svn commit: r42104 - in head/ja_JP.eucJP/htdocs/java: . links

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Jul 1 14:03:25 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Mon Jul 1 14:03:24 2013
New Revision: 42104
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42104

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r31282 -> r42048	head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/Makefile
 	r42032 -> r42047	head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml
 	    -> deleted	head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/advocacy.xml
 	    -> deleted	head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links/
 	    -> r42043	head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links.xml

Added:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links.xml  (contents, props changed)
Deleted:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/advocacy.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links/
Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/Makefile
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/Makefile
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/Makefile	Mon Jul 1 09:53:37 2013	(r42103)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/Makefile	Mon Jul 1 14:03:24 2013	(r42104)
@@ -1,6 +1,6 @@
 # $FreeBSD$
 # The FreeBSD Japanese Documentation Project
-# Original revision: 1.5
+# Original revision: r42048
 
 .if exists(../Makefile.conf)
 .include "../Makefile.conf"
@@ -10,13 +10,11 @@
 .endif
 
 SUBDIR =	dists
-#SUBDIR+=	docs
-SUBDIR+=	links
 
-DOCS = advocacy.xml
 DOCS+= howhelp.xml
 DOCS+= index.xml
 DOCS+= install.xml
+DOCS+=	links.xml
 
 XML.DEFAULT=	news.xml
 XMLDOCS=	newsflash

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml	Mon Jul 1 09:53:37 2013	(r42103)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/index.xml	Mon Jul 1 14:03:24 2013	(r42104)
@@ -2,9 +2,10 @@
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//FreeBSD//DTD XHTML 1.0 Transitional-Based Extension//EN"
 "http://www.FreeBSD.org/XML/doc/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
 <!ENTITY title "FreeBSD &java; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È">
+<!ENTITY url.books "../../../doc/en_US.ISO8859-1/books">
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r42032 -->
+<!-- Original revision: r42047 -->
 ]>
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
@@ -61,34 +62,12 @@
 -->
  </ul>
 
- <h2><b>ʸ½ñ</b>(±Ñʸ)</h2>
+ <h2><b>ʸ½ñ</b></h2>
 
  <ul>
-  <li><a href="&enbase;/docs/faq.html">FAQ</a></li>
-  <li><a href="&enbase;/docs/howtoports.html">ports ¤òºî¤ë...</a></li>
+  <li><a href="&url.books;/porters-handbook/using-java.html">ports ¤òºî¤ë¡£</a></li>
+  <li><a href="links.html">¥ê¥ó¥¯</a></li>
  </ul>
 
- <h2><b>&java; ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹</b></h2>
-
- <ul>
-  <li><a href="links/index.html">¥ê¥ó¥¯</a></li>
-  <li><a href="links/freebsd.html">FreeBSD</a></li>
-  <li><a href="links/vendor.html">¥Ù¥ó¥À</a></li>
-  <li><a href="links/development.html">³«È¯¥Ä¡¼¥ë</a></li>
-  <li><a href="links/api.html">API</a></li>
-  <li><a href="links/tutorials.html">¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë</a></li>
-  <li><a href="links/documentation.html">ʸ½ñ</a></li>
-  <li><a href="links/resources.html">¥ê¥½¡¼¥¹...</a></li>
-  <li><a href="links/servlets.html">¥µ¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È</a></li>
- </ul>
-
- <form action="http://www.FreeBSD.org/cgi/search.cgi" method="get">
-  <p>¸¡º÷:</p>
-  <input type="text" name="words" size="20"/>
-  <input type="hidden" name="max" value="25"/>
-  <input type="hidden" name="source" value="www"/>
-  <input type="submit" value="Go"/>
- </form>
-
  </body>
 </html>

Added: head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links.xml
==============================================================================
--- /dev/null	00:00:00 1970	(empty, because file is newly added)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/java/links.xml	Mon Jul 1 14:03:24 2013	(r42104)
@@ -0,0 +1,94 @@
+<?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//FreeBSD//DTD XHTML 1.0 Transitional-Based Extension//EN"
+"http://www.FreeBSD.org/XML/doc/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
+<!ENTITY title "FreeBSD &java; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È: Useful Links">
+<!-- $FreeBSD$ -->
+<!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
+<!-- Original revision: r42043 -->
+]>
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+ <title>&title;</title>
+
+ <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">$FreeBSD$</cvs:keyword>
+</head>
+
+<body class="navinclude.developers">
+
+ <p>°Ê²¼¤Ï¡¢&os; ¤Ç Java ¤ò»È¤¦ºÝ¤ËÍ­ÍѤʥê¥ó¥¯½¸¤Ç¤¹¡£
+  ´°Á´¤Ê¥ê¥¹¥È¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</p>
+
+ <ul>
+  <li>IDE
+   <ul>
+	<li><a href="http://www7b.software.ibm.com/wsdd/zones/vajava/">Visual Age for Java - Professional</a></li>
+	<li><a href="http://www.jedit.org">jEdit</a> <br/>
+	 jEdit ¤Ï¡¢Swing ¤ò»È¤Ã¤Æ Java
+	 ¤Çµ­½Ò¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥ÞÍѤΥƥ­¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¤Ç¡¢
+	 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</li>
+	<li> <a href="http://www.netbeans.org/">NetBeans</a><br/>
+	 ´°Á´¤Ë Java ¤Çµ­½Ò¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤ IDE ¤Ç¡¢
+	 ¥Õ¥ê¡¼¤È¾¦ÍѤÎÆó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¸½ºß¤Ï¡¢¥µ¥ó¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥·¥¹¥Æ¥à¥º¼Ò¤¬½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</li>
+	<li><a href="http://www.eclipse.org/">Eclipse</a><br/>
+	An open extensible IDE for anything and nothing in particular.</li>
+	<li><a href="http://www.jetbrains.com/idea">IDEA</a><br/>
+	 ¹­ÈϰϤʥê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ËÂбþ¤·¤¿¾¦ÍѤΠJava IDE¡£</li>
+   </ul>
+  </li>
+  <li>JDBC
+   <ul>
+	<li><a href="http://www.voicenet.com/~zellert/tjFM/"></a>tjFM<br/>
+	MySQL™ ÍÑ JDBC ¥¿¥¤¥× 4 ¥É¥é¥¤¥Ð</li>
+	<li><a href="http://www.mysql.com/products/connector-j/index.html">MySQL Connector/J</a><br/>
+	MySQL ÍÑ JDBC ¥¿¥¤¥× 4 ¥É¥é¥¤¥Ð</li>
+   </ul>
+  </li>
+  <li>¥Ä¡¼¥ë
+   <ul>
+	<li><a href="http://www10.software.ibm.com/developerworks/opensource/jikes/">Jikes</a> <br/>
+	Èó¾ï¤Ë¹â®¤Ê IBM À½ Java¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é (port ¤«¤é¤âÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹)¡£</li>
+	<li><a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/url.cgi?ports/comms/java-commapi-freebsd/pkg-descr">The JavaComm API</a> - JavaComm API ¤Î FreeBSD ¤Ø¤Î°Ü¿¢¡£</li>
+	<li><b>Kaffe</b> - <a href="http://www.kaffe.org">http://www.kaffe.org</a> - Java ¤Î "¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à" ¼ÂÁõ¡£</li>
+   </ul>
+  </li>
+ </ul>
+
+ <ul>
+  <li><a href="http://www.gjt.org">Giant Java Tree (GJT)</a><br/>
+   ¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î Java ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò CVS ¥Ä¥ê¡¼¤ËʬÎष¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</li>
+  <li> <a href="http://java.apache.org">Java at the Apache Group</a> <br/>
+   JServ, Cocoon ¤Ê¤É¡¢Java ¤È¥¦¥§¥Ö¤Ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</li>
+  <li>API</li>
+ <li><ul>
+  <li><a href="http://java.sun.com/products/servlet/index.html">Sun ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È API</a></li>
+
+ </ul></li>
+   <li>¥µ¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¾ðÊó</li>
+ <li><ul>
+  <li><a
+   href="http://www.jguru.com/faq/server-side-development/servlets">Purple Servlet ¤Î FAQ</a><br/>
+	¥µ¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹­ÈϰϤˤ錄¤ë¾ðÊó¡£</li>
+ </ul></li>
+   <li>¥µ¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó</li>
+ <li><ul>
+  <li><a href="http://www.newatlanta.com">ServletExec</a><br/>
+    ¹âÀ­Ç½¤Î¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£ ¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ç¥âÈǤ䳫ȯÈǤȥµ¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È¥Ç¥Ð¥Ã¥¬¤¬Ä󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</li>
+ </ul></li>
+ </ul>
+ <ul>
+  <li>¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°</li>
+   <li><ul>
+	<li><a href="http://www.jpython.org">JPython</a><br/>
+	 Best Java Scripting (Python ¤È Java ¤ÎÍ»¹ç) - a must have!</li>
+   </ul></li>
+  <li><a href="http://www10.software.ibm.com/developerworks/opensource/jikes/">Jikes</a> <br/>
+	Èó¾ï¤Ë¹â®¤Ê IBM À½ Java¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é (port ¤«¤é¤âÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹)¡£</li>
+  <li><a href="http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html">The Java Tutorial</a><br/>
+   Sun ¼Ò¤¬Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î Java ¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£</li>
+  <li>IBM - <a href="http://www.ibm.com/java">developerWorks - Java Technology Zone</a><br/> Java ¥á¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡£</li>
+  <li>IBM - <a href="http://www.alphaworks.ibm.com">Alphaworks</a><br/>µ»½Ñ¸¦µæ¡¢³«È¯ÅÓ¾å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£</li>
+ </ul>
+</body>
+</html>


More information about the svn-doc-all mailing list