svn commit: r40726 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Jan 23 12:35:22 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Wed Jan 23 12:35:21 2013
New Revision: 40726
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40726

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r40608 -> r40712	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Wed Jan 23 09:11:13 2013	(r40725)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Wed Jan 23 12:35:21 2013	(r40726)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r40608
+   Original revision: r40712
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -346,15 +346,26 @@ MergeChanges /etc/ /var/named/etc/</prog
   </sect2>
 
   <sect2 id="freebsdupdate-upgrade">
-   <title>¥á¥¸¥ã¡¼¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É</title>
+   <title>¥á¥¸¥ã¡¼¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É</title>
 
-   <para>¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬ºï½ü¤µ¤ì¡¢
+   <para>&os; ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´Ö¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡¢
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢&os; 9.0 ¤«¤é &os; 9.1 ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢
+	<emphasis>¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó</emphasis> ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
+	Ä̾ï¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯Æ°¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><emphasis>¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó</emphasis> ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢
+	&os; 8.X ¤«¤é &os; 9.X ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
+	&os; ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÊѤï¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+	¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢
+	¸Å¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬ºï½ü¤µ¤ì¡¢
 	¤³¤ì¤é¤Ë°Í¸¤¹¤ë¿¤¯¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î ports ¤òºï½ü¤·¤ÆºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡¢
-	¸å¤Ç¡¢<filename role="package">ports-mgmt/portupgrade</filename>
+	¥á¥¸¥ã¡¼¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¸å¡¢
+	<filename role="package">ports-mgmt/portupgrade</filename>
 	¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	»î¸³Åª¤Ë¥Ó¥ë¥É¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
-	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥¹Åª¤ÊºÆ¹½Ãۤϡ¢
+	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -af</userinput></screen>
 
@@ -365,82 +376,141 @@ MergeChanges /etc/ /var/named/etc/</prog
 	<literal>yes</literal> ¤ÈÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	¥Ó¥ë¥É¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Î¼êÆ°Áàºî¤ò¾Êά¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï´öʬʣ»¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	<filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤¬ <filename
-	 class="directory">/boot/GENERIC</filename>
-	¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤â¤· <filename>GENERIC</filename>
-	¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	°Ê²¼¤Î¤É¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <sect3 id="freebsd-update-custom-kernel">
+	<title>¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¼è¤ê°·¤¤</title>
 
-   <itemizedlist>
-	<listitem>
-	 <para>¤¿¤À°ìÅÙ¤À¤±¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	  <filename class="directory">/boot/kernel.old</filename>
-	  ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï <filename>GENERIC</filename> ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-	  ¤¿¤Àñ¤Ë¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î̾Á°¤ò
-	  <filename class="directory">/boot/GENERIC</filename>
-	  ¤Ø¤ÈÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</listitem>
+	<para>¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢
+	 ´öʬʣ»¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¼ê½ç¤Ï &os; ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<listitem>
-	 <para>¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ø¤ÎʪÍýŪ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	  CD-ROM ¤«¤é <filename>GENERIC</filename>
-	  ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<sect4 id="freebsd-update-custom-kernel-8x">
+	 <title>&os; 8.X °ÊÁ°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë</title>
+
+	 <para><filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤¬
+	  <filename class="directory">/boot/GENERIC</filename>
+	  ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  ¤â¤· <filename>GENERIC</filename>
+	  ¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ 
+	  °Ê²¼¤Î¤É¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	 <itemizedlist>
+	  <listitem>
+	   <para>¤¿¤À°ìÅÙ¤À¤±¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	   <filename class="directory">/boot/kernel.old</filename>
+	   ¤Ï <filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+	   ¤¿¤Àñ¤Ë¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î̾Á°¤ò
+	   <filename class="directory">/boot/GENERIC</filename>
+	   ¤Ø¤ÈÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ø¤ÎʪÍýŪ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		CD-ROM ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é <filename>GENERIC</filename>
+		¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+		¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>mount /cdrom</userinput>
+	   <screen>&prompt.root; <userinput>mount /cdrom</userinput>
 &prompt.root; <userinput>cd /cdrom/<replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable>/kernels</userinput>
 &prompt.root; <userinput>./install.sh GENERIC</userinput></screen>
 
-	 <para>¤³¤³¤Ç <filename
-	   class="directory"><replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable></filename>
-	  ¤ò¼ÂºÝ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  <filename>GENERIC</filename> ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç <filename
-	   class="directory">/boot/GENERIC</filename>
-	  ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>¾åµ­¤ÎÊýË¡¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	  <filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢
-	  ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	   <para>¤³¤³¤Ç <filename
+		 class="directory"><replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable></filename>
+		¤ò¼ÂºÝ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		<filename>GENERIC</filename> ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç <filename
+		class="directory">/boot/GENERIC</filename>
+		¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¾åµ­¤ÎÊýË¡¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		<filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢
+		¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
+	   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
 &prompt.root; <userinput>env DESTDIR=/boot/GENERIC make kernel</userinput>
 &prompt.root; <userinput>mv /boot/GENERIC/boot/kernel/* /boot/GENERIC</userinput>
 &prompt.root; <userinput>rm -rf /boot/GENERIC/boot</userinput></screen>
 
-	 <para><command>freebsd-update</command> ¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤ò
-	  <filename>GENERIC</filename> ¤È¤·¤Æ°·¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  <filename>GENERIC</filename> ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
-	  ¤È¤Ë¤«¤¯Êѹ¹¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
-	  ¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊ̤ʥª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¤
-	  (<filename>/etc/make.conf</filename> ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤)
-	  ¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	</listitem>
-   </itemizedlist>
+	   <para><command>freebsd-update</command> ¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤ò
+		<filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤È¤·¤Æ°·¤¤¤Þ¤¹¡£
+		<filename>GENERIC</filename> ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
+		¤È¤Ë¤«¤¯Êѹ¹¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
+		¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊ̤ʥª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¤
+		(<filename>/etc/make.conf</filename> ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤)
+		¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </itemizedlist>
 
-   <para>¤³¤Î»þÅÀ¤Ç <filename>GENERIC</filename>
-	¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 <para>¤³¤Î»þÅÀ¤Ç <filename>GENERIC</filename>
+	  ¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	</sect4>
 
-   <para><command>freebsd-update</command>
-	¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢
-	¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢&os; 8.1
-	¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update -r 8.1-RELEASE upgrade</userinput></screen>
-
-   <para>¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢<command>freebsd-update</command>
-	¤ÏÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¸½ºß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òɾ²Á¤·¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʾðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Þ¤¹¡£
-	²èÌ̤ˤϡ¢¤É¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¡¢
-	¤É¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	<sect4 id="freebsd-update-custom-kernel-9x">
+	 <title>&os; 9.X °Ê¹ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë</title>
+
+	 <itemizedlist>
+	  <listitem>
+	   <para>¤¿¤À°ìÅÙ¤À¤±¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		<filename class="directory">/boot/kernel.old</filename>
+		¤Ï <filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+		¤¿¤Àñ¤Ë¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î̾Á°¤ò
+		<filename class="directory">/boot/kernel</filename>
+		¤Ø¤ÈÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ø¤ÎʪÍýŪ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		CD-ROM ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é <filename>GENERIC</filename>
+		¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+		¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	   <screen>&prompt.root; <userinput>mount /cdrom</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /cdrom/usr/freebsd-dist</userinput>
+&prompt.root; <userinput>tar -C/ -xvf kernel.txz boot/kernel/kernel</userinput></screen>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¾åµ­¤ÎÊýË¡¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		<filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢
+		¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make kernel</userinput></screen>
+
+	   <para><command>freebsd-update</command> ¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤ò
+		<filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤È¤·¤Æ°·¤¤¤Þ¤¹¡£
+		<filename>GENERIC</filename> ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
+		¤È¤Ë¤«¤¯Êѹ¹¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
+		¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊ̤ʥª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¤
+		(<filename>/etc/make.conf</filename> ¤¬¶õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤)
+		¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </itemizedlist>
+
+	 <para>¤³¤Î»þÅÀ¤Ç <filename>GENERIC</filename>
+	  ¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	</sect4>
+   </sect3>
+
+   <sect3 id="freebsdupdate-using">
+	<title>¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦</title>
+
+	<para><command>freebsd-update</command>
+	 ¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢&os; 8.1
+	 ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update -r 8.1-RELEASE upgrade</userinput></screen>
+
+	<para>¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢<command>freebsd-update</command>
+	 ¤ÏÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¸½ºß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òɾ²Á¤·¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʾðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ²èÌ̤ˤϡ¢¤É¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¡¢
+	 ¤É¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>Looking up update.FreeBSD.org mirrors... 1 mirrors found.
+	<screen>Looking up update.FreeBSD.org mirrors... 1 mirrors found.
 Fetching metadata signature for 8.0-RELEASE from update1.FreeBSD.org... done.
 Fetching metadata index... done.
 Inspecting system... done.
@@ -457,116 +527,125 @@ world/proflibs
 
 Does this look reasonable (y/n)? y</screen>
 
-   <para>¤³¤³¤Ç¡¢<command>freebsd-update</command>
-	¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ËɬÍפʤ¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
-	²¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¤³¤³¤Ç¡¢<command>freebsd-update</command>
+	 ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ËɬÍפʤ¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ²¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
-	¾åµ­¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
+	 ¾åµ­¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>WARNING: This system is running a "<replaceable>MYKERNEL</replaceable>" kernel, which is not a
+	<screen>WARNING: This system is running a "<replaceable>MYKERNEL</replaceable>" kernel, which is not a
 kernel configuration distributed as part of FreeBSD 8.0-RELEASE.
 This kernel will not be updated: you MUST update the kernel manually
 before running "/usr/sbin/freebsd-update install"</screen>
 
-   <para>¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤Î·Ù¹ð¤ò̵»ë¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ <filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢
-	¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥×¥í¥»¥¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¥í¡¼¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤é¡¢
-	¼¡¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Å¬ÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀ­Ç½¤È¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤Î¸å¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Þ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¡¢
-	²èÌ̾å¤Ë¥¨¥Ç¥£¥¿¤òΩ¤Á¾å¤²¤Æ¼êÆ°¤Ç¥Þ¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥×¥í¥»¥¹¤´¤È¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ðÊ󤬥桼¥¶¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¥Þ¡¼¥¸¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¤¬ÃæÃǤ·¤Þ¤¹¡£
-	<filename class="directory">/etc</filename> ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢
-	<filename>master.passwd</filename> ¤ä <filename>group</filename>
-	¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÍפʥե¡¥¤¥ë¤ò¸å¤Ç¼êÆ°¤Ç¥Þ¡¼¥¸¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	<para>¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤Î·Ù¹ð¤ò̵»ë¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ <filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢
+	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥×¥í¥»¥¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¥í¡¼¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤é¡¢
+	 ¼¡¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Å¬ÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀ­Ç½¤È¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤Î¸å¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Þ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¡¢
+	 ²èÌ̾å¤Ë¥¨¥Ç¥£¥¿¤òΩ¤Á¾å¤²¤Æ¼êÆ°¤Ç¥Þ¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¥×¥í¥»¥¹¤´¤È¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ðÊ󤬥桼¥¶¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¥Þ¡¼¥¸¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¤¬ÃæÃǤ·¤Þ¤¹¡£
+	 ¥æ¡¼¥¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï <filename class="directory">/etc</filename>
+	 ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢
+	 <filename>master.passwd</filename> ¤ä <filename>group</filename>
+	 ¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÍפʥե¡¥¤¥ë¤ò¸å¤Ç¼êÆ°¤Ç¥Þ¡¼¥¸¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <note>
-	<para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ÏÊ̤Υǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¥Þ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
-	 ¤Þ¤À¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¥æ¡¼¥¶¤Ë¤è¤ëÊѹ¹ÅÀ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-   </note>
+	<note>
+	 <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ÏÊ̤Υǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¥Þ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
+	  ¤Þ¤À¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Àµ¤·¤¯Å¬ÍѤµ¤ì¡¢
+	  ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Þ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¥×¥í¥»¥¹¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢
+	  ¥æ¡¼¥¶¤Ë¤è¤ëÊѹ¹ÅÀ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	</note>
 
-   <para>¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
-	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍѤ¤¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para>¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍѤ¤¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
 
-   <para>¥Ñ¥Ã¥Á¤ÏºÇ½é¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÂФ·¤ÆÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤³¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	&man.nextboot.8; ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¼¡²ó¤ÎºÆµ¯Æ°»þ¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤ò
-	(¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿) <filename
+	<para>¥Ñ¥Ã¥Á¤ÏºÇ½é¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÂФ·¤ÆÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤³¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	 &man.nextboot.8; ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¼¡²ó¤ÎºÆµ¯Æ°»þ¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤ò
+	 (¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿) <filename
 	 class="directory">/boot/GENERIC</filename> ¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>nextboot -k GENERIC</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>nextboot -k GENERIC</userinput></screen>
 
-   <warning>
-	<para><filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Å¬Àڤ˵¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפÊ
-	 (¤â¤·¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Àܳ¤ËɬÍפÊ)
-	 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 Æäˡ¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤¬
-	 (Ä̾ï¤Ï¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)
-	 ¥Ó¥ë¥ÉºÑ¤ß¤Îµ¡Ç½¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 ¤³¤ì¤é¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò°ì»þŪ¤Ë <filename>/boot/loader.conf</filename>
-	 ¤Îµ¡Ç½¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
-	 <filename>GENERIC</filename> ¤Ø¤ÈÆɤ߹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥×¥í¥»¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢
-	 ½ÅÍפǤϤʤ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¡¢
-	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </warning>
+	<warning>
+	 <para><filename>GENERIC</filename> ¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºÆµ¯Æ°¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	  ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Å¬Àڤ˵¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפÊ
+	  (¤â¤·¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	  ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Àܳ¤ËɬÍפÊ)
+	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  Æäˡ¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤¬
+	  (Ä̾ï¤Ï¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë)
+	  ¥Ó¥ë¥ÉºÑ¤ß¤Îµ¡Ç½¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	  ¤³¤ì¤é¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò°ì»þŪ¤Ë <filename>/boot/loader.conf</filename>
+	  ¤Îµ¡Ç½¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
+	  <filename>GENERIC</filename> ¤Ø¤ÈÆɤ߹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥×¥í¥»¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢
+	  ½ÅÍפǤϤʤ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò̵¸ú¤Ë¤·¡¢
+	  ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</warning>
+
+	<para>¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>shutdown -r now</userinput></screen>
+
+	<para>¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢
+	 <command>freebsd-update</command> ¤òºÆ¤Ó¼Â¹Ô¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥×¥í¥»¥¹¤Î¾õÂÖ¤ÏÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	 <command>freebsd-update</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
+	 ¸Å¤¤¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>shutdown -r now</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
 
-   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢
-	<command>freebsd-update</command> ¤òºÆ¤Ó¼Â¹Ô¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥×¥í¥»¥¹¤Î¾õÂÖ¤ÏÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	<command>freebsd-update</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
-	¸Å¤¤¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
+	<note>
+	 <para>»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ÎÉÕ¤±¤é¤ìÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
+	  3 ¤Ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ 2 ¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	</note>
+   </sect3>
 
-   <note>
-	<para>»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ÎÉÕ¤±¤é¤ìÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
-	 3 ¤Ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ 2 ¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-   </note>
+   <sect3 id="freebsdupdate-portsrebuild">
+	<title>¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¸å¤Î ports ¤ÎºÆ¹½ÃÛ</title>
 
-   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢
-	ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Îºî¶È¤¬É¬ÍפʤΤϡ¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¡¢
-	¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ÎºÝ¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
-	<filename role="package">ports-mgmt/portupgrade</filename>
-	¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£
-	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢
+	 ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Îºî¶È¤¬É¬ÍפʤΤϡ¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¡¢
+	 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ÎºÝ¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
+	 <filename role="package">ports-mgmt/portupgrade</filename>
+	 ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£
+	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -f ruby</userinput>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>portupgrade -f ruby</userinput>
 &prompt.root; <userinput>rm /var/db/pkg/pkgdb.db</userinput>
 &prompt.root; <userinput>portupgrade -f ruby18-bdb</userinput>
 &prompt.root; <userinput>rm /var/db/pkg/pkgdb.db /usr/ports/INDEX-*.db</userinput>
 &prompt.root; <userinput>portupgrade -af</userinput></screen>
 
-   <para>¤³¤Îºî¶È¤Î½ªÎ»¸å¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ
-	<command>freebsd-update</command>
-	¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
-	°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥×¥í¥»¥¹¤Î¤ä¤ê»Ä¤·ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>¤³¤Îºî¶È¤Î½ªÎ»¸å¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ
+	 <command>freebsd-update</command>
+	 ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
+	 °Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥×¥í¥»¥¹¤Î¤ä¤ê»Ä¤·ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
 
-   <para><filename>GENERIC</filename>
-	¥«¡¼¥Í¥ë¤ò°ì»þŪ¤ËÆɤ߹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	¤³¤³¤Ç¡¢Ä̾ï¤ÎÊýË¡¤òÍѤ¤¤Æ¿·¤·¤¤¥«¥¹¥¿¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><filename>GENERIC</filename>
+	 ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò°ì»þŪ¤ËÆɤ߹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	 ¤³¤³¤Ç¡¢Ä̾ï¤ÎÊýË¡¤òÍѤ¤¤Æ¿·¤·¤¤¥«¥¹¥¿¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÆµ¯Æ°¤·¡¢¿·¤·¤¤ &os; ¤òΩ¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤³¤ì¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï´°Î»¤Ç¤¹¡£</para>
+	<para>¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÆµ¯Æ°¤·¡¢¿·¤·¤¤ &os; ¤òΩ¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤³¤ì¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï´°Î»¤Ç¤¹¡£</para>
+   </sect3>
   </sect2>
 
   <sect2 id="freebsdupdate-system-comparison">


More information about the svn-doc-all mailing list