterm><primary>IRQ</primary></indexterm>
 	<indexterm><primary>DSP</primary></indexterm>
 
-	<informaltable frame="none" pgwide="1">
+   <para>ɽ 8.1 ¤Ï¡¢Îɤ¯¤¢¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤½¤Î²ò·èË¡¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <table frame="none" pgwide="1">
+   <title>Îɤ¯¤¢¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸</title>
+
 	 <tgroup cols="2">
 	  <thead>
 	   <row>
@@ -323,7 +321,8 @@ kld snd_ich (1p/2r/0v channels duplex de
 
 	   <row>
 		<entry><errorname>xxx: can't open /dev/dsp!</errorname></entry>
-		<entry><para><command>fstat | grep dsp</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+		<entry><para><command>fstat | grep dsp</command>
+		  ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¡¢
 		  ¾¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 		  ÃíÌܤ¹¤Ù¤­¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¤Ï
 		  <application>esound</application> ¤È
@@ -332,13 +331,13 @@ kld snd_ich (1p/2r/0v channels duplex de
 	   </row>
 	  </tbody>
 	 </tgroup>
-	</informaltable>
+   </table>
 
    <para>ºÇ¶á¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢
-	<acronym>HDMI</acronym> ¤äÎà»÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÍøÍѤ¹¤ë¤¿¤á¡¢
+	<acronym>HDMI</acronym> ¤òÍøÍѤ¹¤ë¤¿¤á¡¢
 	¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¼«¿È¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢
-	»þ¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤è¤ê¼ã¤¤Èֹ椬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢
+	»þ¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤è¤ê¼ã¤¤Èֹ椬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
 	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
 	¤³¤Î¤³¤È¤¬¸¶°ø¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<application>dmesg</application> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ
@@ -363,7 +362,7 @@ pcm6: <HDA Realtek ALC889 PCM #2 Digi
 pcm7: <HDA Realtek ALC889 PCM #3 Digital> at cad 2 nid 1 on hdac1
 ...</programlisting>
 
-   <para>¤³¤³¤Ç¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É (<literal>NVidia</literal>)
+   <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É (<literal>NVidia</literal>)
 	¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É (<literal>Realtek ALC889</literal>)
 	¤è¤ê¼ã¤¤Èֹ椬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
@@ -378,43 +377,46 @@ pcm7: <HDA Realtek ALC889 PCM #3 Digi
 	ÀßÄê¤ÎÊѹ¹¤¬¾ï¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <programlisting>hw.snd.default_unit=<replaceable>4</replaceable></programlisting>
-   </sect3>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="sound-multiple-sources">
+<!--
    <info><title>Ê£¿ô²»¸»¤ÎÍøÍÑ</title>
 	<authorgroup>
 	 <author><personname><firstname>Munish</firstname><surname>Chopra</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
 	</authorgroup>
    </info>
+-->
+
+   <title>Ê£¿ô²»¸»¤ÎÍøÍÑ</title>
 
    <para>Ʊ»þ¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë²»¸»¤òÊ£¿ô¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢
 	¿¤¯¤Î¾ì¹ç˾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	&os; ¤Ç¤Ï¡¢<emphasis>²¾ÁÛ¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥ã¥Í¥ë</emphasis>
-	¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¡¢&man.sysctl.8; ¤ÇÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¥«¡¼¥Í¥ëÆâ¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
+	&os; ¤Ç¤Ï¡¢<quote>²¾ÁÛ¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥ã¥Í¥ë</quote>
+	¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¡¼¥Í¥ëÆâ¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
 	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤ÎºÆÀ¸¤ò¿½Å²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë»°¤Ä¤Î sysctl ÊÑ¿ô¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë»°¤Ä¤Î &man.sysctl.8;
+	ÊÑ¿ô¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>sysctl dev.pcm.0.play.vchans=4</userinput>
 &prompt.root; <userinput>sysctl dev.pcm.0.rec.vchans=4</userinput>
 &prompt.root; <userinput>sysctl hw.snd.maxautovchans=4</userinput></screen>
 
-   <para>¾åµ­¤ÎÎã¤Ç¤Ï»Í¤Ä¤Î²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï»Í¤Ä¤Î²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤ì¤ÏÄ̾ïÍøÍѤ¹¤ë¾å¤Ç½½Ê¬¼ÂÍÑŪ¤Ê¿ô¤Ç¤¹¡£
 	<varname>dev.pcm.0.play.vchans=4</varname> ¤È
 	<varname>dev.pcm.0.rec.vchans=4</varname> ¤Ï¡¢
-	<filename>pcm0</filename>
-	¤¬ºÆÀ¸¤äÏ¿²»¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤Ç¡¢
 	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸å¤ÇÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ì¤é¤Ï <filename>pcm0</filename>
+	¤¬ºÆÀ¸¤äÏ¿²»¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£
 	<literal>hw.snd.maxautovchans</literal> ¤Ï¡¢
 	&man.kldload.8;
 	¤òÍѤ¤¤Æǧ¼±¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¿ô¤Ç¤¹¡£
 	<filename>pcm</filename>
 	¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¤È¤ÏÆÈΩ¤·¤ÆÆɤ߹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	<varname>hw.snd.maxautovchans</varname>
-	¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢
+	¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢
 	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë²¾ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¿ô¤òɽ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï &man.pcm.4; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
@@ -432,18 +434,23 @@ pcm7: <HDA Realtek ALC889 PCM #3 Digi
   </sect2>
 
   <sect2>
+   <!--
    <info><title>¥ß¥­¥µ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤòÀßÄꤹ¤ë</title>
 	<authorgroup>
 	 <author><personname><firstname>Josef</firstname><surname>El-Rayes</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
 	</authorgroup>
    </info>
+   -->
+
+   <title>¥ß¥­¥µ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤòÀßÄꤹ¤ë</title>
 
    <para>³Æ¥ß¥­¥µ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î½é´üÃͤÏ
 	&man.pcm.4; ¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	µ¯Æ°»þ¤Ëµ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãͤò¥ß¥­¥µ¤ËÀßÄꤹ¤ë
-	¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¡¼¥â¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	¤¢¤Þ¤ê¤è¤¤²ò·èÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃͤò <filename>/boot/device.hints</filename>
+	&man.mixer.8; ¤ª¤è¤Ó¾¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¡¼¥â¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
+	¥µ¥¦¥ó¥É¥«¡¼¥É¤Î¥ß¥­¥µ¥ì¥Ù¥ë¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	±Ê³Ū¤Ê²ò·èÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤½¤Î¤«¤ï¤ê°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
+	ŬÀÚ¤ÊÃͤò <filename>/boot/device.hints</filename>
 	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëµ­½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
 	¥É¥é¥¤¥Ð¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥ß¥­¥µ¤Î½é´üÃͤòÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -456,11 +463,15 @@ pcm7: <HDA Realtek ALC889 PCM #3 Digi
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="sound-mp3">
+  <!--
   <info><title>MP3 ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª</title>
    <authorgroup>
-	<author><personname><firstname>Chern</firstname><surname>Lee</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
+	<author><personname><firstname>Chern</firstname><surname>Lee</surname></personname><contrib>´ó¹Æ (2001 ǯ 9 ·î): </contrib></author>
    </authorgroup>
   </info>
+  -->
+
+  <title>MP3 ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª</title>
 
   <para>¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢&os; ¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë <acronym>MP3</acronym>
    ¥×¥ì¥¤¥ä¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª CD ¥È¥é¥Ã¥¯¤òµÛ¤¤½Ð¤¹ÊýË¡¡¢


More information about the svn-doc-all mailing list