svn commit: r42095 - in head: el_GR.ISO8859-7/share/xml es_ES.ISO8859-1/share/xml fr_FR.ISO8859-1/articles/pam fr_FR.ISO8859-1/books/fdp-primer it_IT.ISO8859-15/articles/vm-design it_IT.ISO8859-15/...

Marc Fonvieille blackend at FreeBSD.org
Sun Jun 30 15:08:48 UTC 2013


Author: blackend
Date: Sun Jun 30 15:08:46 2013
New Revision: 42095
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42095

Log:
 Add id attribute to legal notices to prevent filenames with
 auto-generated names. This will help to track built/installed files
 and will ease the packages managing.
 
 Approved by:	doceng (implicit)

Modified:
 head/el_GR.ISO8859-7/share/xml/trademarks.ent
 head/es_ES.ISO8859-1/share/xml/trademarks.ent
 head/fr_FR.ISO8859-1/articles/pam/article.xml
 head/fr_FR.ISO8859-1/books/fdp-primer/book.xml
 head/it_IT.ISO8859-15/articles/vm-design/article.xml
 head/it_IT.ISO8859-15/books/unix-introduction/book.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/pam/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/article.xml

Modified: head/el_GR.ISO8859-7/share/xml/trademarks.ent
==============================================================================
--- head/el_GR.ISO8859-7/share/xml/trademarks.ent	Sun Jun 30 14:17:41 2013	(r42094)
+++ head/el_GR.ISO8859-7/share/xml/trademarks.ent	Sun Jun 30 15:08:46 2013	(r42095)
@@ -438,7 +438,7 @@ Coverity, Inc.</para>">
  Ýíá áðü ôá óýìâïëá: <quote>™</quote> Þ <quote>®</quote>.</para>">
 
 <!ENTITY legalnotice '
-<legalnotice>
+<legalnotice id="legalnotice">
  <para>Ç äéáíïìÞ êáé ÷ñÞóç óå ìïñöÞ ðçãáßïõ êþäéêá (SGML DocBook) Þ
   óå "ìåôáãëùôôéóìÝíç" ìïñöÞ (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF êïê)
   ìå Þ ÷ùñßò áëëáãÝò, åðéôñÝðåôáé åöüóïí ïé ðáñáêÜôù ðñïûðïèÝóåéò

Modified: head/es_ES.ISO8859-1/share/xml/trademarks.ent
==============================================================================
--- head/es_ES.ISO8859-1/share/xml/trademarks.ent	Sun Jun 30 14:17:41 2013	(r42094)
+++ head/es_ES.ISO8859-1/share/xml/trademarks.ent	Sun Jun 30 15:08:46 2013	(r42095)
@@ -411,7 +411,7 @@ Coverity, Inc.</para>">
  <quote>®</quote> symbol.</para>">
 
 <!ENTITY legalnotice '
-<legalnotice>
+<legalnotice id="legalnotice">
  <para>La redistribución y uso en fuente (SGML DocBook) y formatos
   "compilados" (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF y cualquier otro) con o
   sin modificación, esta permitida siempre y cuando se cumplan las

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/articles/pam/article.xml
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/articles/pam/article.xml	Sun Jun 30 14:17:41 2013	(r42094)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/articles/pam/article.xml	Sun Jun 30 15:08:46 2013	(r42095)
@@ -64,7 +64,7 @@
    </author>
   </authorgroup>
 
-  <legalnotice>
+  <legalnotice id="pam-legalnotice">
    <para>Cet article a été écrit pour le Projet FreeBSD par
    ThinkSec AS et les laboratoires de Networks Associates, la
    division de recherche en sécurité de Networks Associates, Inc.

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/books/fdp-primer/book.xml
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/books/fdp-primer/book.xml	Sun Jun 30 14:17:41 2013	(r42094)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/books/fdp-primer/book.xml	Sun Jun 30 15:08:46 2013	(r42095)
@@ -63,7 +63,7 @@
 
   <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
 
-  <legalnotice>
+  <legalnotice id="legalnotice">
    <para>La redistribution et l'utilisation du code source (SGML), et
     compilé (HTML, PostScript, etc.), modifiés ou non, sont soumises aux
     conditions suivantes :</para>

Modified: head/it_IT.ISO8859-15/articles/vm-design/article.xml
==============================================================================
--- head/it_IT.ISO8859-15/articles/vm-design/article.xml	Sun Jun 30 14:17:41 2013	(r42094)
+++ head/it_IT.ISO8859-15/articles/vm-design/article.xml	Sun Jun 30 15:08:46 2013	(r42095)
@@ -65,7 +65,7 @@
    &trans.it.surrender;
   </abstract>
 
-  <legalnotice>
+  <legalnotice id="legalnotice">
    <para>Questo articolo è stato pubblicato in origine nel numero di
     gennaio 2000 di <ulink
      url="http://www.daemonnews.org/">DaemonNews</ulink>.

Modified: head/it_IT.ISO8859-15/books/unix-introduction/book.xml
==============================================================================
--- head/it_IT.ISO8859-15/books/unix-introduction/book.xml	Sun Jun 30 14:17:41 2013	(r42094)
+++ head/it_IT.ISO8859-15/books/unix-introduction/book.xml	Sun Jun 30 15:08:46 2013	(r42095)
@@ -57,7 +57,7 @@
     University.</holder>
   </copyright>
 
-  <legalnotice>
+  <legalnotice id="legalnotice">
    <para>© 1996-1998 University Technology Services, The Ohio State
     University, Baker Systems Engineering Building, 1971 Neil Avenue,
     Columbus, OH 43210.</para>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/pam/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/pam/article.xml	Sun Jun 30 14:17:41 2013	(r42094)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/pam/article.xml	Sun Jun 30 15:08:46 2013	(r42095)
@@ -77,7 +77,7 @@
    </author>
   </authorgroup>
 
-  <legalnotice>
+  <legalnotice id="pam-legalnotice">
    <para>üÔÁ ÓÔÁÔØÑ ÂÙÌÁ ÎÁÐÉÓÁÎÁ ÄÌÑ ðÒÏÅËÔÁ FreeBSD ËÏÍÐÁÎÉÑÍÉ
     ThinkSec AS É Network Associates Laboratories, Security
     Research Division of Network Associates, Inc. × ÒÁÍËÁÈ ÒÁÂÏÔ ÐÏ

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/article.xml	Sun Jun 30 14:17:41 2013	(r42094)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/vm-design/article.xml	Sun Jun 30 15:08:46 2013	(r42095)
@@ -63,7 +63,7 @@
     ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ ÏÛÉÂÕÓØ.</para>
   </abstract>
 
-  <legalnotice>
+  <legalnotice id="legalnotice">
    <para>ðÅÒ×ÏÎÁÞÁÌØÎÏ ÜÔÁ ÓÔÁÔØÑ ÂÙÌÁ ÏÐÕÂÌÉËÏ×ÁÎÁ × ÎÏÍÅÒÅ <ulink
     url="http://www.daemonnews.org/">DaemonNews</ulink> ÚÁ ÑÎ×ÁÒØ 2000
     ÇÏÄÁ. üÔÁ ×ÅÒÓÉÑ ÓÔÁÔØÉ ÍÏÖÅÔ ×ËÌÀÞÁÔØ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ, ËÁÓÁÀÝÉÅÓÑ


More information about the svn-doc-all mailing list