svn commit: r42078 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Jun 28 11:24:23 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Fri Jun 28 11:24:22 2013
New Revision: 42078
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42078

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r41577 -> r42068	head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/Makefile
 	r32509 -> r42069	head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/current.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/Makefile
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/current.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/Makefile
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/Makefile	Fri Jun 28 10:19:07 2013	(r42077)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/Makefile	Fri Jun 28 11:24:22 2013	(r42078)
@@ -1,6 +1,6 @@
 # $FreeBSD$
 # The FreeBSD Japanese Documentation Project
-# Original revision: r41577
+# Original revision: r42068
 
 .if exists(../Makefile.conf)
 .include "../Makefile.conf"
@@ -17,7 +17,6 @@ DOCS+= submitting.xml
 DOCS+= who.xml
 DOCS+= translations.xml
 DOCS+=	docproj.xml
-#DOCS+=	todo.xml
 
 INDEXLINK= docproj.html
 

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/current.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/current.xml	Fri Jun 28 10:19:07 2013	(r42077)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/current.xml	Fri Jun 28 11:24:22 2013	(r42078)
@@ -14,7 +14,7 @@
 <!ENTITY status.wip "<img src='&imagebase;/in_progress.png' width='22' height='22' alt='In progress'>">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: 1.89 -->
+<!-- Original revision: r42069 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
@@ -54,11 +54,8 @@
   <h3>¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î TODO ¥ê¥¹¥È</h3>
 
   <p>¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î
-   <a href="&enbase;/docproj/todo.html">TODO</a> ¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢
+   <a href="https://wiki.freebsd.org/DocIdeaList">TODO</a> ¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢
    ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¡¢ºÇ¿·¤Î TODO ¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
-   ¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Ëè·î <a
-   href="mailto:FreeBSD-doc at FreeBSD.org">FreeBSD-doc at FreeBSD.org</a>
-   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ëή¤ì¤Þ¤¹¡£
    FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
    ¤Þ¤º¤Ï TODO ¥ê¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë¹àÌܤ«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 
@@ -103,10 +100,7 @@
   <h3>Advocacy ¥¹¥é¥¤¥É/¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë</h3>
 
   <p><b>ÀÕǤ¼Ô:</b> FreeBSD-doc
-  <<a
-  href="mailto:FreeBSD-doc at FreeBSD.org">FreeBSD-doc at FreeBSD.org</a>>,
-  Murray Stokely <<a
-  href="mailto:murray at FreeBSD.org">murray at FreeBSD.org</a>></p>
+  <<a href="mailto:doc at FreeBSD.org">doc at FreeBSD.org</a>></p>
 
   <p><b>³µÎ¬:</b> DocBook-slides DTD ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢
    ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤Î
@@ -126,7 +120,9 @@
   <a name="handbooksection"></a>
   <h3>¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ ¤ª¤è¤Ó/¤â¤·¤¯¤Ï FAQ ¤Î¾Ï¤ò½ñ¤¯</h3>
 
-  <p><b>ÀÕǤ¼Ô:</b> ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó</p>
+  <p><b>ÀÕǤ¼Ô:</b> FreeBSD-doc
+  <<a href="mailto:doc at FreeBSD.org">doc at FreeBSD.org</a>></p>
+
 
   <p><b>³µÎ¬:</b> FAQ ¤ä¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÃæ¿È¤¬¶õ¤Î¾Ï¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
    Ëä¤á¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
@@ -203,7 +199,8 @@
 
 <a name="search-enhancements"></a>
 <h3>¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶¯²½</h3>
-  <p><b>ÀÕǤ¼Ô:</b> Eric Anderson <<a href="mailto:anderson at centtech.com">anderson at centtech.com</a>></p>
+  <p><b>ÀÕǤ¼Ô:</b>
+  <<a href="mailto:doc at FreeBSD.org">doc at FreeBSD.org</a>></p>
 
   <p>¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½ÐÎϤ¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢
   Î㤨¤Ð


More information about the svn-doc-all mailing list