svn commit: r42248 - in head: de_DE.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge de_DE.ISO8859-1/books/handbook/install de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mail el_GR.ISO8859-7/books/handbook/cutting-edge el_G...

Gabor Kovesdan gabor at FreeBSD.org
Thu Jul 11 17:11:30 UTC 2013


Author: gabor
Date: Thu Jul 11 17:11:21 2013
New Revision: 42248
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42248

Log:
 - Whitespace adjustments after last commit

Modified:
 head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
 head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/install/chapter.xml
 head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
 head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/es_ES.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
 head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/install/chapter.xml
 head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/install/chapter.xml
 head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/install/chapter.xml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/install/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/install/chapter.xml
 head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/install/chapter.xml
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/zh_CN.GB2312/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/zh_CN.GB2312/books/handbook/install/chapter.xml
 head/zh_CN.GB2312/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/zh_TW.Big5/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/zh_TW.Big5/books/handbook/mail/chapter.xml

Modified: head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -3012,7 +3012,8 @@ Script done, …</screen>
 	<qandaentry>
 	 <question>
 	  <para>Der Bau bricht mit vielen
-	   <errorname>Signal 11</errorname>-Fehlern<indexterm><primary>Signal 11</primary></indexterm> (oder anderen
+	   <errorname>Signal 11</errorname>-Fehlern<indexterm>
+	   <primary>Signal 11</primary></indexterm> (oder anderen
 	   Signalnummern) ab. Was ist da passiert?</para>
 	 </question>
 

Modified: head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -4701,8 +4701,9 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	  <para>Wenn ich <application>sysinstall</application> aus
 	   einen X-Terminal starte, ist die gelbe Schritt auf dem
 	   grauen Hintergrund nur schwer zu erkennen. Gibt es
-	   eine Möglichkeit, den Kontrast<indexterm><primary>Farben</primary><secondary>Kontrast</secondary></indexterm> für dieses
-	   Programm zu erhöhen?</para>
+	   eine Möglichkeit, den Kontrast<indexterm>
+	   <primary>Farben</primary><secondary>Kontrast</secondary>
+	   </indexterm> für dieses Programm zu erhöhen?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -999,7 +999,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 
 	Wie kann ich dieses Problem lösen?
 
-    Sie haben durch die Benutzung eines MX-Eintrags<indexterm><primary>MX-Eintrag</primary></indexterm> eingestellt, dass
+    Sie haben durch die Benutzung eines MX-Eintrags<indexterm>
+	<primary>MX-Eintrag</primary></indexterm> eingestellt, dass
     Mail für die Domäne (z.B. domain.net) an einen speziellen
     Host (in diesem Fall relay.domain.net) weitergeleitet wird,
     aber der Relay-Host erkennt sich selbst nicht als
@@ -1027,7 +1028,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
    <qandaentry>
     <question>
 	 <para>Wie kann ich einen E-Mail-Server auf einem
-	  Anwahl-PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm> Rechner betreiben?</para>
+	  Anwahl-PPP<indexterm>
+	  <primary>PPP</primary></indexterm> Rechner betreiben?</para>
 	</question>
 
 	<answer>
@@ -1040,7 +1042,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	 UUCP zu verwenden.</para>
 
 	<para>Ein anderer Weg ist, von einem immer mit dem Internet
-	 verbundenen Server einen sekundären MX-Dienst<indexterm><primary>MX-Eintrag</primary></indexterm> für Ihre
+	 verbundenen Server einen sekundären MX-Dienst<indexterm>
+	 <primary>MX-Eintrag</primary></indexterm> für Ihre
 	 Domäne zur Verfügung gestellt zu bekommen. Wenn die
 	 Domäne Ihrer Firma
 	 <hostid role="domainname">example.com</hostid> ist, und Ihr

Modified: head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -3043,7 +3043,8 @@ Script done, …</screen>
 
 	<qandaentry>
 	 <question>
-	  <para>Ç ìåôáãëþôôéóç ìïõ áðÝôõ÷å ìå ðëÞèïò ìçíõìÜôùí signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm>
+	  <para>Ç ìåôáãëþôôéóç ìïõ áðÝôõ÷å ìå ðëÞèïò ìçíõìÜôùí
+	   signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm>
 	   (Þ ëÜèç ìå Üëëá óÞìáôá). Ôé Ý÷åé óõìâåß;</para>
 	 </question>
 

Modified: head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -4455,8 +4455,9 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	  <para>¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï
 	   <application>sysinstall</application> óå Ýíá ôåñìáôéêü X11, ç
 	   êßôñéíç ãñáììáôïóåéñÜ ðÜíù óôï áíïé÷ôü ãêñé öüíôï åßíáé
-	   äõóáíÜãíùóôç. ÕðÜñ÷åé ôñüðïò íá âåëôéùèåß ç áíôßèåóç <indexterm><primary>color</primary><secondary>contrast</secondary></indexterm> óå áõôÞ
-	   ôçí åöáñìïãÞ;</para>
+	   äõóáíÜãíùóôç. ÕðÜñ÷åé ôñüðïò íá âåëôéùèåß ç áíôßèåóç
+	   <indexterm><primary>color</primary><secondary>contrast</secondary>
+	   </indexterm> óå áõôÞ ôçí åöáñìïãÞ;</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -928,7 +928,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	   role="fqdn">mumble.bar.edu</hostid>, áíôß ãéá áðëþò
 	  <hostid>mumble</hostid>.</para>
 
-	 <para>ÐáñáäïóéáêÜ, áõôü åðéôñåðüôáí áðü ôïõò DNS resolvers ôïõ BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm>.
+	 <para>ÐáñáäïóéáêÜ, áõôü åðéôñåðüôáí áðü ôïõò DNS resolvers ôïõ
+	  BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm>.
 	  Ùóôüóï, ç ôñÝ÷ïõóá Ýêäïóç ôïõ <application>BIND</application> ðïõ
 	  ðåñéëáìâÜíåôáé óôï &os;, äåí ðáñÝ÷åé ðëÝïí óõíôïìåýóåéò ãéá
 	  ìç-ðëÞñç ïíüìáôá ôïìÝùí, åêôüò ãéá ôïí ôïìÝá óôïí ïðïßï âñßóêåóôå.
@@ -976,7 +977,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 
 ¸÷åôå æçôÞóåé ôï mail ðñïò Ýíá ôïìÝá (ð.÷. ôï domain.net) íá
 ðñïùèåßôáé ðñïò Ýíá óõãêåêñéìÝíï õðïëïãéóôÞ (óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ
-ôï relay.domain.net) ÷ñçóéìïðïéþíôáò ìéá åããñáöÞ MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>, áëëÜ ôï
+ôï relay.domain.net) ÷ñçóéìïðïéþíôáò ìéá åããñáöÞ
+MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>, áëëÜ ôï
 ìç÷Üíçìá áíáìåôÜäïóçò (relay) äåí áíáãíùñßæåé ôïí åáõôü ôïõ ùò
 domain.net. ÐñïóèÝóôå ôï domain.net óôï /etc/mail/local-host-names
 [åßíáé ãíùóôü ùò /etc/sendmail.cw ðñéí ôçí Ýêäïóç 8.10]
@@ -994,7 +996,8 @@ domain.net. ÐñïóèÝóôå ôï domain.net óôï
    <qandaentry>
 	<question>
 	 <para>Ðùò ìðïñþ íá åêôåëÝóù åîõðçñåôçôÞ mail óå õðïëïãéóôÞ ðïõ
-	  óõíäÝåôáé ìÝóù åðéëïãéêÞò óýíäåóçò PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm>;</para>
+	  óõíäÝåôáé ìÝóù åðéëïãéêÞò óýíäåóçò
+	  PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm>;</para>
 	</question>
 
 	<answer>
@@ -1003,7 +1006,8 @@ domain.net. ÐñïóèÝóôå ôï domain.net óôï
 	  ãéá ôï LAN. Ç óýíäåóç PPP äåí åßíáé áðïêëåéóôéêÞ.</para>
 
 	 <para>ÕðÜñ÷ïõí ôïõëÜ÷éóôïí äýï ôñüðïé ãéá íá ôï êÜíåôå áõôü. Ï Ýíáò
-	  åßíáé ìå ôç ÷ñÞóç UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>.</para>
+	  åßíáé ìå ôç ÷ñÞóç UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary>
+	  </indexterm>.</para>
 
 	 <para>¸íáò Üëëïò ôñüðïò åßíáé íá âÜëåôå Ýíá åîõðçñåôçôÞ Internet ï
 	  ïðïßïò Ý÷åé óõíå÷Þ óýíäåóç, íá óáò ðáñÝ÷åé õðçñåóßá äåõôåñåýïíôïò
@@ -1011,7 +1015,8 @@ domain.net. ÐñïóèÝóôå ôï domain.net óôï
 	  óáò åßíáé <hostid role="domainname">example.com</hostid> êáé ï
 	  ðáñï÷Ýáò óáò Internet Ý÷åé ïñßóåé ôï
 	  <hostid role="domainname">example.net</hostid> íá ðáñÝ÷åé
-	  õðçñåóßåò äåõôåñåýïíôïò MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm> ãéá ôïí ôïìÝá óáò:</para>
+	  õðçñåóßåò äåõôåñåýïíôïò MX<indexterm><primary>MX record</primary>
+	  </indexterm> ãéá ôïí ôïìÝá óáò:</para>
 
 	 <programlisting>example.com.     MX    10   example.com.
            MX    20   example.net.</programlisting>

Modified: head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -2817,8 +2817,9 @@ Script done, …</screen>
 
 	<qandaentry>
 	 <question>
-	  <para>My compile failed with lots of signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm> (or other
-	   signal number) errors. What happened?</para>
+	  <para>My compile failed with lots of
+	   signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm>
+	   (or other signal number) errors. What happened?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -4279,7 +4279,9 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	   in an <application>&xorg;</application> terminal, the
 	   yellow font is difficult to read
 	   against the light gray background. Is there a way to
-	   provide higher contrast<indexterm><primary>color</primary><secondary>contrast</secondary></indexterm> for this application?</para>
+	   provide higher contrast<indexterm><primary>color</primary>
+	   <secondary>contrast</secondary></indexterm> for
+	   this application?</para>
 	 </question>
 	 <answer>
 	  <para>If the default

Modified: head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -861,7 +861,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 		<hostid>mumble</hostid>.</para>
 
 	   <para>This is because the version of
-		<application>BIND</application><indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> which ships with
+		<application>BIND</application><indexterm>
+		<primary>BIND</primary></indexterm> which ships with
 		&os; no longer provides default abbreviations
 		for non-FQDNs other than the local domain. An
 		unqualified host such as
@@ -933,7 +934,8 @@ to /etc/mail/sendmail.cf.</programlistin
 	 connection is non-dedicated.</para>
 
 	<para>One way to do this is to get a full-time Internet server
-	 to provide secondary <acronym>MX</acronym><indexterm><primary>MX record</primary></indexterm> services for the
+	 to provide secondary <acronym>MX</acronym><indexterm>
+	 <primary>MX record</primary></indexterm> services for the
 	 domain. In this example, the domain is <hostid
 	  role="domainname">example.com</hostid> and the ISP has
 	 configured <hostid

Modified: head/es_ES.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/es_ES.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/es_ES.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -971,7 +971,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
      referirse a ella simplemente como <hostid>mumble</hostid>.</para>
 
 	<para>Tradicionalmente, la referencia incompleta era posible
-     utilizando <quote>resolvers</quote> de BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm>.
+     utilizando <quote>resolvers</quote> de BSD BIND<indexterm>
+	 <primary>BIND</primary></indexterm>.
 	 No obstante la versión de <application>BIND</application>
      que en la actualidad se ofrece con FreeBSD ya no permite por defecto
      el uso de dichas abreviaturas salvo para aquellas máquinas
@@ -1026,7 +1027,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 Usted ha especificado que el correo para el dominio (por ejemplo,
 para el dominio dominio.net) sea reenviado a una máquina determinada
 (en este caso relay.dominio.net), para lo que se utiliza un registro
-de DNS de tipo MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>, pero la máquina que actúa de relay no se
+de DNS de tipo MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>,
+pero la máquina que actúa de relay no se
 reconoce a sí misma como perteneciente al dominio dominio.net.
 Se debe añadir dominio.net al fichero /etc/mail/local-host-names,
 que recibe el nombre de /etc/sendmail.cw en versiones de sendmail previas
@@ -1055,11 +1057,13 @@ al fichero <filename>/etc/mail/sendmail.
 	<answer>
 	<para>Se quiere conectar una máquina FreeBSD dentro de una LAN a
 	 Internet. La máquina FreeBSD será una pasarela de
-     correo para dicha LAN. La conexión mediante PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm> no es
+     correo para dicha LAN. La conexión mediante PPP<indexterm>
+	 <primary>PPP</primary></indexterm> no es
 	 dedicada.</para>
 
 	<para>Existen al menos dos formas distintas de hacerlo. Una de ellas
-     consiste en utilizar UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>.</para>
+     consiste en utilizar UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary>
+	 </indexterm>.</para>
 
 	<para>Otra forma consiste en hacerse con un servidor de internet a
      tiempo completo para proporcionar servicios de agente de transporte
@@ -1090,7 +1094,8 @@ al fichero <filename>/etc/mail/sendmail.
      La aplicación <application>sendmail</application>
      automáticamente entregará el correo al servidor
      especificado como agente de transporte de correo secundario
-     (segundo registro MX)<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>, es decir, entregará el correo a
+     (segundo registro MX)<indexterm><primary>MX record</primary>
+	 </indexterm>, es decir, entregará el correo a
      nuestro proveedor de servicios de internet (<hostid
      role="domainname">ejemplo.net</hostid>). El sitio MX secundario
      tratará de conectarse con nuestra máquina de una forma

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -2460,8 +2460,9 @@ Script done, …</screen>
 	<qandaentry>
 	 <question>
 	  <para>Ma compilation échoue avec de nombreuses erreurs
-	   “signal 11”<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm> (ou tout autre numéro de
-	   signal). Que s'est-il passé?</para>
+	   “signal 11”<indexterm>
+	   <primary>signal 11</primary></indexterm> (ou tout
+	   autre numéro de signal). Que s'est-il passé?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -5008,8 +5008,9 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	   utilisé dans un terminal X11, la police de
 	   caractères jaune sur fond gris-clair peut
 	   être difficile à lire. Existe-t-il un
-	   moyen d'obtenir un contraste<indexterm><primary>couleur</primary><secondary>contraste</secondary></indexterm> plus élevé
-	   pour cette application?</para>
+	   moyen d'obtenir un contraste<indexterm>
+	   <primary>couleur</primary><secondary>contraste</secondary>
+	   </indexterm> plus élevé pour cette application?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -1020,7 +1020,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	 juste <hostid>mumble</hostid>.</para>
 
 	<para>C'était traditionnellement autorisé par les
-	 résolveurs <application>BIND</application><indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> BSD.
+	 résolveurs <application>BIND</application><indexterm>
+	 <primary>BIND</primary></indexterm> BSD.
 	 Néanmoins, la version de <application>BIND</application>
 	 qui est maintenant livrée avec FreeBSD ne sait pas
 	 compléter les noms de machines abrégés autrement
@@ -1071,7 +1072,8 @@ Comment puis-je résoudre ce problème?
 
 Vous avez demandé que le courrier pour un domaine (e.g., domain.net)
 soit transmis à une machine donnée (dans ce cas précis, relay.domain.net)
-en utilisant un enregistrement MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>, mais la machine relais ne se
+en utilisant un enregistrement MX<indexterm><primary>MX record</primary>
+</indexterm>, mais la machine relais ne se
 connaît pas elle-même comme domain.net. Ajoutez domain.net à
 /etc/mail/local-host-names [connu sous le nom /etc/sendmail.cw dans les versionsantérieure à 8.10] (si vous utilisez FEATURE(use_cw_file))
 ou ajoutez “Cw domain.net” à
@@ -1089,7 +1091,8 @@ ou ajoutez “Cw domain.net” &
     <question>
 	<para>Comment puis-je faire tourner un serveur de courrier
 	 électronique avec une connexion
-	 téléphonique PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm></para>
+	 téléphonique PPP<indexterm>
+	 <primary>PPP</primary></indexterm></para>
 	</question>
 
 	<answer>
@@ -1099,7 +1102,8 @@ ou ajoutez “Cw domain.net” &
 	 La connexion PPP n'est pas dédiée.</para>
 
 	<para>Il y a au moins deux façons de faire. L'une d'elle
-	 est d'utiliser UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>.</para>
+	 est d'utiliser UUCP<indexterm>
+	 <primary>UUCP</primary></indexterm>.</para>
 
 	<para>L'autre méthode étant d'obtenir un serveur Internet
 	 constamment connecté pour qu'il vous fournisse les services
@@ -1125,7 +1129,8 @@ ou ajoutez “Cw domain.net” &
 	 probablement par dépassement de délai puisque
 	 vous n'êtes pas en ligne. Le programme
 	 <application>sendmail</application> enverra automatiquement
-	 le courrier au site MX secondaire<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>, i.e. votre fournisseur
+	 le courrier au site MX secondaire<indexterm>
+	 <primary>MX record</primary></indexterm>, i.e. votre fournisseur
 	 d'accès (<hostid role="domainname">exemple.net</hostid>).
 	 Le site MX secondaire essayera périodiquement de se
 	 connecter à votre machine pour expédier le

Modified: head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -3988,7 +3988,8 @@ Script done, …</screen>
 	<qandaentry>
 	 <question>
 	  <para>A fordító rengeteg 11-es jelzést
-	   (signal 11)<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm> (vagy másfajta jelzéseket) dob
+	   (signal 11)<indexterm><primary>signal 11</primary>
+	   </indexterm> (vagy másfajta jelzéseket) dob
 	   hibával. Mi történhetett?</para>
 	 </question>
 

Modified: head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -6176,7 +6176,8 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	   sárga színû betûket viszonylag
 	   nehéz olvasni a világosszürke
 	   háttérrel. Esetleg lehet valahogy
-	   növelni a kontrasztot<indexterm><primary>színek</primary><secondary>kontraszt</secondary></indexterm> az alkalmazás
+	   növelni a kontrasztot<indexterm><primary>színek</primary>
+	   <secondary>kontraszt</secondary></indexterm> az alkalmazás
 	   használatakor?</para>
 	 </question>
 

Modified: head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -1136,7 +1136,8 @@ purgestat	/usr/local/<replaceable>kedven
 	  <hostid>vagyis</hostid> néven.</para>
 
 	 <para>Régebben egyébként ezt a
-	  BSD-típusú BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> névfeloldók
+	  BSD-típusú BIND<indexterm><primary>BIND</primary>
+	  </indexterm> névfeloldók
 	  megengedték. A &os; jelenlegi változatai
 	  azonban már olyan <application>BIND</application>
 	  verziót tartalmaznak, amelyek

Modified: head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -4812,7 +4812,8 @@ Please press any key to reboot.</screen>
    <qandaset>
     <qandaentry>
      <question>
-      <para>Posso avviare dalla console ARC<indexterm><primary>ARC</primary></indexterm> o da quella del BIOS
+      <para>Posso avviare dalla console ARC<indexterm>
+	   <primary>ARC</primary></indexterm> o da quella del BIOS
        Alpha<indexterm><primary>Alpha BIOS</primary></indexterm>?</para>
      </question>
 

Modified: head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/it_IT.ISO8859-15/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -954,7 +954,8 @@ purgestat  /usr/local/supermailer/bin/p
        role="fqdn">mumble.bar.edu</hostid>, invece del solo
       <hostid>mumble</hostid>.</para>
 
-     <para>Tradizionalmente, questo era permesso dai resolver BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> di
+     <para>Tradizionalmente, questo era permesso dai resolver
+	  BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> di
       BSD. Tuttavia la versione corrente di
       <application>BIND</application> equipaggiata con FreeBSD non
       prevede più l'abbreviazione di default per nomi di dominio
@@ -1000,7 +1001,8 @@ Come posso risolvere questo problema?
 
 Hai chiesto che la posta per il dominio (es., domain.net) sia inoltrata
 a un host specifico (in questo caso, relay.domain.net) attraverso l'uso di
-un record MX<indexterm><primary>record MX</primary></indexterm>, ma la macchina di inoltro non si riconosce appartenente a
+un record MX<indexterm><primary>record MX</primary></indexterm>,
+ma la macchina di inoltro non si riconosce appartenente a
 domain.net. Aggiungi domain.net in /etc/mail/local-host-names
 [chiamato /etc/sendmail.cw nelle versioni precedenti alla 8.10]
 (se stai usando FEATURE(use_cw_file)) oppure aggiungi <quote>Cw domain.net</quote>
@@ -1016,7 +1018,8 @@ in /etc/mail/sendmail.cf.</programlistin
    <qandaentry>
     <question>
      <para>Come posso eseguire un server di posta su un host connesso in
-      dial-up tramite PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm>?</para>
+      dial-up tramite PPP<indexterm><primary>PPP</primary>
+	  </indexterm>?</para>
     </question>
 
     <answer>
@@ -1029,7 +1032,8 @@ in /etc/mail/sendmail.cf.</programlistin
       usare UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>.</para>
 
      <para>L'altro è trovare un server Internet a tempo pieno
-      che fornisca un servizio MX<indexterm><primary>record MX</primary></indexterm> secondario per il tuo dominio.
+      che fornisca un servizio MX<indexterm><primary>record MX</primary>
+	  </indexterm> secondario per il tuo dominio.
       Per esempio, se il dominio della tua società è
       <hostid role="domainname">example.com</hostid> e il tuo fornitore
       di servizi Internet ha attivato <hostid

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -2885,7 +2885,8 @@ Script done, …</screen>
 
 	<qandaentry>
 	 <question>
-	  <para>signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm> (¤â¤·¤¯¤Ï¾¤Î¥·¥°¥Ê¥ëÈÖ¹æ) ¤Î¥¨¥é¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ
+	  <para>signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm>
+	   (¤â¤·¤¯¤Ï¾¤Î¥·¥°¥Ê¥ëÈÖ¹æ) ¤Î¥¨¥é¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ
 	   ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?</para>
 	 </question>
 

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -4343,7 +4343,9 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	 <question>
 	  <para>X11 üËö¤«¤é <application>sysinstall</application> ¤ò»È¤¦¤È¡¢
 	   ¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤ÎÇطʤ˥ե©¥ó¥È¤¬²«¿§¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¡¢Æɤߤº¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
-	   ¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«<indexterm><primary>color</primary><secondary>contrast</secondary></indexterm>?</para>
+	   ¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«
+	   <indexterm><primary>color</primary><secondary>contrast</secondary>
+	   </indexterm>?</para>
 	 </question>
 	 <answer>
 	  <para>¤¹¤Ç¤Ë X11 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢&man.xterm.1; ¤ä &man.rxvt.1;

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -745,7 +745,8 @@ purgestat  /usr/local/supermailer/bin/p
 	  ¤³¤Î»þ¤Ïñ¤Ë <hostid>mumble</hostid> ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
 	  <hostid role="fqdn">mumble.bar.edu</hostid> ¤È FQDN ¤Ç»²¾È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-	 <para>¤½¤â¤½¤â¡¢BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> ¤Î¥ê¥¾¥ë¥Ð¡¼ (resolver) ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢
+	 <para>¤½¤â¤½¤â¡¢BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm>
+	  ¤Î¥ê¥¾¥ë¥Ð¡¼ (resolver) ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢
 	  FreeBSD ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·ÈǤΠ<application>BIND</application>
 	  ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥É¥á¥¤¥ó°Ê³°¤ËÂФ¹¤ë FQDN ¤Ç¤Ê¤¤¾Êά·Á¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
 	  ½¾¤Ã¤Æ¥Û¥¹¥È¤ò <hostid>mumble</hostid> ¤ÈÛ£Ëæ¤Ë»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Ï
@@ -811,7 +812,8 @@ FEATURE(use_cw_file) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¢¤ë¾ì¹ç¤
    <qandaentry>
 
 	<question>
-	 <para>¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥Ã¥× PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm> ¥Û¥¹¥È¤Ç¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î?</para>
+	 <para>¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥Ã¥× PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm>
+	  ¥Û¥¹¥È¤Ç¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î?</para>
 	</question>
 
 	<answer>
@@ -821,7 +823,8 @@ FEATURE(use_cw_file) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¢¤ë¾ì¹ç¤
 	  ¥Þ¥·¥ó¤ÏÀìÍÑÀþÀܳ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (ÌõÃí: ¥À¥¤¥¢¥ë¥¢¥Ã¥×Àܳ¤Ê¤É)¡£</para>
 
 	 <para>¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆó¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  °ì¤Ä¤Ï UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm> ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
+	  °ì¤Ä¤Ï UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>
+	  ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	 <para>¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤ËÂФ¹¤ë¥»¥«¥ó¥À¥ê
 	  MX ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄ󶡤¹¤ë¾ï»þ²ÔƯ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ð¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -2608,7 +2608,8 @@ Script done, …</screen>
 
 	<qandaentry>
 	 <question>
-	  <para>Миний эмхэтгэл маш олон дохио 11<indexterm><primary>дохио 11</primary></indexterm> (эсвэл бусад дохионы дугаар)
+	  <para>Миний эмхэтгэл маш олон дохио 11<indexterm>
+		<primary>дохио 11</primary></indexterm> (эсвэл бусад дохионы дугаар)
 		алдаагаар амжилтгүй болсон. Юу болсон юм бол?</para>
 	 </question>
 

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -3998,8 +3998,9 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	 <question>
 	  <para><application>sysinstall</application>-ийг X11 терминал дээр
 	   ашигласан тохиолдолд цайвар саарал дээр шар фонтыг уншихад
-	   хэцүү байдаг<indexterm><primary>color</primary><secondary>contrast</secondary></indexterm>. Энэ програмын хувьд илүү өндөр нягтралтай
-	   үзүүлэх боломж бий юу?</para>
+	   хэцүү байдаг<indexterm><primary>color</primary>
+		 <secondary>contrast</secondary></indexterm>. Энэ програмын
+		 хувьд илүү өндөр нягтралтай үзүүлэх боломж бий юу?</para>
 	 </question>
 	 <answer>
 	  <para>Хэрэв та X11-ийг суулгасан бөгөөд

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -821,7 +821,8 @@ role="domainname">bar.edu</hostid> доÐ
 <hostid role="fqdn">mumble.bar.edu</hostid> гэсэн fully-qualified domain name буюу бүрэн-баталгаажсан
 домэйн нэрээр нь заах хэрэгтэй.</para>
 
-	<para>Урьд нь, BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> тайлагчийн хувьд дээрх шиг хэрэглэж болдог байсан.
+	<para>Урьд нь, BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm>
+тайлагчийн хувьд дээрх шиг хэрэглэж болдог байсан.
 Гэвч FreeBSD-тэй хамт ирдэг <application>BIND</application>-н одоогийн хувилбар дээр
 өөрийн оршин байгаа домэйноос бусад бүрэн баталгаажаагүй домэйн нэрийн хувьд
 анхдагч товчилсон нэрүүдийг хэрэглэж болохгүй болсон. Тиймээс баталгаажаагүй
@@ -889,10 +890,12 @@ to /etc/mail/sendmail.cf.</programlistin
 Энэ FreeBSD машин тухайн LAN-ий хувьд захидлын гарц байх болно. PPP холболт бол тусгайлан
 бий болгосон зориулагдсан холболт биш юм.</para>
 
-	<para>Үүний тулд хоёр арга байна. Нэг арга нь UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm> ашиглах юм.</para>
+	<para>Үүний тулд хоёр арга байна. Нэг арга нь UUCP<indexterm>
+	 <primary>UUCP</primary></indexterm> ашиглах юм.</para>
 
 	<para>Нөгөө арга нь таны домэйны хувьд хоёрдогч
-MX<indexterm><primary>MX бичлэг</primary></indexterm> үйлчилгээг үзүүлэх байнгын холболттой Интернэт сервертэй болох явдал юм.
+MX<indexterm><primary>MX бичлэг</primary></indexterm> үйлчилгээг
+үзүүлэх байнгын холболттой Интернэт сервертэй болох явдал юм.
 Жишээлбэл, хэрэв танай байгууллагын
 домэйн нэр <hostid role="domainname">example.com</hostid> бөгөөд танай Интернэтийн үйлчилгээ
 үзүүлэгч танай домэйны хувьд хоёрдогч MX үйлчилгээг үзүүлэхээр

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -2890,8 +2890,8 @@ Script done, …</screen>
 	<qandaentry>
 	 <question>
 	  <para>Het compileren gaat fout met veel meldingen van
-	   signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm> (of andere signalnummers). Wat is er aan de
-	   hand?</para>
+	   signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm>
+	   (of andere signalnummers). Wat is er aan de hand?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -4486,8 +4486,9 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	  <para>Wanneer <application>sysinstall</application> in een
 	   X11-terminal wordt gebruikt, is het moeilijk om het gele
 	   font op de lichtgrijze achtergrond te lezen. Is er een
-	   manier om het contrast<indexterm><primary>kleur</primary><secondary>contrast</secondary></indexterm> van deze applicatie te
-	   verhogen?</para>
+	   manier om het contrast<indexterm>
+	   <primary>kleur</primary><secondary>contrast</secondary>
+	   </indexterm> van deze applicatie te verhogen?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -875,7 +875,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	  verwijzen, <hostid role="fqdn">mompel.bar.edu</hostid>, in
 	  plaats van slechts <hostid>mompel</hostid>.</para>
 
-	 <para>Traditioneel werd dit door BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> resolvers toegestaan. De
+	 <para>Traditioneel werd dit door BSD BIND<indexterm>
+	  <primary>BIND</primary></indexterm> resolvers toegestaan. De
 	  huidige versie van <application>BIND</application> die
 	  met &os; wordt geleverd levert niet langer standaard
 	  afkortingen voor onvolledig gekwalificeerde domeinnamen
@@ -949,10 +950,12 @@ eerder dan 8.10] (als FEATURE(use_cw_fil
 	  voor het LAN zijn. De PPP-verbinding is niet toegewijd.</para>
 
 	 <para>Er zijn minstens twee manieren om dit te doen.
-	  Eén manier is om UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm> te gebruiken.</para>
+	  Eén manier is om UUCP<indexterm>
+	  <primary>UUCP</primary></indexterm> te gebruiken.</para>
 
 	 <para>Een andere manier is ervoor te zorgen dat een server die
-	  altijd met het Internet verbonden is secundaire MX-diensten<indexterm><primary>MX-regel</primary></indexterm>
+	  altijd met het Internet verbonden is secundaire
+	  MX-diensten<indexterm><primary>MX-regel</primary></indexterm>
 	  voor het domein biedt. Als het domein bijvoorbeeld <hostid
 	   role="domainname">example.com</hostid> is en de
 	  internetprovider <hostid role="domainname">example.net

Modified: head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -1389,7 +1389,8 @@ Script done, …</screen>
 
 	<qandaentry>
 	 <question>
-	  <para>My compile failed with lots of signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm> (or other signal
+	  <para>My compile failed with lots of signal 11<indexterm>
+	   <primary>signal 11</primary></indexterm> (or other signal
 	   number) errors. What has happened?</para>
 	 </question>
 

Modified: head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -4693,12 +4693,15 @@ Please press any key to reboot.</screen>
    <qandaset>
 	<qandaentry>
 	 <question>
-      <para>Czy mogê ³adowaæ system z konsoli ARC<indexterm><primary>ARC</primary></indexterm> lub Alpha BIOS<indexterm><primary>Alpha BIOS</primary></indexterm>?</para>
+      <para>Czy mogê ³adowaæ system z konsoli ARC<indexterm>
+	   <primary>ARC</primary></indexterm> lub Alpha BIOS<indexterm>
+	   <primary>Alpha BIOS</primary></indexterm>?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>
       <para>Nie. &os;, podobnie jak Compaq Tru64 i VMS, mo¿e byæ
-       ³adowany tylko z konsoli SRM<indexterm><primary>SRM</primary></indexterm>.</para>
+       ³adowany tylko z konsoli SRM<indexterm>
+	   <primary>SRM</primary></indexterm>.</para>
 	 </answer>
 	</qandaentry>
 

Modified: head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/pl_PL.ISO8859-2/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -929,7 +929,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	 role="fqdn">mumble.bar.edu</hostid>, instead of just
 	 <hostid>mumble</hostid>.</para>
 
-	<para>Traditionally, this was allowed by BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> resolvers.
+	<para>Traditionally, this was allowed by BSD BIND<indexterm>
+	 <primary>BIND</primary></indexterm> resolvers.
 	 However the current version of <application>BIND</application>
 	 that ships with FreeBSD no longer provides default abbreviations
 	 for non-fully qualified domain names other than the domain you
@@ -980,7 +981,8 @@ How can I solve this problem?
 
 You have asked mail to the domain (e.g., domain.net) to be
 forwarded to a specific host (in this case, relay.domain.net)
-by using an MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm> record, but the relay machine does not recognize
+by using an MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>
+record, but the relay machine does not recognize
 itself as domain.net. Add domain.net to /etc/mail/local-host-names
 [known as /etc/sendmail.cw prior to version 8.10]
 (if you are using FEATURE(use_cw_file)) or add <quote>Cw domain.net</quote>
@@ -996,7 +998,8 @@ to /etc/mail/sendmail.cf.</programlistin
    <qandaentry>
     <question>
 
-	<para>How can I run a mail server on a dial-up PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm> host?</para>
+	<para>How can I run a mail server on a dial-up PPP<indexterm>
+	 <primary>PPP</primary></indexterm> host?</para>
 	</question>
 
 	<answer>
@@ -1007,7 +1010,8 @@ to /etc/mail/sendmail.cf.</programlistin
 	<para>There are at least two ways to do this. One way is to use
 	 UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>.</para>
 
-	<para>Another way is to get a full-time Internet server to provide secondary MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>
+	<para>Another way is to get a full-time Internet server to provide secondary
+	 MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>
 	 services for your domain. For example, if your company's domain is
 	 <hostid role="domainname">example.com</hostid> and your Internet service provider has
 	 set <hostid role="domainname">example.net</hostid> up to provide secondary MX services

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -2006,7 +2006,8 @@ Script done, …
 	<qandaentry>
 	 <question>
 	  <para>ëÏÍÐÉÌÑÃÉÑ ÐÒÅÒÙ×ÁÅÔÓÑ Ó ÂÏÌØÛÉÍ ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÏÛÉÂÏË ÐÏ
-	   ÓÉÇÎÁÌÕ 11<indexterm><primary>ÓÉÇÎÁÌ 11</primary></indexterm> (ÉÌÉ Ó ÄÒÕÇÉÍ ÎÏÍÅÒÏÍ ÓÉÇÎÁÌÁ). þÔÏ
+	   ÓÉÇÎÁÌÕ 11<indexterm><primary>ÓÉÇÎÁÌ 11</primary></indexterm>
+	   (ÉÌÉ Ó ÄÒÕÇÉÍ ÎÏÍÅÒÏÍ ÓÉÇÎÁÌÁ). þÔÏ
 	   ÓÌÕÞÉÌÏÓØ?</para>
 	 </question>
 

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -4255,8 +4255,9 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	 <question>
 	  <para>ëÏÇÄÁ <application>sysinstall</application> ÚÁÐÕÝÅÎ
 	   × ÔÅÒÍÉÎÁÌÅ X11, ÔÏ ÖÅÌÔÙÊ ÛÒÉÆÔ ÎÁ Ó×ÅÔÌÏ ÓÅÒÏÍ ÆÏÎÅ ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉ
-	   ÎÅ ÒÁÚÌÉÞÉÍ. åÓÔØ ÌÉ ÓÐÏÓÏÂ ÏÂÅÓÐÅÞÉÔØ ÌÕÞÛÉÊ ËÏÎÔÒÁÓÔ<indexterm><primary>color</primary><secondary>contrast</secondary></indexterm> ÄÌÑ
-	   ÜÔÏÇÏ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ?</para>
+	   ÎÅ ÒÁÚÌÉÞÉÍ. åÓÔØ ÌÉ ÓÐÏÓÏÂ ÏÂÅÓÐÅÞÉÔØ ÌÕÞÛÉÊ ËÏÎÔÒÁÓÔ<indexterm>
+	   <primary>color</primary><secondary>contrast</secondary>
+	   </indexterm> ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -929,7 +929,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	  ÄÏÍÅÎÎÏÅ ÉÍÑ, <hostid role="fqdn">mumble.bar.edu</hostid>, Á ÎÅ
 	  ÐÒÏÓÔÏ <hostid>mumble</hostid>.</para>
 
-	 <para>ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÏ, ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÉÍÅÎ BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> ÐÏÚ×ÏÌÑÌÁ ÜÔÏ
+	 <para>ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÏ, ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉÑ ÉÍÅÎ BSD BIND<indexterm>
+	  <primary>BIND</primary></indexterm> ÐÏÚ×ÏÌÑÌÁ ÜÔÏ
 	  ÄÅÌÁÔØ. ïÄÎÁËÏ, ÔÅËÕÝÁÑ ×ÅÒÓÉÑ <application>BIND</application>,
 	  ÐÏÓÔÁ×ÌÑÅÍÁÑ Ó FreeBSD, ÂÏÌØÛÅ ÎÅ ÄÏÂÁ×ÌÑÅÔ ÉÍÅÎÁ ÄÏÍÅÎÏ×,
 	  ÏÔÌÉÞÁÀÝÉÈÓÑ ÏÔ ÔÏÇÏ, × ËÏÔÏÒÏÍ ×Ù ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ, ÄÌÑ ÎÅ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ
@@ -1006,10 +1007,12 @@ FETURE(use_cw_file)) ÉÌÉ ÄÏÂÁ×ØÔÅ <quote
 	  ÄÌÑ ÌÏËÁÌØÎÏÊ ÓÅÔÉ. PPP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÎÅ ×ÙÄÅÌÅÎÎÏÅ.</para>
 
 	 <para>óÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ËÁË ÍÉÎÉÍÕÍ Ä×Á ÐÕÔÉ, ÞÔÏÂÙ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ. ïÄÉÎ
-	  ÓÐÏÓÏ ÜÔÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>.</para>
+	  ÓÐÏÓÏ ÜÔÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ UUCP<indexterm>
+	  <primary>UUCP</primary></indexterm>.</para>
 
 	 <para>äÒÕÇÏÊ ÓÐÏÓÏ ÜÔÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÒÁÂÏÔÁÀÝÅÇÏ ÉÎÔÅÒÎÅÔ
-	  ÓÅÒ×ÅÒÁ ÄÌÑ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ ×ÔÏÒÉÞÎÏÇÏ MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm> ÓÅÒ×ÉÓÁ ×ÁÛÅÇÏ ÄÏÍÅÎÁ.
+	  ÓÅÒ×ÅÒÁ ÄÌÑ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ ×ÔÏÒÉÞÎÏÇÏ MX<indexterm>
+	  <primary>MX record</primary></indexterm> ÓÅÒ×ÉÓÁ ×ÁÛÅÇÏ ÄÏÍÅÎÁ.
 	  îÁÐÒÉÍÅÒ, ÄÏÍÅÎ ×ÁÛÅÊ ËÏÍÐÁÎÉÉ <hostid
 	  role="domainname">example.com</hostid>, É ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒ ÉÎÔÅÒÎÅÔ
 	  ÎÁÓÔÒÏÉÌ <hostid role="domainname">example.net</hostid>

Modified: head/zh_CN.GB2312/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/zh_CN.GB2312/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/zh_CN.GB2312/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -2388,7 +2388,8 @@ Script done, …</screen>
 
 	<qandaentry>
 	 <question>
-	  <para>ÎҵıàÒëʧ°Ü£¬²¢°éËæÓÐÐí¶à 11<indexterm><primary>ÐźŠ11</primary></indexterm>
+	  <para>ÎҵıàÒëʧ°Ü£¬²¢°éËæÓÐÐí¶à
+	   11<indexterm><primary>ÐźŠ11</primary></indexterm>
 	   (»òÆäËüµÄÊý×ÖÐÅÏ¢) ºÅ´íÎó¡£ÊÇÔõô»ØÊÂѽ£¿</para>
 	 </question>
 

Modified: head/zh_CN.GB2312/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/zh_CN.GB2312/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/zh_CN.GB2312/books/handbook/install/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -3858,7 +3858,9 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 	 <question>
       <para>µ±ÔÚ X11 ÖÕ¶ËÖÐÔËÐÐ <application>sysinstall</application>
        µÄʱºò£¬ »ÆÉ«µÄ×ÖÌåÏà¶ÔÓÚdz»ÒÉ«µÄ±³¾°±äµÃÄÑÒÔÔĶÁ¡£
-       ÓÐûÓÐʲôÄÜÈÃÕâ¸öÓ¦ÓóÌÐòÌṩ¸ß¶Ô±È¶ÈµÄ·½·¨£¿<indexterm><primary>color</primary><secondary>contrast</secondary></indexterm></para>
+       ÓÐûÓÐʲôÄÜÈÃÕâ¸öÓ¦ÓóÌÐòÌṩ¸ß¶Ô±È¶ÈµÄ·½·¨£¿<indexterm>
+	   <primary>color</primary><secondary>contrast</secondary>
+	   </indexterm></para>
 	 </question>
 	 <answer>
       <para>Èç¹ûÄãÒѾ­°²×°ÁË X11 ²¢ÇÒ <application>sysinstall</application>

Modified: head/zh_CN.GB2312/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/zh_CN.GB2312/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/zh_CN.GB2312/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -765,7 +765,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	 <hostid role="fqdn">mumble.bar.edu</hostid>£¬¶ø²»ÊÇÓÃ
 	 <hostid>mumble</hostid>¡£</para>
 
-	<para>´«Í³ÉÏ£¬ÕâÔÚ BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> resolvers ÖÐÊÇ¿ÉÐеġ£
+	<para>´«Í³ÉÏ£¬ÕâÔÚ BSD BIND<indexterm>
+	 <primary>BIND</primary></indexterm> resolvers ÖÐÊÇ¿ÉÐеġ£
 	 È»¶øÄ¿Ç°Ëæ FreeBSD ¸½´øµÄ <application>BIND</application>
 	 ÒѲ»ÎªÍ¬Ò»ÓòÍâÌṩËõд·þÎñ¡£ËùÒÔ£¬Õâ¸ö²»ÍêÕûµÄÖ÷»úÃû
 	 <hostid>mumble</hostid> ±ØÐëÒÔ <hostid
@@ -816,7 +817,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 ¶øÕą̂»úÆ÷²¢²»ÈÏΪËü×Ô¼ºÊÇ domain.net¡£Çë°Ñ domain.net Ìí¼Óµ½
 /etc/mail/local-host-names ÎļþÖÐ [ÔÚ 8.10 °æ֮ǰÊÇ /etc/sendmail.cw]
 (Èç¹ûÄúʹÓà FEATURE(use_cw_file) µÄ»°) »òÕßÔÚ /etc/mail/sendmail.cf
-ÖÐÌí¼Ó<quote>Cw domain.net</quote>¡£<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm></programlisting>
+ÖÐÌí¼Ó<quote>Cw domain.net</quote>¡£<indexterm>
+<primary>MX record</primary></indexterm></programlisting>
 
     <para><application>sendmail</application> µÄ FAQ ¿ÉÒÔÔÚ
 	 <ulink url="http://www.sendmail.org/faq/"></ulink> ÕÒµ½£¬
@@ -828,7 +830,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
    <qandaentry>
     <question>
 
-	<para>ÎÒÈçºÎÔÚÒ»¸ö²¦ºÅÖ÷»úÉÏÔËÐÐÒ»¸öÓʼþ·þÎñ£¿<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm></para>
+	<para>ÎÒÈçºÎÔÚÒ»¸ö²¦ºÅÖ÷»úÉÏÔËÐÐÒ»¸öÓʼþ·þÎñ£¿<indexterm>
+	 <primary>PPP</primary></indexterm></para>
 	</question>
 
 	<answer>
@@ -836,7 +839,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	 FreeBSD Ö÷»ú½«»á³ÉΪÕâ¸ö¾ÖÓòÍøµÄÓʼþÍø¹Ø£¬
 	 Õâ¸ö²¦ºÅÁ¬½Ó²»±ØÒ»Ö±±£³ÖÔÚÁ¬½Ó״̬¡£</para>
 
-	<para>×îÉÙÓÐÁ½ÖÖ·½·¨¿ÉÒÔÂú×ãÄúµÄÒªÇó¡£Ò»ÖÖ·½·¨¾ÍÊÇʹÓà UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>¡£</para>
+	<para>×îÉÙÓÐÁ½ÖÖ·½·¨¿ÉÒÔÂú×ãÄúµÄÒªÇó¡£Ò»ÖÖ·½·¨¾ÍÊÇʹÓà UUCP<indexterm>
+	 <primary>UUCP</primary></indexterm>¡£</para>
 
 	<para>ÁíÒ»ÖÖ·½·¨ÊÇÕÒµ½Ò»¸öרְµÄ·þÎñÆ÷À´ÎªÄúµÄÓòÌṩ¸± MX Ö÷»ú·þÎñ¡£
 	 ÀýÈ磬Èç¹ûÄú¹«Ë¾µÄÓòÃûÊÇ
@@ -855,7 +859,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	 Ëü»á³¢ÊÔͨ¹ý modem Á¬½Óµ½Äú (<hostid role="domainname">example.com</hostid>)¡£
 	 ÒòΪÄú²¢²»ÔÚÏߣ¬ËùÒÔ×ÜÊÇ»áµÃµ½Ò»¸ö³¬Ê±µÄ´íÎó¡£
 	 <application>sendmail</application> ½«»á°ÑÓʼþ·¢Ë͵½¸±
-	 MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm> Ö÷»ú£¬Ò²¾ÍÊÇ˵£¬ÄúµÄ»¥Á¬Íø·þÎñÌṩÕß
+	 MX<indexterm><primary>MX record</primary>
+	 </indexterm> Ö÷»ú£¬Ò²¾ÍÊÇ˵£¬ÄúµÄ»¥Á¬Íø·þÎñÌṩÕß
 	 (<hostid role="domainname">example.net</hostid>)¡£¸±
 	 MX Ö÷»ú½«ÖÜÆÚÐԵij¢ÊÔÁ¬½Ó²¢·¢ËÍÓʼþµ½ÄúµÄÖ÷»ú
 	 (<hostid role="domainname">example.com</hostid>)¡£</para>

Modified: head/zh_TW.Big5/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/zh_TW.Big5/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/zh_TW.Big5/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -1282,7 +1282,8 @@ Script done, …</screen>
 
 	<qandaentry>
 	 <question>
-	  <para>My compile failed with lots of signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm> (or other signal
+	  <para>My compile failed with lots of signal 11<indexterm>
+	   <primary>signal 11</primary></indexterm> (or other signal
 	   number) errors. What has happened?</para>
 	 </question>
 

Modified: head/zh_TW.Big5/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/zh_TW.Big5/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 16:34:54 2013	(r42247)
+++ head/zh_TW.Big5/books/handbook/mail/chapter.xml	Thu Jul 11 17:11:21 2013	(r42248)
@@ -923,7 +923,8 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	 role="fqdn">mumble.bar.edu</hostid>, instead of just
 	 <hostid>mumble</hostid>.</para>
 
-	<para>Traditionally, this was allowed by BSD BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> resolvers.
+	<para>Traditionally, this was allowed by BSD BIND<indexterm>
+	 <primary>BIND</primary></indexterm> resolvers.
 	 However the current version of <application>BIND</application>
 	 that ships with FreeBSD no longer provides default abbreviations
 	 for non-fully qualified domain names other than the domain you
@@ -974,7 +975,8 @@ How can I solve this problem?
 
 You have asked mail to the domain (e.g., domain.net) to be
 forwarded to a specific host (in this case, relay.domain.net)
-by using an MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm> record, but the relay machine does not recognize
+by using an MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>
+record, but the relay machine does not recognize
 itself as domain.net. Add domain.net to /etc/mail/local-host-names
 [known as /etc/sendmail.cw prior to version 8.10]
 (if you are using FEATURE(use_cw_file)) or add <quote>Cw domain.net</quote>
@@ -989,7 +991,8 @@ to /etc/mail/sendmail.cf.</programlistin
 
    <qandaentry>
     <question>
-	<para>How can I run a mail server on a dial-up PPP<indexterm><primary>PPP</primary></indexterm> host?</para>
+	<para>How can I run a mail server on a dial-up PPP<indexterm>
+	 <primary>PPP</primary></indexterm> host?</para>
 	</question>
 
 	<answer>
@@ -1000,7 +1003,8 @@ to /etc/mail/sendmail.cf.</programlistin
 	<para>There are at least two ways to do this. One way is to use
 	 UUCP<indexterm><primary>UUCP</primary></indexterm>.</para>
 
-	<para>Another way is to get a full-time Internet server to provide secondary MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>
+	<para>Another way is to get a full-time Internet server to provide secondary
+	 MX<indexterm><primary>MX record</primary></indexterm>
 	 services for your domain. For example, if your company's domain is
 	 <hostid role="domainname">example.com</hostid> and your Internet service provider has
 	 set <hostid role="domainname">example.net</hostid> up to provide secondary MX services


More information about the svn-doc-all mailing list