svn commit: r40545 - head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Jan 6 01:03:36 UTC 2013


Author: ryusuke
Date: Sun Jan 6 01:03:36 2013
New Revision: 40545
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40545

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r31426 -> r31428	head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Sat Jan 5 15:22:29 2013	(r40544)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Sun Jan 6 01:03:36 2013	(r40545)
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 <!--
  The FreeBSD Japanese Documentation Project
-  Original revision: r31426
+  Original revision: r31428
  $FreeBSD$
 -->
 
@@ -775,13 +775,132 @@
 	 <para><emphasis>Category (ʬÎà):</emphasis>
 	  ŬÀÚ¤ÊʬÎà¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	 <note>
-	  <para>¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ËÆÃÍ­¤Î¥Ð¥°¤ò¤¤¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡¢
-	   "platform" (¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à) ʬÎब¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	   &os; ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢
-	   <literal>kern</literal> ¤ä <literal>bin</literal>
-	   ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	   ²¼µ­¤ÎµÄÏÀ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <para>¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢
+	  ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌäÂ꤬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤É¤ÎÉôʬ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+	  &os; ¤Ï´°Á´¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	  ¥«¡¼¥Í¥ë¡¢É¸½à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÎξÊý¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢
+	  ¼þÊեɥ饤¥Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ (<quote>¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à</quote>)
+	  ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
+	  ¤µ¤é¤Ë¡¢Ports Collection
+	  ¤Ë¤Ï¿ô¿¤¯¤ÎÄɲäΥ¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤ËȽÃǤ·¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢
+	  ÌäÂ꤬¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢
+	  ¤½¤ì¤È¤â Ports Collection ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿²¿¤«¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢
+	  ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>°Ê²¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	 <itemizedlist>
+	  <listitem>
+	   <para>¤â¤·¡¢ÌäÂ꤬¥«¡¼¥Í¥ë¡¢(ɸ½à C ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê <literal>libc</literal>)
+		¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼þÊեɥ饤¥Ð¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		Ä̾ï¤Ï <literal>kern</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦
+		(²¼µ­¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎã³°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¡£
+		°ìÈÌŪ¤Ë¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó 2, 3 ¤â¤·¤¯¤Ï 4
+		¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤³¤³¤ËʬÎव¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>ÌäÂ꤬ &man.sh.1; ¤ä &man.mount.8;
+		¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Çµ¯¤­¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤â¤Î¤«¡¢
+		¤â¤·¤¯¤Ï Ports Collection ¤«¤éÄɲ䵤줿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤òȽÃǤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		¤è¤¯¤ï¤«¤Ê¤é¤±¤ì¤Ð¡¢
+		<command>whereis <replaceable>programname</replaceable></command>
+		¤È¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		&os; ¤Î Ports Collection ¤Î´·Îã¤Ç¤Ï¡¢
+		(¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬) ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ï
+		<filename class="directory">/usr/local</filename>
+		°Ê²¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+		¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢<literal>ports</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
+		(¤â¤·¡¢¤½¤Î port ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤¬ <literal>www</literal>
+		¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ¤¬²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)¡£
+		¤â¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¾ì½ê¤¬
+		<filename class="directory">/bin</filename>,
+		<filename class="directory">/usr/bin</filename>,
+		<filename class="directory">/sbin</filename> ¤â¤·¤¯¤Ï
+		<filename class="directory">/usr/sbin</filename> ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		¤½¤ì¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢
+		<literal>bin</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
+		(&man.gcc.1; ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢<literal>gnu</literal>
+		¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
+		¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó 1 ¤Þ¤¿¤Ï 8
+		¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê¬Îव¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¤â¤·¡¢¥¨¥é¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥× <literal>(rc)</literal>
+		¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾¤ÎÈó¼Â¹Ô·Á¼°¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		<literal>conf</literal> (configuration) ¤¬Å¬Àڤʥ«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+		¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó 5
+		¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤ¬¤³¤³¤ËʬÎव¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>ÌäÂ꤬¥É¥­¥å¥á¥ó¥È (article, book ¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸)
+		¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢<literal>docs</literal>
+		¤¬Å¬Àڤʥ«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>ÌäÂ꤬
+		<ulink url="http://www.FreeBSD.org">FreeBSD ¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸</ulink>
+		¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢<literal>www</literal>
+		¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	  <note>
+	   <para>¤â¤·¡¢ÌäÂ꤬
+		<literal>www/<replaceable>someportname</replaceable></literal>
+		¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î port ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢
+		<literal>ports</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  </note>
+	 </listitem>
+	</itemizedlist>
+
+	<para>¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÊ̤ʥ«¥Æ¥´¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<itemizedlist>
+	 <listitem>
+	  <para>ÌäÂ꤬ <literal>kern</literal> ¤ËʬÎव¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢
+	   USB ¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢<literal>usb</literal>
+	   ¤¬Å¬Àڤʥ«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>ÌäÂ꤬ <literal>kern</literal> ¤ËʬÎव¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢
+	   ¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢<literal>threads</literal>
+	   ¤¬Å¬Àڤʥ«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>ÌäÂ꤬¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ËʬÎव¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢
+	   &posix; ¤Î¤è¤¦¤Êɸ½à¤Ø¤Î½àµò¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	   <literal>standards</literal> ¤¬Å¬Àڤʥ«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+
+	</itemizedlist>
+
+	<para>¤½¤Î¾¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<itemizedlist>
+	 <listitem>
+	  <para>ÌäÂ꤬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤Î¤ßµ¯¤³¤ë¤È³Î¿®¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	   ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¸ÇÍ­¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   Îɤ¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë 32-bit ¥â¡¼¥É¤Î Intel ¸ß´¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï
+	   <literal>i386</literal>, 64-bit ¥â¡¼¥É¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë AMD ¥Þ¥·¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï
+	   <literal>amd64</literal> (¤³¤ÎʬÎà¤Ë¤Ï¡¢EMT64 ¥â¡¼¥É¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë
+	   Intel ¸ß´¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹) ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   Ä̾ï¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤Ï¡¢
+	   <literal>arm</literal>, <literal>ia64</literal>,
+	   <literal>powerpc</literal> ¤ª¤è¤Ó <literal>sparc64</literal>
+	   ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	  <note>
+	   <para>¤³¤ì¤é¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡¢<quote>¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤</quote>
+		ÌäÂê¤ËÂФ·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+		¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿ä¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï
+		<literal>misc</literal> ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  </note>
 
 	   <example>
 		<title>¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý</title>
@@ -801,7 +920,17 @@
 		 ¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¡¢
 		<literal>kern</literal> ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê¬Îà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 	   </example>
-	 </note>
+	  </listitem>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¤â¤·¡¢ÌäÂê¤ò¤É¤ÎʬÎà¤Ëʬ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð
+	    (¾å¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð)¡¢
+		<literal>misc</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤òÁªÂò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë &a.questions; ¤Ç¡¢
+		½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+		¸ºß¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÃ椫¤éËÜÅö¤ËÁªÂò¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </itemizedlist>
 
 	 <para>°Ê²¼¤Ë¸½ºß¤ÎʬÎà°ìÍ÷¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹ (
 	  <ulink url="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/src/gnu/usr.bin/send-pr/categories"></ulink>


More information about the svn-doc-all mailing list