svn commit: r42233 - in head/ja_JP.eucJP: articles/contributors books/faq books/handbook/bsdinstall htdocs/platforms htdocs/security share/xml

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Jul 10 10:05:39 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Wed Jul 10 10:05:37 2013
New Revision: 42233
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42233

Log:
 - Update the author entity references:
 
 	head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml
 	head/ja_JP.eucJP/books/faq/book.xml
 	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml
 	head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent
 
 - Merge the following from the English version:
 
 	r40236 -> r42226	head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/arm.xml
 	r38308 -> r42226	head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml
 	r41455 -> r42226	head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml
 	r37259 -> r42226	head/ja_JP.eucJP/share/xml/teams.ent

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml
 head/ja_JP.eucJP/books/faq/book.xml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/arm.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/teams.ent

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml	Wed Jul 10 08:16:32 2013	(r42232)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributors/article.xml	Wed Jul 10 10:05:37 2013	(r42233)
@@ -52,7 +52,7 @@
 
 	<itemizedlist>
 	 <listitem>
-	  <para>&a.mbarkah;
+	  <para>&a.mbarkah.email;
 	   ¤ÈÈà¤Î½ê°¤¹¤ë
        <ulink url="http://www.hemi.com/">Hemisphere Online</ulink>
 	   ¤Ï¡¢<emphasis>Pentium Pro (P6) 200MHz CPU</emphasis>
@@ -106,7 +106,7 @@
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
-	  <para>&a.dillon;</para>
+	  <para>&a.dillon.email;</para>
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
@@ -120,7 +120,7 @@
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
-	  <para>&a.sef;</para>
+	  <para>&a.sef.email;</para>
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
@@ -146,7 +146,7 @@
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
-	  <para>&a.chuckr;</para>
+	  <para>&a.chuckr.email;</para>
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
@@ -264,7 +264,7 @@
 
 	 <listitem>
 	  <para>Larry Altneu <email>larry at ALR.COM</email> ¤È
-	   &a.wilko;¤Ï¡¢<devicename>wt</devicename>
+	   &a.wilko.email;¤Ï¡¢<devicename>wt</devicename>
 	   ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò²þÎɤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë Wangtek ¤È Archive ¤Î QIC-02
 	   ¥Æ¡¼¥×¥É¥é¥¤¥Ö¤òÄ󶡤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£</para>
 	 </listitem>
@@ -301,7 +301,7 @@
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
-	  <para>Christoph Kukulies <email>kuku at FreeBSD.org</email>
+	  <para>&a.kuku.email;
 	   ¤Ï¡¢IDE CD-ROM ¥É¥é¥¤¥Ð³«È¯ÍѤΠFX120 12 ÇÜ® Mitsumi
 	   CD-ROM ¥É¥é¥¤¥Ö¤òÄ󶡤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£</para>
 	 </listitem>
@@ -336,7 +336,7 @@
 
 	 <listitem>
 	  <para><ulink url="http://www.interface-business.de/">interface
-		business GmbH, Dresden</ulink> ¤Ï¡¢&a.joerg;
+		business GmbH, Dresden</ulink> ¤Ï¡¢&a.joerg.email;
 	   ¤òº¬µ¤¤è¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏËÜ¿¦¤è¤ê
 	   FreeBSD ¤Î»Å»ö¤ò¹¥¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¸Ä¿Í¤ÎÀܳ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë
 	   ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÅÓÀڤ줿¤ê¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤Ïɬ¤º

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/faq/book.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/faq/book.xml	Wed Jul 10 08:16:32 2013	(r42232)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/faq/book.xml	Wed Jul 10 10:05:37 2013	(r42233)
@@ -13832,7 +13832,7 @@ raisechar=^^</programlisting>
      </itemizedlist>
 
       <note>
-      <title>&a.nik; ¤Ë¤è¤ëÄɵ­</title>
+      <title>&a.nik.email; ¤Ë¤è¤ëÄɵ­</title>
        <para>
         ¤³¤ì¤Ë¤ÏÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
        </para>

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Wed Jul 10 08:16:32 2013	(r42232)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Wed Jul 10 10:05:37 2013	(r42233)
@@ -968,12 +968,12 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
  <sect1 id="using-bsdinstall">
   <title><application>bsdinstall</application> ¤Î¾Ò²ð</title>
 
-  <para><application>bsdinstall</application> ¤Ï¡¢&a.nwhitehorn; ¤Ë¤è¤ê½ñ¤«¤ì¤¿¡¢
+  <para><application>bsdinstall</application> ¤Ï¡¢&a.nwhitehorn.email; ¤Ë¤è¤ê½ñ¤«¤ì¤¿¡¢
    ¥Æ¥­¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
    2011 ǯ¤Î &os; 9.0 ¤ÇƳÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
 
   <note>
-   <para>&a.kmoore; ¤Î <application>pc-sysinstall</application> ¤Ï¡¢
+   <para>&a.kmoore.email; ¤Î <application>pc-sysinstall</application> ¤Ï¡¢
 	<ulink url="http://pcbsd.org">PC-BSD</ulink> ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢<ulink
 	url="http://wiki.pcbsd.org/index.php/Use_PC-BSD_Installer_to_Install_FreeBSD">
 	&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</ulink> ¤Ë¤â»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/arm.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/arm.xml	Wed Jul 10 08:16:32 2013	(r42232)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/arm.xml	Wed Jul 10 10:05:37 2013	(r42233)
@@ -5,7 +5,7 @@
 <!ENTITY email 'freebsd-arm'>
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r40236 -->
+<!-- Original revision: r42226 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -94,7 +94,7 @@
 
   <h3><a name="miniinst">û¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a></h3>
 
-   <p>&a.cognet; (cognet at FreeBSD.org) ¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Î FreeBSD
+   <p>&a.cognet.email; ¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Î FreeBSD
 	¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥ÉÍѤÎû¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É¤ò½ñ¤­¤Þ¤·¤¿¡£<a
 	href="http://people.freebsd.org/~cognet/arm.html">¤³¤³</a>
 	¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml	Wed Jul 10 08:16:32 2013	(r42232)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml	Wed Jul 10 10:05:37 2013	(r42233)
@@ -5,7 +5,7 @@
 <!ENTITY email 'freebsd-sparc64'>
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: 1.42 -->
+<!-- Original revision: r42226 -->
 <!-- $FreeBSD$ -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
@@ -159,9 +159,9 @@
   ¤Ø¤Î°Ü¿¢¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤á¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</p>
 
  <ul>
-  <li><a href="mailto:jake at FreeBSD.org">&a.jake;</a></li>
-  <li><a href="mailto:tmm at FreeBSD.org">&a.tmm;</a></li>
-  <li><a href="mailto:obrien at FreeBSD.org">&a.obrien;</a></li>
+  <li>&a.jake.email;</li>
+  <li>&a.tmm.email;</li>
+  <li>&a.obrien.email;</li>
  </ul>
 
  <h3><a name="list">FreeBSD/sparc64 ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</a></h3>

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml	Wed Jul 10 08:16:32 2013	(r42232)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml	Wed Jul 10 10:05:37 2013	(r42233)
@@ -5,7 +5,7 @@
 ]>
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r41455 -->
+<!-- Original revision: r42226 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -74,28 +74,23 @@
 
    <table>
 	<tr valign="top">
-	 <td>&a.des; <a
-	  href="mailto:des at FreeBSD.org"><des at FreeBSD.org></a></td>
+	 <td>&a.des.email;</td>
 	 <td>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µ</td>
 	</tr>
 	<tr valign="top">
-	 <td>&a.delphij; <a
-	  href="mailto:delphij at FreeBSD.org"><delphij at FreeBSD.org></a></td>
+	 <td>&a.delphij.email;</td>
 	 <td>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µÊ亴</td>
 	</tr>
 	<tr valign="top">
-	 <td>&a.simon; <a
-	  href="mailto:simon at FreeBSD.org"><simon at FreeBSD.org></a></td>
+	 <td>&a.simon.email;</td>
 	 <td>̾ÍÀ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µ</td>
 	</tr>
 	<tr valign="top">
-	 <td>&a.cperciva; <a
-	  href="mailto:cperciva at FreeBSD.org"><cperciva at FreeBSD.org></a></td>
+	 <td>&a.cperciva.email;</td>
 	 <td>̾ÍÀ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µ</td>
 	</tr>
 	<tr valign="top">
-	 <td>&a.rwatson; <a
-	  href="mailto:rwatson at FreeBSD.org"><rwatson at FreeBSD.org></a></td>
+	 <td>&a.rwatson.email;</td>
    <td>¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¾Ä³°¡¢<br/>
 	 TrustedBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ä³°¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎÀìÌç²È</td>
 	</tr>

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent	Wed Jul 10 08:16:32 2013	(r42232)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent	Wed Jul 10 10:05:37 2013	(r42233)
@@ -80,7 +80,6 @@
 <!ENTITY a.committers "FreeBSD committer's ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È">
 <!ENTITY a.committers.name "cvs-committers">
 
-<!ENTITY a.core "FreeBSD core team">
 <!ENTITY a.core.name "freebsd-core">
 
 <!ENTITY a.current.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-current">

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/teams.ent
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/teams.ent	Wed Jul 10 08:16:32 2013	(r42232)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/teams.ent	Wed Jul 10 10:05:37 2013	(r42233)
@@ -19,14 +19,14 @@
 
 <!ENTITY a.admins "FreeBSD ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¼Ô <email>admins at FreeBSD.org</email>">
 
+<!ENTITY a.core "¥³¥¢¥Á¡¼¥à <email>core at FreeBSD.org</email>">
+
 <!ENTITY a.core-secretary "¥³¥¢¥Á¡¼¥à½ñµ­ <email>core-secretary at FreeBSD.org</email>">
 
 <!ENTITY a.cvsadm "CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê´ÉÍý¼Ô <email>cvsadm at FreeBSD.org</email>">
 
 <!ENTITY a.cvsup-master "CVSup ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿ <email>cvsup-master at FreeBSD.org</email>">
 
-<!ENTITY a.dcvs "CVS doc ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê´ÉÍý¼Ô <email>dcvs at FreeBSD.org</email>">
-
 <!ENTITY a.doceng "¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à <email>doceng at FreeBSD.org</email>">
 
 <!ENTITY a.donations "´ó£ÉʼõÉÕ»ö̳¶É <email>donations at FreeBSD.org</email>">


More information about the svn-doc-all mailing list