svn commit: r42040 - in head/ja_JP.eucJP/htdocs/java: . links

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Jun 25 15:16:35 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Tue Jun 25 15:16:34 2013
New Revision: 42040
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42040

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r41555 -> r42032	head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml
 	r28473 -> r42033	head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links/resources.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links/resources.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml	Tue Jun 25 15:11:11 2013	(r42039)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml	Tue Jun 25 15:16:34 2013	(r42040)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "FreeBSD &java; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È">
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r41555 -->
+<!-- Original revision: r42032 -->
 ]>
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
@@ -51,7 +51,6 @@
  <ul>
   <li><a href="install.html">FreeBSD ÍѤΠ&java; ¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë</a></li>
   <li><a href="dists/">¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó</a></li>
-  <li><a href="dists/15.html">JDK 1.5.x</a></li>
   <li><a href="&enbase;/java/dists/16.html">JDK 1.6.x</a></li>
   <li><a href="&enbase;/java/dists/17.html">JDK 1.7.x</a></li>
   <li><a href="../ports/java.html">¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤ë ports...</a></li>
@@ -65,10 +64,7 @@
  <h2><b>ʸ½ñ</b>(±Ñʸ)</h2>
 
  <ul>
-  <li><a href="&enbase;/docs/newbies.html">½é³Ø¼Ô¸þ¤±</a></li>
-  <li><a href="&enbase;/docs/tutorials.html">¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë</a></li>
   <li><a href="&enbase;/docs/faq.html">FAQ</a></li>
-  <li><a href="&enbase;/docs/performance.html">À­Ç½Èæ³Ó</a></li>
   <li><a href="&enbase;/docs/howtoports.html">ports ¤òºî¤ë...</a></li>
  </ul>
 

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links/resources.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links/resources.xml	Tue Jun 25 15:11:11 2013	(r42039)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links/resources.xml	Tue Jun 25 15:16:34 2013	(r42040)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "FreeBSD &java; Project: Other Resources">
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: 1.11 -->
+<!-- Original revision: r42033 -->
 ]>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
@@ -19,29 +19,12 @@
    <tr>
      <td>
       <ul>
-       <li><a href="http://www.gamelan.com">Gamelan ¤Î Java ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê</a><br/>
-        Java ¥¢¥×¥ì¥Ã¥È¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Ä¡¼¥ë¡¢
-        ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£</li>
-
        <li><a href="http://www.javaworld.com">Java World</a><br/>
         Java ¤Î»¨»ï¡£</li>
 
        <li><a href="http://www.gjt.org">Giant Java Tree (GJT)</a><br/>
         ¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î Java ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò CVS ¥Ä¥ê¡¼¤ËʬÎष¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</li>
 
-       <li><a href="http://jos.sourceforge.net/">JOS</a><br/>
-        ¥Õ¥ê¡¼¤Î Java ¥Ù¡¼¥¹¤Î OS ¤Ç¤¹
-        (¤Þ¤À³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£</li>
-
-	   <li><a href="http://www.javalobby.org">Javalobby</a><br/>
-		Java ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë (Java ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¿¤¿¤«¤¦) ÃÄÂΤǤ¹¡£
-		(¤¢¤Ê¤¿¤¬ Javalobby ¤Î²ñ°÷¤Ê¤é) ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢
-		»þ¡¹¾¦ÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò̵ÎÁ¤ÇÄ󶡤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£</li>
-
-       <li><a href="http://www.ibm.com/developer/java/">JCentral</a><br/>
-        Java¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤±¤ò°·¤¦¥µ¡¼¥Á¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹
-        (IBM ¤è¤êÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤¹)¡£</li>
-
        <li><a href="http://java.apache.org">Apache ¥°¥ë¡¼¥×¤Î Java ÉôÌç</a><br/>
         JServ, Cocoon ¤Ê¤É¡¢Java
         ¤È¥¦¥§¥Ö¤Ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</li>


More information about the svn-doc-all mailing list