svn commit: r40648 - in head/mn_MN.UTF-8: books/handbook books/handbook/advanced-networking books/handbook/basics books/handbook/bsdinstall books/handbook/cutting-edge books/handbook/desktop books/...

Ganbold Tsagaankhuu ganbold at FreeBSD.org
Wed Jan 16 08:18:13 UTC 2013


Author: ganbold
Date: Wed Jan 16 08:18:08 2013
New Revision: 40648
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40648

Log:
 MFen: Resync with the English version of the handbook
 
 Obtained from: FreeBSD Mongolian Documentation project

Modified:
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/basics/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/book.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/desktop/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/dtrace/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/eresources/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/filesystems/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/firewalls/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/install/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/introduction/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mac/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mail/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/network-servers/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/ports/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/security/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/x11/chapter.xml
 head/mn_MN.UTF-8/share/xml/mailing-lists.ent

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39902
+   Original revision 40601
 
   $FreeBSD$
 -->

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/basics/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/basics/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/basics/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39947
+   Original revision 40588
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -306,14 +306,11 @@ console none              
    <para>FreeBSD-ийн консолын анхдагч видео горимыг 1024x768,
 	1280x1024, эсвэл таны график бичил схем болон дэлгэц дэмжиж
 	чадах дурын хэмжээгээр тохируулж болох юм. Өөр видео горимыг
-	ашиглахын тулд та эхлээд өөрийн цөмөө дахин эмхэтгэж хоёр нэмэлт
-	тохируулгыг оруулах хэрэгтэй:</para>
+	ашиглахын тулд та <literal>VESA</literal> модулийг дуудна:</para>
 
-   <programlisting>options VESA
-options SC_PIXEL_MODE</programlisting>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>kldload vesa</userinput></screen>
 
-   <para>Цөм эдгээр хоёр тохируулгатай дахин эмхэтгэгдсэний дараа
-	таны тоног төхөөрөмж ямар видео горимуудыг дэмждэгийг
+   <para>Дараа нь таны тоног төхөөрөмж ямар видео горимуудыг дэмждэгийг
 	&man.vidcontrol.1; хэрэгсэл ашиглан та тодорхойлж болно.
 	Дэмжигдсэн видео горимуудын жагсаалтыг авахын тулд доор дурдсан
 	тушаалыг бичнэ:</para>

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/book.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/book.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/book.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -13,7 +13,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 1.180
+   Original revision 40585
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -57,6 +57,7 @@
    <year>2010</year>
    <year>2011</year>
    <year>2012</year>
+   <year>2013</year>
    <holder>FreeBSD-г Монголоор баримтжуулах төсөл</holder>
   </copyright>
 
@@ -168,8 +169,8 @@
   </partintro>
 
   &chap.introduction;
+  &chap.bsdinstall;
   &chap.install;
-	&chap.bsdinstall;
   &chap.basics;
   &chap.ports;
   &chap.x11;

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39870
+   Original revision 40526
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -265,9 +265,9 @@
 	url="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_disk_partitioning_software">
 	 хуваалт хийдэг чөлөөт болон арилжааны хэрэгслүүд</ulink> байдаг.
 	<ulink url="http://gparted.sourceforge.net/livecd.php">
-	GParted Live</ulink> нь GParted хуваалт засварлагч бүхий чөлөөт амьд
-	CD юм. GParted нь бас өөр олон Линуксын Амьд CD түгээлтүүдэд
-	байдаг.</para>
+	GParted Live</ulink> нь <application>GParted</application> хуваалт 
+	засварлагч бүхий чөлөөт амьд CD юм. <application>GParted</application>
+	бас өөр олон Линуксын Амьд CD түгээлтүүдэд байдаг.</para>
 
    <warning>
 	<para>Диск хуваах програмууд нь өгөгдлийг эвдэх аюултай.
@@ -305,7 +305,7 @@
 	 &windows;-г 20 GB хуваалт дээр үлдээгээд &os;-д
 	 зориулж 20 GB хуваалт бий болгох явдал юм.</para>
 
-	<para>Үүнийг хийх хоёр арга бий.</para>
+	<para>Үүнийг хийх хоёр арга бий:</para>
 
 	<orderedlist>
 	 <listitem>
@@ -362,7 +362,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>локал сүлжээний домен нэр</para>
+	 <para>Локал сүлжээний домен нэр</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
@@ -380,7 +380,7 @@
 	явцад алдаанууд гардаг. Маш ховор тохиолдолд тэдгээр алдаанууд нь
 	суулгалтын процессд нөлөөлдөг. Эдгээр асуудлуудыг илрүүлж
 	засварладаг бөгөөд энэ талаар &os;-н веб сайтын <ulink
-	url="&url.base;/releases/9.0R/errata.html">
+	url="&url.base;/releases/&rel.current;R/errata.html">
 	FreeBSD Errata</ulink> хаяг дээр тэмдэглэгдсэн байдаг.
 	Суулгалтад нөлөөлж болзошгүй асуудлууд байж болзошгүй учир
 	суулгахаасаа өмнө алдааны хуудсыг шалгах хэрэгтэй.</para>
@@ -912,8 +912,9 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 
    <para>Төхөөрөмж шалгах алхмын дараа та <xref linkend="bsdinstall-choose-mode"/>-г
 	 харах болно. Суулгалтын зөөвөрлөгчийг гурван янзын аргаар ашиглаж
-	 болно: &os; суулгах, "амьд CD" маягаар, эсвэл &os; бүрхүүл ашиглаж
-	 болно. Сум дарж сонгох арга дээрээ очоод <keycap>Enter</keycap>
+	 болно: &os; суулгах, <link linkend="using-live-cd">амьд CD</link> 
+	 маягаар, эсвэл &os; бүрхүүл ашиглаж болно. 
+	 Сум дарж сонгох арга дээрээ очоод <keycap>Enter</keycap>
 	 дарна.</para>
 
    <figure id="bsdinstall-choose-mode">
@@ -2564,4 +2565,33 @@ login:</screen>
    </qandaset>
   </sect2>
  </sect1>
+
+ <sect1 id="using-live-cd">
+  <title>Амьд CD ашиглах нь</title>
+
+  <para>&os;-ийн амьд CD үндсэн суулгац програм байгаа CD дээр 
+   байдаг. Энэ нь хэрэглэгчдийн хувьд &os; нь тэдний хүссэн 
+   үйлдлийн систем эсэхийг мэдэх болон зарим нэг боломжуудыг 
+   суулгахаасаа өмнө туршихад хэрэгтэй юм.</para>
+
+  <note>
+   <para>Амьд CD ашиглахаасаа өмнө дараах зүйлсийг анхаарах 
+    хэрэгтэй:</para>
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>Систем рүү хандахын тулд нэвтрэх эрх шаардлагатай.
+	  Хэрэглэгчийн нэр нь <literal>root</literal> ба нууц үг нь 
+	  хоосон байна.</para>
+	</listitem>
+	<listitem>
+	 <para>Систем нь CD-с шууд ажиллах учир хатуу диск дээр 
+	  суулгасан системээс хамаагүй удаан байна.</para>
+	</listitem>
+	<listitem>
+	 <para>Амьд CD нь тушаал хүлээх мөртэй бөгөөд график 
+	  интерфэйсгүй байна.</para>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
+  </note>
+ </sect1>
 </chapter>

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 40050
+   Original revision 40608
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -1567,9 +1567,9 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 		  зөвлөдөг. Салбарын нэрсэд одоогийн хөгжүүлэлтийн 
 		  толгой хувилбарын хувьд <literal>head</literal>, 
 		  болон <literal>stable/9</literal> эсвэл 
-          <literal>stable/9.0</literal> гэх зэрэг <ulink
-          url="&url.base;/releng/"/> дэх салбарууд ордог.
-		  Суурь системийн 
+          <literal>releng/9.0</literal> гэх зэрэг <ulink
+          url="&url.base;/releng/">хувилбар инженерчлэлийн хуудас</ulink> 
+		  дахь салбарууд ордог. Суурь системийн 
 		  <application>Subversion</application> татаж авах үндсэн 
 		  URL нь <literal>http://svn.freebsd.org/base/</literal> бөгөөд 
 		  репозиторын хэмжээ их тул зөвхөн хүссэн дэд модоо 

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/desktop/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/desktop/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/desktop/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39874
+   Original revision 40472
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -1280,9 +1280,9 @@ $HOME/.mozilla/plugins/</userinput></scr
 	 </row>
 
 	 <row>
-      <entry><application>OpenOffice.org</application></entry>
+      <entry><application>Apache OpenOffice.org</application></entry>
 	  <entry><literal>openoffice</literal></entry>
-	  <entry><filename role="package">editors/openoffice.org-3</filename></entry>
+	  <entry><filename role="package">editors/openoffice-3</filename></entry>
 	 </row>
 
 	 <row>

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/dtrace/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/dtrace/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/dtrace/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39795
+   Original revision 40601
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -181,6 +181,7 @@ options     DDB_CTF</programlisting>
   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
 <!-- &prompt.root; <userinput>make WITH_CTF=1 buildworld</userinput> -->
 &prompt.root; <userinput>make WITH_CTF=1 kernel</userinput></screen>
+
 <!-- &prompt.root; <userinput>make WITH_CTF=1 installworld</userinput>
 &prompt.root; <userinput>mergemaster -Ui</userinput></screen> -->
 

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/eresources/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/eresources/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -3,7 +3,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 40164
+   Original revision 40628
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -482,6 +482,11 @@
 		(хуучин; үүний оронд &a.embedded.name;-г ашигла)</entry>
 	  </row>
 
+      <row>
+       <entry>&a.snapshots.name;</entry>
+       <entry>&os; хөгжүүлэлтийн хормын хувилбарын зарууд</entry>
+      </row>
+
 	  <row>
 	   <entry>&a.sparc.name;</entry>
 	   <entry>FreeBSD-г &sparc; дээр суурилсан системүүдэд порт хийх</entry>
@@ -1450,6 +1455,24 @@
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
 
+    <varlistentry>
+     <term>&a.pkg.name;</term>
+
+     <listitem>
+      <para><emphasis>Бинар багцын удирдлага болон багцын хэрэгслүүдийн 
+	    хэлэлцүүлэг</emphasis></para>
+
+      <para>&os; систем дээр програм суулгахдаа бинар багцын хэрэгслүүд, 
+	   хэлбэрүүд, тэдгээрийн хөгжүүлэлт ба &os; дээрх багцын репозиторын 
+	   удирдлага дахь дэмжлэг болон гуравдагч талуудын багцууд зэрэг бинар багцуудыг 
+	   ашиглахтай хоблоотой бүхий л төрлийн хэлэлцүүлэг.</para>
+
+      <para>Багц үүсгэхдээ зөв үүсгэдэггүй портуудын талаарх 
+	   хэлэлцүүлэг нь портын асуудалд хамаатай бөгөөд энэ жагсаалтад 
+	   хамаарахгүй.</para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
+
 	<varlistentry>
 	 <term>&a.platforms.name;</term>
 
@@ -1625,6 +1648,19 @@
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
 
+    <varlistentry>
+     <term>&a.snapshots.name;</term>
+
+     <listitem>
+      <para><emphasis>&os; хөгжүүлэлтийн хормын хувилбарын 
+        зарууд</emphasis></para>
+
+      <para>Энэ жагсаалт нь &os;-н хөгжүүлэлтийн head/ ба 
+	   stable/ салбарын шинэ хормын хувилбарууд гарсан 
+	   талаар мэдээлнэ.</para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
+
 	<varlistentry>
 	 <term>&a.stable.name;</term>
 
@@ -1910,11 +1946,6 @@
 	 <para><ulink
 	  url="news:it.comp.os.freebsd">it.comp.os.freebsd</ulink> (Italian)</para>
 	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><ulink
-	  url="news:tw.bbs.comp.386bsd">tw.bbs.comp.386bsd</ulink> (Traditional Chinese)</para>
-	</listitem>
    </itemizedlist>
   </sect2>
 
@@ -1973,16 +2004,6 @@
 
 	<listitem>
 	 <para><ulink
-	   url="news:comp.bugs.4bsd">comp.bugs.4bsd</ulink></para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><ulink
-	   url="news:comp.bugs.4bsd.ucb-fixes">comp.bugs.4bsd.ucb-fixes</ulink></para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><ulink
 	   url="news:comp.unix.bsd">comp.unix.bsd</ulink></para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/filesystems/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39521
+   Original revision 40252
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -801,7 +801,7 @@ errors: No known data errors</screen>
    <para><filename>/dev/ad1s1</filename>-д байрлах
 	&man.xfs.5; эзлэхүүнийг холбохын тулд дараахийг хийнэ:</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>mount -t xfs /dev/as1s1 /mnt</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mount -t xfs /dev/ad1s1 /mnt</userinput></screen>
 
    <para><filename role="package">sysutils/xfsprogs</filename> порт нь
 	<acronym>XFS</acronym> файлын системийг үүсгэх боломжийг

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/firewalls/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39270
+   Original revision 40647
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -479,7 +479,7 @@ options     ALTQ_NOPCC   # Requir
 <acronym>NAT</acronym> механизм дээр суурилсан бөгөөд түүнийг удирдах, хянахын тулд
 хэрэглэгчийн интерфэйс програмыг ашиглана. Галт ханын дүрмүүдийг нэмэх болон хасахдаа
 &man.ipf.8; хэрэгслийг хэрэглэнэ. <acronym>NAT</acronym> дүрмүүдийг
-нэмэх болон хасахдаа &man.ipnat.1; хэрэгслийг хэрэглэнэ. &man.ipfstat.8; хэрэгсэл
+нэмэх болон хасахдаа &man.ipnat.8; хэрэгслийг хэрэглэнэ. &man.ipfstat.8; хэрэгсэл
 нь IPFILTER-н цөмийн талд ажиллаж байгаа хэсгийн статистикийг хэвлэхэд зориулагдсан.
 &man.ipmon.8; програм харин IPFILTER-н үйлдлүүдийг системийн бүртгэлийн файлд
 бүртгэнэ.</para>
@@ -498,7 +498,7 @@ options     ALTQ_NOPCC   # Requir
 бичих үндсэн арга барил юм.</para>
 
   <para>Хуучин уламжлалт дүрмүүдтэй ажиллах аргуудын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг:
-<ulink url="http://www.obfuscation.org/ipf/ipf-howto.html#TOC_1"></ulink>
+<ulink url="http://www.munk.me.uk/ipf/ipf-howto.html"></ulink>
    ба <ulink
 	url="http://coombs.anu.edu.au/~avalon/ip-filter.html"></ulink> хаягаар орж үзнэ үү.</para>
 
@@ -1627,7 +1627,7 @@ DSL модемтой хэрэглэгчÐ
 
    <para><acronym>NAT</acronym> дүрмүүдийг <command>ipnat</command> тушаалын
 тусламжтай ачаална. Ихэвчлэн <acronym>NAT</acronym> дүрмүүд <filename>/etc/ipnat.rules</filename>
-файл дотор байрлана. Дэлгэрэнгүйг &man.ipnat.1; хэсгээс үзнэ үү.</para>
+файл дотор байрлана. Дэлгэрэнгүйг &man.ipnat.8; хэсгээс үзнэ үү.</para>
 
    <para><acronym>NAT</acronym> ажиллаж эхэлсний дараа <acronym>NAT</acronym> дүрмүүдэд
 өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол NAT дүрмүүд байгаа файл дотор өөрчлөлтийг хийсний дараа,

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/install/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/install/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39550
+   Original revision 40601
 
   $FreeBSD$
 -->

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/introduction/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/introduction/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/introduction/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39576
+   Original revision 40601
 
   $FreeBSD$
 -->

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mac/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mac/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mac/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 1.80
+   Original revision 40187
 
   $FreeBSD$
 -->

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mail/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mail/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 1.147
+   Original revision 40216
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -834,15 +834,15 @@ role="domainname">bar.edu</hostid> доÐ
 зүйл болон хувирна. Үүнийг яагаад буруу үйлдэл, бүр аюулгүй байдлын цоорхой
 гэж тооцох болсныг RFC 1535-с олж үзээрэй.</para>
 
-    <para>Дээрх байдлаас гарахын тулд, өөрийн <filename>/etc/resolv.conf</filename> файл дотор:
+    <para>Дээрх байдлаас гарахын тулд, өөрийн <filename>/etc/resolv.conf</filename> файл дотор:</para>
 
      <programlisting>search foo.bar.edu bar.edu</programlisting>
 
-     гэсэн мөрийг:
+     <para>гэсэн мөрийг:</para>
 
      <programlisting>domain foo.bar.edu</programlisting>
 
-     мөрийн оронд бичих хэрэгтэй. Гэхдээ, хайлт хийх дэс дараалал нь
+     <para>мөрийн оронд бичих хэрэгтэй. Гэхдээ, хайлт хийх дэс дараалал нь
 RFC 1535-д заасны дагуу <quote>дотоод болон гадаад удирдлагын хязгаар</quote>ыг
 давах ёсгүйг анхаараарай.</para>
 	</answer>
@@ -850,9 +850,6 @@ RFC 1535-д заасны дагуу <quo
 
    <qandaentry>
 	<question>
-	 <indexterm>
-	  <primary>MX бичлэг</primary>
-     </indexterm>
 
 	<para><application>sendmail</application> <errorname>захидал өөр дээр минь тойроод ирж байна</errorname> гээд байна</para>
 	</question>
@@ -884,7 +881,6 @@ to /etc/mail/sendmail.cf.</programlistin
 
    <qandaentry>
     <question>
-	 <indexterm><primary>PPP</primary></indexterm>
 	<para>Утсаар залгаж холбогддог PPP хост дээр захидлын серверийг хэрхэн
 ажиллуулах вэ?</para>
 	</question>

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 40177
+   Original revision 40609
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -620,8 +620,9 @@
 	url="http://subversion.apache.org/docs/">Subversion
 	баримтжуулалт</ulink>аас үзнэ үү.</para>
   </sect2>
+ </sect1>
 
-  <sect2 id="svn-mirrors">
+ <sect1 id="svn-mirrors">
   <title><application>Subversion</application> сайтууд</title>
 
   <indexterm>
@@ -698,8 +699,6 @@
 	</tbody>
    </tgroup>
   </informaltable>
-
-  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 id="cvsup">
@@ -3074,7 +3073,7 @@ doc/zh_*</programlisting>
 
 	 <para>Байгаа цуглуулгууд:</para>
 	 <itemizedlist>
-	  <listitem><para>sites/ftp.freebsd.org: &os; FTP серверийн бүрэн толин тусгал.</para></listitem>
+	  <listitem><para>ftp.freebsd.org: &os; FTP серверийн бүрэн толин тусгал.</para></listitem>
 	 </itemizedlist>
 	</listitem>
    </varlistentry>

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/network-servers/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/network-servers/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/network-servers/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 1.144
+   Original revision 40525
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -4037,7 +4037,7 @@ $include Kexample.com.+005+nnnnn.ZSK.key
    <title>Гүнзгийрүүлэн унших</title>
 
    <para>BIND/<application>named</application> заавар хуудсууд:
-   &man.rndc.8; &man.named.8; &man.named.conf.5;&man.nsupdate.8;
+   &man.rndc.8; &man.named.8; &man.named.conf.5;&man.nsupdate.1;
    &man.dnssec-signzone.8; &man.dnssec-keygen.8;</para>
 
    <itemizedlist>
@@ -4781,7 +4781,8 @@ FreeBSD файлын орчинд хол
 
 	<para>Samba Web Administration Tool буюу Samba-г Вэбээр Удирдах Хэрэгсэл (SWAT)
 нь <application>inetd</application>-н дэмон хэлбэрээр ажиллана.
-Тиймээс, <application>Samba</application>-г <application>swat</application>
+Тиймээс <xref linkend="network-inetd"/> дээр харуулсан шиг <application>inetd</application>-г
+идэвхжүүлж <application>Samba</application>-г <application>swat</application>
 ашиглан тохируулахын өмнө <filename>/etc/inetd.conf</filename> доторх
 дараах мөрийг ил гаргах шаардлагатай:</para>
 

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/ports/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/ports/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/ports/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 40153
+   Original revision 40554
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -449,7 +449,7 @@ local: lsof-4.56.4.tgz remote: lsof-4.56
     <primary><command>pkg_info</command></primary>
    </indexterm>
    <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_info</userinput>
-cvsup-16.1     A general network file distribution system optimized for CV
+colordiff-1.0.13  A tool to colorize diff output
 docbook-1.2     Meta-port for the different versions of the DocBook DTD
 ...</screen>
    <para>&man.pkg.version.1; хэрэгсэл нь суугдсан бүх багцны ерөнхий мэдээллийг
@@ -460,7 +460,7 @@ docbook-1.2     Meta-port for the di
     <primary><command>pkg_version</command></primary>
    </indexterm>
     <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_version</userinput>
-cvsup            =
+colordiff          =
 docbook           =
 ...</screen>
 
@@ -939,9 +939,8 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.13.5... done<
 	&man.ports.7; хуудаснаас харна уу.</para>
 
   <warning>
-   <para>2012 оны сүүлээс эхлээд &os; портын төсөл хувилбар 
-   удирдах системийн CVS-с Subversion рүү шилжих процессод байгаа 
-   билээ. Тэгэхээр эдгээр зааврууд нь удахгүй өөрчлөгдөх юм.
+   <para>2012 оны дундаас эхлээд &os; портын төсөл хувилбар 
+   удирдах системийн CVS-с Subversion рүү шилжсэн. 
    Ерөнхийдөө портыг ашиглах арга бол <application>Portsnap</application>-г 
    ашиглах явдал юм. Портын локал өөрчлөлт шаардлагатай 
    (нэмэлт локал нөхөөс арчилдаг) хэрэглэгчид магадгүй Subversion-г 
@@ -1054,88 +1053,6 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.13.5... done<
    </procedure>
 
    <procedure>
-	<title>CVSup арга</title>
-
-    <warning>
-     <para>CVSup арга нь Subversion рүү шилжиж байгаатай холбоотойгоор 
-	 портын цуглуулгыг татаж аван синхрон хийх хуучирсан арга юм.
-	 Хэдийгээр дэмжигдсэн хэвээр байх боловч 2013 оны 2 сарын 28-с эхлэн 
-	 энэ үйлчилгээ зогсох юм.</para>
-    </warning>
-
-	<para>Энэ арга нь <application>CVSup</application> протоколыг ашиглан
-	портын цуглуулгаа суулгаж мөн байнга шинэчилж болох хамгийн түргэн арга юм.
-	 Хэрэв та <application>CVSup</application>-н талаар дэлгэрэнгүй мэдэхийг
-	хүсэж байвал <link linkend="cvsup">CVSup-г хэрэглэх нь</link> хэсгээс хараарай.</para>
-
-	<note>
-	 <para>&os; системд орсон <application>CVSup</application> протоколын
-	  шийдэл нь <application>csup</application> гэж нэрлэгддэг.</para>
-	</note>
-
-	<para><application>csup</application>-г анх удаагаа ажиллуулахынхаа өмнө
-	 <filename class="directory">/usr/ports</filename> санг хоосон байлгах хэрэгтэй.
-	 Хэрэв уг сан дотор өөр эх сурвалжаас суулгасан портын цуглуулга байвал,
-	 <application>csup</application> нь уг файлуудыг шинэчилж нөхдөггүй билээ.
-	 </para>
-
-	<step>
-	 <para><command>csup</command> тушаалыг ажиллуулна:</para>
-
-<screen>&prompt.root; <userinput>csup -L 2 -h <replaceable>cvsup.FreeBSD.org</replaceable> /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile</userinput></screen>
-
-	 <para>
-	  <replaceable>cvsup.FreeBSD.org</replaceable> гэдгийг
-		өөртэйгээ ойрхон орших
-	  <application>CVSup</application> серверийн нэрээр
-		солих хэрэгтэй.
-	  <link linkend="cvsup-mirrors">CVSup толин тусгалууд</link> (<xref
-	  linkend="cvsup-mirrors"/>) хэсгээс толин тусгал хуудаснуудын бүрэн
-		жагсаалтыг хараарай. </para>
-
-	 <note>
-	  <para>Зарим нэг нь өөрийнхөө бэлтгэсэн
-	   <filename>ports-supfile</filename> файлыг хэрэглэхийг хүсэж болох юм.
-		 Ингэсэн үед тушаал бичих мөрөнд <application>CVSup</application>
-	   серверийн нэрийг бичих шаардлага гардаггүй.</para>
-
-	  <procedure>
-	   <step>
-		<para>Ингэхийг хүссэн үед <username>root</username> эрхээр ороод
-		 <filename>/usr/share/examples/cvsup/ports-supfile</filename> файлыг
-		 шинэ сан уруу хуулах хэрэгтэй. Жишээлбэл
-		 <filename>/root</filename> юм уу эсвэл өөрийнхөө эхлэл санд хуулж болно.
-		 </para>
-	   </step>
-
-	   <step>
-		<para><filename>ports-supfile</filename> файлыг засварлана.</para>
-	   </step>
-
-	   <step>
-		<para>
-		 <replaceable>CHANGE_THIS.FreeBSD.org</replaceable> мөрийг
-		 өөртэйгөө ойрхон буй <application>CVSup</application> серверийн нэрээр
-		 сольно. <link linkend="cvsup-mirrors">CVSup
-		 Толин тусгалууд</link> (<xref linkend="cvsup-mirrors"/>) хэсэгт толин тусгалуудын бүрэн жагсаалтыг харж болно.</para>
-	   </step>
-
-	   <step>
-		<para>Одоо <command>csup</command>-г ажиллуулахын тулд дараах алхмыг хийх хэрэгтэй:</para>
-
-		<screen>&prompt.root; <userinput>csup -L 2 <replaceable>/root/ports-supfile</replaceable></userinput></screen>
-	   </step>
-	  </procedure>
-	 </note>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <para>Дараа нь &man.csup.1; тушаалыг ажиллуулснаар тухайн үед хөрвүүлж байгаа
-		портуудыг эс оруулаад бүх портын цуглуулгыг татаж аван сүүлд орсон өөрчлөлтүүдийг мөн шинэчилдэг.</para>
-	</step>
-   </procedure>
-
-   <procedure>
 	<title>Sysinstall арга</title>
 
 	<para>Энэ арга нь суулгацын төхөөрөмжөөс <application>sysinstall</application>-г
@@ -1254,7 +1171,7 @@ Deinstalling ca_root_nss-3.13.5... done<
 	 <para><application>pkgng</application> хэрэглэгчид дараах 
 	 тушаалыг ашиглаж болно:</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>pkg remove cvsup-without-gui</userinput></screen>
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>pkg delete cvsup-without-gui</userinput></screen>
 	</step>
    </procedure>
 
@@ -1664,7 +1581,7 @@ ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/
    <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_version -v</userinput></screen>
 
    <sect3 id="ports-file-updating">
-	<title><filename>/usr/ports/UPDATING</filename></title>
+	<title><filename>/usr/ports/UPDATING</filename>-г унших</title>
 
 	<para>Портыг шинэчлэхээсээ өмнө портын цуглуулгаа шинэчлээд
 	 <filename>/usr/ports/UPDATING</filename> файлыг шалгана.

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/security/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/security/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/security/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39576
+   Original revision 40625
 
   $FreeBSD$
 -->
@@ -3274,7 +3274,7 @@ user at unfirewalled-system.example.org's p
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title><varname>AllowUsers</varname> хэрэглэгчийн тохируулга</title>
+   <title><varname>AllowUsers</varname> тохируулга</title>
 
    <para>Ямар хэрэглэгчид хаанаас орохыг хязгаарлаж өгөх нь зүйтэй юм.
 	<literal>AllowUsers</literal> тохируулга нь үүнд хүрэх сайн арга
@@ -3326,7 +3326,7 @@ user at unfirewalled-system.example.org's p
    </authorgroup>
   </sect1info>
 
-  <title>Файлын системийн хандалт хянах жагсаалтууд</title>
+  <title>Файлын системийн хандалт хянах жагсаалтууд(<acronym>ACL</acronym>-үүд)</title>
 
   <indexterm>
    <primary>ACL</primary>

Modified: head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/x11/chapter.xml	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/books/handbook/x11/chapter.xml	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 39176
+   Original revision 40566
 
   $FreeBSD$
 -->

Modified: head/mn_MN.UTF-8/share/xml/mailing-lists.ent
==============================================================================
--- head/mn_MN.UTF-8/share/xml/mailing-lists.ent	Wed Jan 16 04:33:37 2013	(r40647)
+++ head/mn_MN.UTF-8/share/xml/mailing-lists.ent	Wed Jan 16 08:18:08 2013	(r40648)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--
   The FreeBSD Mongolian Documentation Project
 
-   Original revision 40164
+   Original revision 40624
 
   $FreeBSD$
 
@@ -331,6 +331,10 @@
 <!ENTITY a.pf "<ulink url='&a.pf.url;'>FreeBSD пакет шүүгчийн захидлын жагсаалт</ulink>">
 <!ENTITY a.pf.name "<ulink url='&a.pf.url;'>freebsd-pf</ulink>">
 
+<!ENTITY a.pkg.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-pkg">
+<!ENTITY a.pkg "<ulink url='&a.pkg.url;'>Бинар багц удирдлага ба багцын хэрэгслүүдийн хэлэлцүүлэг</ulink>">
+<!ENTITY a.pkg.name "<ulink url='&a.pkg.url;'>freebsd-pkg</ulink>">
+
 <!ENTITY a.platforms.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-platforms">
 <!ENTITY a.platforms "<ulink url='&a.platforms.url;'>FreeBSD Интел бус тавцангууд уруу порт хийх захидлын жагсаалт</ulink>">
 <!ENTITY a.platforms.name "<ulink url='&a.platforms.url;'>freebsd-platforms</ulink>">
@@ -397,6 +401,10 @@
 <!ENTITY a.small "<ulink url='&a.small.url;'>FreeBSD-small захидлын жагсаалт</ulink>">
 <!ENTITY a.small.name "<ulink url='&a.small.url;'>freebsd-small</ulink>">
 
+<!ENTITY a.snapshots.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-snapshots">
+<!ENTITY a.snapshots "<ulink url='&a.snapshots.url;'>FreeBSD хөгжүүлэлтийн хормын хувилбарын зарууд</ulink>">
+<!ENTITY a.snapshots.name "<ulink url='&a.snapshots.url;'>freebsd-snapshots</ulink>">
+
 <!ENTITY a.sparc.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-sparc64">
 <!ENTITY a.sparc "<ulink url='&a.sparc.url;'>FreeBSD SPARC порт хийх захидлын жагсаалт</ulink>">
 <!ENTITY a.sparc.name "<ulink url='&a.sparc.url;'>freebsd-sparc64</ulink>">


More information about the svn-doc-all mailing list