svn commit: r40677 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Jan 18 11:02:14 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Fri Jan 18 11:02:13 2013
New Revision: 40677
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40677

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r40658 -> r40675	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jan 18 01:17:04 2013	(r40676)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Fri Jan 18 11:02:13 2013	(r40677)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r40658
+   Original revision: r40675
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -600,7 +600,9 @@
    <title><application>Subversion</application> ¤Î¼Â¹Ô</title>
 
    <para><command>svn</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	ɬÍפʥê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	ɬÍפʥê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
+    ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
+    <emphasis>¥í¡¼¥«¥ëºî¶È¥³¥Ô¡¼</emphasis> ¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <warning>
 	<para>¤¹¤Ç¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢
@@ -614,7 +616,7 @@
 
    <para>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¡¢¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>svn checkout <literal>svn://svn.FreeBSD.org/<replaceable>repository</replaceable>/<replaceable>branch</replaceable></literal> <replaceable>root</replaceable></userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>svn checkout <replaceable>svn-mirror</replaceable>/<replaceable>repository</replaceable>/<replaceable>branch</replaceable> <replaceable>lwcdir</replaceable></userinput></screen>
 
    <para>¤³¤³¤Ç¡¢<replaceable>repository</replaceable>,
 	<replaceable>branch</replaceable> ¤ª¤è¤Ó <replaceable>root</replaceable>
@@ -622,6 +624,12 @@
 
    <itemizedlist>
 	<listitem>
+	 <para><replaceable>svn-mirror</replaceable> ¤Ï¡¢
+	  <link linkend="svn-mirrors">Subversion
+	  ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</link> ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î URL ¤Ç¤¹¡£</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
 	 <para><replaceable>repository</replaceable> ¤Ë¤Ï¡¢
 	  ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á <literal>base</literal>,
 	  <literal>ports</literal>, ¤Þ¤¿¤Ï <literal>doc</literal>
@@ -642,7 +650,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><replaceable>root</replaceable> ¤Ï¡¢
+	 <para><replaceable>lwcdir</replaceable> ¤Ï¡¢
 	  »ØÄꤷ¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÃæ¿È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹¡£
 	  Ä̾ï <literal>ports</literal> ¤Ï <filename
 	  class="directory">/usr/ports</filename>¡¢
@@ -653,21 +661,47 @@
 	</listitem>
    </itemizedlist>
 
-   <para>½é¤á¤Æ¥½¡¼¥¹¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÁö¤é¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>svn update <replaceable>root</replaceable></userinput></screen>
-
-   <para>¥½¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢
-	¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢<filename
-	class="directory"><replaceable>root</replaceable></filename>
-	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î <filename>Makefile</filename>
-	¤¬°Ê²¼¤ÎÊ̤ÎÊýË¡¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>°Ê²¼¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢Ports Collection ¤ò western US ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤«¤é
+    HTTPS ¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Ï¡¢
+	<filename class="directory">/usr/ports</filename>
+	¤Î¥í¡¼¥«¥ëºî¶È¥³¥Ô¡¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤â¤· <filename class="directory">/usr/ports</filename> ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Æ¡¢
+	¤½¤ì¤¬ <command>svn</command> ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Ì¾Á°¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤«ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>svn checkout https://svn0.us-west.FreeBSD.org/head/ports /usr/ports</userinput></screen>
+
+   <para>½é¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢
+	¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤É¤¦¤¾²æËý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥í¡¼¥«¥ëºî¶È¥³¥Ô¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>svn update <replaceable>lwcdir</replaceable></userinput></screen>
+
+   <para>¤³¤ÎÎã¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿
+	<filename class="directory">/usr/ports</filename> ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>svn update /usr/ports</userinput></screen>
+
+   <para>¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤¯¤é¤Ù¡¢
+	Êѹ¹ÅÀ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤ß¤¬Å¾Á÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¹â®¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¡¢¥í¡¼¥«¥ëºî¶È¥³¥Ô¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢
+	<filename
+	class="directory">/usr/ports</filename>,
+	<filename class="directory">/usr/src</filename> ¤Þ¤¿¤Ï
+	<filename class="directory">/usr/doc</filename> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î
+	<filename>Makefile</filename> ¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<makevar>SVN_UPDATE</makevar> ¤òÀßÄꤷ¤Æ
+	<maketarget>update</maketarget> ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢<filename class="directory">/usr/src</filename>
+    ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd <replaceable>root</replaceable></userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make update SVN_UPDATE=yes</userinput></screen>
   </sect2>
 


More information about the svn-doc-all mailing list