svn commit: r40652 - in head/ja_JP.eucJP: books/handbook/eresources share/xml

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Jan 16 11:09:58 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Wed Jan 16 11:09:57 2013
New Revision: 40652
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40652

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r40387 -> r40628	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml
 	r40387 -> r40628	head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Wed Jan 16 10:56:08 2013	(r40651)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Wed Jan 16 11:09:57 2013	(r40652)
@@ -1192,6 +1192,25 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.pkg.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ´ÉÍý¤ª¤è¤Ó
+	   package ¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ</emphasis></para>
+
+	  <para>¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤òÍѤ¤¤ë
+	   &os; ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¦Ì̤˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ¡£
+	   ¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤Î¥Ä¡¼¥ë¥­¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡¢
+	   ¤½¤ì¤é¤Î &os; ¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢
+	   package ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê´ÉÍý¤½¤·¤Æ¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½ package ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	  <para>package ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë ports ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï
+	   ports ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	   ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏŬÀڤǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.platforms.name;</term>
 
 	 <listitem>

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent	Wed Jan 16 10:56:08 2013	(r40651)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/mailing-lists.ent	Wed Jan 16 11:09:57 2013	(r40652)
@@ -2,7 +2,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r40387
+   Original revision: r40628
   $FreeBSD$
 -->
 
@@ -332,6 +332,10 @@
 <!ENTITY a.pf "<ulink url='&a.pf.url;'>FreeBSD ¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</ulink>">
 <!ENTITY a.pf.name "<ulink url='&a.pf.url;'>freebsd-pf</ulink>">
 
+<!ENTITY a.pkg.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-pkg">
+<!ENTITY a.pkg "<ulink url='&a.pkg.url;'>¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ´ÉÍý¤ª¤è¤Ó package ¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ</ulink>">
+<!ENTITY a.pkg.name "<ulink url='&a.pkg.url;'>freebsd-pkg</ulink>">
+
 <!ENTITY a.platforms.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-platforms">
 <!ENTITY a.platforms "<ulink url='&a.platforms.url;'>FreeBSD non-Intel platforms porting ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</ulink>">
 <!ENTITY a.platforms.name "<ulink url='&a.platforms.url;'>freebsd-platforms</ulink>">


More information about the svn-doc-all mailing list