svn commit: r42442 - in head: de_DE.ISO8859-1/articles/contributing de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mirrors el_GR.ISO8859-7/articles/contributing el_GR.ISO8859-7/books/handbook/mirrors en_US.ISO8859...

Gabor Kovesdan gabor at FreeBSD.org
Fri Jul 26 12:32:44 UTC 2013


Author: gabor
Date: Fri Jul 26 12:32:39 2013
New Revision: 42442
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42442

Log:
 - Convert anchors in titles to an id on the section

Modified:
 head/de_DE.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
 head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/el_GR.ISO8859-7/articles/contributing/article.xml
 head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/en_US.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
 head/es_ES.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
 head/fr_FR.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
 head/fr_FR.ISO8859-1/books/faq/book.xml
 head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/pt_BR.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
 head/pt_BR.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/article.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/zh_CN.GB2312/articles/contributing/article.xml
 head/zh_CN.GB2312/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/zh_TW.Big5/articles/contributing/article.xml
 head/zh_TW.Big5/books/handbook/mirrors/chapter.xml

Modified: head/de_DE.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/de_DE.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/de_DE.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -561,8 +561,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	unterstützten Hardware erweitern zu können, da
 	uns die Mittel zum Erwerb dieser Hardware fehlen.</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>Geldspenden</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>Geldspenden</title>
 
 	<para>Die FreeBSD Foundation ist eine gemeinnützige
 	 Gesellschaft, die zur Unterstützung des FreeBSD-Projekts

Modified: head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -285,8 +285,8 @@
   <sect1 id="anoncvs">
    <title>Anonymous CVS</title>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-intro"/>Einführung</title>
+   <sect2 id="anoncvs-intro">
+	<title>Einführung</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>CVS</primary>
@@ -343,8 +343,8 @@
 	 ist <application>CVSup</application> die einzige Wahl.</para>
    </sect2>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-usage"/>Benutzen von Anonymous CVS</title>
+   <sect2 id="anoncvs-usage">
+	<title>Benutzen von Anonymous CVS</title>
 
 	<para>Setzen Sie einfach die <envar>CVSROOT</envar>
 	 Umgebungsvariable, um &man.cvs.1; das

Modified: head/el_GR.ISO8859-7/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/el_GR.ISO8859-7/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/el_GR.ISO8859-7/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -558,8 +558,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	ãéá ôï õëéêü áõôü — êÜôé ðïõ ìðïñåß íá ìçí åßíáé åýêïëï áí
 	ðñÝðåé íá áãïñÜóïõìå êÜèå êïììÜôé õëéêïý ìüíïé ìáò.</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>×ñçìáôéêÝò ÄùñåÝò</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>×ñçìáôéêÝò ÄùñåÝò</title>
 
 	<para>Ç ïñãÜíùóç &os; Foundation åßíáé Ýíáò ìç êåñäïóêïðéêüò óýëëïãïò,
 	 ï ïðïßïò Ý÷åé éäñõèåß ãéá íá ðñïùèÞóåé ôï Ýñãï ôçò ÏìÜäáò ôïõ &os;.

Modified: head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -244,8 +244,8 @@
  <sect1 id="anoncvs">
   <title>Áíþíõìï CVS</title>
 
-  <sect2>
-   <title><anchor id="anoncvs-intro"/>ÅéóáãùãÞ</title>
+  <sect2 id="anoncvs-intro">
+   <title>ÅéóáãùãÞ</title>
 
    <indexterm>
 	<primary>CVS</primary>
@@ -304,8 +304,8 @@
 	ôï <application>CVSup</application> åßíáé ìÜëëïí ìïíüäñïìïò.</para>
   </sect2>
 
-  <sect2>
-   <title><anchor id="anoncvs-usage"/>×ñçóéìïðïéþíôáò Áíþíõìï CVS</title>
+  <sect2 id="anoncvs-usage">
+   <title>×ñçóéìïðïéþíôáò Áíþíõìï CVS</title>
 
    <para>Ç ñýèìéóç ôïõ &man.cvs.1; þóôå íá ÷ñçóéìïðïéåß Ýíá áíþíõìï CVS
 	repository ãßíåôáé áðëþò ñõèìßæïíôáò ôçí ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò

Modified: head/en_US.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/en_US.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/en_US.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -501,8 +501,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	peripherals since we generally lack the funds to buy such
 	items ourselves.</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>Donating Funds</title>
+   <sect3 id="donation">
+	<title>Donating Funds</title>
 
 	<para>The FreeBSD Foundation is a non-profit, tax-exempt
 	 foundation established to further the goals of the FreeBSD

Modified: head/es_ES.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/es_ES.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/es_ES.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -550,8 +550,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
     dado que normalmente andamos cortos de fondos con los que
     comprar ese tipo de material.</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>Donación de Fondos</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>Donación de Fondos</title>
 
     <para>La Fundación FreeBSD es una fundación sin
      ánimo de lucro y exenta de impuestos creada para

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -569,8 +569,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	fonds pour acheter de tels éléments
 	nous-mêmes.</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>Donation de fonds</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>Donation de fonds</title>
 
 	<para>La Fondation FreeBSD est une fondation à but non lucratif
 	 et exempte d'impôts fondée pour servir les objectifs

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/books/faq/book.xml
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/books/faq/book.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/books/faq/book.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -4318,8 +4318,8 @@ pour un prix très raisonnable/ Voir la s
 	 </para>
  </sect1>
 
-  <sect1>
-   <title> Pourquoi ma souris ne marche pas sous X ? <anchor id="x-and-moused"/> </title>
+  <sect1 id="x-and-moused">
+   <title> Pourquoi ma souris ne marche pas sous X ?</title>
 
    <para>
 Si vous utilisez syscons (le driver par défaut de la console),

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -279,8 +279,8 @@
   <sect1 id="anoncvs">
    <title>CVS anonyme</title>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-intro"/>Introduction</title>
+   <sect2 id="anoncvs-intro">
+	<title>Introduction</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>CVS</primary>
@@ -343,8 +343,8 @@
 	 que d'utiliser <application>CVSup</application>.</para>
    </sect2>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-usage"/>Utiliser CVS anonyme</title>
+   <sect2 id="anoncvs-usage">
+	<title>Utiliser CVS anonyme</title>
 
 	<para>Configurer &man.cvs.1; pour utiliser un
 	 référentiel <application>CVS anonyme</application>

Modified: head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -314,8 +314,8 @@
   <sect1 id="anoncvs">
    <title>Anonim CVS</title>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-intro"/>Bevezetés</title>
+   <sect2 id="anoncvs-intro">
+	<title>Bevezetés</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>CVS</primary>
@@ -397,8 +397,8 @@
 
    </sect2>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-usage"/>Az anonim CVS
+   <sect2 id="anoncvs-usage">
+	<title>Az anonim CVS
 	 használata</title>
 
 	<para>A &man.cvs.1; parancsot nagyon könnyû

Modified: head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -299,8 +299,8 @@
  <sect1 id="anoncvs">
   <title>CVS Anonimo</title>
 
-  <sect2>
-   <title><anchor id="anoncvs-intro"/>Introduzione</title>
+  <sect2 id="anoncvs-intro">
+   <title>Introduzione</title>
 
    <indexterm>
     <primary>CVS</primary>
@@ -353,8 +353,8 @@
     realtà l'unica opzione.</para>
   </sect2>
 
-  <sect2>
-   <title><anchor id="anoncvs-usage"/>Uso del CVS Anonimo</title>
+  <sect2 id="anoncvs-usage">
+   <title>Uso del CVS Anonimo</title>
 
    <para>La configurazione di &man.cvs.1; per usare un deposito CVS Anonimo
     è semplicemente una questione di impostare la variabile di

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -548,8 +548,8 @@ Copyright (C) [ǯ]
 	¤Þ¤¿°ìÈÌŪ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Á°¤Ç¼þÊÕµ¡´ï¤òÇ㤦»ñ¶â¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
 	¼þÊÕµ¡´ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î´óÉդϤȤƤâ½ÅÍפǤ¹¡£</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>»ñ¶â¤Î´óÉÕ</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>»ñ¶â¤Î´óÉÕ</title>
 
 	<para>The FreeBSD Foundation ¤Ï¡¢
 	 FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜɸ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßΩ¤µ¤ì¤¿¡¢

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -514,8 +514,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	over het algemeen aan de middelen ontbreekt om zelf zulke dingen
 	te kopen.</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>Geld doneren</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>Geld doneren</title>
 
 	<para>De &os; Foundation is een non-profit, belastinguitgesloten
 	 stichting die opgericht is om de doelen van het &os; Project

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -346,8 +346,8 @@
  <sect1 id="anoncvs">
   <title>Anonieme CVS</title>
 
-  <sect2>
-   <title><anchor id="anoncvs-intro"/>Inleiding</title>
+  <sect2 id="anoncvs-intro">
+   <title>Inleiding</title>
 
    <indexterm>
 	<primary>CVS</primary>
@@ -406,8 +406,8 @@
 	voor.</para>
   </sect2>
 
-  <sect2>
-   <title><anchor id="anoncvs-usage"/>Anonieme CVS gebruiken</title>
+  <sect2 id="anoncvs-usage">
+   <title>Anonieme CVS gebruiken</title>
 
    <para>Het instellen van &man.cvs.1; om gebruik te maken van
 	een Anoniem CVS depot is een kwestie van het instellen van de

Modified: head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -283,8 +283,8 @@
   <sect1 id="anoncvs">
    <title>Anonymous CVS</title>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-intro"/>Introduction</title>
+   <sect2 id="anoncvs-intro">
+	<title>Introduction</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>CVS</primary>
@@ -340,8 +340,8 @@
 	 option.</para>
    </sect2>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-usage"/>Using Anonymous CVS</title>
+   <sect2 id="anoncvs-usage">
+	<title>Using Anonymous CVS</title>
 
 	<para>Configuring &man.cvs.1; to use an Anonymous CVS repository
 	 is a simple matter of setting the <envar>CVSROOT</envar>

Modified: head/pt_BR.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/pt_BR.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/pt_BR.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -629,8 +629,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	não temos recursos para comprar estes ítens
 	nós mesmos.</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>Doando Dinheiro</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>Doando Dinheiro</title>
 
 	<para>A Fundação FreeBSD é uma entidade
 	 sem fins lucrativos e isenta de impostos, estabelecida com o

Modified: head/pt_BR.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/pt_BR.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/pt_BR.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -1109,8 +1109,8 @@
  <sect1 id="anoncvs">
   <title>CVS Anônimo</title>
 
-  <sect2>
-   <title><anchor id="anoncvs-intro"/>Introdução</title>
+  <sect2 id="anoncvs-intro">
+   <title>Introdução</title>
 
    <para>CVS Anônimo (ou, seu outro nome,
     <emphasis>anoncvs</emphasis>) é uma funcionalidade dos
@@ -1161,8 +1161,8 @@
     realmente sua única opção.</para>
   </sect2>
 
-  <sect2>
-   <title><anchor id="anoncvs-usage"/>Usando CVS
+  <sect2 id="anoncvs-usage">
+   <title>Usando CVS
     Anônimo</title>
 
    <para>Configurar o &man.cvs.1; para utilizar um

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -500,8 +500,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÏÇÏ ÐÅÒÉÆÅÒÉÊÎÏÇÏ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ, ÔÁË ËÁË ÏÂÙÞÎÏ Õ ÎÁÓ ÎÅÔ
 	ÓÒÅÄÓÔ× ÄÌÑ ÓÁÍÏÓÔÏÑÔÅÌØÎÏÇÏ ÅÇÏ ÐÒÉÏÂÒÅÔÅÎÉÑ.</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>æÉÎÁÎÓÏ×ÁÑ ÐÏÍÏÝØ</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>æÉÎÁÎÓÏ×ÁÑ ÐÏÍÏÝØ</title>
 
 	<para>The FreeBSD Foundation Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÎÅËÏÍÍÅÒÞÅÓËÏÊ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÅÊ,
 	 ÏÓ×ÏÂÏÖÄ£ÎÎÏÊ ÏÔ ÕÐÌÁÔÙ ÎÁÌÏÇÏ×, ÓÏÚÄÁÎÎÏÊ Ó ÃÅÌØÀ ÒÅÁÌÉÚÁÃÉÉ ÃÅÌÅÊ

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -290,8 +290,8 @@
   <sect1 id="anoncvs">
    <title>áÎÏÎÉÍÎÙÊ CVS</title>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-intro"/>÷×ÅÄÅÎÉÅ</title>
+   <sect2 id="anoncvs-intro">
+	<title>÷×ÅÄÅÎÉÅ</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>CVS</primary>
@@ -348,8 +348,8 @@
 	 <!--ÓÐÏÒÎÏÅ ÕÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ ×ÙÛÅ: ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÐÅÒÅ×ÏÄ?-->
    </sect2>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-usage"/>éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÁÎÏÎÉÍÎÏÇÏ CVS</title>
+   <sect2 id="anoncvs-usage">
+	<title>éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÁÎÏÎÉÍÎÏÇÏ CVS</title>
 
 	<para>îÁÓÔÒÏÊËÁ &man.cvs.1; ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÎÏÎÉÍÎÏÇÏ CVS
 	 ÒÅÐÏÚÉÔÏÒÉÑ ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÕÓÔÁÎÏ×ËÕ ÐÅÒÅÍÅÎÎÏÊ ÏËÒÕÖÅÎÉÑ

Modified: head/zh_CN.GB2312/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/zh_CN.GB2312/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/zh_CN.GB2312/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -451,8 +451,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	¾èÔùÓ²¼þÒ²·Ç³£ÖØÒª£¬ ÒòΪÕâÑùÄܹ»°ïÖúÎÒÃÇÔö¼Ó¿ÉÒÔÖ§³ÖµÄÓ²¼þÖÖÀ࣬
 	¶øÎÒÃÇÖеĺܶàÈ˲¢Ã»ÓÐ×ã¹»µÄ×ʽðÀ´¹ºÖÃÕâЩӲ¼þ¡£</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>¾è¿î</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>¾è¿î</title>
 
 	<para>FreeBSD »ù½ð»áÊÇÒ»¸ö·ÇÓªÀûµÄ¡¢ ÓпÎË°»íÃâȨµÄ»ù½ð»á£¬
 	 ½¨Á¢Õâ¸ö»ù½ð»áµÄÄ¿±êÊÇΪÁËÈà FreeBSD Project Äܹ»´ï³É¸ü¼Ó³¤Ô¶µÄÄ¿±ê¡£

Modified: head/zh_CN.GB2312/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/zh_CN.GB2312/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/zh_CN.GB2312/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -273,8 +273,8 @@
   <sect1 id="anoncvs">
    <title>ÄäÃû CVS</title>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-intro"/>¸ÅÊö</title>
+   <sect2 id="anoncvs-intro">
+	<title>¸ÅÊö</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>CVS</primary>
@@ -323,8 +323,8 @@
 	 <application>CVSup</application> ¼¸ºõÊÇÄúΨһµÄÑ¡Ôñ¡£</para>
    </sect2>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-usage"/>ʹÓÃÄäÃû CVS</title>
+   <sect2 id="anoncvs-usage">
+	<title>ʹÓÃÄäÃû CVS</title>
 
 	<para>ÅäÖà &man.cvs.1; ʹÓÃÄäÃû CVS ²Ö¿â¿ÉÒÔ¼òµ¥µÄÉ趨
 	 <envar>CVSROOT</envar> »·¾³±äÁ¿Ö¸Ïò &os; ÏîÄ¿µÄ

Modified: head/zh_TW.Big5/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/zh_TW.Big5/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/zh_TW.Big5/articles/contributing/article.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -430,8 +430,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	®½ÃصwÅé¤]«D±`­«­n¡A¦]¬°³o¼Ë¯à°÷À°§U§Ú­Ì¼W¥[¥i¤ä´©ªºµwÅéºØÃþ¡A
 	¦Ó§Ú­Ì¤¤ªº«Ü¦h¤H¨Ã¨S¦³¨¬°÷ªº¸êª÷¨ÓÁʸm³o¨ÇµwÅé¡C</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>®½´Ú</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>®½´Ú</title>
 
 	<para>FreeBSD °òª÷·|¬O¤@­Ó«DÀç§Qªº¡B¦³½Òµ|ÁŧKÅvªº°òª÷·|¡A
 	 ¤§©Ò¥H·|«Ø¥ß³o­Ó°òª÷·|¡A¬O¬°¤FÅý FreeBSD ­p¹º¯à°÷¥iªø¥i¤[¡C

Modified: head/zh_TW.Big5/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/zh_TW.Big5/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 11:17:18 2013	(r42441)
+++ head/zh_TW.Big5/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jul 26 12:32:39 2013	(r42442)
@@ -280,8 +280,8 @@
   <sect1 id="anoncvs">
    <title>Anonymous CVS</title>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-intro"/>anoncvs ²¤¶</title>
+   <sect2 id="anoncvs-intro">
+	<title>anoncvs ²¤¶</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>CVS</primary>
@@ -337,8 +337,8 @@
 	 option.</para>
    </sect2>
 
-   <sect2>
-	<title><anchor id="anoncvs-usage"/>Using Anonymous CVS</title>
+   <sect2 id="anoncvs-usage">
+	<title>Using Anonymous CVS</title>
 
 	<para>Configuring &man.cvs.1; to use an Anonymous CVS repository
 	 is a simple matter of setting the <envar>CVSROOT</envar>


More information about the svn-doc-all mailing list