svn commit: r42159 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/java

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Jul 5 15:16:26 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Fri Jul 5 15:16:25 2013
New Revision: 42159
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42159

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r37419 -> r42154	head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/install.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/install.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/install.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/install.xml	Fri Jul 5 14:59:07 2013	(r42158)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/install.xml	Fri Jul 5 15:16:25 2013	(r42159)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "FreeBSD &java; Project: How To Install">
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: 1.17 -->
+<!-- Original revision: r42154 -->
 ]>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
@@ -33,19 +33,6 @@
    </tr>
    <tr>
      <td>
-	  <h3><a name="jdk">Oracle ¼Ò¤Ë¤è¤ë FreeBSD ÍѤΠJDK</a></h3>
-
-	  <p>¤³¤ì¤Ï Java FreeBSD °Ü¿¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
-	   ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥Á¥»¥Ã¥È¤È
-	   Oracle ¤¬¸ø³«¤·¤¿ JDK ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¡¢
-	   FreeBSD ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê JDK ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£</p>
-
-	  <p><code>cd /usr/ports/java/jdk16<br/>
-       make install clean</code></p>
-     </td>
-   </tr>
-   <tr>
-     <td>
 	  <h3><a name="linux-sun-jdk">Oracle ¼Ò¤Ë¤è¤ë Linux ÍÑ JDK</a></h3>
 
 	  <p>¤³¤Î port ¤Ï¡¢Oracle ¼Ò¤¬


More information about the svn-doc-all mailing list